Meer

Archive | Raadsvragen

PvdA bezorgd over monumentaal Drostegebouw

Deze week werd ik benaderd door bewoners van het monumentale Drostegebouw, dat onlangs werd gerenoveerd. Na oplevering blijken er flinke gebreken te zijn. De muren van het gerenoveerde gebouw zijn doordrenkt met water, wat grote schade aanbrengt aan het Rijksmonument. Afgelopen zaterdag besteedde ook het Haarlems Dagblad hier al aandacht aan. Omdat ik mij zorgen maak over het voor Haarlem belangrijke monument heb ik hier schriftelijke vragen over gesteld aan het College van B&W.

In het monumentale pand was jarenlang de chocoladefabriek van Droste gevestigd. Na het vertrek van de fabriek uit de stad kreeg het gebied een nieuwe functie als woongebied. De gemeente heeft daarbij altijd als voorwaarde gesteld dat het monumentale pand behouden en beschermd zou worden.

In het Haarlems Dagblad beklaagden bewoners zich over de gebreken. Zij zijn een juridische procedure gestart tegen de ontwikkelaar. Volgens de krant is ook de gemeente inmiddels naar de rechter gestapt over het in strijd met de Monumentenverordening verwijderen van monumentale kozijnen en het plaatsen van nieuwe.

Ook de PvdA-fractie is door bewoners benaderd met zorgen over de gebreken in hun woning en de staat van het monument. Zij zeggen zelfs niet mee te mogen doen aan de Open Monumentendagen dit jaar, omdat er zoveel mis is. Hoewel je als raadslid natuurlijk geen rol hebt bij individuele geschillen tussen bewoners en een ontwikkelaar, zie ik hier wel een gemeentelijke rol wat betreft de bescherming van het monumentaal erfgoed in de stad. Wij verwachten dat de gemeente vanuit deze rol de ontwikkelaar aanspreekt op de problemen en aandringt op een snelle oplossing. Niet alleen voor de kozijnen, maar ook voor de vochtproblematiek. Zo kan voorkomen worden dat er verdere schade ontstaat aan het Rijksmonument.

Je kunt de schriftelijke vragen hier downloaden als Word-document.

Nu starten met campagne Glazen Huis 2011

Deze week werd bekend dat Haarlem niet behoort tot de laatste vier steden die in de race zijn om het Glazen Huis van 3FM Serious Request eind dit jaar te organiseren. Erg jammer. In december verzamelde ik nog ruim 1200 ondersteuningen om Haarlem kandidaat te stellen. De PvdA wil dat Haarlem nu al start met een aantrekkelijke campagne om het Glazen Huis in 2011 wel naar de stad te halen. Ik heb hier schriftelijke vragen over gesteld aan het College van B&W.

In december 2009 voerde de PvdA op internet actie om het Glazen Huis van 3FM Serious Request naar Haarlem te halen (zie een eerdere blog). Wij hebben drie reden om het Glazen Huis naar Haarlem te willen halen. Ten eerste omdat het gewoon leuk is voor de stad. Ten tweede omdat Haarlem hiermee een bijdrage kan leveren aan internationale solidariteit, wat ook past bij Haarlem als Millenniumgemeente. En ten derde omdat het veel economische voordelen kan opleveren voor de stad, zoals al is gebleken bij eerdere edities.

Burgemeester Bernt Schneiders heeft in de gemeenteraad toegezegd de mogelijkheden serieus te onderzoeken (zie een eerdere blog). Toch behoort Haarlem niet tot de laatste vier steden die in de race zijn (Nijmegen, Leiden, Eindhoven en Zwolle). De PvdA wil nu van het College weten wat het door de burgemeester toegezegde onderzoek precies heeft opgeleverd. Daarnaast wil ik dat Haarlem nu inzet op het naar Haarlem halen van het Glazen Huis in 2011. Dat geeft meer tijd voor goede voorbereidingen en een aantrekkelijke campagne richting 3FM.

De PvdA realiseert zich dat er aan de komst van het Glazen Huis kosten verbonden zitten voor de gemeente. De ervaring in andere steden leert echter dat deze kosten ruimschoots worden goedgemaakt door de extra opbrengsten en naamsbekendheid voor de stad. Ook blijkt dat ondernemers veel economisch profijt kunnen hebben van de komst van het Glazen Huis. Een actie om het Glazen Huis naar Haarlem te halen zou dan ook samen met hen moeten worden georganiseerd en mede door het bedrijfsleven kunnen worden betaald. Verschillende ondernemers hebben de PvdA al laten weten dat zij hier graag over willen meedenken.

Je kunt de schriftelijke vragen hier downloaden als Word-bestand.

Beantwoording schriftelijke vragen Italiëlaan

Op 9 maart stelde ik schriftelijke vragen aan het College van B&W over de uitstel van de nieuwbouw aan de Italiëlaan (zie een eerdere blog). Pré Wonen kondigde aan deze nieuwbouw uit te stellen, ondanks  het feit dat de oude woningen hier inmiddels zijn gesloopt en de bewoners wachten op terugkeer in de nieuwbouw. Ik vroeg het College onder meer naar een reactie op deze aankondiging van Pré Wonen.

Inmiddels heeft het College van B&W de vragen beantwoord. Het College geeft aan grote moeite te hebben met het besluit van Pré Wonen. Het heeft de corporatie inmiddels om opheldering gevraagd, ook omdat het College niet vooraf volledig is geïnformeerd en betrokken. Het College verwacht niet dat hetzelfde ook in andere sociale woningbouwprojecten van de corporaties zal gebeuren. Wel wil men met de corporaties afspreken dat de gemeente voortaan tijdig en volledig wordt geïnformeerd en betrokken als vergelijkbare situaties zich voordoen.

Ik vroeg het College van B&W ook of de afspraken met de corporaties wel afdoende zijn voor dit soort situaties. Het College antwoordt dat in het Algemeen Sociaal Plan tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties geen specifieke afspraken zijn gemaakt over wat er moet gebeuren wanneer de woningen van huurders al zijn gesloopt en de nieuwbouw vertraging oploopt. Het College wil samen met de corporaties bekijken of de afspraken op dit punt moeten worden aangepast. Ook gaat men kijken of er nadere afspraken moeten worden gemaakt om woningen pas te slopen wanneer de nieuwbouw geheel zeker is.

Schriftelijke vragen uitstel nieuwbouw Italiëlaan

Afgelopen week werd bekend dat corporatie Pré Wonen de nieuwbouw aan de Italiëlaan uitstelt. Dit ondanks het feit dat de oude woningen hier inmiddels zijn gesloopt en de bewoners wachten op terugkeer in de nieuwbouw. Reden voor mij om hier namens de PvdA schriftelijke vragen over te stellen aan het College van B&W.

Donderdag 4 maart organiseerde corporatie Pré Wonen een bewonersavond voor de (voormalige) bewoners van de Italiëlaan. Hier maakte de Pré Wonen bekend de bouw van het project Italiëlaan uit te stellen tot tenminste 2014. Ook kondigde de corporatie aan de plannen mogelijk te zullen aanpassen. Deze aankondiging heeft grote gevolgen voor de bewoners. Hun woningen zijn inmiddels gesloopt. Afgesproken was dat zij recht zouden hebben op terugkeer in de nieuwbouw, maar die laat nu veel langer op zich wachten. Wel biedt Pré Wonen de bewoners een aantal mogelijkheden om sneller elders een definitieve woning te vinden.

Ik ben zeer bezorgd over dit bericht. Juist bij sloop-nieuwbouw is grote zorgvuldigheid ten opzichte van bewoners noodzakelijk. Je kunt het niet maken de woningen eerst te slopen, en daarna bekend te maken dat de nieuwbouw jaren langer op zich laat wachten, waardoor de afspraken over terugkeer van bewoners gevaar lopen. Dit kan ook het vertrouwen en draagvlak van bewoners bij dit soort sloop-nieuwbouwprojecten aantasten.

De PvdA vindt dan ook dat bij sloop-nieuwbouwprojecten pas overgegaan mag worden tot definitieve ontruiming en sloop, wanneer er zekerheid bestaat dat de nieuwbouw ook volgens planning zal worden uitgevoerd. Wij willen dat de afspraken met de corporaties op dit punt worden aangepast.

Je kunt de schriftelijke vragen hier downloaden als Word-bestand.

Vragen over komst conservatorium beantwoord

Het College van B&W heeft onlangs de schriftelijke vragen die ik samen met fractiegenoot Sonja Kagie stelde over de komst van het conservatorium van hogeschool Inholland naar Haarlem beantwoord. Wij stelden vragen omdat de PvdA wil dat Haarlem optimaal profiteert van de komst van het conservatorium naar de stad. We moeten daarom zorgen voor goede woningen en oefenruimten voor studenten en afgestudeerden van het conservatorium.

De beantwoording van het College van B&W is positief. Men is al in gesprek met het conservatorium over hoe de school zo goed mogelijk kan worden ingebed in het culturele klimaat van de stad en hoe studenten en afgestudeerden aan de stad kunnen worden verbonden. Ook zoekt het conservatorium aansluiting met het bedrijfsleven, wat een impuls kan betekenen voor de creatieve bedrijvigheid in Haarlem.

Het meeste zorgen maakten wij ons over de huisvesting van de studenten. Een nieuwe groep studenten zal zich in de stad willen vestigen, met specifieke wensen voor woonruimte. Zij zullen thuis meerdere uren per dag willen kunnen repeteren, terwijl de meeste studentenkamers geen goede geluidsisolatie hebben. Het College schrijft samen met het conservatorium en studentenhuisvester DUWO te werken aan het geschikt maken van studentenkamers voor conservatoriumstudenten. Dat is mooi nieuws.

Je kunt de complete beantwoording van onze vragen hier downloaden als Word-bestand.

Interview Radio Noord-Holland over Pré Wonen

Zondag 8 november stelde ik samen met Martien Brander schriftelijke vragen over de financiële situatie bij corporatie Pré Wonen en de gevolgen daarvan voor Haarlem (zie een eerdere blog). Maandagochtend 9 november werd ik hierover geïnterviewd door Radio Noord-Holland. Je kunt het interview hier beluisteren (de eerste paar seconden ontbreken).

Schriftelijke vragen over financiële situatie Pré Wonen

De PvdA is bezorgd over het bericht dat de Haarlemse corporatie Pré Wonen in zwaar weer terecht dreigt te komen en zich daarom genoodzaakt ziet haar plannen bij te stellen om financiële problemen te voorkomen. Samen met Martien Brander heb ik schriftelijke vragen gesteld over de gevolgen hiervan voor de Haarlemse woningbouw en wijkverbetering.

De corporatie geeft aan het ambitieniveau te willen verlagen en daarom projecten uit te willen stellen. Wij zijn daar bezorgd over. Natuurlijk begrijpen wij dat ook corporaties door de economische tegenwind gedwongen worden sommige plannen te heroverwegen. Wanneer daardoor bijvoorbeeld terughoudender wordt omgegaan met risicovolle commerciële ontwikkelingen, hebben wij daar begrip voor. Maar corporaties hebben ook een taak juist in economisch lastige tijden de bouwproductie van betaalbare woningen op gang te houden, om zo voldoende woningen te blijven bouwen en de werkgelegenheid te stimuleren.

Pre Wonen

Pré Wonen kondigt ook aan de huren te willen verhogen. Ook dat is zorgelijk. Het mag niet zo zijn dat de financiële problemen van een corporatie worden afgewenteld op de huurders. Bovendien zou een forse huurverhoging voor nieuwe huurders na een verhuizing de doorstroming op de Haarlemse woningmarkt kunnen belemmeren.

Wij willen van het College van B&W weten wat haar reactie is op de financiële situatie van Pré Wonen en wat de gevolgen zijn voor woningbouw en wijkverbetering in Haarlem en voor sociale projecten in de wijken. Natuurlijk gaan wij als gemeenteraad niet over het interne financiële beleid van een corporatie. Maar corporaties hebben een belangrijke sociale taak in de volkshuisvesting en Pré Wonen is betrokken is bij veel projecten in de stad. Daarom willen wij van het College horen wat de gevolgen zijn voor Haarlem.

Daarnaast doen we een oproep aan Pré Wonen om in deze moeilijke tijd in ieder geval geen salarisverhoging of bonussen toe te kennen aan bestuursleden van de corporatie. Wij kennen Pré Wonen als een corporatie die staat voor een gematigd beloningsbeleid. Wij gaan er dan ook vanuit dat zeker nu Pré Wonen haar ambities bijstelt en mogelijk de huren verhoogt, de beloning van bestuurders niet zal toenemen.

Je kunt de schriftelijke vragen hier downloaden als Word-bestand.

Schriftelijke vragen komst conservatorium

Zoals je in een eerdere blog kon lezen komt het conservatorium van hogeschool INHOLLAND definitief naar Haarlem. Wat de PvdA betreft moet Haarlem hier optimaal van profiteren. Wanneer Haarlem de artistieke studenten van deze opleiding aan de stad weet te binden kan dat een belangrijke impuls vormen voor Haarlem als cultuurstad en voor de creatieve economie. Maar dan moet er wel worden gezorgd voor goede woningen en oefenruimten voor studenten en afgestudeerden van het conservatorium. Ik heb hierover samen met mijn fractiegenoot Sonja Kagie schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W.

De PvdA is positief over de komst van het conservatorium. Dit kan een belangrijke impuls zijn voor Haarlem als cultuurstad en voor de creatieve bedrijvigheid in de stad. Wij complimenteren het College van B&W dan ook met dit prachtige resultaat. Het is nu van belang de studenten van het conservatorium ook zoveel mogelijk aan de stad te binden, zodat zij tijdens en na hun studie ook hier blijven wonen en werken. Maar daarvoor moeten wel een paar hobbels worden weggenomen. Wij vragen de gemeente daarover in gesprek te gaan met de hogeschool.

Speciale studentenflat voor conservatoriumstudenten in Amsterdam

Een nieuwe groep studenten zal zich in de stad willen vestigen, met specifieke wensen voor woonruimte. Zij zullen thuis meerdere uren per dag willen kunnen repeteren, terwijl de meeste studentenkamers geen goede geluidsisolatie hebben. Elders in het land blijkt dat conservatoriumstudenten grote moeite hebben een goed geïsoleerde studentenwoning te vinden. In Amsterdam heeft corporatie Ymere om deze problematiek te voorkomen onlangs zelfs een speciale studentenflat voor conservatoriumstudenten gebouwd (zie plaatje). Wij willen van het College weten of Haarlem beschikt over voldoende studentenkamers die voorzien zijn van afdoende isolatie. Als dat niet het geval is, willen wij dat de gemeente met de hogeschool en studentenhuisvesters aan de slag gaat om hier iets aan te doen.

Daarnaast zullen studenten, afgestudeerden en docenten van het conservatorium actief zijn in bandjes en muziekgezelschappen, die op zoek zullen gaan naar oefenruimten. De vraag naar oefenruimten wordt hierdoor groter. De PvdA wil weten of het aantal oefenruimten in de stad daardoor uitgebreid moet worden. Mogelijk zou de komst van het conservatorium overigens ook een oplossing kunnen bieden voor de vraag naar oefenruimten, bijvoorbeeld door haar ruimten in de hogeschool ’s avonds en in het weekend te verhuren aan Haarlemse bandjes en muziekgezelschappen.

Je kunt de schriftelijke vragen hier downloaden als Word-bestand.

Schriftelijke vragen Woningkrant beantwoord

Deze week ontving ik het antwoord op de schriftelijke vragen die ik samen met fractiegenoot Martien Brander heb gesteld over de afschaffing van de Woningkrant (zie een eerdere log). Eerlijk gezegd vind ik de beantwoording nogal teleurstellend. Het College van B&W lijkt zich onvoldoende bewust van de negatieve gevolgen die de afschaffing van de Woningkrant heeft voor met name oudere woningzoekenden, die niet beschikken over internet.

De WoningkrantIn de Woningkrant, die tot nu toe eens per twee weken verscheen, werd het aanbod van huurwoningen van de corporaties in de regio Zuid-Kennemerland gepubliceerd. Per 1 februari 2009 is de papieren versie van de Woningkrant echter afgeschaft en vervangen door digitale informatie via de website van Woonservice (bekijk hier de brief hierover van Woonservice). Voor mensen zonder computer verschijnt er weliswaar wel nog een geprinte versie, maar het aantal afhaaladressen wordt ten opzichte van de vroegere Woningkrant fors beperkt (alleen nog bij kantoren van Woonservice, corporaties en op het stadhuis). Aan een abonnement om de geprinte versie thuis te ontvangen zijn in het vervolg forse kosten verbonden (50 euro per jaar).

In onze schriftelijke vragen vroegen wij het College van B&W of de afschaffing van de Woningkrant er niet voor zal zorgen dat met name oudere woningzoekenden zonder computer moeilijker bij het woningaanbod kunnen. Daardoor komt de doorstroming op de woningmarkt in gevaar, omdat juist ouderen vaak in een te grote woning wonen en best zouden willen verhuizen naar een meer passende woning, waardoor de huidige woning weer vrij komt voor andere woningzoekenden. Volgens het College is dit echter niet het geval. Men is dan ook niet bereid om oudere woningzoekenden zonder computer alsnog gratis de beschikking te geven over een geprinte versie van het woningaanbod. Wel zal men nauwlettend laten monitoren of het aantal reacties van ouderen afneemt door afschaffing van de Woningkrant.

Ik ben er ook na deze beantwoording niet van overtuigd dat oudere woningzoekenden zonder internet voldoende beschikking houden over toegang tot het woningaanbod. In overleg met Martien zal ik de komende tijd dan ook kijken welke vervolgacties wij kunnen ondernemen.

Je kunt de beantwoording van de schriftelijke vragen hier downloaden als Word-bestand.

Ook PvdA Bloemendaal stelt vragen over Woningkrant

Woensdag 18 februari stelde ik samen met fractiegenoot Martien Brander schriftelijke vragen aan het Haarlemse College van B&W over de afschaffing van de papieren Woningkrant (zie een eerdere log). In navolging hiervan heeft deze week ook de PvdA in Bloemendaal schriftelijke vragen over dit onderwerp gesteld aan hun College van B&W. PvdA-raadslid Thera Wolf stelde een aantal van onze vragen ook aan het Bloemendaalse stadsbestuur.

Het aanbod aan huurwoningen van de corporaties wordt regionaal verdeeld. Haarlem werkt daarbij samen met Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort en Haarlemmerliede-Spaarnwoude. Ook de Woningkrant verscheen daarom in meerdere gemeenten. Het is goed dat de afschaffing van de Woningkrant daarom ook in deze gemeenten door de PvdA aan de orde wordt gesteld. Ik ben natuurlijk benieuwd of de antwoorden in Haarlem en Bloemendaal hetzelfde zullen zijn.

Je kunt de vragen van de PvdA Bloemendaal hier downloaden als Word-bestand.