Meer

Archive | RO en bouwen

Haarlems Dagblad: ‘Beerput Zijlpoort opengetrokken’

Donderdag 26 april sprak de raadscommissie Bestuur over een nieuwe overschrijding in de kosten voor het nieuwe gemeentekantoor Zijlpoort. Zoals je op deze site al vaker hebt kunnen lezen (zie o.a. hier) wordt de gemeentehuisvesting, die volgens SP en VVD in 2006 veel goedkoper zou worden dan het door de PvdA gewenste kantoor in Schalkwijk, steeds maar duurder. De PvdA is zeer kritisch over deze nieuwe overschrijding. Waren deze kosten echt niet eerder te voorzien? Zaterdag 28 april doet het Haarlems Dagblad verslag van deze commissievergadering. Ook ik word daarin geciteerd. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Bouwend Haarlem over herbestemming oude panden

Elk jaar organiseren de gemeente Haarlem, de drie Haarlemse corporaties en ontwikkelaar Bouwfonds samen een grote conferentie over woningbouw in Haarlem onder de titel ‘Bouwend Haarlem’. Voorgaande edities gingen onder meer over vraaggericht bouwen, ruimtelijke kwaliteit en duurzame woningbouw. Vrijdag 16 maart stond Bouwend Haarlem in het teken van herbestemming van leegstaande panden. Een thema waar wij als PvdA-fractie al langer aandacht voor vragen en dat door de economische crisis actueler is dan ooit.

De PvdA vindt dat leegstaande oude panden in Haarlem niet automatisch maar gesloopt moeten worden. In het verleden werd daar soms te makkelijk voor gekozen. Herbestemming is vaak een veel betere oplossing, zeker als het gaat om historische panden die karakter geven aan de omliggende buurt. De afgelopen jaren zijn er in Haarlem prachtige voorbeelden geweest van geslaagde herbestemming, zoals de voormalige Drostefabriek, het Ripperdaterrein en de Greinerschool in het Rozenprieel. En ook de komende jaren liggen er op dat gebied nog grote uitdagingen, zoals bij het voormalige slachthuis in de Slachthuisbuurt, Nieuwe Energie in de Waarderpolder en het voormalige gemeentekantoor Koningstein.

De conferentie vond dit jaar plaats in een bijzonder voorbeeld van herbestemming, waar ik ook persoonlijk wel een beetje trots op ben: de Haarlemse School. Dit bouwproject van Pre Wonen combineert nieuwbouw met herbestemming van een deel van de voormalige Petrus LTS. Aanvankelijk zou deze school, een typisch voorbeeld van Wederopbouwarchitectuur, helemaal gesloopt worden. De sloopvergunning was al afgegeven. In het pand bleken zich echter bijzondere kunstwerken te bevinden van Hans Wiesman en Levinus Tollenaar. Ik heb mij daarom in 2007 in de raad ingezet voor behoud van de karakteristieke delen van het pand en de kunstwerken (zie een eerdere blog). Met succes: de aula en het trappenhuis van de school krijgen nu een nieuwe functie en alle kunstwerken zijn behouden.

Dit  is niet alleen een voorbeeld van hoe je als raadslid soms echt het verschil kan maken, maar vooral een mooi voorbeeld van hoe herbestemming op een moderne manier kan gebeuren. Je hoeft niet altijd complete panden te behouden, maar door karakteristieke en historische delen te behouden en te combineren met nieuwbouw kun je dit soort panden een nieuw leven geven. En dat geeft veel meer karakter aan de omliggende buurt dan alleen maar saaie nieuwbouw.

Verkoop Prinsen Bolwerk 3, nieuwe plek voor Flinty’s

De gemeente gaat de historische villa en het voormalige schoolgebouw De Sleutel op Prinsen Bolwerk 3 verkopen. Dat heeft de gemeenteraad donderdag 8 maart besloten. De PvdA kon alleen akkoord gaan met de verkoop van dit pand wanneer er een alternatieve huisvesting komt voor jongerencentrum Flinty’s, dat hier nu gevestigd is. De wethouder heeft dit toegezegd en er is inmiddels gestart met de zoektocht naar nieuwe huisvesting.

De PvdA vindt voldoende ruimte voor maatschappelijke voorzieningen in alle wijken heel belangrijk. Ons verkiezingsprogramma is er duidelijk over: “In elke wijk moet voldoende ruimte beschikbaar zijn voor buurtactiviteiten, jongerenwerk, onderwijs en welzijn. De gemeente verkoopt alleen maatschappelijk vastgoed en staat bestemmingswijziging alleen toe wanneer is aangetoond dat er in die wijk voldoende alternatieven beschikbaar zijn.”

Daarom was een alternatieve plek voor jongerencentrum Flinty’s voor ons een voorwaarde om akkoord te kunnen gaan met verkoop. In eerste instantie waren verkoop en huisvesting van Flinty’s twee los van elkaar lopende trajecten. Daarmee bestond het risico dat het jongerencentrum na verkoop op straat zou komen te staan en er in de haast een oplossing zou moeten worden gezocht. De wethouder heeft nu toegezegd dat beide trajecten aan elkaar worden gekoppeld en dat er een nieuwe plek komt voor Flinty’s voor ze Prinsen Bolwerk 3 moeten verlaten.

Een ander discussiepunt was nog de bestemming van de panden na de verkoop. De gemeente wilde op deze plek alleen een hotel mogelijk maken. Dat is op zich een prima bestemming, maar er een goed plan komt met een woningen moet dat wat ons betreft ook mogelijk zijn. In financieel krappe tijden is de opbrengst bovendien ook belangrijk, zeker omdat de opbrengst van deze verkoop al jaren geleden is ingeboekt ter dekking van de vernieuwing van het Stationsplein. Ik ben dan ook mede-indiener van een motie van VVD-collega Wybren van Haga, die besluit om naast de hotelbestemming ook een woonbestemming mogelijk te maken. Geïnteresseerden kunnen nu zowel bieden met een plan voor wonen als voor een hotel.

Zijlpoort: hindernisbaan naar een nieuw stadskantoor

De ambtenaren van de gemeente Haarlem, die nu nog zijn gehuisvest op zeven verschillende plekken in de stad, krijgen een nieuwe onderkomen. Naast het stadhuis en het onlangs geopende kantoor Raakspoort zal dat gebeuren in het voormalige postkantoor aan de Gedempte Oude Gracht, de Zijlpoort. Donderdag 16 februari kregen we met de raad een rondleiding door dit pand, waar de werkzaamheden voor de verbouwing en gedeeltelijke sloop-nieuwbouw inmiddels in volle gang zijn.

De geschiedenis van de Zijlpoort tot nu toe heeft veel weg van een hindernisbaan. Zo’n acht jaar geleden nam de toenmalige gemeenteraad het besluit tot nieuwe huisvesting van de gemeentelijke ambtenaren, om zo te kunnen besparen op de kosten van de huidige kantoren. Aanvankelijk zou dit gebeuren in Schalkwijk aan de Schipholweg. De PvdA was voorstander van deze locatie, ook omdat het een impuls zou betekenen voor Schalkwijk en Haarlem-Oost. Met name VVD en SP vonden deze locatie echter te duur en tijdens de verkiezingscampagne van 2006 wisten zij daarmee veel stemmen te winnen. In het nieuwe College van B&W werd een keuze gemaakt voor een andere locatie in de binnenstad: de Raakspoort en Zijlpoort. Volgens toenmalig wethouder Van Velzen zou dat goedkoper zijn dan in Schalkwijk.

Inmiddels is helaas wel anders gebleken. Doordat beide kantoorpanden telkens weer duurder blijken uit te vallen dan gepland zijn ze inmiddels fors duurder geworden dan het oorspronkelijke plan in Schalkwijk. Met name bij de Zijlpoort bleek daarnaast sprake van behoorlijk forse risico’s, onder andere door problemen met ontwikkelaar Fortress. Een klokkenluider stelde dit vorig jaar nog aan de kaak. De gebrekkige manier waarop de raad daarover werd geinformeerd leidde tot een motie van afkeuring (zie een eerdere blog). Gelukkig is het inmiddels gelukt om veel van deze risico’s te voorkomen. De Rekenkamercommissie zal op verzoek van de gemeenteraad nog verder onderzoek doen naar hoe dit alles is gelopen (zie een eerdere blog).

Hoewel de Zijlpoort dus nooit de eerste voorkeur van de PvdA was, ben ik er wel van overtuigd dat de Zijlpoort, net als de Raakspoort, een prachtig gemeentekantoor gaat worden. Er ligt een mooi ontwerp van architect Max van Aerschot, waarin de historische elementen van het gebouw worden versterkt. Het kantoor wordt zeer duurzaam gebouwd, met onder meer een warmte-koudeopslag. En er zal, net als in de Raakspoort, op een zeer moderne manier gewerkt kunnen worden. Hopelijk zal het mooie resultaat bij de opening in 2014 de hindernisbaan die vooraf ging snel doen vergeten.

Regionale samenwerking, best belangrijk

Een paar jaar geleden vroeg een overheidscampagne aandacht voor het belang van Europa met de slogan ‘Europa, best belangrijk’. Een bijzonder staaltje understatement in een tijd waarin Europa een steeds groter deel van ons leven en onze toekomst bepaalt, maar misschien wel tekenend voor het belang dat de politiek en de publieke opinie aan Europa hechten. Hetzelfde geldt op lokaal niveau voor regionale samenwerking: het is essentieel voor onze toekomst, maar het krijgt in het politieke en publieke debat lang niet altijd de aandacht die het verdient.

Om daar verandering in te brengen organiseerde de gemeente woensdag 18 januari een bijeenkomst voor Haarlemse raadsleden over regionale samenwerking. Hierbij waren behalve Haarlemse ambtenaren en wethouder Jan Nieuwenburg ook wethouders van Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort en vertegenwoordigers van de Metropoolregio Amsterdam aanwezig. We kregen presentaties over de Metropoolregio Amsterdam, waarin Haarlem samenwerkt met gemeenten en provincies in het gebied rond Amsterdam, en gingen met elkaar in debat over een aantal regionale onderwerpen als woningbouw, economie, landschap en bereikbaarheid.

De komende decenia zal de bevolking in de Metropoolregio blijven groeien. Er zijn daarom de komende decenia nog honderdduizenden extra woningen nodig, volgens de laatste prognoses zelfs nog fors meer dan waar de afgelopen jaren van werd uitgegaan. Waar gaan we die bouwen? Haarlem is er groot voorstander van dat een deel van die woningen in het westelijk deel van de Haarlemmermeer wordt gebouwd. Dat is niet alleen gunstig voor de woningzoekenden in onze regio, maar levert ook extra klanten op voor de winkels, cultuurpodia en sportvoorzieningen in onze stad. Goede samenwerking met andere gemeenten in de regio om dat voor elkaar te krijgen is dan cruciaal.

Hetzelfde geldt voor economische ontwikkeling. Onze regio is vooral sterk in creativiteit, toerisme, congressen, zorg en dienstverlening. Als gemeenten in de regio zich daar samen nog meer op richten en profileren is dat goed voor de werkgelegenheid in onze regio. En we maken alleen kans op bijdragen van provincie en Rijk voor verbetering van de bereikbaarheid per auto, openbaar vervoer en fiets als we daar samen in optrekken. Samen staan we sterker. Regionale samenwerking is veel meer dan best belangrijk, het is cruciaal voor onze toekomst.

Wijkvisie Burgwal

Hoe moet de Burgwalbuurt er in de toekomst uitzien? Die vraag beantwoordt de wijkraad Burgwal in een wijkvisie, die zij naar aanleiding van veel interviews in de buurt heeft opgesteld. Een unieke manier voor een wijkraad om mee te denken over de toekomst van de eigen buurt. Woensdag 7 december presenteerde de wijkraad Burgwal haar concept-wijkvisie tijdens een expertmeeting met wethouder Rob van Doorn, raadsleden, ambtenaren, ondernemers, architecten en mensen van de corporaties.

De Burgwal is een bijzonder buurtje aan de oostkant van het Spaarne. De wijk strekt zich uit van Amsterdamse Poort tot Lange Brug. De Burgwalbuurt is eigenlijk een eiland, omgeven door het water van het Spaarne en de Lange Herenvest. De wijk ligt direct tegen het centrum aan, maar heeft toch een heel eigen karakter.

Wat opvalt in de wijkvisie is dat de meeste bewoners heel tevreden zijn over hun wijk. Zij geven de wijk gemiddeld een 7,8. Toch zijn er een aantal zaken die verbeterd kunnen worden. Zo is er overlast van uitgaanspubliek in het centrum, laat het onderhoud van de wijk soms te wensen over, is er te weinig parkeerruimte en zijn de leegstand van winkels in de Spaarnwouderstraat en de huidige toestand van de Amsterdamse Poort veel bewoners een doorn in het oog. De wijkvisie pleit ervoor hier iets aan te doen, onder meer door investeringen in de openbare ruimte en mogelijk een ondergrondse parkeergarage bij de Amsterdamse Poort. Ook zijn zij positief over de plannen van Stadsherstel Amsterdam voor onder meer een hostel en kindertheater aan de Spaarnwouderstraat.

Ik vind het heel goed dat de wijkraad op deze manier meedenkt over de toekomst van de wijk. Komende maanden wordt het nieuwe bestemmingsplan voor de wijk vastgesteld door de gemeenteraad. De PvdA zal er daarbij op letten dat ideeën uit de wijkvisie daarin ook een plek krijgen.

In gesprek met de corporaties

Haarlem kent drie grote woningcorporaties: Ymere, Pré Wonen en Elan Wonen. Zij vervullen een belangrijke rol in het Haarlemse woonbeleid, als grootste verhuurders van (sociale) woningen en als investeerders in Haarlemse woonwijken. Het is daarom belangrijk dat lokale politici en corporaties elkaar goed weten te vinden. Daarom organiseren de corporaties jaarlijks een bijeenkomst voor raadsleden in de raadscommissie Ontwikkeling om van gedachte te wisselen over het Haarlemse woonbeleid. Dit jaar vond deze bijeenkomst plaats op woensdag 30 november.

Op dit moment werkt de gemeente Haarlem aan een nieuwe woonvisie. Het gesprek ging dan ook vooral over discussies die daarbij spelen. Wat kunnen de corporaties doen om meer te bouwen voor de middeninkomens, die door het kabinetsbeleid nu tussen wal en schip belanden? Hoeveel sociale huurwoningen mogen corporaties verkopen en in welke wijken kunnen zij dat dan het beste doen? Hoe kunnen we aantrekkelijke woningen aanbieden voor ouderen? Hoe gaan we om met de stagnerende woningmarkt? En wat kunnen corporaties doen om jonge starters op de koopmarkt te ondersteunen?

Gelukkig trekken PvdA en corporaties bij de meeste discussies aan hetzelfde eind van het touw. Samen willen we werken aan voldoende betaalbare woningen, energiezuinig bouwen en leefbare wijken. Samen verzetten we ons in Haarlem tegen een aantal asociale plannen van het kabinet, zoals het uitsluiten van middeninkomens bij corporatiewoningen, het taboe op echte hervormingen in het woonbeleid en het fors verhogen van de huren in deze regio. Natuurlijk zijn er ook behoorlijke verschillen van mening, zoals over de verkoop van sociale huurwoningen in juist die wijken waar al nauwelijks sociale huurwoningen zijn, maar over het algemeen hebben we hetzelfde doel voor ogen. Dat is maar goed ook, want voor een goed woonbeleid in Haarlem hebben we de corporaties keihard nodig.

Cohen en Monasch in Haarlem over zelf bouwen

Afgelopen week was het Woonweek voor de landelijke PvdA, een week vol werkbezoeken aan initiatieven om de woningmarkt vlot te trekken. Vrijdag 11 november bezochten Job Cohen en Jacques Monasch Haarlem. Zij kregen een rondleiding door het voormalige Belastingkantoor in Schalkwijk, waar tegenwoordig veel kunstenaars en startende bedrijven gevestigd zijn. Daarna gingen zij in gesprek met Hans van Eeden, een vooruitstrevende architect op het gebied van collectief particulier opdrachtgeverschap en het herbestemmen van leegstaande gebouwen. Samen met PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg was ik bij dit werkbezoek aanwezig.

Volgens Hans van Eeden zouden veel meer mensen de kans moeten krijgen hun eigen huis te bouwen via collectief particulier opdrachtgeverschap. Dat hoeft niet altijd op lege kavels, het is ook een prima manier om leegstaande panden een nieuwe bestemming te geven. Omdat mensen hierbij veel in eigen beheer doen worden de woningen beter betaalbaar. Bovendien sluiten de woningen hierdoor beter aan bij de wensen van hun bewoners.

Ook in de Haarlemse gemeenteraad is de PvdA al langer bezig met het op de agenda zetten van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Vorig jaar diende ik een motie in over het inzetten van CPO als middel om de woningmarkt vlot te trekken (zie een eerdere blog). Mede naar aanleiding van deze motie wordt CPO een belangrijk thema in de nieuwe gemeentelijke woonvisie, die begin volgend jaar wordt gepresenteerd. Afgelopen week diende de PvdA bovendien bij de begrotingsbehandeling een motie in die vraagt met een nieuw grondbeleid te komen, waarin ook de mogelijkheden voor CPO nadrukkelijk worden meegenomen (lees hier meer daarover). Ook deze motie werd aangenomen door de gemeenteraad.

Het bezoek van Cohen was alvast een voorproefje voor vrijdag 25 november, wanneer Job Cohen een uitgebreid en openbaar werkbezoek aan Haarlem brengt. Binnenkort meer daarover.

Vragen over locaties bodemverontreiniging

Haarlem telt zeven locaties waar de grond zo ernstig verontreinigd is dat het een bedreiging kan vormen voor bewoners of omwonenden. Dat blijkt uit een lijst met zogenaamde ‘humane spoedlocaties’ van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De PvdA wil weten hoe deze plekken voor 2015 gesaneerd gaan worden. Samen met fractiegenoot Hans van der Bruggen heb ik hierover schriftelijke raadsvragen gesteld aan het College van B&W van Haarlem.

Nederland telt 414 locaties van deze zogenaamde humane spoedlocaties bodemverontreiniging. Zeven van deze locaties bevinden zich in Haarlem. Dat blijkt uit een lijst die het ministerie van Infrastructuur en Milieu op verzoek van dagblad Trouw heeft vrijgegeven. De vervuilde terreinen moeten met voorrang worden aangepakt en vóór 2015 zijn gesaneerd. De dertig grote gemeenten zijn volgens staatssecretaris Atsma zelf verantwoordelijk voor deze sanering.

Onder de zeven locaties op de lijst in Haarlem bevindt zich een aantal bekende plekken, zoals het Reinaldapark, de Put van Vink en het Deliterrein. Op de lijst staat echter ook een aantal locaties die bij de gemeenteraad nog niet bekend zijn. Onduidelijk is nog of er voor die plekken al een saneringsplan bestaat.

De PvdA hecht grote waarde aan leefbare en gezonde wijken. Ernstige bodemvervuiling moet daarom zo snel mogelijk worden aangepakt. Wij willen daarom van het College weten wat precies de problematiek is op deze zeven plekken en in hoeverre er gevaar bestaat voor de volksgezondheid. Ook willen wij weten op welke manier dit voor 2015 kan worden aangepakt. Tenslotte vragen wij het College in hoeverre door de verontreiniging bestaande (woning)bouwplannen in gevaar komen.

Je kunt de raadsvragen hier downloaden als Word-document.

Raad steunt aangepast plan Scheepmakerskwartier

De gemeenteraad heeft donderdag 13 oktober raadsbreed ingestemd met de aangepaste plannen voor het Scheepmakerskwartier. In dit gebied, langs het Spaarne tussen het spoor en molen De Adriaan, komen onder meer een stadshaven en woningen. Het bouwplan moest worden aangepast omdat het oorspronkelijke plan door de economische crisis niet meer uitvoerbaar bleek.

Het gaat om één van de mooiste bouwlocaties van Haarlem, aan het Spaarne direct naast de binnenstad. De PvdA wil dat daar echt iets goeds wordt gerealiseerd. Wij hebben daarom in het verleden met succes ervoor geknokt dat hier een haven komt naast de molen (zie een eerdere blog) en dat de molen niet uit de wind wordt gezet door lelijke hoogbouw (zie een eerdere blog). Door veel inzet van de bewoners, de ontwikkelaar en de gemeente het afgelopen jaar is het gelukt ondanks de lastige economische tijden de kwaliteit van het plan overeind te houden.

Vorig jaar liet ontwikkelaar De Principaal aan de gemeente weten het plan niet in de oorspronkelijke vorm te kunnen uitvoeren. Zij kwamen met een alternatief plan, waarin onder meer de binnenhoven vrijwel geheel werden volgebouwd. Dat stuitte op veel protest in de buurt. Wij hebben toen als PvdA gesteld dat wij daar niet mee konden instemmen (zie een eerdere blog). Het plan moest worden aangepast, zodat de kwaliteit overeind zou blijven. Ook vroegen wij garanties dat de haven in de eerste fase zou worden aangelegd en dat de risico’s voor de gemeente zouden worden beperkt. Dat is nu gelukt. De buurtbewoners zijn positief over het aangepaste plan en vragen er snel mee aan de slag te gaan. Bij die wens kan de PvdA zich geheel aansluiten.

Op het laatste moment kwam een aantal erfgoedorganisaties nog met het verzoek om de vierkante schoonsteen van Cavex in het gebied te behouden. Aan die wens heeft de gemeenteraad geen gehoor gegeven. Natuurlijk balen wij ervan dat deze beeldbepalende schoonsteen verdwijnt, maar hij staat midden op de plek waar de haven gepland is. Als wij moeten kiezen tussen behoud van deze schoorsteen en de haven, dan kiezen wij voor de haven. De gehele raad steunt dit. Wel heeft de wethouder op verzoek van het CDA toegezegd nog eens met deze organisaties te gaan praten over hun ideeën om de schoorsteen te verplaatsen naar bijvoorbeeld een museum.

Stagnerende bouwprojecten

Net als in andere gemeenten zijn de afgelopen jaren ook in Haarlem heel veel grote bouwprojecten in de problemen gekomen als gevolg van de economische crisis. Doordat de woningmarkt en de kantorenmarkt vrijwel stil liggen, ontstaan er grote financiële gaten in bouwplannen voor woningen en bedrijvenlocaties van corporaties en ontwikkelaars. Hierdoor dreigt flinke vertraging, moeten plannen worden aangepast en gaan sommige plannen zelfs helemaal niet door. Donderdag 14 juli bespraken we in de raadscommissie Ontwikkeling de stand van zaken rond deze stagnerende bouwprojecten.

De afgelopen maanden is de raadscommissie Ontwikkeling tijdens twee informele bijeenkomsten met de wethouder en ambtenaren al uitgebreid bijgepraat over de stand van zaken rond deze bouwprojecten. Doel van deze bijeenkomsten was vooral om kennis te delen. Dat was nuttig, omdat het om soms zeer ingewikkelde projecten en politieke keuzes gaat. Iets wat ik hierbij heb geleerd is dat ook het stoppen met een bouwproject vaak veel geld kost. Gemeentelijke investeringen in het verleden zijn dan immers weggegooid geld, verschillende projecten zijn financieel met elkaar verweven en de rentetikker voor gemeentegrond blijft doorlopen. Dit komt nog bovenop de negatieve gevolgen voor werkgelegenheid en woningzoekenden in Haarlem. “Ook stoppen is dokken”, is inmiddels een gevleugelde uitdrukking van wethouder Ewout Cassee.

Inmiddels zijn alle bouwprojecten waar de gemeente bij betrokken is ingedeeld in een zestal categorieën, uiteenlopend van weinig stagnatie tot projecten die voorlopig worden geschrapt. In de raadscommissie bespraken we deze categorisering. Over alle individuele projecten zal de komende maanden nog verdere besluitvorming volgen in de raad wanneer dat nodig is. 

Voor de PvdA staan bij die verdere besluitvorming drie uitgangspunten voorop. Ten eerste wil de PvdA voorrang geven aan projecten die belangrijk zijn voor kwetsbare wijken, zoals Schalkwijk, Haarlem-Oost en Delftwijk. Juist die projecten zijn nu hard nodig en de kans is groot dat projecten in andere wijken weer kansrijk worden zodra de markt weer aantrekt. Ten tweede wil de PvdA ook in deze moeilijke tijd blijven voldoen aan de afspraak dat dertig procent van alle nieuwbouw bestaat uit sociale huur- en koopwoningen. Aanpassing van projecten mag er dus niet toe leiden dat er teveel sociale woningen worden geschrapt. En ten derde gaat voor ons kwaliteit boven kwantiteit. Als een bouwproject zover moet worden aangepast dat de kwaliteit in het geding komt kiezen wij liever voor uitstel van een project, in afwachting van betere marktomstandigheden.

De toekomst van het slachthuis

Wat moet er precies in het voormalige slachthuis in de Slachthuisbuurt komen? Daarover verschillen gemeente en ontwikkelaar Cobraspen al ruim vijf jaar van mening. Donderdag 2 juni hakte de gemeenteraad de knoop door. De raad stemde unaniem in met de ruimtelijke uitgangspunten die door het College van B&W zijn opgesteld. Deze uitgangspunten omvatten behoud van de monumentale gebouwen van het slachthuis, woningbouw en maatschappelijke voorzieningen. Omvangrijke winkels worden niet toegestaan.

Ruim vijf jaar geleden stelde de gemeente al een plan voor het slachthuisterrein vast. De pachter van de opstallen van het slachthuis, Cobraspen, is het echter niet eens met dit plan. Cobraspen wil een supermarkt en een buurtwinkelcentrum in het slachthuis. De gemeente is daar geen voorstander van, vanwege de grote verkeersproblemen die dit zou veroorzaken.

In februari 2010 stond de gemeente op het punt om de pachtovereenkomst met Cobraspen op te zeggen. De gemeenteraad besloot toen nog een ultieme poging te wagen om eruit te komen. De raad droeg het College van B&W op om nog drie maanden met Cobraspen te gaan praten en hierbij ook de mogelijkheid van een kleine buurtsuper te betrekken. Als dat niet tot succes zou leiden zou de gemeente alsnog zonder Cobraspen verder gaan. Ook de PvdA steunde deze motie indertijd.

We zijn nu bijna anderhalf jaar verder. We hebben gezien dat de gemeente verschillende pogingen heeft gedaan om eruit te komen. De wethouder is daarbij zelfs verder gegaan dan de motie van hem vroeg. Cobraspen heeft echter geen centimeter bewogen. Zelfs in een brief aan de raad één dag voor de raadsbehandeling vragen zij nog altijd om een grote supermarkt van 1500 m2 plus een versmarkt plus aanvullende detailhandel. Daarnaast is er nog altijd verschil van mening over de grondprijs, woningbouw aan de Gouwwetering en het parkeren. Wij hebben er geen vertrouwen meer in dat we er op deze manier uit kunnen komen. Het is nu genoeg geweest, de gemeente moet nu zelf het heft in handen nemen.

De PvdA hoopt dat nu de ruimtelijke uitgangspunten unaniem zijn vastgesteld door de raad er alsnog een constructief overleg op gang komt. Op die manier zou een juridisch gevecht voorkomen kunnen worden. De raad heeft nu duidelijk uitgesproken dat het plan van Cobraspen niet wenselijk is. Ik hoop echt dat Cobraspen nu alsnog bereid is op basis van de gemeentelijke uitgangspunten verder te praten, in het belang van het slachthuis en van de buurt.

Gemeente start met gebiedsvisie campus

Het College van B&W heeft deze week besloten te starten met een gebiedsvisie voor het gebied rond het kruispunt Zijlweg-Westelijke Randweg. De bedoeling is dat hier een campus ontstaat tussen hogeschool Inholland en het Nova College, met naast de beide scholen ook ruimte voor starterswoningen, studentenkamers en startende bedrijven. Het College voert hiermee (met enige vertraging) een motie van mij uit, die de gemeenteraad in december 2009 aannam (zie een eerdere blog).

Ik zet mij sinds mijn aantreden als raadslid al in om dit project van de grond te krijgen (zie verschillende eerdere blogs). Omdat dit gebied is gelegen tussen hogeschool INHOLLAND en het Nova College is dit een ideale plek voor een campus met studentenhuisvesting, betaalbare woningen voor starters en ruimte voor startende bedrijfjes. Op die manier kan hier een levendig en creatief nieuw stukje Haarlem ontstaan, dat echt een toevoeging is op de bestaande Haarlemse wijken. Bovendien bestaat hier de mogelijkheid om creatiever om te gaan met de beschikbare ruimte via meervoudig ruimtegebruik, bijvoorbeeld door het overbouwen van de Westelijke Randweg. In het coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en PvdA spreken ook onze coalitiepartners zich uit voor deze ontwikkeling (zie een eerdere blog).

Onderzocht wordt of het inmiddels leegstaande provinciekantoor aan de Zijlweg in afwachting van definitieve ontwikkeling van de campus tijdelijk kan worden gebruikt voor leerwerkbedrijven van de hogeschool en het Nova College. Hier zouden ook startende bedrijven een plek kunnen krijgen, zoals de ondernemers die binnenkort moeten vertrekken uit het AWVN gebouw. Dit zou een mooie start kunnen zijn voor de ontwikkeling van dit gebied. De gemeente gaat hierover verder in gesprek met de provincie, de eigenaar van het pand.

Bij het opstellen van de gebiedsvisie zal de gemeente samenwerken met de provincie Noord-Holland, hogeschool Inholland en het Nova College. Ook wordt er een klankbordgroep opgericht, met daarin ook bewoners uit de omgeving. Binnenkort zal de startnotitie voor de gebiedsvisie worden besproken in de raadscommissie Ontwikkeling. De verwachting is dat de gebiedsvisie eind dit jaar kan worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Ruimtelijke kwaliteit

Hoe moet Haarlem zich de komende jaren ruimtelijk gaan ontwikkelen? Hoe moeten gebouwen die in Haarlem worden gebouwd eruit zien? Hoe gaan we om met het historische karakter van de stad? En hoe zorgen we ervoor dat de openbare ruimte in de stad prettig en mooi is? Dat zijn een aantal vragen die aan de orde zullen komen in de nieuwe Nota Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Haarlem, die de komende maanden wordt opgesteld. Als aftrap voor de politieke discussie kreeg de raadscommissie Ontwikkeling donderdag 24 maart een presentatie.

De Nota Ruimtelijke Kwaliteit is de vervanger van de oude Welstands- en Monumentennota, maar er is voor gekozen om het stuk veel breder te maken dan enkel welstand. In de nieuwe nota worden de ambities voor de ruimtelijke ontwikkeling en het architectuurbeleid van Haarlem neergelegd. Dit past in de nieuwe manier waarop dit College met de ruimtelijke ordening in de stad wil omgaan: niet meer alleen aandacht voor individuele gebouwen, maar vooral ook voor de kwaliteit van complete gebieden en wijken. Eerder werd de welstandscommissie om die reden al omgevormd tot de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Ook werkt de gemeente op verschillende plekken met het nieuwe instrument van gebiedsvisies, waarin een integrale visie voor een bepaald gebied wordt gegeven.

Het is wat de PvdA betreft niet de bedoeling dat dit leidt tot veel extra bureaucratie en regeltjes. Om die reden is de afgelopen jaren een aantal bouwactiviteiten al vergunningsvrij gemaakt. Wel zal er een verschuiving plaats vinden: minder regels voor kleine individuele ingrepen bij de eigen woning waar niemand last van heeft en betere regelgeving voor de inrichting van de openbare ruimte. Dat komt de kwaliteit van de stad ten goede.

De komende tijd krijgen ook de inwoners van Haarlem alle gelegenheid om mee te praten over de nieuwe nota. Er zal onder meer een mogelijkheid worden geboden om digitaal te participeren. Uiteindelijk zal de gemeenteraad de nieuwe Nota Ruimtelijke Kwaliteit vaststellen.