Meer

Archive | Wonen

PvdA: meer en betere huisvesting voor studenten

De PvdA wil meer en kwalitatief betere huisvesting voor studenten. Wij willen daarom dat belemmeringen om langdurig leegstaande kantoren om te bouwen naar studentenwoningen worden weggenomen.

Daarnaast moeten foute huisjesmelkers steviger worden aangepakt, de overheid moet particuliere investeringen in studentenwoningen stimuleren en de positie van de student-huurder moet worden versterkt. Dit staat in een actieplan van de PvdA Tweede Kamerfractie en lokale lijsttrekkers dat vandaag wordt gepresenteerd. Ik ben één van de ondertekenaars.

Studenten hebben recht op een kwalitatief goede en betaalbare woning. Huisjesmelkers die panden niet onderhouden of studenten veel te veel laten betalen moeten daarom worden aangepakt. Door ‘naming en shaming’ van notoire huisjesmelkers worden studenten gewaarschuwd met wie ze geen zaken moeten doen. Daarnaast wil ik dat huisjesmelkers worden beboet bij een eerste overtreding, bij een tweede krijgen zij een verhuurverbod (zonder gevolgen voor huidige huurder) en bij een derde overtreding wordt de exploitatie van de huurwoning overgenomen.

Door de stijgende studentenaantallen kan niet worden gewacht met het creëren van nieuwe studentenkamers. Eigenaren van langdurig leegstaande kantoren moeten daarom worden beboet als zij niet meewerken met het ombouwen van hun bedrijfspand naar een studentenwoning. Daarnaast moet de overheid de oprichting van een particulier investeringsfonds stimuleren, waarmee 30.000 nieuwe studentenwoningen kunnen worden gerealiseerd. Tot slot wil de PvdA dat in studentensteden huurteams worden opgericht die voorlichting geven over hun rechten en kunnen helpen bij huurproblemen. Zo maken we werk van het versterken van de positie van student-huurders.

Actieplan Goed wonen voor studenten

Betaalbaar wonen voor álle Haarlemmers

De PvdA wil dat wonen in Haarlem betaalbaar blijft voor álle Haarlemmers, niet alleen voor mensen met een hoog inkomen. Daarom willen wij ook komende jaren voldoende betaalbare woningen blijven bouwen. Van alle nieuwbouw moet tenminste 30 procent uit sociale huur- en koopwoningen bestaan.

facebook wonen kl

VVD, D66 en CDA zeggen donderdag 30 januari in het Haarlems Weekblad het eens te zijn met de stelling dat er in Haarlem vooral (middel)dure woningen moeten worden gebouwd. De PvdA is het hier niet mee eens. Natuurlijk is het goed dat er ook duurderde huizen worden gebouwd, maar betaalbaar bouwen blijft nodig. Door alleen nog duur te bouwen jagen we leraren, politieagenten en startende ondernemers de stad uit. Lagere en middeninkomens zijn immers vaak aangewezen op sociale woningbouw of goedkope starterswoningen.

De PvdA wil geen Haarlem dat onbetaalbaar wordt voor gewone Haarlemmers. Daarom willen wij dat van alle nieuwbouw tenminste 30 procent bestaat uit sociale woningbouw. Daarnaast willen we afspreken dat er tenminste 10 procent extra middeldure huurwoningen worden aangeboden. Wij streven daarbij naar gemengde wijken. Daarom is de PvdA ook tegen grootschalige verkoop van sociale huurwoningen in wijken waar al weinig sociale woningbouw is. Wij zetten onze sociale woningbouw niet in de uitverkoop.

Op bezoek bij de kavelwinkel voor zelfbouw in Den Haag

In Den Haag kunnen mensen een kavel of klushuis kopen, om er zelf hun droomhuis te bouwen. Vrijdag 24 januari bracht de PvdA Haarlem een werkbezoek aan de kavelwinkel in Den Haag. Op initiatief van PvdA-raadslid Artie Ramsodit komt er binnenkort ook zo’n kavelwinkel voor zelfbouw in Haarlem.

Kavelwinkel Den Haag

In 2012 presenteerde de PvdA een plan om meer betaalbare woningen voor middeninkomens te bouwen in Haarlem. Eén van de voorstellen uit dit plan is een kavelwinkel, waar kavels en klushuizen worden aangeboden aan mensen of groepen die zelf hun eigen huis willen bouwen. Zelfbouw blijkt namelijk vaak goedkoper en bovendien is het één van de manieren om in crisistijd toch nog woningen te bouwen. Samen met coalitiepartners D66, VVD en GroenLinks dienden wij vervolgens een motie in om een kavelwinkel te starten in Haarlem.

Kavelwinkel 2

PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg, onder meer verantwoordelijk voor wonen, is hier enthousiast mee aan de slag gegaan. De succesvolle Haagse kavelwinkel dient daarbij als voorbeeld en er zal met de gemeente Den Haag worden samengewerkt bij de oprichting van een Haarlemse kavelwinkel. In onderstaand filmpje wordt de Haagse aanpak uitgelegd:

Haarlems Dagblad: ‘Ymere blijft investeren’

De PvdA is bezorgd over het feit dat woningcorporatie Ymere, de grootste corporatie van Haarlem, door de minister onder verscherpt financieel toezicht is gesteld. Dit nieuws werd maandag 3 december bekend, een paar dagen nadat bekend werd dat drie bestuurders van Ymere tot de meest verdienende corporatiebestuurders van Nederland behoren. Wij willen weten wat de financiële problemen betekenen voor de ambities van Haarlem voor woningbouw en wijkvernieuwing en voor de financiële risico’s van de gemeente als gevolg van garantstellingen aan corporaties. Daarom heb ik wethouder Jan Nieuwenburg gevraagd hier donderdag 6 december de raadscommissie Ontwikkeling over in te lichten.

Het Haarlems Dagblad schrijft hier woensdag 5 december over. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Haarlems Dagblad: Bouwen nu al strijdpunt

Vrijdag 5 oktober doet het Haarlems Dagblad verslag van de bijeenkomst van vijf gemeenteraden over de Intergemeentelijke Structuurscan Zuid-Kennemerland (zie een eerdere blog). Ook ik word in dit artikel geciteerd, met mijn oproep aan andere gemeenten om zich ook mede verantwoordelijk te voelen voor sociale woningbouw. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Zuid-Kennemerland: samen staan we sterker

Haarlem, Haarlemmerliede, Heemstede, Bloemendaal en Heemstede willen meer gaan samenwerken op het gebied van bereikbaarheid, wonen, economie, groen en recreatie. Samen staan we immers sterker binnen de Noordvleugel van de Randstad, de Metropoolregio Amsterdam en tegenover het Rijk. Dat is het doel van de Intergemeentelijke Structuurscan Zuid-Kennemerland, die woensdag 3 oktober werd besproken tijdens een bijzondere gemeenschappelijke vergadering van de gemeenteraden van deze vijf gemeenten in Heemstede.

In de Intergemeentelijke Structuurscan wordt op basis van de structuurplannen van de vijf gemeenten gekeken wat onze gezamenlijke belangen zijn en waar dilemma’s liggen, die we samen moeten oplossen. Aan vijf tafels gingen we met elkaar in gesprek over de vijf thema’s van de structuurscan: bereikbaarheid, wonen, economie, groen en recreatie. Vervolgens werd gekeken waar we het over eens zijn en op welke punten het document mogelijk nog moet worden aangepast, voordat het kan worden vastgesteld door de vijf afzonderlijke raden.

Zelf nam ik deel aan de thematafel over wonen. Ik heb daar bepleit dat gemeenten zich ook samen verantwoordelijk moeten voelen voor sociale en betaalbare woningbouw. Nu is het vooral Haarlem die het gros van de betaalbare woningen bouwt. Net als het bouwen van voldoende ouderenwoningen, starterswoningen en (middeldure) appartementen zou ook sociale woningbouw als gemeenschappelijke verantwoordelijkheid in het stuk moeten worden opgenomen. Want ook daarvoor geldt: samen staan we sterker.

Nieuwe kans voor autarkische woningen

De autarkische woningen, die oorspronkelijk waren gepland in de Kleverlaanzone, krijgen alsnog een nieuwe kans op een andere plek in de stad. De woningen werden door een raadsmeerderheid uit de gebiedsvisie Kleverlaanzone geschrapt, maar op initiatief van de PvdA is het College van B&W gevraagd op zoek te gaan naar een alternatieve locatie, waar deze woningen alsnog kunnen worden gebouwd.

De PvdA was voorstander van de bouw van zes autarkische woningen in de Kleverlaanzone. Autarkische woningen zijn woningen die geheel zelfvoorzienend zijn en dus niet afhankelijk zijn van elektriciteit, gas en water van nutsbedrijven. De woningen zouden door enthousiaste particulieren worden gebouwd via collectief particulier opdrachtgeverschap (zelfbouw) en zouden een mooie aanvulling vormen op het Duurzaamheidscentrum, dat tevens in de Kleverlaanzone moet komen. Bovendien zou de grondverkoop voor de woningen geld opleveren, dat broodnodig is voor het Duurzaamheidscentrum en inrichting van het nieuwe groengebied in en om de Stadskweektuin. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft echter het College opgedragen de woningen te schrappen uit de gebiedsvisie.

Het is jammer dat de woningen er niet komen. Niet alleen omdat de financiering van alle mooie plannen in de gebiedsvisie hiermee onzekerder is geworden, maar ook omdat de autarkische woningen passen binnen de ambities van de gemeente voor meer zelfbouw en een klimaatneutrale stad. Daarom heb ik donderdag 20 september in de gemeenteraad samen met GroenLinks, VVD en Actiepartij een motie ingediend, die het College vraagt in overleg met de initiatiefnemers op zoek te gaan naar een alternatieve plek voor de woningen. Deze motie is overgenomen door wethouder Ewout Cassee. Hij zal binnen een half jaar het resultaat van deze zoektocht aan de gemeenteraad rapporteren.

Middeldure huur echt voor middeninkomens

De PvdA wil dat middeldure huurwoningen ook echt betaalbaar zijn voor middeninkomens. Wij dienden daarom bij behandeling van de Woonvisie in de gemeenteraad een amendement in, dat de definitie van middeldure huur beperkt tot 665 tot 800 euro, in plaats van 665 tot 900 euro. Op die manier willen wij ervoor zorgen dat er meer huurwoningen komen die betaalbaar zijn voor middeninkomens.

Donderdag 19 juli stelde de gemeenteraad de nieuwe Woonvisie vast. Ik verving daarbij mijn collega Artie Ramsodit als woordvoerder namens de PvdA. De Woonvisie is in grote lijnen een prima verhaal, waar veel van onze ideeën in terugkomen. Zo is er veel aandacht voor zelfbouw, duurzaam bouwen, sociale huurwoningen, starters op de woningmarkt en aangepaste woningen voor senioren. Maar op één punt wilden wij de Woonvisie nog wat aanscherpen.

Het vorige kabinet heeft bepaald dat corporaties nauwelijks meer sociale huurwoningen mogen verhuren aan huishoudens met een gezamenlijk inkomen boven de 34.000 euro. Hierdoor komen middeninkomens niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning. Probleem is echter dat er in steden als Haarlem nauwelijks woningen beschikbaar zijn waarvan de huur net boven de sociale huurgrens (665 euro) ligt en de koopwoningen in onze stad al helemaal onbetaalbaar zijn voor hen.

De PvdA wil hier iets aan doen. In de Woonvisie is opgenomen dat er meer middeldure huurwoningen moeten komen, maar de definitie van deze woningen was 665 tot  900 euro. De praktijk leert dat er dan vooral woningen worden gebouwd met een huur rond de 900 euro. Dat is voor de meeste middeninkomens echter niet te betalen. Daarom hebben wij samen met GroenLinks, SP, Actiepartij, Ouderenpartij en Haarlem Plus een amendement ingediend om de definitie aan te passen tot 665 tot 800 euro. Hiermee sluit de definitie aan op de definitie van middeldure huur in het Regionaal Actieprogramma (RAP). Dit amendement kreeg de steun van een meerderheid van de gemeenteraad: naast de indieners stemde ook het CDA voor.

Wonen boven Winkels succesvol

Het project Wonen boven Winkels van de gemeente Haarlem was de afgelopen jaren succesvol. Er zijn meer woningen boven winkels gerealiseerd voor minder geld dan gepland. Dat blijkt uit de evaluatie, die dinsdag 26 juni door het College van B&W is vastgesteld. Er zijn sinds 2010 ruim zestig woningen boven winkels gerealiseerd en ook de komende tijd zullen er nog de nodige woningen worden opgeleverd. Daarmee overtreft het resultaat de vooraf in het Convenant Binnenstad vastgelegde ambitie van vijftig woningen per 1 juli 2012, terwijl niet het gehele beschikbare budget is gebruikt. Er blijft daardoor geld over om het project ook de komende jaren voort te zetten.

De PvdA is altijd warm pleitbezorger geweest van Wonen boven Winkels. Niet alleen komen er daarmee woningen bij en wordt leegstand bestreden, maar ook is het goed voor de veiligheid en leefbaarheid in winkelstraten. Buiten de openingstijden van de winkels is het daar vaak stil. Wanneer en mensen wonen boven de winkels betekent dat extra levendigheid en meer ogen op straat. Het project is ooit op aandringen van de PvdA opgestart en door achtereenvolgende PvdA-wethouders tot een succes gemaakt. Haarlem is nu binnen Nederland één van de koplopers op het gebied van wonen boven winkels. Een resultaat om trots op te zijn.

In de evaluatie worden een aantal aanbevelingen gedaan om de regeling voor Wonen boven Winkels aan te scherpen, met name door eenvoudigere subsidievoorwaarden en het flexibeler omgaan met het maximum subsidiebedrag in bijzondere gevallen. Deze aanbevelingen worden door het College van B&W overgenomen.

PvdA-plan voor meer betaalbare woningen

Haarlem heeft een tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen voor mensen met een inkomen tot 40.000 euro. De PvdA wil daar iets aan doen. Afgelopen half jaar heeft een werkgroep van PvdA-raadsleden en PvdA-leden daarom onder leiding van PvdA-raadslid Artie Ramsodit hard gewerkt aan een plan voor meer betaalbare woningen in Haarlem. Donderdag 26 april presenteerden wij dit plan aan de gemeenteraad met een filmpje.

 

De PvdA wil door mensen meer kansen te bieden om zelf een huis te bouwen niet alleen de bouwproductie weer op gang helpen, maar ook meer betaalbare huizen bouwen. Dat kan door meer vrije kavels beschikbaar te stellen, maar ook door mensen bijvoorbeeld de kans te geven samen een leegstaand pand op te knappen in eigen beheer. Het complete plan voor meer betaalbare woningen in Haarlem kun je hier vinden.

Bouwend Haarlem over herbestemming oude panden

Elk jaar organiseren de gemeente Haarlem, de drie Haarlemse corporaties en ontwikkelaar Bouwfonds samen een grote conferentie over woningbouw in Haarlem onder de titel ‘Bouwend Haarlem’. Voorgaande edities gingen onder meer over vraaggericht bouwen, ruimtelijke kwaliteit en duurzame woningbouw. Vrijdag 16 maart stond Bouwend Haarlem in het teken van herbestemming van leegstaande panden. Een thema waar wij als PvdA-fractie al langer aandacht voor vragen en dat door de economische crisis actueler is dan ooit.

De PvdA vindt dat leegstaande oude panden in Haarlem niet automatisch maar gesloopt moeten worden. In het verleden werd daar soms te makkelijk voor gekozen. Herbestemming is vaak een veel betere oplossing, zeker als het gaat om historische panden die karakter geven aan de omliggende buurt. De afgelopen jaren zijn er in Haarlem prachtige voorbeelden geweest van geslaagde herbestemming, zoals de voormalige Drostefabriek, het Ripperdaterrein en de Greinerschool in het Rozenprieel. En ook de komende jaren liggen er op dat gebied nog grote uitdagingen, zoals bij het voormalige slachthuis in de Slachthuisbuurt, Nieuwe Energie in de Waarderpolder en het voormalige gemeentekantoor Koningstein.

De conferentie vond dit jaar plaats in een bijzonder voorbeeld van herbestemming, waar ik ook persoonlijk wel een beetje trots op ben: de Haarlemse School. Dit bouwproject van Pre Wonen combineert nieuwbouw met herbestemming van een deel van de voormalige Petrus LTS. Aanvankelijk zou deze school, een typisch voorbeeld van Wederopbouwarchitectuur, helemaal gesloopt worden. De sloopvergunning was al afgegeven. In het pand bleken zich echter bijzondere kunstwerken te bevinden van Hans Wiesman en Levinus Tollenaar. Ik heb mij daarom in 2007 in de raad ingezet voor behoud van de karakteristieke delen van het pand en de kunstwerken (zie een eerdere blog). Met succes: de aula en het trappenhuis van de school krijgen nu een nieuwe functie en alle kunstwerken zijn behouden.

Dit  is niet alleen een voorbeeld van hoe je als raadslid soms echt het verschil kan maken, maar vooral een mooi voorbeeld van hoe herbestemming op een moderne manier kan gebeuren. Je hoeft niet altijd complete panden te behouden, maar door karakteristieke en historische delen te behouden en te combineren met nieuwbouw kun je dit soort panden een nieuw leven geven. En dat geeft veel meer karakter aan de omliggende buurt dan alleen maar saaie nieuwbouw.

Beantwoording vragen verkoop sociale huurwoningen

Een maand geleden stelde ik samen met fractiegenoot Artie Ramsodit schriftelijke raadsvragen aan het College van B&W over de verkoop van sociale huurwoningen (zie een eerdere blog). Wij maakten ons zorgen over de eenzijdige verkoop van sociale huurwoningen in bepaalde wijken. Ook wilden wij weten wat de mening van het College van B&W is over het kabinetsplan om corporaties te verplichten om 75 procent van hun sociale huurwoningen te koop aan te bieden. Deze week ontvingen wij de beantwoording van deze vragen.

Volgens het College van B&W vallen de huidige verkoopaantallen door de corporaties met ca. honderd per jaar nog mee. Wel erkent men dat de woningen die verkocht worden vooral in de wijken liggen die al weinig sociale huurwoningen kennen. De PvdA is hier bezorgd over, omdat de sociale woningbouw daardoor teveel geconcentreerd dreigt te raken in slechts een paar wijken. Dat is in strijd met de ambitie om Haarlem een gemengde stad te laten zijn. Gelukkig geeft het College in de beantwoording van de vragen aan dat men met de corporaties afspraken wil maken over een betere verdeling van sociale huurwoningen over de stad. Ook gaat men afspraken maken om leegstand voorafgaand aan verkoop te beperken.

Veel zorgelijker is het plan van het kabinet om corporaties te verplichten grote aantallen sociale huurwoningen te verkopen. Het College spreekt zich duidelijk uit tegen dit plan: “Wij denken dat deze kabinetsmaatregel schadelijk is voor de volkshuisvesting. Volgens de verantwoordelijk minister vergroot het kooprecht de keuzevrijheid van de zittende huurder. Echter dit gaat dan wel ten koste van de keuzevrijheid van andere woningzoekenden. Het is aannemelijk dat de meest aantrekkelijke woningen als eerste worden verkocht. De corporaties blijven dan zitten met de woningen van mindere kwaliteit op minder aantrekkelijke locaties. Dat zal dan het aanbod zijn waaruit de toekomste woningzoekende mag kiezen.”

Volgens het College leidt het plan bovendien tot het verder drukken van de toch al onder druk staande huizenprijzen, wordt grootschalige wijkverbetering bemoeilijkt en wordt de invloed van de gemeente op de lokale woningmarkt beperkt. Het College zal dan ook samen met de corporaties actief de bezwaren tegen de kabinetsplannen kenbaar maken, onder meer via samenwerkingsverbanden als G-32 en VNG.

Je kunt de complete beantwoording van de vragen hier downloaden als PDF-bestand.

Regionale samenwerking, best belangrijk

Een paar jaar geleden vroeg een overheidscampagne aandacht voor het belang van Europa met de slogan ‘Europa, best belangrijk’. Een bijzonder staaltje understatement in een tijd waarin Europa een steeds groter deel van ons leven en onze toekomst bepaalt, maar misschien wel tekenend voor het belang dat de politiek en de publieke opinie aan Europa hechten. Hetzelfde geldt op lokaal niveau voor regionale samenwerking: het is essentieel voor onze toekomst, maar het krijgt in het politieke en publieke debat lang niet altijd de aandacht die het verdient.

Om daar verandering in te brengen organiseerde de gemeente woensdag 18 januari een bijeenkomst voor Haarlemse raadsleden over regionale samenwerking. Hierbij waren behalve Haarlemse ambtenaren en wethouder Jan Nieuwenburg ook wethouders van Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort en vertegenwoordigers van de Metropoolregio Amsterdam aanwezig. We kregen presentaties over de Metropoolregio Amsterdam, waarin Haarlem samenwerkt met gemeenten en provincies in het gebied rond Amsterdam, en gingen met elkaar in debat over een aantal regionale onderwerpen als woningbouw, economie, landschap en bereikbaarheid.

De komende decenia zal de bevolking in de Metropoolregio blijven groeien. Er zijn daarom de komende decenia nog honderdduizenden extra woningen nodig, volgens de laatste prognoses zelfs nog fors meer dan waar de afgelopen jaren van werd uitgegaan. Waar gaan we die bouwen? Haarlem is er groot voorstander van dat een deel van die woningen in het westelijk deel van de Haarlemmermeer wordt gebouwd. Dat is niet alleen gunstig voor de woningzoekenden in onze regio, maar levert ook extra klanten op voor de winkels, cultuurpodia en sportvoorzieningen in onze stad. Goede samenwerking met andere gemeenten in de regio om dat voor elkaar te krijgen is dan cruciaal.

Hetzelfde geldt voor economische ontwikkeling. Onze regio is vooral sterk in creativiteit, toerisme, congressen, zorg en dienstverlening. Als gemeenten in de regio zich daar samen nog meer op richten en profileren is dat goed voor de werkgelegenheid in onze regio. En we maken alleen kans op bijdragen van provincie en Rijk voor verbetering van de bereikbaarheid per auto, openbaar vervoer en fiets als we daar samen in optrekken. Samen staan we sterker. Regionale samenwerking is veel meer dan best belangrijk, het is cruciaal voor onze toekomst.

Haarlems Dagblad: PvdA bezorgd over verkoop huurwoningen

Donderdag 5 januari schrijft het Haarlems Dagblad over onze raadsvragen over de verkoop van sociale huurwoningen in Haarlem (zie een eerdere blog). Wij stelden vragen omdat wij bezorgd zijn over de gevolgen van de verkoopplannen van de corporaties en de kabinetsplannen om corporaties te verplichten veel van hun woningen te koop aan te bieden. Je kunt het artikel van het Haarlems Dagblad hier lezen. Verder lezen

Raadsvragen over (uit)verkoop sociale huurwoningen

De PvdA Haarlem is bezorgd over de verkoop van sociale huurwoningen. Op dit moment worden er al flinke aantallen huurwoningen verkocht door de corporaties. Door het plan van het kabinet om corporaties te verplichten woningen te koop aan te bieden aan zittende huurders zal dit alleen maar toenemen. Wij vrezen dat daardoor de afgesproken kernvoorraad van 18.000 sociale huurwoningen in gevaar komt. Samen met fractiegenoot Artie Ramsodit heb ik hier schriftelijke raadsvragen over gesteld aan het College van B&W.

In de huidige woonvisie en in het coalitieakkoord is afgesproken dat Haarlem inzet op het tenminste in stand houden van de kernvoorraad sociale huurwoningen (op dit moment 18.000 woningen). In rap tempo worden er echter door de corporaties woningen verkocht, met name in relatief dure wijken als Zuidwest, Zuiderpolder, Centrum en delen van Haarlem-Noord. Het kabinet heeft bovendien een wetsvoorstel in voorbereiding dat corporaties verplicht om 75 procent van hun sociale woningvoorraad te koop aan te bieden aan huurders.

De PvdA is bezorgd over het te koop aanbieden van zoveel sociale huurwoningen. Niet alleen worden de wachttijden voor woningzoekenden hierdoor langer, ook leidt het tot grotere tegenstellingen in de stad. De PvdA streeft naar gemengde wijken, waarin Haarlemmers samen wonen. Wij vinden het daarom een slechte ontwikkeling als de weinige sociale huurwoningen in bijvoorbeeld Zuidwest en de binnenstad ook nog eens te koop worden aangeboden. Dan raakt de sociale woningbouw helemaal geconcentreerd in slechts een paar wijken.

De kabinetsplannen, die corporaties verplichten nog meer sociale huurwoningen te verkopen, zijn slecht voor de Haarlemse woningmarkt. Ten eerste dreigt de Haarlemse woningvoorraad hierdoor door de ondergrens van 18.000 sociale huurwoningen heen te zakken, aangezien er door de economische crisis nauwelijks woningen worden bijgebouwd. Ten tweede dreigen de sociale woningen nog verder geconcentreerd te raken in een aantal wijken en leidt het tot ‘gespikkeld’ woningbezit, wat herstructurering en wijkverbetering moeilijker zal maken. En tenslotte worden hierdoor nog meer woningen te koop aangeboden op een toch al stil gevallen markt, waardoor de koopmarkt nog verder dreigt te stagneren. Ook de drie Haarlemse corporaties zijn negatief over de kabinetsplannen.

Wij willen onder meer van het College weten wat de huidige verkoopplannen van de corporaties zijn en hoe die zich verhouden tot de afgesproken sociale kernvoorraad van 18.000 woningen. Ook vragen wij in welke wijken de meeste woningen worden verkocht en hoe dit zicht verhoudt tot de ambitie om te streven naar meer gemengde wijken. Tenslotte vragen we naar de mening van het College van B&W over de kabinetsplannen en of Haarlem van plan is daartegen bezwaar te maken bij kabinet en Tweede Kamer.

Je kunt de raadsvragen hier downloaden als PDF-bestand.