Meer

Archive | Raadsvragen

Op de bon voor het plukken van bramen?

Loop je in Haarlem werkelijk het risico op de bon geslingerd te worden als je bramen plukt? Daarover wil de PvdA duidelijkheid van het college van B&W. Ik heb schriftelijke raadsvragen gesteld naar aanleiding van een ingezonden brief in De Volkskrant, waarin wordt gesteld dat er in Haarlem actief wordt gehandhaafd op het plukken van bramen.

In de Volkskrant van 28 augustus 2013 staat een ingezonden brief van Erika Meershoek, initiatiefneemster van Eetbaar Haarlem. Zij schrijft dat er in Haarlem actief gehandhaafd zou worden op het plukken van bramen en ander fruit. Als je in Haarlem als particulier bramen plukt, kan het gebeuren dat een agent of handhaver je op de schouders tikt en op de bon slingert. Dit gebeurt op basis van artikel 314 van het Wetboek van Strafrecht. Haarlem zou één van de weinige gemeenten zijn waar hierop wordt gehandhaafd. Waar andere gemeenten het eten uit de natuur actief stimuleren, is in Haarlem het tegenovergestelde het geval, stelt de briefschrijfster.

bramen

Tevens stelt mevrouw Meershoek in de brief dat zij al twee jaar bij de gemeente duidelijkheid hierover probeert te krijgen en afspraken probeert te maken, zodat particulieren gewoon vruchten kunnen plukken in de openbare ruimte. Tot nu toe zonder succes.

Ik kan me niet voorstellen dat we in Haarlem onze schaarse handhavingscapaciteit gebruiken om mensen die bramen plukken op de bon te slingeren. Het op kleine schaal plukken van bramen en andere vruchten in de openbare ruimte moet gewoon mogelijk zijn. Het is immers een mooie manier om kinderen te leren waar voedsel vandaan komt en is bovendien gewoon leuk en lekker. Ik vraag de burgemeester daarom om opheldering.

Je kunt de schriftelijke raadsvragen hier downloaden als PDF-bestand.

Raadsvragen over regeldruk voor evenementen

De PvdA maakt zich zorgen over de toenemende regels bij evenementen, die leiden tot hoge kosten. Samen met fractiegenoot Moussa Aynan heb ik schriftelijke raadsvragen aan het college van B&W gesteld naar aanleiding van een noodkreet van de Avondvierdaagse hierover.

Vorige week luidde Stichting Avondvierdaagse Haarlem en omstreken in het Haarlems Dagblad de noodklok over de hoge kosten als gevolg van de steeds strengere regels die de overheid stelt. Zo mag de organisatie niet langer uitsluitend met vrijwillige verkeersregelaars werken. Ook moet men vooraf steeds meer papierwerk aanleveren, zoals een calamiteitenplan en een precieze omschrijving van de plek waar hekken worden geplaatst. Eerder bleek ook al dat de kosten voor het Bloemencorso door dit soort overheidsregels steeds hoger worden.

verkeersregelaar

Evenementen als Avondvierdaagse en Bloemencorso zijn belangrijk voor onze stad. De Avondvierdaagse laat kinderen bijvoorbeeld op een hele leuke manier kennismaken met lichaamsbeweging. Deze evenementen drijven voor een belangrijk deel op vrijwilligers. Veel evenementen hebben het al moeilijk door de economische crisis, dan is het pijnlijk als de overheid hen nog eens op extra kosten jaagt.

Wij willen uiteraard dat evenementen zo veilig mogelijk verlopen, maar de nieuwe regels moeten wel in verhouding staan tot het risico dat zij beperken en de extra kosten die zij opleveren. Wij vragen ons af of in dit geval de balans niet teveel doorslaat naar de kant van regelzucht. Bij beide evenementen is er immers de afgelopen jaren geen sprake geweest van grote calamiteiten.

Je kunt de raadsvragen hier downloaden als PDF-bestand.

College positief over werkervaringsplaatsen politie

Het college van B&W staat positief tegenover het voorstel van de PvdA voor het bieden van plaatsen bij de politie om werkloze jongeren werkervaring op te laten doen. Dat antwoordt het college op mijn schriftelijke raadsvragen. Ik stelde de vragen naar aanleiding van een door de Tweede Kamer aangenomen motie van PvdA-kamerlid Ahmed Marcouch, waarin wordt gevraagd om een project in Assen voor de gehele Nationale Politie in te voeren.

PolitieIn Assen loopt sinds september 2011 een project met werkervaringsplekken bij de politie. Elf werkloze jongeren konden voor twee jaar aan de slag bij de politie. Het college van B&W heeft in december 2012 een tussenevaluatie laten uitvoeren. Hieruit bleek dat de pilot een succes is. De politie geeft aan dat de jongeren hen met name ontlasten bij het opstellen van processen-verbaal, het uitwerken van rapportages van voorvallen op straat en veel andere zaken. Ook zijn de jongeren inzetbaar bij werk dat anders mogelijk zou blijven liggen. De politie kan zich hierdoor bezighouden met het echte politiewerk, wat heeft geleid tot meer blauw op straat.

Het Haarlemse college van B&W heeft naar aanleiding van mijn vragen inmiddels contact gelegd met de politie, om een soortgelijk project ook in onze stad in te voeren. Wel stelt men dat de insteek in Haarlem meer zal liggen op het opdoen van werkervaring dan op het ontlasten van de politie. Ik ben erg benieuwd naar de concrete uitwerking van dit plan!

PvdA wil werkervaringsplaatsen bij Haarlemse politie

De PvdA wil dat er in Haarlem werkervaringsplaatsen voor werkloze jongeren bij de politie komen, naar het voorbeeld van de politie in Assen. Vorige week nam de Tweede Kamer een motie van PvdA-kamerlid Ahmed Marcouch aan, waarin wordt gevraagd om het project in Assen voor de gehele Nationale Politie in te voeren. Voor mij aanleiding om in schriftelijke vragen aan het college van B&W te vragen hier ook in Haarlem mee aan de slag te gaan.

PolitieDinsdag 5 februari heeft de Tweede Kamer een motie van PvdA-kamerlid Ahmed Marcouch aangenomen, waarin wordt voorgesteld om een project in Assen, waarbij werkloze jongeren werkervaring opdoen bij de politie, voor de hele Nationale Politie door te voeren.

In Assen loopt het project sinds september 2011. Elf werkloze jongeren konden voor twee jaar aan de slag bij de politie. Het college van B&W heeft in december 2012 een tussenevaluatie laten uitvoeren. Hieruit bleek dat de pilot een succes is. De politie geeft aan dat de jongeren hen met name ontlasten bij het opstellen van processen-verbaal, het uitwerken van rapportages van voorvallen op straat en veel andere zaken. Ook zijn de jongeren inzetbaar bij werk dat anders mogelijk zou blijven liggen. De politie kan zich hierdoor bezighouden met het echte politiewerk (meer blauw op straat).

Ook in Haarlem hebben jongeren zonder werkervaring te weinig kansen op de arbeidsmarkt. De PvdA zet zich dan ook al langer in voor meer stageplekken en werkervaringsplaatsen voor scholieren, studenten en werkloze jongeren, onder meer bij de gemeente zelf. Met uitvoering van de motie-Marcouch zou ook de politie hier een bijdrage aan kunnen leveren. Bovendien kan de politie hiermee worden ontlast, waardoor agenten zich meer kunnen bezighouden met het echte politiewerk op straat.

Je kunt de raadsvragen hier downloaden als PDF-bestand.

Keurmerk hotels om illegale prostitutie tegen te gaan

De PvdA wil dat Haarlem zich aansluit bij een Haarlemmermeers initiatief voor een keurmerk voor hotels om illegale prostitutie en mensenhandel tegen te gaan. Samen met mijn collega Helga Koper heb ik hier schriftelijke raadsvragen over gesteld aan het College van B&W.

De gemeente Haarlemmermeer en de hotels in deze gemeente werken aan een keurmerk voor hotels die illegale prostitutie actief tegengaan. Op die manier wil Haarlemmermeer illegale prostitutie, mensenhandel en pooierboys in de Schipholregio een halt toeroepen. Dat schreef het Haarlems Dagblad zaterdag 15 december 2012.

De PvdA vindt dit een interessant initiatief. Wij zijn voorstander van een strikt prostitutiebeleid, met goed toezicht op legale prostitutie en harde aanpak van illegale prostitutie, mensenhandel en pooierboys. Gemeente en politie doen gelukkig al veel om mensenhandel te voorkomen. De PvdA denkt dat het Haarlemmermeerse initiatief hier een nuttige aanvulling op zou kunnen vormen.

Wij zouden daarom graag zien dat Haarlem zich aansluit bij dit initiatief van hoteleigenaars en de gemeente Haarlemmermeer. Ook in Haarlem komt immers illegale prostitutie in hotels voor. Daarnaast dreigt, wanneer Haarlemmermeer strenger gaat optreden en Haarlem niets doet, het gevaar dat illegale prostitutie in de Schipholregio zich verplaatst naar Haarlemse hotels. Wij vragen het college van B&W dan ook om met Haarlemse hotelondernemers en de gemeente Haarlemmermeer in gesprek te gaan, om te bekijken of dit mogelijk is.

Je kunt de vragen hier downloaden.

Beantwoording vragen verkoop sociale huurwoningen

Een maand geleden stelde ik samen met fractiegenoot Artie Ramsodit schriftelijke raadsvragen aan het College van B&W over de verkoop van sociale huurwoningen (zie een eerdere blog). Wij maakten ons zorgen over de eenzijdige verkoop van sociale huurwoningen in bepaalde wijken. Ook wilden wij weten wat de mening van het College van B&W is over het kabinetsplan om corporaties te verplichten om 75 procent van hun sociale huurwoningen te koop aan te bieden. Deze week ontvingen wij de beantwoording van deze vragen.

Volgens het College van B&W vallen de huidige verkoopaantallen door de corporaties met ca. honderd per jaar nog mee. Wel erkent men dat de woningen die verkocht worden vooral in de wijken liggen die al weinig sociale huurwoningen kennen. De PvdA is hier bezorgd over, omdat de sociale woningbouw daardoor teveel geconcentreerd dreigt te raken in slechts een paar wijken. Dat is in strijd met de ambitie om Haarlem een gemengde stad te laten zijn. Gelukkig geeft het College in de beantwoording van de vragen aan dat men met de corporaties afspraken wil maken over een betere verdeling van sociale huurwoningen over de stad. Ook gaat men afspraken maken om leegstand voorafgaand aan verkoop te beperken.

Veel zorgelijker is het plan van het kabinet om corporaties te verplichten grote aantallen sociale huurwoningen te verkopen. Het College spreekt zich duidelijk uit tegen dit plan: “Wij denken dat deze kabinetsmaatregel schadelijk is voor de volkshuisvesting. Volgens de verantwoordelijk minister vergroot het kooprecht de keuzevrijheid van de zittende huurder. Echter dit gaat dan wel ten koste van de keuzevrijheid van andere woningzoekenden. Het is aannemelijk dat de meest aantrekkelijke woningen als eerste worden verkocht. De corporaties blijven dan zitten met de woningen van mindere kwaliteit op minder aantrekkelijke locaties. Dat zal dan het aanbod zijn waaruit de toekomste woningzoekende mag kiezen.”

Volgens het College leidt het plan bovendien tot het verder drukken van de toch al onder druk staande huizenprijzen, wordt grootschalige wijkverbetering bemoeilijkt en wordt de invloed van de gemeente op de lokale woningmarkt beperkt. Het College zal dan ook samen met de corporaties actief de bezwaren tegen de kabinetsplannen kenbaar maken, onder meer via samenwerkingsverbanden als G-32 en VNG.

Je kunt de complete beantwoording van de vragen hier downloaden als PDF-bestand.

Haarlems Dagblad: PvdA bezorgd over verkoop huurwoningen

Donderdag 5 januari schrijft het Haarlems Dagblad over onze raadsvragen over de verkoop van sociale huurwoningen in Haarlem (zie een eerdere blog). Wij stelden vragen omdat wij bezorgd zijn over de gevolgen van de verkoopplannen van de corporaties en de kabinetsplannen om corporaties te verplichten veel van hun woningen te koop aan te bieden. Je kunt het artikel van het Haarlems Dagblad hier lezen. Verder lezen

Raadsvragen over (uit)verkoop sociale huurwoningen

De PvdA Haarlem is bezorgd over de verkoop van sociale huurwoningen. Op dit moment worden er al flinke aantallen huurwoningen verkocht door de corporaties. Door het plan van het kabinet om corporaties te verplichten woningen te koop aan te bieden aan zittende huurders zal dit alleen maar toenemen. Wij vrezen dat daardoor de afgesproken kernvoorraad van 18.000 sociale huurwoningen in gevaar komt. Samen met fractiegenoot Artie Ramsodit heb ik hier schriftelijke raadsvragen over gesteld aan het College van B&W.

In de huidige woonvisie en in het coalitieakkoord is afgesproken dat Haarlem inzet op het tenminste in stand houden van de kernvoorraad sociale huurwoningen (op dit moment 18.000 woningen). In rap tempo worden er echter door de corporaties woningen verkocht, met name in relatief dure wijken als Zuidwest, Zuiderpolder, Centrum en delen van Haarlem-Noord. Het kabinet heeft bovendien een wetsvoorstel in voorbereiding dat corporaties verplicht om 75 procent van hun sociale woningvoorraad te koop aan te bieden aan huurders.

De PvdA is bezorgd over het te koop aanbieden van zoveel sociale huurwoningen. Niet alleen worden de wachttijden voor woningzoekenden hierdoor langer, ook leidt het tot grotere tegenstellingen in de stad. De PvdA streeft naar gemengde wijken, waarin Haarlemmers samen wonen. Wij vinden het daarom een slechte ontwikkeling als de weinige sociale huurwoningen in bijvoorbeeld Zuidwest en de binnenstad ook nog eens te koop worden aangeboden. Dan raakt de sociale woningbouw helemaal geconcentreerd in slechts een paar wijken.

De kabinetsplannen, die corporaties verplichten nog meer sociale huurwoningen te verkopen, zijn slecht voor de Haarlemse woningmarkt. Ten eerste dreigt de Haarlemse woningvoorraad hierdoor door de ondergrens van 18.000 sociale huurwoningen heen te zakken, aangezien er door de economische crisis nauwelijks woningen worden bijgebouwd. Ten tweede dreigen de sociale woningen nog verder geconcentreerd te raken in een aantal wijken en leidt het tot ‘gespikkeld’ woningbezit, wat herstructurering en wijkverbetering moeilijker zal maken. En tenslotte worden hierdoor nog meer woningen te koop aangeboden op een toch al stil gevallen markt, waardoor de koopmarkt nog verder dreigt te stagneren. Ook de drie Haarlemse corporaties zijn negatief over de kabinetsplannen.

Wij willen onder meer van het College weten wat de huidige verkoopplannen van de corporaties zijn en hoe die zich verhouden tot de afgesproken sociale kernvoorraad van 18.000 woningen. Ook vragen wij in welke wijken de meeste woningen worden verkocht en hoe dit zicht verhoudt tot de ambitie om te streven naar meer gemengde wijken. Tenslotte vragen we naar de mening van het College van B&W over de kabinetsplannen en of Haarlem van plan is daartegen bezwaar te maken bij kabinet en Tweede Kamer.

Je kunt de raadsvragen hier downloaden als PDF-bestand.

Vragen over locaties bodemverontreiniging

Haarlem telt zeven locaties waar de grond zo ernstig verontreinigd is dat het een bedreiging kan vormen voor bewoners of omwonenden. Dat blijkt uit een lijst met zogenaamde ‘humane spoedlocaties’ van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De PvdA wil weten hoe deze plekken voor 2015 gesaneerd gaan worden. Samen met fractiegenoot Hans van der Bruggen heb ik hierover schriftelijke raadsvragen gesteld aan het College van B&W van Haarlem.

Nederland telt 414 locaties van deze zogenaamde humane spoedlocaties bodemverontreiniging. Zeven van deze locaties bevinden zich in Haarlem. Dat blijkt uit een lijst die het ministerie van Infrastructuur en Milieu op verzoek van dagblad Trouw heeft vrijgegeven. De vervuilde terreinen moeten met voorrang worden aangepakt en vóór 2015 zijn gesaneerd. De dertig grote gemeenten zijn volgens staatssecretaris Atsma zelf verantwoordelijk voor deze sanering.

Onder de zeven locaties op de lijst in Haarlem bevindt zich een aantal bekende plekken, zoals het Reinaldapark, de Put van Vink en het Deliterrein. Op de lijst staat echter ook een aantal locaties die bij de gemeenteraad nog niet bekend zijn. Onduidelijk is nog of er voor die plekken al een saneringsplan bestaat.

De PvdA hecht grote waarde aan leefbare en gezonde wijken. Ernstige bodemvervuiling moet daarom zo snel mogelijk worden aangepakt. Wij willen daarom van het College weten wat precies de problematiek is op deze zeven plekken en in hoeverre er gevaar bestaat voor de volksgezondheid. Ook willen wij weten op welke manier dit voor 2015 kan worden aangepakt. Tenslotte vragen wij het College in hoeverre door de verontreiniging bestaande (woning)bouwplannen in gevaar komen.

Je kunt de raadsvragen hier downloaden als Word-document.

Vragen over misstanden antikraak beantwoord

In december stelde ik schriftelijke vragen aan het College van B&W over misstanden bij antikraak van leegstaande woningen (zie een eerdere blog). Het heeft even geduurd, maar vandaag ontving ik de beantwoording door het College. Zij zeggen daarin toe met corporaties afspraken te maken over het gebruik van tijdelijke verhuur in plaats van antikraak op basis van een bruikleenovereenkomst. Via internet wil men particuliere verhuurders informatie verschaffen over deze mogelijkheid. Ook wil het College in samenwerkingsverbanden als de VNG en de G32 (32 grootste gemeenten) het onderwerp aan de orde stellen om te bekijken of landelijke spelregels voor antikraak nodig en mogelijk zijn.

Ik stelde de vragen naar aanleiding van landelijke berichten dat grote antikraakbureaus vaak gebruik maken van bepalingen in bruikleenovereenkomsten die in strijd zijn met de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het gaat onder meer om een verbod om met de pers te praten, de bepaling dat de beheerder altijd onaangekondigd de woning mag betreden en het beëindigen van de overeenkomst bij het krijgen van een kind. Volgens het College van B&W maken de Haarlemse corporaties over het algemeen geen gebruik van dit soort bruikleenovereenkomsten, maar van tijdelijke verhuur. Ook in bruikleenovereenkomsten die de gemeente zelf gebruikt komen dit soort bepalingen volgens het College niet voor.

De PvdA wil dat er bij tijdelijke bewoning indien mogelijk altijd wordt gekozen voor tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet (artikel 15) in plaats van antikraak via een bruikleenovereenkomst. Ook daarbij is het mogelijk het contract binnen drie maanden op te zeggen, maar zijn de rechten en plichten van huurders duidelijker geregeld. Het is mooi dat de corporaties dit meestal al doen. De gemeente zelf maakt volgens de beantwoording echter incidenteel nog wel gebruik van bruikleenovereenkomsten (zonder de omstreden bepalingen).

Ik ben blij met de toezeggingen van het College dat zij tijdelijke verhuur willen stimuleren in plaats van antikraak en dat zij het onderwerp in landelijke overleggen op de agenda willen zetten. Wel zal ik de beantwoording van de vragen binnenkort nog agenderen in de raadscommissie Ontwikkeling. Ik wil namelijk nog graag van de wethouder weten hoe hij de afspraken met de corporaties en andere verhuurders precies vorm wil geven. Ook wil ik hem vragen als gemeente zelf het goede voorbeeld te geven door geheel af te zien van bruikleenovereenkomsten en alleen nog gebruik te maken van tijdelijke verhuur.

Je kunt de beantwoording hier downloaden als PDF-bestand. De gestelde vragen vind je hier.

PvdA stelt misstanden antikraak aan de kaak

De PvdA wil dat er gemeentelijke regels komen waar bruikleencontracten voor antikraak in Haarlem aan moeten voldoen. Op die manier moeten de rechten en plichten van mensen die antikraak wonen beter worden gegarandeerd. Ik heb hierover schriftelijke raadsvragen gesteld aan het Haarlemse college van b&w. Daarnaast zijn we een meldpunt gestart waar Haarlemmers hun positieve en negatieve ervaringen met antikraak kwijt kunnen.

Landelijk is de discussie over antikraak het afgelopen jaar flink opgelaaid, onder meer naar aanleiding van de documentaire ‘Leegstand zonder zorgen’ van Abel Heijkamp over misstanden bij antikraak (zie een eerdere blog). De Bond Precaire Woonvormen, die antikrakers vertegenwoordigt, onderzocht veel voorkomende contracten van grote antikraakbureaus. In de gebruikte contracten staan ruim 50 onredelijke bedingen die volgens de bond in strijd zijn met de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het gaat onder meer om een verbod om met de pers te praten, de bepaling dat de beheerder altijd onaangekondigd de woning mag betreden en het beëindigen van de overeenkomst bij het krijgen van een kind.

De PvdA is groot voorstander van tijdelijke bewoning van leegstaande panden, maar het moet wel op een nette manier worden geregeld. Het is logisch dat er bij antikraak andere regels gelden dan bij gewone huur, bijvoorbeeld omdat het contract op korte termijn opgezegd moet kunnen worden. Maar het mag niet zo zijn dat de bewoner daarnaast ook nog eens tal van andere rechten wordt ontnomen. Sommige bepalingen gaan echt veel te ver.

Veel van de onderzochte antikraakbureaus zijn ook in Haarlem actief. Ik wil daarom van de gemeente weten of dergelijke contracten ook bij antikraak in Haarlem worden gebruikt. De gemeente kan verschillende dingen doen om de situatie te verbeteren. De PvdA wil dat er bij tijdelijke bewoning indien mogelijk altijd wordt gekozen voor tijdelijke verhuur in plaats van antikraak via een bruikleenovereenkomst. Ook daarbij is het mogelijk het contract binnen drie maanden op te zeggen, maar zijn de rechten en plichten van huurders duidelijker geregeld. Daarnaast kan de gemeente op basis van de nieuwe Wet kraken en leegstand een vergunningstelsel invoeren voor antikraakbureaus, waarbij alleen bureaus die zich aan de gemeentelijke regels houden worden toegelaten tot de Haarlemse woningmarkt. De gemeente Amsterdam is dit al van plan, wij vragen het Haarlemse stadsbestuur dit voorbeeld te volgen.

Om een duidelijker beeld te krijgen van de omvang van het probleem in Haarlem is de PvdA een meldpunt gestart. De PvdA roept Haarlemmers die (positieve en negatieve) ervaringen hebben met antikraak op deze te mailen naar pvda.antikraak@gmail.com. De PvdA zal vertrouwelijk omgaan met alle reacties, indien gewenst mag er ook anoniem worden gemaild.

Je kunt de raadsvragen hier downloaden als Word-bestand.

PvdA wil behoud Buurtbeheer

De drie Haarlemse corporaties willen per 2011 stoppen met het Buurtbeheer van Kontext. Hiermee dreigt het belangrijke werk van de buurtbeheerders voor de leefbaarheid en veiligheid in verschillende kwetsbare Haarlemse wijken te verdwijnen. Samen met fractiegenoot Moussa Aynan heb ik afgelopen week een gesprek gehad met de buurtbeheerders. Wij hebben naar aanleiding hiervan schriftelijke raadsvragen gesteld aan het College van B&W.

Al geruime tijd voert Kontext het Buurtbeheer uit in verschillende kwetsbare Haarlemse wijken, zoals Schalkwijk, Parkwijk, Slachthuisbuurt en Delftwijk. Dit doet zij in opdracht van de drie Haarlemse corporaties. Het werk bestaat onder meer uit toezicht in en rond de wooncomplexen, het verrichten van klein onderhoudswerk, het aanspreken van bewoners op leefregels en het signaleren en melden van vervuiling, vandalisme en criminaliteit. Doordat de buurtbeheerders dagelijks aanwezig zijn in de wijk, leveren zij als ‘ogen en oren in de wijk’ een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de leefbaarheid. Volgens Kontext houden bewoners in deze wijken zich mede dankzij Buurtbeheer beter aan primaire leefregels, is er een afname van zwerfvuil en neemt de kleine criminaliteit af.

Zwerfvuil, overlast en onveiligheid zijn grote ergernissen van mensen in deze buurten. Deze buurtbeheerders hebben bewezen daar echt iets aan te kunnen doen, en nu dreigen ze aan de kant te worden gezet door de corporaties. Hun jarenlange ervaring en contacten in de buurten gaat daarmee verloren. Bovendien zal de leefbaarheid in een aantal kwetsbare wijken hierdoor verminderen.

Wij hebben daarom raadsvragen gesteld aan het College van B&W. In het convenant met de drie Haarlemse corporaties is afgesproken dat de corporaties niet alleen hun woningen beheren, maar ook een bijdrage leveren aan de sociale samenhang, leefbaarheid en veiligheid in de buurt. De PvdA vindt de aankondiging om te stoppen met Buurtbeheer moeilijk te rijmen met deze afspraken tussen gemeente en corporaties. Wij willen daarover opheldering van het College.

Je kunt de schriftelijke vragen hier downloaden als Word-bestand.