Meer

Archive | Wonen

In gesprek met de corporaties

Haarlem kent drie grote woningcorporaties: Ymere, Pré Wonen en Elan Wonen. Zij vervullen een belangrijke rol in het Haarlemse woonbeleid, als grootste verhuurders van (sociale) woningen en als investeerders in Haarlemse woonwijken. Het is daarom belangrijk dat lokale politici en corporaties elkaar goed weten te vinden. Daarom organiseren de corporaties jaarlijks een bijeenkomst voor raadsleden in de raadscommissie Ontwikkeling om van gedachte te wisselen over het Haarlemse woonbeleid. Dit jaar vond deze bijeenkomst plaats op woensdag 30 november.

Op dit moment werkt de gemeente Haarlem aan een nieuwe woonvisie. Het gesprek ging dan ook vooral over discussies die daarbij spelen. Wat kunnen de corporaties doen om meer te bouwen voor de middeninkomens, die door het kabinetsbeleid nu tussen wal en schip belanden? Hoeveel sociale huurwoningen mogen corporaties verkopen en in welke wijken kunnen zij dat dan het beste doen? Hoe kunnen we aantrekkelijke woningen aanbieden voor ouderen? Hoe gaan we om met de stagnerende woningmarkt? En wat kunnen corporaties doen om jonge starters op de koopmarkt te ondersteunen?

Gelukkig trekken PvdA en corporaties bij de meeste discussies aan hetzelfde eind van het touw. Samen willen we werken aan voldoende betaalbare woningen, energiezuinig bouwen en leefbare wijken. Samen verzetten we ons in Haarlem tegen een aantal asociale plannen van het kabinet, zoals het uitsluiten van middeninkomens bij corporatiewoningen, het taboe op echte hervormingen in het woonbeleid en het fors verhogen van de huren in deze regio. Natuurlijk zijn er ook behoorlijke verschillen van mening, zoals over de verkoop van sociale huurwoningen in juist die wijken waar al nauwelijks sociale huurwoningen zijn, maar over het algemeen hebben we hetzelfde doel voor ogen. Dat is maar goed ook, want voor een goed woonbeleid in Haarlem hebben we de corporaties keihard nodig.

Cohen en Monasch in Haarlem over zelf bouwen

Afgelopen week was het Woonweek voor de landelijke PvdA, een week vol werkbezoeken aan initiatieven om de woningmarkt vlot te trekken. Vrijdag 11 november bezochten Job Cohen en Jacques Monasch Haarlem. Zij kregen een rondleiding door het voormalige Belastingkantoor in Schalkwijk, waar tegenwoordig veel kunstenaars en startende bedrijven gevestigd zijn. Daarna gingen zij in gesprek met Hans van Eeden, een vooruitstrevende architect op het gebied van collectief particulier opdrachtgeverschap en het herbestemmen van leegstaande gebouwen. Samen met PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg was ik bij dit werkbezoek aanwezig.

Volgens Hans van Eeden zouden veel meer mensen de kans moeten krijgen hun eigen huis te bouwen via collectief particulier opdrachtgeverschap. Dat hoeft niet altijd op lege kavels, het is ook een prima manier om leegstaande panden een nieuwe bestemming te geven. Omdat mensen hierbij veel in eigen beheer doen worden de woningen beter betaalbaar. Bovendien sluiten de woningen hierdoor beter aan bij de wensen van hun bewoners.

Ook in de Haarlemse gemeenteraad is de PvdA al langer bezig met het op de agenda zetten van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Vorig jaar diende ik een motie in over het inzetten van CPO als middel om de woningmarkt vlot te trekken (zie een eerdere blog). Mede naar aanleiding van deze motie wordt CPO een belangrijk thema in de nieuwe gemeentelijke woonvisie, die begin volgend jaar wordt gepresenteerd. Afgelopen week diende de PvdA bovendien bij de begrotingsbehandeling een motie in die vraagt met een nieuw grondbeleid te komen, waarin ook de mogelijkheden voor CPO nadrukkelijk worden meegenomen (lees hier meer daarover). Ook deze motie werd aangenomen door de gemeenteraad.

Het bezoek van Cohen was alvast een voorproefje voor vrijdag 25 november, wanneer Job Cohen een uitgebreid en openbaar werkbezoek aan Haarlem brengt. Binnenkort meer daarover.

Ook Jan Modaal heeft recht op sociale huur

Afgelopen vrijdag begon het VARA-programma De Ombudsman een actie om de inkomensgrens voor sociale huurwoningen te verhogen, zodat ook middeninkomens weer in aanmerking komen voor een sociale huurwoning (zie video). Met de actie ‘Donner wakker worden! Ook Jan Modaal heeft recht op sociale huur’ hoopt het programma de minister te overtuigen dat actie nodig is.

Sinds 1 januari zijn corporaties verplicht 90 procent van hun sociale huurwoningen te verhuren aan mensen met een inkomen onder de 33.000 euro per jaar. Er is daardoor een grote groep mensen ontstaan die niet meer in aanmerking komt voor een sociale huurwoning, maar voor wie huren in de vrije sector of een koopwoning veel te duur is. Met name in steden als Haarlem, met een grote druk op de woningmarkt en bovengemiddeld hoge huizenprijzen, leidt dit tot grote problemen. De gemeente Haarlem, de Haarlemse corporaties en de huurdersorganisaties schreven hier vorig jaar al een brandbrief over aan de minister (zie een eerdere blog). Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt inmiddels dat de inkomensgrens omhoog moet, maar minister Donner weigert dat tot nu toe.

Ook in Haarlem zijn wij als PvdA met dit onderwerp bezig. Binnenkort zal de gemeenteraad een nieuwe woonvisie vaststellen. In een werkgroepje bestaande uit raadsleden en een aantal partijleden met expertise op het gebied van wonen werken wij momenteel aan voorstellen om meer te doen voor betaalbaar wonen voor de middeninkomens. Meer daarover dus komende maanden op deze website. Als jullie suggesties hebben, hoor ik dat natuurlijk graag!

Stagnerende bouwprojecten

Net als in andere gemeenten zijn de afgelopen jaren ook in Haarlem heel veel grote bouwprojecten in de problemen gekomen als gevolg van de economische crisis. Doordat de woningmarkt en de kantorenmarkt vrijwel stil liggen, ontstaan er grote financiële gaten in bouwplannen voor woningen en bedrijvenlocaties van corporaties en ontwikkelaars. Hierdoor dreigt flinke vertraging, moeten plannen worden aangepast en gaan sommige plannen zelfs helemaal niet door. Donderdag 14 juli bespraken we in de raadscommissie Ontwikkeling de stand van zaken rond deze stagnerende bouwprojecten.

De afgelopen maanden is de raadscommissie Ontwikkeling tijdens twee informele bijeenkomsten met de wethouder en ambtenaren al uitgebreid bijgepraat over de stand van zaken rond deze bouwprojecten. Doel van deze bijeenkomsten was vooral om kennis te delen. Dat was nuttig, omdat het om soms zeer ingewikkelde projecten en politieke keuzes gaat. Iets wat ik hierbij heb geleerd is dat ook het stoppen met een bouwproject vaak veel geld kost. Gemeentelijke investeringen in het verleden zijn dan immers weggegooid geld, verschillende projecten zijn financieel met elkaar verweven en de rentetikker voor gemeentegrond blijft doorlopen. Dit komt nog bovenop de negatieve gevolgen voor werkgelegenheid en woningzoekenden in Haarlem. “Ook stoppen is dokken”, is inmiddels een gevleugelde uitdrukking van wethouder Ewout Cassee.

Inmiddels zijn alle bouwprojecten waar de gemeente bij betrokken is ingedeeld in een zestal categorieën, uiteenlopend van weinig stagnatie tot projecten die voorlopig worden geschrapt. In de raadscommissie bespraken we deze categorisering. Over alle individuele projecten zal de komende maanden nog verdere besluitvorming volgen in de raad wanneer dat nodig is. 

Voor de PvdA staan bij die verdere besluitvorming drie uitgangspunten voorop. Ten eerste wil de PvdA voorrang geven aan projecten die belangrijk zijn voor kwetsbare wijken, zoals Schalkwijk, Haarlem-Oost en Delftwijk. Juist die projecten zijn nu hard nodig en de kans is groot dat projecten in andere wijken weer kansrijk worden zodra de markt weer aantrekt. Ten tweede wil de PvdA ook in deze moeilijke tijd blijven voldoen aan de afspraak dat dertig procent van alle nieuwbouw bestaat uit sociale huur- en koopwoningen. Aanpassing van projecten mag er dus niet toe leiden dat er teveel sociale woningen worden geschrapt. En ten derde gaat voor ons kwaliteit boven kwantiteit. Als een bouwproject zover moet worden aangepast dat de kwaliteit in het geding komt kiezen wij liever voor uitstel van een project, in afwachting van betere marktomstandigheden.

Tijdelijke verhuur in plaats van antikraak

De gemeente Haarlem zal bij de tijdelijke invulling van leegstaande gebouwen waar mogelijk altijd kiezen voor tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet in plaats van antikraak op basis van een bruikleenovereenkomst. Ook zal de gemeente in gesprek gaan met de corporaties om te kijken of in het nieuwe convenant met de corporaties dezelfde afspraak gemaakt kan worden voor de leegstaande panden van de corporaties. Dat heeft wethouder Jan Nieuwenburg donderdag 14 april toegezegd in de raadscommissie Ontwikkeling.

In december stelde ik schriftelijke vragen aan het College van B&W over misstanden bij antikraak van leegstaande woningen (zie een eerdere blog). Deze vragen werden in februari beantwoord door het College van B&W (zie een eerdere blog). Ik heb deze beantwoording vervolgens geagendeerd in de raadscommissie Ontwikkeling, omdat ik nog wat concretere toezeggingen wilde hebben van het College.

Ik stelde de vragen naar aanleiding van landelijke berichten dat grote antikraakbureaus vaak gebruik maken van bepalingen in bruikleenovereenkomsten die in strijd zijn met de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het gaat onder meer om een verbod om met de pers te praten, de bepaling dat de beheerder altijd onaangekondigd de woning mag betreden en het beëindigen van de overeenkomst bij het krijgen van een kind. Omdat huurders slechts een bruikleenovereenkomst krijgen hebben zij nauwelijks rechten en zijn zij grotendeels overgeleverd aan de grillen van de antikraakbureaus.

De PvdA wil daarom dat er bij tijdelijke bewoning indien mogelijk altijd wordt gekozen voor tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet (artikel 15) in plaats van antikraak via een bruikleenovereenkomst. Ook daarbij is het mogelijk het contract binnen drie maanden op te zeggen, maar zijn de rechten en plichten van huurders duidelijker geregeld. De wethouder heeft nu dus toegezegd dat de gemeente zelf hierbij het goede voorbeeld gaat geven en dat zij hierover ook afspraken met de corporaties wil maken.

Gemeente start met gebiedsvisie campus

Het College van B&W heeft deze week besloten te starten met een gebiedsvisie voor het gebied rond het kruispunt Zijlweg-Westelijke Randweg. De bedoeling is dat hier een campus ontstaat tussen hogeschool Inholland en het Nova College, met naast de beide scholen ook ruimte voor starterswoningen, studentenkamers en startende bedrijven. Het College voert hiermee (met enige vertraging) een motie van mij uit, die de gemeenteraad in december 2009 aannam (zie een eerdere blog).

Ik zet mij sinds mijn aantreden als raadslid al in om dit project van de grond te krijgen (zie verschillende eerdere blogs). Omdat dit gebied is gelegen tussen hogeschool INHOLLAND en het Nova College is dit een ideale plek voor een campus met studentenhuisvesting, betaalbare woningen voor starters en ruimte voor startende bedrijfjes. Op die manier kan hier een levendig en creatief nieuw stukje Haarlem ontstaan, dat echt een toevoeging is op de bestaande Haarlemse wijken. Bovendien bestaat hier de mogelijkheid om creatiever om te gaan met de beschikbare ruimte via meervoudig ruimtegebruik, bijvoorbeeld door het overbouwen van de Westelijke Randweg. In het coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en PvdA spreken ook onze coalitiepartners zich uit voor deze ontwikkeling (zie een eerdere blog).

Onderzocht wordt of het inmiddels leegstaande provinciekantoor aan de Zijlweg in afwachting van definitieve ontwikkeling van de campus tijdelijk kan worden gebruikt voor leerwerkbedrijven van de hogeschool en het Nova College. Hier zouden ook startende bedrijven een plek kunnen krijgen, zoals de ondernemers die binnenkort moeten vertrekken uit het AWVN gebouw. Dit zou een mooie start kunnen zijn voor de ontwikkeling van dit gebied. De gemeente gaat hierover verder in gesprek met de provincie, de eigenaar van het pand.

Bij het opstellen van de gebiedsvisie zal de gemeente samenwerken met de provincie Noord-Holland, hogeschool Inholland en het Nova College. Ook wordt er een klankbordgroep opgericht, met daarin ook bewoners uit de omgeving. Binnenkort zal de startnotitie voor de gebiedsvisie worden besproken in de raadscommissie Ontwikkeling. De verwachting is dat de gebiedsvisie eind dit jaar kan worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Kabinet laat kantoren liever leegstaan

Minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) is er tegen om financieel te stimuleren dat leegstaande kantoren worden omgebouwd tot woningen. Volgens de minister zou de overheid dan “tweederangs woningen” financieren. Hij wil in plaats daarvan leegstaande kantoren slopen (zie dit bericht). Een teleurstellend standpunt, dat weer eens laat zien dat dit kabinet erg weinig oog heeft voor de problemen op de woningmarkt van steden als Haarlem.

In Nederland staat zo’n 14 procent van de kantoorruimte leeg. Dat komt niet alleen door de economische crisis, maar ook door nieuwe manieren van werken als tele- en flexwerken. Een meerderheid van de Tweede Kamer, waaronder de PvdA, wil het omvormen van deze leegstaande kantoren stimuleren door bijvoorbeeld de BTW op het ombouwen te verlagen, de overdrachtsbelasting af te schaffen of een statiegeldregeling in te voeren bij nieuwe kantoren (zie dit bericht). Donner voelt echter niets voor dit soort financiële prikkels. Het kabinet wil niet verder gaan dan het wegnemen van belemmerende wet- en regelgeving. Het gevolg hiervan zal zijn dat veel eigenaren het financieel aantrekkelijker blijven vinden hun pand leeg laten staan dan het om te vormen naar bijvoorbeeld studentenkamers of een broedplaats voor kunstenaars of creatieve ondernemers.

Gelukkig hebben VVD en CDA in Haarlem meer oog voor de problemen met leegstaande kantoren dan hun landelijke partijgenoten. Zo diende de VVD bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad nog samen met ons een motie in om meer leegstaande kantoren om te vormen tot woningen (zie een eerdere blog). Dit zal een prominente plek krijgen in de nieuwe Woonvisie, die momenteel wordt opgesteld. Het is teleurstellend dat de gemeente daarbij geen extra steuntje in de rug krijgt van het kabinet.

Lees hier mijn eerdere blogs over leegstaande kantoren.

Vragen over misstanden antikraak beantwoord

In december stelde ik schriftelijke vragen aan het College van B&W over misstanden bij antikraak van leegstaande woningen (zie een eerdere blog). Het heeft even geduurd, maar vandaag ontving ik de beantwoording door het College. Zij zeggen daarin toe met corporaties afspraken te maken over het gebruik van tijdelijke verhuur in plaats van antikraak op basis van een bruikleenovereenkomst. Via internet wil men particuliere verhuurders informatie verschaffen over deze mogelijkheid. Ook wil het College in samenwerkingsverbanden als de VNG en de G32 (32 grootste gemeenten) het onderwerp aan de orde stellen om te bekijken of landelijke spelregels voor antikraak nodig en mogelijk zijn.

Ik stelde de vragen naar aanleiding van landelijke berichten dat grote antikraakbureaus vaak gebruik maken van bepalingen in bruikleenovereenkomsten die in strijd zijn met de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het gaat onder meer om een verbod om met de pers te praten, de bepaling dat de beheerder altijd onaangekondigd de woning mag betreden en het beëindigen van de overeenkomst bij het krijgen van een kind. Volgens het College van B&W maken de Haarlemse corporaties over het algemeen geen gebruik van dit soort bruikleenovereenkomsten, maar van tijdelijke verhuur. Ook in bruikleenovereenkomsten die de gemeente zelf gebruikt komen dit soort bepalingen volgens het College niet voor.

De PvdA wil dat er bij tijdelijke bewoning indien mogelijk altijd wordt gekozen voor tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet (artikel 15) in plaats van antikraak via een bruikleenovereenkomst. Ook daarbij is het mogelijk het contract binnen drie maanden op te zeggen, maar zijn de rechten en plichten van huurders duidelijker geregeld. Het is mooi dat de corporaties dit meestal al doen. De gemeente zelf maakt volgens de beantwoording echter incidenteel nog wel gebruik van bruikleenovereenkomsten (zonder de omstreden bepalingen).

Ik ben blij met de toezeggingen van het College dat zij tijdelijke verhuur willen stimuleren in plaats van antikraak en dat zij het onderwerp in landelijke overleggen op de agenda willen zetten. Wel zal ik de beantwoording van de vragen binnenkort nog agenderen in de raadscommissie Ontwikkeling. Ik wil namelijk nog graag van de wethouder weten hoe hij de afspraken met de corporaties en andere verhuurders precies vorm wil geven. Ook wil ik hem vragen als gemeente zelf het goede voorbeeld te geven door geheel af te zien van bruikleenovereenkomsten en alleen nog gebruik te maken van tijdelijke verhuur.

Je kunt de beantwoording hier downloaden als PDF-bestand. De gestelde vragen vind je hier.

Een duurzame stad is een compacte stad

Afgelopen week was ik bij twee bijeenkomsten over duurzaam bouwen. Donderdag 3 februari gaf Charlot ten Dijke van architectenbureau Tangram een lezing voor de raadscommissie Ontwikkeling in architectuurcentrum ABC over de tentoonstelling ‘Balans – dimensies van duurzaamheid’. Vrijdag 4 februari was ik bij de jaarlijkse conferentie Bouwend Haarlem, die dit jaar geheel in het teken stond van duurzaam bouwen.

Haarlem wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Eén van de belangrijkste aspecten daarbij is het duurzaam maken van woningen, zowel nieuwbouw als de bestaande voorraad. Tijdens de conferentie Bouwend Haarlem gingen verschillende sprekers in op de manier waarop dit het beste kan worden gedaan. Eén van de methoden was een dag eerder al aan de orde gekomen tijdens de lezing in het ABC: compacte stedenbouw.

De tentoonstelling in het ABC gaat vooral over de ruimtelijke dimensie van duurzaamheid. Stelling van de architecten van Tangram is dat hoe energiezuinig je ook bouwt, het nog altijd niet duurzaam is als een gebouw op een verkeerde plek staat. Stedenbouw is pas duurzaam als er compact wordt gebouwd. Wie dicht op elkaar woont, verbruikt minder energie. Bovendien leidt compacte stedenbouw tot veel minder vervuilende verkeersbewegingen en wordt door binnenstedelijk bouwen het open landschap gespaard.

Deze visie op stedenbouw spreekt mij erg aan. Op het eerste gezicht lijkt het misschien tegenstrijdig te zijn met de in het coalitieakkoord afgesproken terughoudendheid met verdere verdichting, maar volgens Tangram hoeft compacte stedenbouw zeker niet ten koste te gaan van het groen binnen de stad. Door meervoudig ruimtegebruik en slimme inrichting kun je juist meer groen toevoegen, en toch in hogere dichtheden bouwen. Verschillende in de expositie getoonde voorbeelden laten dat zien. Ook de aanwezige collega’s van GroenLinks en D66, traditioneel kritisch over verdichting, reageerden enthousiast op deze visie.

Lees meer over de visie van Tangram en de tentoonstelling in het ABC in dit artikel uit de Volkskrant van 10 december 2010.

Wijkvernieuwing Delftwijk

In een aantal Haarlemse wijken wordt hard gewerkt aan sociale en fysieke wijkvernieuwing. De wijken waar dit het meest ingrijpend gebeurt zijn Schalkwijk, Slachthuisbuurt en Delftwijk. Donderdag 27 januari bracht de raadscommissie Ontwikkeling een werkbezoek aan Delftwijk. Van gemeente, bewoners, ondernemers en corporaties kregen we een uitgebreide toelichting op de stand van zaken van de wijkvernieuwing.

Delftwijk ligt in de noordpunt van Haarlem-Noord, tussen de Westelijke Randweg/N208 en de Rijksstraatweg. Eind vorige eeuw gleed de wijk snel af: er waren steeds meer sociale problemen, veel woningen waren sterk verouderd en winkels trokken weg uit het winkelcentrum Marsmanplein. Voor bewoners, corporaties en gemeente aanleiding om een plan te maken om deze ontwikkeling te keren en van Delftwijk weer een trotse en mooie wijk te maken.

Al enkele jaren wordt er hard gewerkt aan het vervangen van verouderde woningen, het creëren van een gevarieerder woningaanbod, vernieuwing van het winkelcentrum Marsmanplein, nieuw onderdak voor verschillende sociale voorzieningen en de aanleg van een nieuw wijkpark. De eerste resultaten hiervan zijn inmiddels zichtbaar in de eerste opgeleverde wooncomplexen, maar ook de komende jaren staat er nog veel op stapel. Naast deze fysieke wijkvernieuwing wordt er bovendien ook hard gewerkt aan de sociale cohesie in de wijk, met tal van projecten rond onderwijs, spelen, sport, welzijn, veiligheid en elkaar ontmoeten.

De meeste bewoners en ondernemers zijn uitgesproken enthousiast over de wijkvernieuwing, zo bleek ook tijdens de presentaties van de wijkraad en de winkeliersvereniging tijdens het werkbezoek. Natuurlijk levert de vernieuwing ook problemen op, zoals bouwoverlast en problemen met tijdelijke bewoners van flats die op de nominatie staan om gesloopt te worden. Maar de meeste bewoners zien dat de buurt er echt op vooruit gaat en dat er wordt gewerkt aan iets moois. Het is dus vooral zaak ook in deze economisch lastige tijd de vaart in dit project te houden. Gelukkig werken ook de Haarlemse corporaties hier hard aan mee.

Enkele weken geleden brachten we ook met de PvdA-fractie al een bezoek aan Delftwijk. Lees hier een verslag van dat bezoek.

Een drukke raadsvergadering

Er zijn raadsvergaderingen waar je als raadslid weinig te doen hebt, omdat alle onderwerpen binnen de portefeuilles van je collega’s vallen. De gemeenteraad van donderdag 20 januari was dit echter bepaald niet het geval: ik mocht flink aan de bak. Er stonden vier grote onderwerpen op de agenda, waarover ik namens de PvdA woordvoerder ben: bestemmingsplan Koninginnebuurt, bestemmingsplan zuidstrook Slachthuisbuurt, gebiedsvisie Oostradiaal en DSK. Daarnaast werd er nog gesproken over twee onderwerpen waar ik ook nauw bij betrokken ben geweest: de bezuinigingen en het watertoerisme.

Het bestemmingsplan Koninginnebuurt, waarover ik afgelopen week in drie blogs al uitgebreid schreef (zie hier, hier en hier), werd door een ruime meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. Alle fracties gingen akkoord met de unilocatie voor de Bos en Vaartschool en een ruime meerderheid (behalve de coalitiefracties ook enkele oppositiefracties) kon ook instemmen met vestiging van Kenamju aan de Raamsingel. Een mooi resultaat en een afsluiting van een maandenlang proces met enorme stapels papier en tientallen gesprekken met de vele voor- en tegenstanders.

De gebiedsvisie Oostradiaal werd unaniem door de gemeenteraad met enthousiasme ontvangen (zie een eerdere blog). Samen met D66, GroenLinks en VVD diende ik nog een motie in over de bebouwing langs de Camera Obscuraweg. Verschillende fracties zien liever een groene rand langs deze weg dan bebouwing. Wij spreken in de motie uit nu nog niet akkoord te gaan met deze bebouwing, maar vragen het College de afweging over deze bebouwing mee te nemen in de verdere uitwerking van de bebouwing rond station Haarlem-Spaarnwoude.

Ook bij het bestemmingsplan zuidstrook Slachthuisbuurt was ik mede-indiener van een amendement van GroenLinks, D66, VVD en PvdA. Dit amendement maakt het mogelijk om de bestemming ‘kantoren’ van het kavel op de hoek van de Schipholweg en Prins Bernhardlaan niet alleen te wijzigen in ‘wonen’, maar ook in ‘groen’. Dit geeft de ruimte om, mocht de kantorenbouw hier niet doorgaan, het kavel ook de functie van park te laten behouden.

Over de bezuinigingen zal ik komende dagen nog uitgebreid schrijven in een aparte blog.

Koperdiefstal uit sloopwoningen

Koperdiefstal is een snel groeiend probleem. Door de sterk opgelopen koperprijs is het een interessante nieuwe tak van sport voor de georganiseerde misdaad. Bliksemafleiders worden van gebouwen gestolen, hekwerken worden gesloopt en treinen lopen gevaar omdat de kabels worden verwijderd. En vandaag meldde het Haarlems Dagblad dat in de Slachthuisbuurt zelfs koperen gasleidingen zijn gestolen uit leegstaande woningen die binnenkort worden gesloopt, wat leidde tot mogelijk explosiegevaar.

Op twitter heb ik vandaag de vraag opgeworpen wat er aan dit vrij bizarre maar gevaarlijke probleem gedaan zou kunnen worden. Ik kreeg daarop veel reacties. De meest logische oplossing, die door meerdere mensen werd gesuggereerd, is om bij het verlaten van de sloopwoning door de laatste bewoners meteen het gas af te sluiten en al het koper uit de woning te verwijderen. Ik kan niet inschatten of dit technisch allemaal mogelijk is, maar het is zeker interessant de wethouder te vragen hier eens samen met de corporaties naar te kijken.

Het is natuurlijk van de gekke dat het nodig is om koper uit sloopwoningen te verwijderen, omdat leidingen en geisers anders door koperdieven van de muur worden gerukt. Maar beter dat dan acuut explosiegevaar in complexen waar vaak nog mensen in andere woningen wonen. Overigens hebben gemeente en corporaties inmiddels ook een beveiligingsbedrijf ingeschakeld, wat hopelijk ook bijdraagt aan een oplossing.

In gesprek met de corporaties

Dinsdag 14 december organiseerden de drie grote Haarlemse woningcorporaties Pré Wonen, Ymere en Elan Wonen samen een bijeenkomst voor Haarlemse raadsleden om kennis te maken en met elkaar van gedachte te wisselen over het Haarlemse woonbeleid. Dat is belangrijk, want gemeente en corporaties zijn sterk van elkaar afhankelijk voor een goed woonbeleid in Haarlem. Samen werken we aan voldoende betaalbare woningen, prettige wijken en meer doorstroming op de woningmarkt.

Ook vorige raadsperiode organiseerden de corporaties met enige regelmaat van dit soort bijeenkomsten en werkbezoeken (zie o.a. hier en hier). Daarnaast heb ik zelf in het verleden wel eens een dag stage gelopen bij zowel Elan Wonen (zie deze blog) als Pré Wonen (zie deze blog) om nader kennis te maken met hun werk. Natuurlijk heb ik als raadslid ook wel eens kritiek op de corporaties, maar over het algemeen ben ik elke keer weer onder de indruk van het vele goede werk dat ze voor Haarlem doen. Bovendien zijn zij op dit moment nog één van de weinige partijen die ondanks de ingestorte woningmarkt nog woningen bouwen in Haarlem.

Deze keer ging de discussie onder meer over de rol van corporaties in tijden van economische crisis. Zowel de gemeente als de corporaties moeten fors bezuinigen. De corporaties worden bovendien extra getroffen door maatregelen van het kabinet, zoals de bepaling dat men nauwelijks meer woningen mag verhuren aan mensen met een inkomen boven de 33.000 euro. Hierdoor dreigt een grote groep mensen in de kou te komen staan, omdat hun inkomen te hoog is voor een corporatiewoning, maar te laag om een woning te kopen (daarvoor is in Haarlem voor de goedkoopste woningen een inkomen van bijna 45.000 euro nodig). Welke keuzes moeten corporaties en gemeente maken in deze moeilijke tijden?

De bijeenkomst vormde een mooie aftrap voor deze discussie, waarbij de verschillende dilemma’s duidelijk op tafel kwamen. Hoe houden we voldoende betaalbare woningen, ook voor middeninkomens? Hoe zorg je voor meer doorstroming? Hoe helpen we starters op de woningmarkt? Hoeveel woningen mogen corporaties verkopen? En hoe bouwen we meer aantrekkelijke appartementen voor ouderen? Deze discussies zullen de komende maanden ongetwijfeld nog verder worden gevoerd, want komend jaar wordt een nieuwe gemeentelijke woonvisie opgesteld, die als basis zal dienen voor nieuwe afspraken met de corporaties.

Sociale woningbouw in zuidstrook Slachthuisbuurt

Het Haarlems Dagblad schrijft 15 december over een discussie in de raadscommissie Ontwikkeling twee weken geleden over de zuidstrook van de Slachthuisbuurt. Daar werd onder meer de afspraak uit het verleden om in dit gebied 85 tot 100 procent sociale huurwoningen te bouwen door sommige fracties ter discussie gesteld.

Er zijn drie redenen waarom in het verleden is gekozen voor dit hoge percentage sociale woningbouw in dit project. De belangrijkste reden is dat het gaat om nieuwbouw van bestaande sociale huurwoningen. Aan bewoners is beloofd dat zij na nieuwbouw kunnen terugkeren in een sociale huurwoning. Daarnaast speelt mee dat we in het coalitieakkoord hebben afgesproken dat 30 procent van alle nieuwbouwwoningen in de stad zal bestaan uit sociale woningbouw. Daar is dit project heel belangrijk voor. Tenslotte wordt aan de overkant van de Schipholweg het project 023 gerealiseerd, waar vrijwel geen sociale huurwoningen worden gebouwd.

Natuurlijk valt er met de PvdA best te praten over aanpassingen van de plannen om daarmee de realiseerbaarheid in economisch lastige tijden te vergroten. Maar wij willen de belofte aan de bewoners nakomen dat zij na de nieuwbouw kunnen terugkeren in een sociale huurwoning in deze buurt. Wij willen deze mensen niet in de steek laten, belofte maakt schuld. Ook houden wij vast aan de afspraak van 30 procent sociale woningbouw in de hele stad. Daarom blijven wij voorstander van een hoog percentage sociale woningbouw in dit project. Als daarvan wordt afgeweken moet het College van B&W eerst maar eens met een plan komen hoe dit in de buurt wordt gecompenseerd, bijvoorbeeld op 023 of bij het slachthuis. Dat lijkt mij niet erg kansrijk.

Overigens is de besluitvorming over het bestemmingsplan Slachthuisbuurt-Zuid in de gemeenteraad om een andere reden uitgesteld tot januari. De gemeente is in gesprek over herinrichting van het slachthuisterrein en het zou zo kunnen zijn dat dit ook invloed heeft op de zuidstrook. Daarom is besluitvorming over het bestemmingsplan een maand uitgesteld.

Je kunt het artikel uit het Haarlems Dagblad hier lezen. Verder lezen