Meer

Archive | Raadscommissie Ontwikkeling

Nota Ruimtelijke Kwaliteit

Hoe moeten gebouwen die in Haarlem worden gebouwd of verbouwd eruit zien? Hoe beschermen en versterken we onze historische stad? En hoe zorgen we ervoor dat de openbare ruimte in Haarlem er goed uitziet? Dit soort vragen worden beantwoord in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit, die de raadscommissie Ontwikkeling donderdag 14 juni besprak.

De Nota Ruimtelijke Kwaliteit is de vervanger van de oude Welstands- en Monumentennota, maar er is voor gekozen om het stuk veel breder te maken dan enkel welstand. De nieuwe nota gaat veel meer over de kwaliteit van gebieden en wijken als geheel, in plaats van alleen maar over individuele gebouwen. Dit past in de nieuwe manier waarop dit College met de ruimtelijke ordening in de stad wil omgaan, waarbij de ruimtelijke kwaliteit voorop staat. Eerder werd de welstandscommissie om die reden al omgevormd tot de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Ook werkt de gemeente op verschillende plekken met het nieuwe instrument van gebiedsvisies, waarin een integrale visie voor een bepaald gebied wordt gegeven.

Het is wat de PvdA betreft niet de bedoeling dat dit leidt tot veel extra bureaucratie en regeltjes. Om die reden is de afgelopen jaren een aantal bouwactiviteiten al vergunningsvrij gemaakt. Wel zal er een verschuiving plaats vinden: minder regels voor kleine individuele ingrepen bij de eigen woning waar niemand last van heeft en betere regelgeving voor de inrichting van de openbare ruimte. Dat komt de kwaliteit van de stad ten goede.

De PvdA is wel benieuwd hoe een aantal ambities uit de nota, zoals meer groene daken, minder verrommeling van de openbare ruimte en meer meervoudig ruimtegebruik, in de praktijk ook echt van de grond zullen komen. Over twee weken staat de nota ter vaststelling op de agenda van de gemeenteraad. Dan zullen wij nog eens nadrukkelijk aandacht vragen voor de uitvoering van deze ambities, zodat deze mooie nota niet in een la verdwijnt maar ook echt leidt tot meer ruimtelijke kwaliteit in onze stad.

PvdA-speerpunten voor nieuw cultuurbeleid

De komende maanden wordt een nieuwe Cultuurnota opgesteld door de gemeente Haarlem. Donderdag 24 mei besprak de raadscommissie Ontwikkeling de startnotitie voor dit nieuwe cultuurbeleid. Namens de PvdA-fractie heb ik daarbij drie speerpunten aangegeven, die wij graag terug zouden zien in de Cultuurnota:

  1. Creatieve economie: cultuur is niet alleen iets om van te genieten, het is ook van groot economisch belang voor onze stad. Onlangs bleek uit onderzoek dat tien procent van alle banen in Haarlem zich bevinden in de creatieve sector (zie een eerdere blog). De PvdA wil de creatieve economie verder stimuleren, onder meer met het creëren van voldoende broedplaatsen en het blijven stimuleren van culturele initiatieven die goed zijn voor de economie en werkgelegenheid van onze stad, zoals festivals, grote exposities en de culturele podia.
  2. Cultuur voor iedereen: cultuur is er niet alleen voor de happy view. De PvdA vindt het belangrijk dat de gemeente ook prioriteit geeft aan cultuureducatie, amateurkunst, cultuur in de wijk, gratis festivals en culturele uitingen die populair zijn bij bijvoorbeeld jongeren of allochtonen.
  3. Innovatie: Haarlem is een prachtige historische stad, die goed is in het tonen van haar erfgoed, geschiedenis en traditie. Maar daarnaast is het belangrijk dat Haarlem op cultureel gebied ook innovatief blijft. Daarom willen wij ook blijven inzetten op moderne beeldende kunst, eigentijdse podia als Toneelschuur en Patronaat en vernieuwende culturele initiatieven.

De komende tijd vinden er tal van gesprekken in de stad plaats, waar iedereen de kans krijgt zijn mening te geven over het nieuwe cultuurbeleid. Daarna zal de nieuwe Cultuurnota worden opgesteld en door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Een Haarlems eerbetoon voor Harry Mulisch?

Moet er een monument komen voor Harry Mulisch? Die discussie ontstond meteen na het overlijden van de in Haarlem geboren schrijver in oktober 2010. Verschillende kunstenaars en groepen Haarlemmers kwamen met voorstellen. In de gemeenteraad werd afgesproken dat het College van B&W de verschillende mogelijkheden op een rijtje zou zetten. Donderdag 12 april besprak de raadscommissie Ontwikkeling deze mogelijkheden.

Harry Mulisch werd op 29 juli 1927 in Haarlem geboren. Hij woonde een groot deel van zijn leven in onze stad en verschillende van zijn boeken spelen zich in Haarlem af. Hoewel de schrijver een haat-liefdeverhouding met onze stad had, is zijn persoon en zijn werk duidelijk met Haarlem verbonden. Sinds 1995 was Mulisch bovendien de enige ereburger van de stad.

Het College zette een aantal mogelijkheden voor een eerbetoon voor Mulisch op een rijtje. Naast het oorspronkelijke voorstel van een monument zou de gemeente bestaande evenementen of initiatieven in het teken van Mulisch kunnen zetten of een nieuw evenement in het leven kunnen roepen, zoals een literaire prijs of een serie literaire avonden.

De raadscommissie Ontwikkeling wil dat twee mogelijkheden verder uitgewerkt worden. Ten eerste een monument voor Mulisch. Dat kan een standbeeld zijn, maar bijvoorbeeld ook een kunstwerk dat verwijst naar zijn werk of teksten van Mulisch op blinde gevels. Ten tweede een activiteit waarmee het lezen van het werk van Mulisch wordt bevorderd, bijvoorbeeld via een opstelwedstrijd voor scholieren. Beide uitgewerkte ideeën zullen daarna opnieuw in de raadscommissie worden besproken.

Nieuw beleid voor kunst in de openbare ruimte

Kunst kan extra waarde geven aan de openbare ruimte, maar als kunstwerken ondoordacht worden geplaatst of er slecht onderhouden bijstaan is het omgekeerde soms het geval. Het is daarom goed dat de gemeente een nieuw beleid voor kunst in de openbare ruimte heeft ontwikkeld, met veel aandacht voor goed onderhoud van kunstwerken. Donderdag 27 oktober bespraken we dit nieuwe beleid in de raadscommissie Ontwikkeling.

De bestaande kunstwerken in de openbare ruimte worden komende tijd in kaart gebracht en per kunstwerk wordt bepaald of het opgeknapt moet worden of misschien wel moet worden verplaatst, zodat het meer tot zijn recht komt. Op een speciale website kunnen bewoners en bezoekers van Haarlem binnenkort alle informatie over de kunstwerken vinden. In het nieuwe beleid is geregeld dat opdrachten voor nieuwe kunstwerken transparanter en op meer inhoudelijke gronden worden toegewezen. Een speciale commissie zal adviseren over de kunstopdrachten. Het beheer en onderhoud van kunstwerken wordt ondergebracht bij Kunstwacht, een organisatie die over veel expertise op dit gebied beschikt.

Om voldoende geld beschikbaar te krijgen voor nieuwe kunstopdrachten gaat Haarlem een éénprocentregeling invoeren. Eén procent van de bouwsom van grote bouwprojecten zal voortaan worden uitgetrokken voor kunst in de openbare ruimte. Verschillende andere gemeenten en de Rijksoverheid kennen al een vergelijkbare regeling. Helaas is nog onduidelijk wanneer de regeling in Haarlem wordt ingevoerd. Ik heb er daarom namens de PvdA op aangedrongen hier vaart mee te maken. Wat ons betreft zou de regeling begin volgend jaar al door de gemeenteraad moeten worden vastgesteld.

Raad wil reddingspoging Toneelschuur Producties

De overgrote meerderheid van de raadscommissie Ontwikkeling wil dat de gemeente er alles aan doet om Toneelschuur Producties in afgeslankte vorm te redden. Dat bleek donderdag 27 oktober tijdens een bespreking van de gevolgen van de bezuinigingen van het kabinet op cultuur voor de Haarlemse podia. Dit onderwerp had ik namens vrijwel alle fracties op de agenda van de raadscommissie laten plaatsen.

De botte bijl waarmee het kabinet bezuinigt op cultuur hakt er in Haarlem hard in. Vooral Holland Symfonia en Toneelschuur Producties worden hard getroffen (zie een eerdere blog). Dit raakt Haarlem is het hart, omdat onze stad economisch sterk afhankelijk is van de cultuur. De bezuinigingen leiden daarom niet alleen tot verschraling van ons culturele klimaat, maar ook tot minder werkgelegenheid en een slag voor de creatieve economie in onze stad.

Holland Symfonia zal worden omgevormd tot balletorkest en daardoor uit onze stad vertrekken. Ze werken wel nog aan educatieve projecten, waarmee ze hopelijk nog iets voor Haarlem kunnen betekenen. Toneelschuur Producties verliest haar gehele subsidie. Dat betekent niet alleen het einde van dit in Nederland unieke productiehuis, maar levert ook grote (financiële) problemen op voor de Toneelschuur als podium. Alle grote culturele instelling in Haarlem hebben afgelopen week een oproep gedaan om Toneelschuur Producties in flink afgeslankte vorm te redden. Daarvoor is ongeveer 200.000 euro nodig. Als PvdA steunen wij deze oproep. Wij willen dat de gemeente er alles aan doet dit geld binnen de cultuurbegroting te vinden.

De overgrote meerderheid van de raadscommissie Ontwikkeling was het hiermee eens. Wethouder Pieter Heiliegers heeft toegezegd hiermee aan de slag te gaan en nog voor de behandeling van de begroting in de tweede week van november een plan van aanpak aan de raad te laten weten.

Historische kaatsbaan in ere hersteld

De zestiende-eeuwse kaatsbaan bij Huis ter Kleef zal door de gemeente worden verkocht aan Real Tennis Club Huis ter Kleef. Zij zullen de kaatsbaan in ere herstellen, waarmee de oudste (overdekte) tennisbaan ter wereld ontstaat. Dat heeft de raadscommissie Ontwikkeling donderdag 27 oktober besloten. Hiermee wordt een wens waar ik mij al sinds 2009 in de gemeenteraad hard voor maak (zie eerdere blogs) gerealiseerd.

De kaatsbaan van het Huis ter Kleef werd omstreeks 1560 gebouwd. Het is het enige deel van het gebouw dat niet werd opgeblazen door Don Frederik bij de Spaanse bezetting. Kaatsen, tegenwoordig real tennis genoemd, is de voorloper van het moderne tennis. De Real Tennis Club koopt het pand met de verplichting het op eigen kosten te restaureren. Hierdoor wordt kaatsen voor het eerst sinds ongeveer 1800 weer mogelijk in Nederland. Bovendien krijgt Haarlem hiermee de oudste (overdekte) tennisbaan ter wereld terug. Aan de kaatsbaan zal een klein museum worden verbonden, zodat toegankelijkheid voor bezoekers en toeristen wordt gegarandeerd.

Ik maak mij hier al sinds 2009 hard voor in de gemeenteraad. Niet omdat ik nou zo enorm fan ben van het real tennis, een vrij elitaire sport, maar omdat dit een prachtige kans is om een bijzonder historisch pand in ere te herstellen. Bovendien krijgt Haarlem met de oudste tennisbaan ter wereld er een unieke bezienswaardigheid bij, die een nieuwe groep toeristen naar de stad kan trekken. Een bijzondere kans, die nu dus wordt gerealiseerd.

Gebouwbeheer overdragen aan cultuurpodia

Dinsdag 27 september waren de cultuurwoordvoerders van de verschillende fracties in de gemeenteraad uitgenodigd voor een gesprek met alle grote Haarlemse culturele instellingen over de cultuurbezuinigingen van het kabinet en de gevolgen voor Haarlem. Wij hebben toen afgesproken dit onderwerp binnenkort ook te agenderen in de raadscommissie Ontwikkeling, dus daarover binnenkort meer op deze blog. In de marge van deze bijeenkomst hoorde ik echter iets anders dat mij zorgen baart: de overdracht van het gebouwbeheer door de gemeente aan de culturele podia zelf is nog altijd niet geregeld. Het zou blijven steken op bezwaren van de gemeentelijke afdeling vastgoed.

Al langer pleit de PvdA samen met een aantal andere fracties ervoor dat Philharmonie, Stadsschouwburg, Toneelschuur en Patronaat hun gebouw (dat eigendom is van de gemeente) zelf kunnen beheren. Niet alleen zijn wij ervan overtuigd dat zij zelf veel beter dan de gemeente weten wat goed is voor hun eigen gebouw, maar ook kunnen hierdoor kosten worden bespaard. De podia willen het gebouwbeheer namelijk bundelen, wat leidt tot lagere kosten. Een jaar geleden besloot de gemeenteraad in overleg met de podia zelfs 75.000 euro te bezuinigen door betere samenwerking, onder meer rond gebouwbeheer (zie een eerdere blog). Een jaar later is dit echter nog altijd niet geregeld, terwijl die bezuiniging wel gewoon in de boeken staat.

Donderdag 29 september heb ik dit in de raadscommissie Ontwikkeling aan de orde gesteld. Wethouder Pieter Heiliegers antwoordde dat het College van B&W nog altijd voorstander is van deze overdracht, maar dat de overdracht nog in voorbereiding is. Wat mij betreft wordt dit nu snel geregeld. Als de betreffende ambtelijke afdelingen er onderling niet uitkomen moeten de verantwoordelijk wethouders de knoop maar eens doorhakken. Als er bij behandeling van de begroting begin november nog altijd geen duidelijkheid is overweeg ik hierover een motie in te dienen, om dit nu eindelijk maar eens te regelen.

Stagnerende bouwprojecten

Net als in andere gemeenten zijn de afgelopen jaren ook in Haarlem heel veel grote bouwprojecten in de problemen gekomen als gevolg van de economische crisis. Doordat de woningmarkt en de kantorenmarkt vrijwel stil liggen, ontstaan er grote financiële gaten in bouwplannen voor woningen en bedrijvenlocaties van corporaties en ontwikkelaars. Hierdoor dreigt flinke vertraging, moeten plannen worden aangepast en gaan sommige plannen zelfs helemaal niet door. Donderdag 14 juli bespraken we in de raadscommissie Ontwikkeling de stand van zaken rond deze stagnerende bouwprojecten.

De afgelopen maanden is de raadscommissie Ontwikkeling tijdens twee informele bijeenkomsten met de wethouder en ambtenaren al uitgebreid bijgepraat over de stand van zaken rond deze bouwprojecten. Doel van deze bijeenkomsten was vooral om kennis te delen. Dat was nuttig, omdat het om soms zeer ingewikkelde projecten en politieke keuzes gaat. Iets wat ik hierbij heb geleerd is dat ook het stoppen met een bouwproject vaak veel geld kost. Gemeentelijke investeringen in het verleden zijn dan immers weggegooid geld, verschillende projecten zijn financieel met elkaar verweven en de rentetikker voor gemeentegrond blijft doorlopen. Dit komt nog bovenop de negatieve gevolgen voor werkgelegenheid en woningzoekenden in Haarlem. “Ook stoppen is dokken”, is inmiddels een gevleugelde uitdrukking van wethouder Ewout Cassee.

Inmiddels zijn alle bouwprojecten waar de gemeente bij betrokken is ingedeeld in een zestal categorieën, uiteenlopend van weinig stagnatie tot projecten die voorlopig worden geschrapt. In de raadscommissie bespraken we deze categorisering. Over alle individuele projecten zal de komende maanden nog verdere besluitvorming volgen in de raad wanneer dat nodig is. 

Voor de PvdA staan bij die verdere besluitvorming drie uitgangspunten voorop. Ten eerste wil de PvdA voorrang geven aan projecten die belangrijk zijn voor kwetsbare wijken, zoals Schalkwijk, Haarlem-Oost en Delftwijk. Juist die projecten zijn nu hard nodig en de kans is groot dat projecten in andere wijken weer kansrijk worden zodra de markt weer aantrekt. Ten tweede wil de PvdA ook in deze moeilijke tijd blijven voldoen aan de afspraak dat dertig procent van alle nieuwbouw bestaat uit sociale huur- en koopwoningen. Aanpassing van projecten mag er dus niet toe leiden dat er teveel sociale woningen worden geschrapt. En ten derde gaat voor ons kwaliteit boven kwantiteit. Als een bouwproject zover moet worden aangepast dat de kwaliteit in het geding komt kiezen wij liever voor uitstel van een project, in afwachting van betere marktomstandigheden.

Alternatief voorstel bezuiniging cultuursubsidies

Over ruim een week bespreekt de gemeenteraad de kadernota. Daarin wordt ook de 3 miljoen euro bezuinigingen op de subsidies vastgesteld. Al maanden ben ik als cultuurwoordvoerder van de PvdA vooral bezig met de cultuursubsidies (zie onder meer hier, hier en hier). Wij zijn het op een aantal onderdelen oneens met de voorstellen van het College van B&W. Donderdag 16 juni presenteerde ik in de raadscommissie Ontwikkeling samen met coalitiegenoten D66, GroenLinks en VVD ons alternatieve voorstel voor de cultuursubsidies, dat wij bij de behandeling van de kadernota zullen indienen.

Voor de PvdA staan in het lokale cultuurbeleid drie uitgangspunten voorop. Ten eerste willen wij niet alleen geld geven aan professionele kunst, maar ook aan amateurkunst. Wij zijn het dan ook oneens met de forse bezuiniging op subsidies voor koren, blaaskapellen en orkesten. Ten tweede vinden we dat cultuur er moet zijn voor alle Haarlemmers. Het Wereld Kindertheater, een goed voorbeeld van cultuureducatie in de wijken, moet wat ons betreft dan ook blijven bestaan. Ten derde zijn wij voor het stimuleren van de innovatieve kracht van kunst. De keuze om vooral in te zetten op 17de en 18de eeuwse kunst en flink te korten op expositieruimtes voor moderne kunst delen wij dan ook niet.

Met onze coalitiegenoten stellen wij dan ook voor om de bezuiniging op amateurkunst, het Wereld Kindertheater, Nieuwe Vide, Vishal, Frans Halsmuseum, stadsdichter en Haarlem 105 (deels) terug te draaien. Wij dekken dit onder meer door wat extra te bezuinigen op city marketing, evenementen, de stadsbeeldhouwer, de VAC en een soberder nieuw depot voor het Frans Halsmuseum. Dat laatste is een idee van het museum zelf, dat door ons wordt omarmd.

Tijdens de behandeling van de kadernota eind juni zullen wij deze alternatieve voorstellen als amendement indienen. In dat amendement zal ook een soortgelijk alternatief voorstel voor bezuinigingen op het gebied van welzijn en educatie zijn opgenomen. Voorafgaand aan de behandeling van de kadernota zal ik komende week in een aantal aparte blogs verder ingaan op een aantal van onze alternatieve voorstellen: moderne kunst, Wereld Kindertheater, amateurkunst, lokale omroep en city marketing.

Scenario’s voor de bibliotheek van de toekomst

De gemeente Haarlem moet de komende jaren fors bezuinigen. Ook de stadsbibliotheek ontkomt helaas niet aan deze bezuinigingen. Naast een aantal bezuinigingen uit het verleden moet de bibliotheek vanaf 2016 nog eens 340.000 euro per jaar inleveren, ruim 8 procent van de totale subsidie. De bibliotheek heeft zelf drie scenario’s uitgewerkt voor hoe deze bezuiniging kan worden opgevangen.Donderdag 16 juni besprak de commissie Ontwikkeling deze scenario’s.

Het eerste scenario gaat uit van sluiting van één van de vestigingen in de stadsdelen, waarschijnlijk in Haarlem-Noord. In het tweede scenario blijven naast de centrale bibliotheek in het centrum ook de drie filialen in de stadsdelen (Schalkwijk, Noord en Oost) bestaan, maar worden de filialen in Schalkwijk en Noord verkleind, bijvoorbeeld door samen te werken met zorgvoorzieningen. Het derde scenario gaat uit van vernieuwing op basis van het gegeven dat er steeds meer e-books zullen worden uitgeleend, onder meer via internet. Daardoor verandert de functie van de bibliotheek en is er minder ruimte nodig. In dit scenario ontstaat een gemoderniseerde centrale bibliotheek gecombineerd met servicepunten in de wijken.

De PvdA is enthousiast over de manier waarop de bibliotheek constructief meedenkt over de bezuinigingen. Wij hebben daarbij natuurlijk wel een voorkeur. Voor de PvdA is sluiting van een compleet filiaal in bijvoorbeeld Haarlem-Noord zonder aantrekkelijk alternatief niet bespreekbaar. Scenario 1 heeft daarom niet onze voorkeur. Wij zien veel meer in een combinatie van de andere twee scenario’s, waarbij de centrale bibliotheek wordt gemoderniseerd en aangepast aan de eisen van de toekomst. Daar hoort ook een moderne, aantrekkelijke presentatie bij. In andere steden bestaan daar al mooie voorbeelden van. Daarnaast kunnen de filialen in de stadsdelen worden verkleind en bijvoorbeeld worden samengevoegd met zorgvoorzieningen. In Haarlem-Oost is de bibliotheek al gevestigd in het Reinaldahuis, onder meer gecombineerd met een zorgloket. Wat ons betreft kan dat ook in de andere stadsdelen een goed en aantrekkelijk alternatief bieden.

Plan stadsmuseum voorlopig in de ijskast

Het Haarlems erfgoed en de geschiedenis van de stad bundelen in één nieuw museum, gevestigd op een mooie plek aan de Grote Markt. Het klinkt als een prachtig plan. Wat kan je daar nu tegen hebben? Toch was de gehele raadscommissie Ontwikkeling, inclusief de PvdA, donderdag 26 mei zeer kritisch over dit plan. Waarom?

Op zich is het plan voor een nieuw stadsmuseum helemaal niet verkeerd. Het idee komt voor de raad echter geheel uit de lucht vallen. De timing is bovendien buitengewoon ongelukkig. Op dit moment is de gemeenteraad volop in debat over een forse bezuiniging op de subsidies. Ook veel bestaande musea moeten fors inleveren. Het is buitengewoon pijnlijk om met de ene hand te bezuinigen bij de musea en met de andere hand een duur nieuw museum op te richten.

Een tweede bezwaar is dat de gemeente voor dit plan een pand aan de Grote Markt vrij wil spelen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door één van de Hallen te sluiten. Maar juist tegen de geplande bezuiniging op moderne kunst, onder meer bij de Hallen, maakt een meerderheid van de gemeenteraad bezwaar. Wij willen deze discussie niet verder belasten door de wens om een nieuw museum aan de Grote Markt te vestigen.

Wethouder Pieter Heiliegers besloot na het horen van de raadscommissie het plan voorlopig in de ijskast te zetten. Dat is een verstandig besluit en het siert de wethouder dat hij oog heeft voor de politieke realiteit. Voor de PvdA is helemaal niet uitgesloten dat er over een paar jaar best plaats en geld is voor zo’n stadsmuseum, maar dit is niet het goede moment.

Haarlems Dagblad: Stadsmuseum afgeschoten

Zaterdag 28 mei doet het Haarlems Dagblad verslag van het debat in de raadscommissie Ontwikkeling over het stadsmuseum, waarin het Haarlems erfgoed gebundeld zou moeten worden. Wethouder Pieter Heiliegers kondigde aan het plan voorlopig in de ijskast te zetten, nadat bleek dat het op onvoldoende steun kon rekelen in de commissie in tijden van forse bezuinigingen. Ook ik kom in het artikel aan het woord. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Tijdelijke verhuur in plaats van antikraak

De gemeente Haarlem zal bij de tijdelijke invulling van leegstaande gebouwen waar mogelijk altijd kiezen voor tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet in plaats van antikraak op basis van een bruikleenovereenkomst. Ook zal de gemeente in gesprek gaan met de corporaties om te kijken of in het nieuwe convenant met de corporaties dezelfde afspraak gemaakt kan worden voor de leegstaande panden van de corporaties. Dat heeft wethouder Jan Nieuwenburg donderdag 14 april toegezegd in de raadscommissie Ontwikkeling.

In december stelde ik schriftelijke vragen aan het College van B&W over misstanden bij antikraak van leegstaande woningen (zie een eerdere blog). Deze vragen werden in februari beantwoord door het College van B&W (zie een eerdere blog). Ik heb deze beantwoording vervolgens geagendeerd in de raadscommissie Ontwikkeling, omdat ik nog wat concretere toezeggingen wilde hebben van het College.

Ik stelde de vragen naar aanleiding van landelijke berichten dat grote antikraakbureaus vaak gebruik maken van bepalingen in bruikleenovereenkomsten die in strijd zijn met de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het gaat onder meer om een verbod om met de pers te praten, de bepaling dat de beheerder altijd onaangekondigd de woning mag betreden en het beëindigen van de overeenkomst bij het krijgen van een kind. Omdat huurders slechts een bruikleenovereenkomst krijgen hebben zij nauwelijks rechten en zijn zij grotendeels overgeleverd aan de grillen van de antikraakbureaus.

De PvdA wil daarom dat er bij tijdelijke bewoning indien mogelijk altijd wordt gekozen voor tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet (artikel 15) in plaats van antikraak via een bruikleenovereenkomst. Ook daarbij is het mogelijk het contract binnen drie maanden op te zeggen, maar zijn de rechten en plichten van huurders duidelijker geregeld. De wethouder heeft nu dus toegezegd dat de gemeente zelf hierbij het goede voorbeeld gaat geven en dat zij hierover ook afspraken met de corporaties wil maken.

Ruimtelijke kwaliteit

Hoe moet Haarlem zich de komende jaren ruimtelijk gaan ontwikkelen? Hoe moeten gebouwen die in Haarlem worden gebouwd eruit zien? Hoe gaan we om met het historische karakter van de stad? En hoe zorgen we ervoor dat de openbare ruimte in de stad prettig en mooi is? Dat zijn een aantal vragen die aan de orde zullen komen in de nieuwe Nota Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Haarlem, die de komende maanden wordt opgesteld. Als aftrap voor de politieke discussie kreeg de raadscommissie Ontwikkeling donderdag 24 maart een presentatie.

De Nota Ruimtelijke Kwaliteit is de vervanger van de oude Welstands- en Monumentennota, maar er is voor gekozen om het stuk veel breder te maken dan enkel welstand. In de nieuwe nota worden de ambities voor de ruimtelijke ontwikkeling en het architectuurbeleid van Haarlem neergelegd. Dit past in de nieuwe manier waarop dit College met de ruimtelijke ordening in de stad wil omgaan: niet meer alleen aandacht voor individuele gebouwen, maar vooral ook voor de kwaliteit van complete gebieden en wijken. Eerder werd de welstandscommissie om die reden al omgevormd tot de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Ook werkt de gemeente op verschillende plekken met het nieuwe instrument van gebiedsvisies, waarin een integrale visie voor een bepaald gebied wordt gegeven.

Het is wat de PvdA betreft niet de bedoeling dat dit leidt tot veel extra bureaucratie en regeltjes. Om die reden is de afgelopen jaren een aantal bouwactiviteiten al vergunningsvrij gemaakt. Wel zal er een verschuiving plaats vinden: minder regels voor kleine individuele ingrepen bij de eigen woning waar niemand last van heeft en betere regelgeving voor de inrichting van de openbare ruimte. Dat komt de kwaliteit van de stad ten goede.

De komende tijd krijgen ook de inwoners van Haarlem alle gelegenheid om mee te praten over de nieuwe nota. Er zal onder meer een mogelijkheid worden geboden om digitaal te participeren. Uiteindelijk zal de gemeenteraad de nieuwe Nota Ruimtelijke Kwaliteit vaststellen.