Meer

Archive | Economie en toerisme

PvdA wil lokaal sociaal akkoord over werk

De PvdA wil een Haarlems lokaal sociaal akkoord sluiten met werkgevers, werknemers en onderwijsinstellingen. Daarin moeten, in navolging van het landelijke sociaal akkoord, afspraken worden gemaakt over het aan het werk helpen van arbeidsgehandicapten, jongeren en langdurig werklozen. Dit heb ik gisteren voorgesteld tijdens een verkiezingsdebat voor ondernemers.

sociaal akkoord

De gemeente krijgt binnenkort meer taken, onder meer voor het aan het werk helpen van mensen met een arbeidshandicap. De gemeente kan dit echter niet alleen, het bedrijfsleven is hard nodig om Haarlemmers aan het werk te helpen. In het lokaal sociaal akkoord wil de PvdA hier afspraken over maken. Vertegenwoordigers van MKB, Industriekring Waarderpolder en Nova College reageerden tijdens het Ondernemersdebat positief op het voorstel.

De PvdA wil werk maken van meer banen. Wij willen de jeugdwerkloosheid een halt toe roepen en zoveel mogelijk mensen met een arbeidshandicap begeleiden naar een normale baan. Maar dat kunnen we niet alleen, daar hebben we werkgevers en werknemers hard bij nodig. Ik ben dan ook blij dat vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen positief reageren op het idee van een lokaal sociaal akkoord. Daarin kunnen we de afspraken uit het landelijk sociaal akkoord vertalen naar Haarlem en verder concretiseren. Zo helpen we samen meer mensen aan een baan.

Waarderpolder is voor werk, niet voor wonen

De Waarderpolder is belangrijk voor onze werkgelegenheid. De PvdA wil dit zo houden. Daarom zijn wij tegen het voorstel van VVD en D66 om wonen in de Waarderpolder mogelijk te maken. Een industrieterrein is om te werken, niet om te wonen. Dat belemmert de bedrijvigheid namelijk.

In de Waarderpolder gebeuren bijzondere dingen. Neem het verhaal van de Haarlemse brouwerij Jopen Bier. Zij openen in mei dit jaar een nieuwe brouwerij, maar ik mag, met andere PvdA’ers, vrijdag al een kijkje nemen.

Haarlem is eeuwenlang een echte brouwerijstad geweest en Jopen Bier speelde daar een grote rol in. In 1407 werd het eerste recept op papier gezet. Later is het bier verdwenen uit Haarlem. In 1995, toen Haarlem 750 jaar oud was, ging een genootschap de archieven in om te kijken of ze dat bier van toen weer konden brouwen. Die zoektocht is een groot succes geworden. Natuurlijk kent u de Sint Jacobskerk, achter de Raaks, die nu omgedoopt is tot Jopenkerk, met een brouwerij, een café en een restaurant. Maar het sprookje gaat dus verder: een nieuwe, hypermoderne brouwerij in de Waarderpolder, om het Haarlemse bier ook naar de rest van Nederland te exporteren.

De Jopenbrouwerij is echt zo’n verhaal dat de Waarderpolder typeert. Wij willen de Waarderpolder dan ook als duurzaam en modern bedrijventerrein versterken. De leegstaande gebouwen willen we ook beschikbaar maken voor creatieve bedrijven, initiatieven en evenementen, ook om het gebied rondom leegstaande gebouwen nieuw elan geven.

Wat voor ons ook belangrijk is, is dat de bedrijven in de Waarderpolder in nauw contact staan met de scholen in Haarlem. Goede stageplekken zijn voor zowel de scholen als de scholieren essentieel.

De PvdA wil blijven investeren in de Waarderpolder. Met een goede bereikbaarheid, minder regels en goed opgeleid personeel houden we de Waarderpolder aantrekkelijk. De noodzakelijke aanpassingen aan de Oostelijke Randweg worden dan ook, als het aan ligt, uitgevoerd. We stellen de Waarderbrug open voor autoverkeer in beide richtingen.

Kortom, een gebied om te werken en te leren. Niet om te wonen. VVD en D66 stellen in hun verkiezingsprogramma voor om wonen in de Waarderpolder mogelijk te maken. D66 wil wonen langs de oostoever van het Spaarne, de VVD wil wonen in het hele bedrijventerrein toestaan. De PvdA is hier tegen. Wonen beperkt de mogelijkheden voor bedrijven. Dit zou betekenen dat bedrijven uit de Waarderpolder verdwijnen en dat het voor nieuwe bedrijven minder aantrekkelijk wordt zich daar te vestigen. Een ramp voor onze werkgelegenheid. Niet doen dus!

Handen af van kwijtschelding van lokale belastingen voor minima

De PvdA wil de kwijtschelding van lokale belastingen voor mensen met een minimuminkomen geheel behouden. Wij zijn dan ook tegen het voorstel van de lijsttrekkers van VVD en ouderenpartij OPA, die er in het Haarlems Weekblad van donderdag 23 januari voor pleiten de kwijtschelding te beperken.

facebookcitaat-jeroen-kwijtscheldingminima

De kwijtschelding van lokale belastingen als de afvalstoffenheffing is een belangrijk onderdeel van het sociaal beleid in Haarlem. Beperking daarvan zou voor mensen die het al het moeilijkst hebben betekenen dat zij nog eens honderden euro’s per jaar minder te besteden krijgen. Daardoor zouden nog meer mensen aangewezen zijn op de voedselbank.

De VVD en OPA kiezen ervoor om belastingen te bevriezen voor mensen met een duur koophuis, maar de belastingen te verhogen voor mensen met een minimuminkomen. De PvdA kiest er juist voor de rekening van de crisis eerlijk te verdelen. Wij willen het samen doen, en niet ieder voor zich. Wij vragen daarom aan iedereen een bijdrage, maar ontzien mensen met een kleine beurs en vragen iets extra aan mensen die wat meer te besteden hebben. Zo houden we Haarlem sterk en sociaal.

PvdA wil Frans Hals Museum ontzien

De PvdA kiest er in het verkiezingsprogramma voor cultuur bij nieuwe bezuinigingen zoveel mogelijk te ontzien. Wij zijn dan ook niet voor de door het Frans Hals Museum gevreesde bezuiniging van acht ton, die de doodsteek voor het Frans Hals Museum en De Hallen zou betekenen.

Zaterdag 4 januari luidden scheidend directeur Karel Schampers en de nieuwe directeur Ann Demeester van het Frans Hals Museum in het Haarlems Dagblad de noodklok over een mogelijke bezuiniging van acht ton. Volgens hen zou dit de doodsteek betekenen voor het museum.

Frans Halsmuseum

De bezuiniging op het Frans Hals Museum is één van de mogelijke bezuinigingen uit een pakket van meer dan 20 miljoen. Uit dat pakket zal na de verkiezingen een bezuiniging tussen de acht en tien miljoen euro moeten worden gevonden. Ook de PvdA ontkomt daarbij niet aan pijnlijke keuzes, maar kiest ervoor sociaal beleid, werk, zorg, onderwijs, veiligheid en cultuur zoveel mogelijk te ontzien. Die zaken dragen immers het meest bij aan het Haarlem dat ons voor ogen staat: een sterke en sociale stad, met leefbare en veilige buurten. Een Haarlem dat werkt.

Het Frans Hals Museum is bij een vorige bezuinigingsronde al hard getroffen. Bovendien heeft het museum een enorme aantrekkingskracht op bezoekers uit de hele wereld. Het is daarom belangrijk voor de economie van onze stad, en daarmee voor onze werkgelegenheid. Het zou onverstandig zijn in crisistijd de kip met de gouden eieren te slachten. De PvdA wil komende jaren juist bouwen aan de economie van de toekomst. Door ons nog meer te richten op de dingen waar Haarlem goed in is, zoals cultuur, creativiteit en toerisme. En door opleidingen en innovatieve bedrijven naar de stad te halen die passen bij de kracht van Haarlem. Het Frans Hals Museum en De Hallen horen daar absoluut bij.

Popcentrum zet Haarlem Popstad op de kaart

De PvdA steunt het voorstel van Hart, Patronaat en Music Academy voor een nieuw opleidings- en oefencentrum voor popmuziek, waar popschool en oefenruimtes voor bandjes worden gecombineerd. Mogelijk zou dit een plek kunnen krijgen op creatief bedrijventerrein Nieuwe Energie. Hiermee kunnen we Haarlem Popstad nog meer op de kaart zetten.

microfoonHaarlem heeft goud in handen. Met het Patronaat heeft de stad één van de belangrijkste poppodia van het land, we hebben drukbezochte festivals als Bevrijdingspop en Haarlem Jazz en je hoeft de tv of de radio maar aan te zetten en je hoort Haarlemse bandjes, zoals Chef’ Special, The Hype of Michael Prins. Door zich nog meer als popstad op de kaart te zetten kan Haarlem hier economisch meer van profiteren. Bijvoorbeeld door opleidingsinstituten en creatieve bedrijven naar de stad te halen die te maken hebben met popmuziek. Haarlem Popstad kan dan zorgen voor veel nieuwe werkgelegenheid.

Maar dan is het wel belangrijk dat de hele keten voor popmuzikanten goed is georganiseerd: muziekonderwijs voor jongeren, oefenruimte voor startende bandjes, huisvesting voor de bands die inmiddels zijn doorgebroken en natuurlijk podia en festivals waar men kan optreden. In Haarlem ontbreken met name betaalbare oefenruimtes voor beginnende bandjes. Bovendien is de popschool van Hart op zoek naar een nieuw onderkomen. Hart, Patronaat en Music Academy van hogeschool Inholland hebben nu voorgesteld om de popschool te combineren met oefenruimtes voor bandjes, mogelijk op Nieuwe Energie in de Waarderpolder.

De PvdA is enthousiast over dit voorstel. Hiermee kunnen we Haarlem Popstad echt op de kaart zetten. De gemeente hoeft het niet te betalen, maar wordt wel gevraagd om een lening. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft wethouder Cornelis Mooij gevraagd dit idee verder uit te werken en met een voorstel aan de gemeenteraad te komen.

Haarlem linksom uit de crisis: dit is mijn plan

De economische crisis raakt ook Haarlem hard. Veel Haarlemmers hebben moeite het hoofd boven water te houden en ook de gemeente heeft financiële problemen. Die crisis lossen we in Haarlem niet op, maar we kunnen wel de gevolgen verzachten en bouwen aan een economisch sterk Haarlem na de crisis. Het is mijn ambitie dat Haarlem sterker en socialer uit de crisis komt.

We weten hoe rechts Haarlem uit de crisis wil helpen: ieder voor zich. Mijn plan is een alternatief daarvoor: linksom uit de crisis. Ook ik zie dat we komende jaren minder geld zullen kunnen besteden, maar ik wil de lasten eerlijk delen. En tegelijkertijd wil ik samen met de Haarlemmers werken aan meer werkgelegenheid en bouwen aan de economie van de toekomst, zodat we mensen weer perspectief bieden.

linksom

Haarlem linksom uit de crisis

1. Financiën op orde, maar wel eerlijk
De gemeente zit in financieel zwaar weer. De schuld is te hoog, de reserve te laag, en door Rijksbezuinigingen zal de gemeente komende jaren opnieuw fors moeten bezuinigen. De PvdA is naast een sociale ook altijd een solide partij geweest, en moet dus ook nu haar verantwoordelijkheid nemen. Ook de PvdA ontkomt dus niet aan pijnlijke keuzes, zoals minder ambtenaren, een lager onderhoudsniveau van de stad of verhoging van parkeertarieven. Maar niet ten koste van alles. De PvdA zal nooit accepteren dat er bezuinigd wordt op ons sociale hart. Het huishoudboekje van de gemeente moet op orde, maar niet ten koste van het huishoudboekje van de minima.

2. Werken aan werk
Ook in Haarlem verliezen steeds meer mensen hun baan. Dat tij moeten we keren. Mensen die werkloos worden, helpen we zo snel mogelijk weer aan de slag. Oudere werknemers verdienen daarbij bijzondere aandacht, omdat zij vaak lastig weer een baan vinden. En om jeugdwerkloosheid tegen te gaan voorkomen we schooluitval en bieden we meer werkervaringsplekken voor jongeren die geen baan kunnen vinden. Zo blijven jongeren aan de slag en voorkomen we een verloren generatie van jongeren die werkloos op de bank zitten.

3. Bouwen aan de economie van de toekomst
Naast werk op de korte termijn, is het ook belangrijk te bouwen aan de Haarlemse economie van de toekomst. Een voorbeeld daarbij is Eindhoven. Toen Philips deels uit die stad vertrok, heeft men gekozen voor een nieuw economisch profiel als designstad. Men heeft opleidingsinstituten en bedrijven naar de stad gehaald die daarbij passen en heel veel jonge creatieve ondernemers een kans geboden. Nu is Eindhoven één van de economische centra van ons land, met veel werkgelegenheid. Ook Haarlem moet op zoek naar een duidelijker economisch profiel en daar echt gaan, om zo meer werk naar de stad te halen. Daarbij valt te denken aan popmuziek of de opvolgers van de grafische industrie, zoals webdesign of 3D-printing, zaken waar Haarlem sterk in is.

Haarlems Dagblad: ‘Flexwerkers vast contract bieden’

Dinsdag 15 oktober schrijft het Haarlems Dagblad over mijn voorstel om, in navolging van het Rijk, meer flexwerkers weer een vast contract te bieden bij de gemeente (zie een eerdere blog). De flexibilisering van de arbeidsmarkt is doorgeslagen. Mensen die gewoon vast werk doen, zoals schoonmakers, beveiligers en cateringpersoneel, moeten ook de zekerheid krijgen die daarbij hoort.

Jeroen Fritz: Het is slechts een begin, maar wel een trendbreuk
‘Flexwerkers vast contract bieden’

Door John Oomkes

HAARLEM – Jeroen Fritz, kandidaat-lijsttrekker PvdA, wil dat de gemeente slecht betaalde flexwerkers in dienst gaat nemen. Het gaat om mensen die als beveiligers, schoonmakers en cateringmedewerkers via uitzendbureaus al voor de gemeente werken.

Gemeenteraadslid Fritz vindt dat Haarlem het voorbeeld moet volgen van minister Stef Blok (wonen en rijksdienst; VVD), die recent heeft toegezegd dat de rijksoverheid tenminste 2500 mensen in lage loongroepen zelf in dienst gaat nemen die nu nog noodgedwongen als zzp’er aan de slag moeten.

Fritz zegt dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt is doorgeslagen: “Mensen die gewoon vast werk doen dat de overheid ten goede komt, moeten een vast contract kunnen krijgen. Mijn leuk is: fatsoenlijk werk voor een fatsoenlijk loon. De overheid moet het voorbeeld geven en mensen juist bestaanszekerheid bieden.”

- Dat is een mooie gedachte. Maar de 2500 banen van minister Blok zijn een druppel op de gloeiende plaat. Het gaat in werkelijkheid om vele tienduizenden mensen in deze situatie. Omdat voor Haarlem de vuistregel geldt dat de stad in vrijwel alles ongeveer 1 procent van het land vertegenwoordigt, komt je voorstel voor Haarlem neer op ongeveer 25 banen.

Fritz: “Toch vormt het voorstel van de minister een trendbreuk. Tot dusver deden alle overheden en veel bedrijven zoveel mogelijk hun best om mensen ‘naar buiten’ te gooien. Dit goede voorbeeld van de VVD-minister moeten we in Haarlem volgen, ook als het maar 25 mensen betreft die een vast contract krijgen en die dus meer inkomenszekerheid krijgen. Als het begin er is, kan het alleen maar meer worden.”

- Dat is mooi voor die 25 mensen in Haarlem en die 2500 in het land. Maar dat betekent tegelijkertijd rechtsongelijkheid voor mensen die in een zelfde positie verkeren. Een klein percentage flexwerkers krijgt uitzicht op een baan bij de overheid, de grote meerderheid niet.

Fritz: “Dat klopt, het is slechts een begin. Als je als gemeente bijvoorbeeld alle schoonmakers van je belangrijkste gebouwen in dienst neemt, dan kun je die rechtsongelijkheid deels uitsluiten.”

- Je spant je nu in om flexwerkers in de gemeentelijke organisatie op te nemen, terwijl Haarlem het afgelopen jaar en nog steeds bezig is afscheid te nemen van 120 of meer ambtenaren.

Fritz: “Het verschil is dat er voor die mensen geen werk meer was, maar voor die flexwerkers wel.”

- Maar voor hen is enkel geen werk meer, omdat het aantal ambtenaren moet worden teruggebracht. Ook in het verkiezingsprogramma van de PvdA staat dat het ambtenarenapparaat moet worden afgeslankt.

Fritz: “Minister Blok verdedigt het beleid om 2500 flexwerkers een vast contract aan te bieden als volgt: ‘Het kost de overheid in de praktijk niet meer geld’ om dit werk gedaan te krijgen. Veel geld gaat nu naar de uitzendbureaus. Met andere woorden: het gaat er niet om de overheid in banen te beperken, maar in wat je als overheid zelf uitgeeft.”

Haarlems Dagblad, 15 oktober 2013

Vast contract voor flexwerkers, ook bij de gemeente

De Rijksoverheid gaat mensen in lage loongroepen, zoals beveiligers, schoonmaakpersoneel en cateringmedewerkers, vaker zelf in dienst nemen. Dat maakte het kabinet gisteren bekend. Ik vind dat de gemeente Haarlem dit voorbeeld zou moeten volgen.

contractHet Rijk is van plan tenminste 2.500 mensen aan te nemen, die nu gedwongen zijn als flexwerker of zzp’er te werken. Dit voornemen maakt onderdeel uit van het plan om de flexibilisering van de arbeidsmarkt een halt toe te roepen. Steeds vaker worden mensen ontslagen en gedwongen om als zzp’er aan de slag te gaan. Daarmee vervalt voor veel mensen hun bestaanszekerheid.

De flexibilisering van de arbeidsmarkt is doorgeslagen. Als je gewoon vast werk doet, dan moet je daarvoor een vast contract kunnen krijgen. Fatsoenlijk werk voor een fatsoenlijk loon. De overheid moet daarbij het goede voorbeeld geven. Het is heel goed dat het Rijk dat nu gaat doen, maar ook bij de gemeente zien we dat steeds meer werk in de lagere loonschalen wordt uitbesteed en door flexwerkers wordt uitgevoerd. Ik vind dat ook de gemeente schoonmakers, beveiligers en cateringmedewerkers weer veel vaker zelf in dienst moet nemen, als zij gewoon vast werk doen. Daarover wil ik komende raadsperiode afspraken maken in een nieuw coalitieakkoord.

Decent Work Day: ik trek het me aan

Vandaag is het Decent Work Day, een internationale dag om aandacht te besteden aan eerlijk werk, fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en een leefbaar loon. Om aandacht te vragen voor deze dag dragen tal van PvdA’ers, waaronder de gehele Tweede Kamerfractie, vandaag een (eerlijk geproduceerd) t-shirt met de tekst ‘Ik trek het me aan’. Ook ik doe mee aan deze actie.

Decent Work Day

We herinneren ons allemaal het verschrikkelijke drama van de ingestorte textielfabriek in Bangladesh in april van dit jaar, waarbij meer dan 1200 werknemers omkwamen. Door eerlijk geproduceerde kleding te kopen, zoals dit shirt, kun je letterlijk laten zien dat je het je aantrekt hoe je kleding wordt gemaakt. Maar ook in veel andere landen werken mensen onder verschrikkelijke omstandigheden, zonder dat ze daarvoor een fatsoenlijk loon krijgen en hun rechten worden gerespecteerd. Ook ik heb dat op reis soms met eigen ogen kunnen zien. Zoals dit jaar nog in India, waar bijvoorbeeld kinderarbeid aan de orde van de dag is en bouwvakkers tussen het werk door op straat slapen, omdat ze geen onderdak hebben in de grote stad.

Maar ook in ons eigen land valt er nog wel wat te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan het omzeilen van het wettelijk minimumloon, het ontslaan van werknemers om ze vervolgens als zzp’er weer aan het werk te zetten of het in dienst nemen van Oost-Europese werknemers zonder daarbij de Nederlandse arbeidsrechten te respecteren. Dat moet veranderen. Eerlijk werk voor een fatsoenlijk loon, overal ter wereld, daar voeren wij vandaag actie voor. Doe je mee?

In debat met jonggehandicapten

Hoe kunnen we jonge mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking gelijke kansen bieden? Die vraag stond centraal in het debat dat Unlimited Magazine zondag 30 juni in samenwerking met de PvdA Haarlem organiseerde. Voor de verandering eens een debat dat niet alleen over deze jongeren ging, maar waarbij zij zelf het hoogste woord voerden. Het werd een inspirerend zomers debat in de buitenlucht op het Nieuwe Kerksplein.

Debat Unlimited Magazine en PvdA

Nog te vaak krijgen jongeren met een chronische ziekte of handicap te horen dat het voor hen onmogelijk is om door te studeren of een baan op hun niveau te vinden. Zij vinden moeilijk werk, terwijl ze juist tot de meest gemotiveerde werkzoekenden behoren. Vaak wordt dit veroorzaakt door foute beelden en vooroordelen over wat deze jongeren zouden kunnen. Dat is één van de redenen dat de PvdA voorstander is van een quotum, waarbij bedrijven worden verplicht om een aantal mensen met een handicap of beperking in dienst te nemen. Werkgevers zullen dan merken dat deze mensen veel meer te bieden hebben dan zij denken. Zelfs in het liberale Amerika bestaat al zo’n quotum, waarom komt dit dan in Nederland zo moeilijk van de grond?

Natuurlijk kwam ook het kabinetsplan om jongeren met een Wajong-uitkering opnieuw te keuren aan de orde. Daarover werd, ook door de jongeren zelf, verschillend gedacht. Afgelopen jaren zijn er te vaak jongeren ten onrechte door gemeenten in de Wajong geplaatst, enkel vanwege het feit dat de bijstand door de gemeente wordt betaald en de Wajong door het Rijk. Ook zijn er grote verschillen ontstaan tussen jongeren, enkel op basis van het moment waarop zij gekeurd zijn. Een herkeuring is dus wat mij betreft nodig. Wel is het wrang dat het kabinet daar direct weer een bezuinigingsdoelstelling aan koppelt. Wie recht heeft op een uitkering moet die gewoon krijgen, dat moet ook bij herkeuringen voorop blijven staan.

Haarlems Dagblad: PvdA bezorgd over regeldruk evenementen

Vrijdag 14 juni schrijft het Haarlems Dagblad over de schriftelijke raadsvragen, die ik samen met fractiegenoot Moussa Aynan heb gesteld over de regeldruk bij evenementen (zie een eerdere blog). Je kunt het artikel hieronder lezen:

PvdA bezorgd over regeldruk evenementen

Door Richard Stekelenburg

HAARLEM – De PvdA Haarlem maakt zich zorgen over de extra regels waar evenementen in de stad in toenemende mate mee te maken krijgen. Vorige week liet de Stichting Avondvierdaagse al een noodkreet klinken over de extra kosten die de regeldruk met zich meebrengt.

PvdA-raadsleden Moussa Aynan en Jeroen Fritz willen dat B en W met de evenementenorganisaties in gesprek gaan over hoe een en ander in de hand kan worden gehouden. Zij hebben daarover inmiddels schriftelijke vragen ingediend.

Van B en W willen zij weten of de extra regels voortkomen uit gemeentelijk beleid dan wel uit rijksbeleid. Daarbij vragen zij hoe de extra bureaucratie die de regels met zich meebrengen zich verhoudt tot de ambitie van het stadsbestuur om te komen tot ‘minder regels, meer service’.

Een evenement als Stichting Avondvierdaagse loopt aan tegen het feit dat ze tegenwoordig niet meer uitsluitend met vrijwillige verkeersregelaars mogen werken. Ook wordt van organisaties veel meer papierwerk verwacht over de aard en inhoud van het evenement en een bijbehorend calamiteitenplan.

PvdA’er Aynan noemt het gezien het belang van evenementen als de Avondvierdaagse ‘pijnlijk’ als de overheid hen op extra kosten jaagt. De organisatie van het Bloemencorso bracht eerder dit jaar naar buiten dat zij tegen nogal wat extra kosten aanloopt vanwege de scherpere regels.

Haarlems Dagblad, 14 juni 2013

Raadsvragen over regeldruk voor evenementen

De PvdA maakt zich zorgen over de toenemende regels bij evenementen, die leiden tot hoge kosten. Samen met fractiegenoot Moussa Aynan heb ik schriftelijke raadsvragen aan het college van B&W gesteld naar aanleiding van een noodkreet van de Avondvierdaagse hierover.

Vorige week luidde Stichting Avondvierdaagse Haarlem en omstreken in het Haarlems Dagblad de noodklok over de hoge kosten als gevolg van de steeds strengere regels die de overheid stelt. Zo mag de organisatie niet langer uitsluitend met vrijwillige verkeersregelaars werken. Ook moet men vooraf steeds meer papierwerk aanleveren, zoals een calamiteitenplan en een precieze omschrijving van de plek waar hekken worden geplaatst. Eerder bleek ook al dat de kosten voor het Bloemencorso door dit soort overheidsregels steeds hoger worden.

verkeersregelaar

Evenementen als Avondvierdaagse en Bloemencorso zijn belangrijk voor onze stad. De Avondvierdaagse laat kinderen bijvoorbeeld op een hele leuke manier kennismaken met lichaamsbeweging. Deze evenementen drijven voor een belangrijk deel op vrijwilligers. Veel evenementen hebben het al moeilijk door de economische crisis, dan is het pijnlijk als de overheid hen nog eens op extra kosten jaagt.

Wij willen uiteraard dat evenementen zo veilig mogelijk verlopen, maar de nieuwe regels moeten wel in verhouding staan tot het risico dat zij beperken en de extra kosten die zij opleveren. Wij vragen ons af of in dit geval de balans niet teveel doorslaat naar de kant van regelzucht. Bij beide evenementen is er immers de afgelopen jaren geen sprake geweest van grote calamiteiten.

Je kunt de raadsvragen hier downloaden als PDF-bestand.

Vernieuwd winkelcentrum Marsmanplein geopend

Zaterdag 1 juni is het geheel vernieuwde winkelcentrum Marsmanplein in Delftwijk geopend. Een belangrijk moment in de wijkverbetering van Delftwijk, waar bewoners, gemeente, corporaties, ontwikkelaars en ondernemers de afgelopen jaren hard aan hebben gewerkt. De PvdA heeft zich hier, samen met bewoners, ondernemers en enkele andere fracties in de gemeenteraad, jarenlang hard voor gemaakt. Het resultaat mag er zijn.

Marsmanplein: Delftwijk is een plein rijker

Twintig jaar geleden zag Delftwijk er heel anders uit. Verouderde portiekflats, weinig sociale voorzieningen, verloederde openbare ruimte en een winkelcentrum waar winkeliers, als er niets zou gebeuren, één voor één weg zouden trekken. Gelukkig hebben alle betrokkenen de handen ineen geslagen en samen de wijkvernieuwing op gang gebracht. Portiekflats maken plaats voor fraaie appartementen en eengezinswoningen, sociale voorzieningen als jongerencentrum Delftwijk City kregen een vaste plek, het winkelcentrum is vernieuwd, de wijk heeft er een echt plein bij en na de zomer wordt ook het nieuwe wijkpark geopend.

Het overdekte deel van winkelcentrum Marsmanplein

Winkelcentrum Marsmanplein is echt een impuls voor Haarlem-Noord. Ik heb vandaag dan ook vele blije bewoners en ondernemers gesproken. Zij zien hoe hun wijk erop vooruit is gegaan de afgelopen jaren. Hopelijk volgt ook snel het zuidelijk deel van Delftwijk en andere delen van de stad, zoals winkelcentrum Schalkwijk. Want er is nog genoeg te doen.

Gelukt! Glazen Huis volgend jaar in Haarlem

In december 2009 begon ik namens de PvdA de actie www.glazenhuisnaarhaarlem.nl om het Glazen Huis van 3FM Serious Request naar Haarlem te halen (zie een eerdere blog). En nu, drieënhalf jaar later, is het zover. Vandaag maakte 3FM bekend dat het Glazen Huis volgend jaar op de Grote Markt in Haarlem staat!

Serious Request

Ik ben best een beetje trots op dit resultaat. Natuurlijk is het vooral te danken aan de succesvolle lobby van burgemeester Bernt Schneiders, de medewerkers van de gemeente en Haarlem Marketing en de ondernemers die financieel bijdragen. Maar door het onderwerp op de politieke agenda te zetten en steeds op de agenda te houden heb ik een klein steentje kunnen bijdragen aan wat hopelijk volgend jaar een heel mooi feest wordt, met een prachtige opbrengst voor het Rode Kruis.

Lees hier mijn eerdere blogs over dit onderwerp.

Haarlem in race voor Glazen Huis 2014

Gaat het dan eindelijk lukken? Vandaag maakte 3FM de steden bekend die in de race zijn voor het Glazen Huis van Serious Request in 2014: Heerlen, Roermond/Weert en Haarlem. Maandag 27 mei maakt 3FM bekend waar het Glazen Huis in 2014 komt te staan.

Namens de PvdA zet ik mij al een aantal jaren in om het Glazen Huis naar Haarlem te halen. Waarom? Ten eerste omdat het gewoon leuk is voor de stad. Ten tweede omdat Haarlem hiermee een bijdrage kan leveren aan internationale solidariteit, wat ook past bij Haarlem als Millenniumgemeente. En ten derde omdat het veel economische voordelen kan opleveren voor de stad, zoals al is gebleken bij eerdere edities. Door de vele extra bezoekers en de stadspromotie die het oplevert, worden eventuele kosten dubbel en dwars terugverdiend.

Serious Request

In december 2009 was ik de eerste die voorstelde om het Glazen Huis naar Haarlem te halen. Op de website www.glazenhuisnaarhaarlem.nl ondersteunden ruim 1700 mensen deze actie. Ook stelde ik het verschilde keren aan de orde in de gemeenteraad. Vorig jaar heeft student Nicky Verhage van Inholland in opdracht van onze fractie als afstudeeronderzoek onderzocht hoe Haarlem het Glazen Huis naar de stad zou kunnen halen en wat het voor Haarlem zou kunnen opleveren. Dit jaar is burgemeester Bernt Schneiders een lobby gestart, zo kondigde hij in het Haarlems Dagblad aan. Hij zou daarvoor in gesprek gaan met het bedrijfsleven, om te zien of zij zouden willen meebetalen.

Het blijft nog even heel spannend tot maandag, maar het zou natuurlijk fantastisch zijn als het nu eindelijk gaat lukken!

Lees hier mijn blogs van de afgelopen jaren over dit onderwerp.