Meer

Archive | Economie en toerisme

VVD en D66 laten burgerinitiatief glasvezel vallen

Een wel heel bijzondere draai van VVD en D66 donderdag 16 mei in de gemeenteraad. Eind 2011 omarmden deze twee fracties nog als eerste het burgerinitiatief om de aanleg van glasvezel in Haarlem te bevorderen, maar nu stemmen zij tegen het voorstel van PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg dat dit burgerinitiatief moest uitvoeren. Hiermee is er voorlopig geen meerderheid meer in de raad.

glasvezelIn november 2011 dienden een aantal Haarlemmers een burgerinitiatief in voor glasvezel in Haarlem. D66 diende op basis hiervan met steun van o.a. de PvdA een motie in, die het college vroeg met een concreet voorstel te komen (zie een eerdere blog). Het college heeft dit uitgewerkt en stelt nu voor Breedband in Bedrijf (BiB) een marktverkenning te laten doen, inclusief een formele Europese selectie om juridische problemen met staatssteun te voorkomen. Zij zouden zo een marktpartij selecteren die aan de slag wil met glasvezel in Haarlem. Dit zou bijvoorbeeld Reggefiber kunnen zijn, die in het burgerinitiatief wordt genoemd, maar uiteraard kan er ook een ander bedrijf als beste uit de bus komen. Breedband in Bedrijf werkt op basis van no cure no pay; enkel wanneer zij slagen kost het de gemeente 40.000 euro.

VVD en D66 stuurden in november 2011 elk een persbericht uit, waarin zij enthousiast het burgerinitiatief omarmden. Nu blijkt dat zij de burgers een loer hebben gedraaid, nu het er werkelijk op aan komt laten ze het burgerinitiatief keihard vallen. Heel erg jammer. Zij mogen dat de kiezers gaan uitleggen in maart volgend jaar. De PvdA is en blijft voorstander van de aanleg van glasvezel in Haarlem. Hopelijk krijgen wij daar na de verkiezingen van maart een nieuwe kans toe.

Haarlems Dagblad: ‘Audities voor straatmuzikanten is geen oplossing’

We zien dat met name Oost-Europese straatmuzikanten soms te maken hebben met armoede en uitbuiting. Tegelijkertijd leveren ze veel overlast op voor bewoners en ondernemers in de binnenstad. Hoe kunnen we hier iets aan doen? Eerder steunde de PvdA al een motie van D66 om te zoeken naar een oplossing (zie een eerdere blog). Woensdag 14 november organiseerde De Pletterij een debat over straatmuzikanten. Haarlems Dagblad doet donderdag 15 november verslag van dit debat. Ook ik kom hierin aan het woord. Je kunt dit artikel hier lezen. Verder lezen

Pilot sluitingstijden horeca 1 november van start

De pilot met ruimere sluitingstijden voor de horeca gaat op 1 november van start. Drie clubs (Patronaat, Club Stalker en de Lichtfabriek) mogen bij wijze van proef gedurende een half jaar vijf keer tot 6:00 uur open blijven. Bij goed verloop wordt de pilot verlengd tot een jaar, waardoor het totaal aantal avonden komt op tien. Dat heeft burgemeester Bernt Schneiders aan de gemeenteraad laten weten.

Al jaren woedt er een discussie over de sluitingstijden van de horeca in de Haarlemse gemeenteraad (zie eerdere blogs). De PvdA is voorstander van vrije sluitingstijden in de horeca, omdat wij denken dat het leidt tot minder overlast. Wanneer niet alle bezoekers tegelijkertijd om 4 uur op straat komen te staan maar geleidelijk vertrekken zal dat de overlast verminderen en de veiligheid vergroten, zo blijkt ook in een aantal steden die al vrije sluitingstijden kennen. De politie en de wijkraad binnenstad hebben echter aarzelingen bij vrije sluitingstijden. Daarom hebben wij voorgesteld het eerst op beperkte schaal uit te proberen in een pilot.

Na jaren discussie is dit nu eindelijk gelukt. De proef gaat van start, zodat we kunnen kijken of ruimere sluitingstijden wel of niet werken om overlast te verminderen. Voor en tijdens de proef worden overlastmetingen gedaan. Deze worden betrokken bij de evaluatie, zodat we kunnen kijken of ruimere sluitingstijden tot meer of minder overlast leiden.

Haarlems Dagblad: Bouwen nu al strijdpunt

Vrijdag 5 oktober doet het Haarlems Dagblad verslag van de bijeenkomst van vijf gemeenteraden over de Intergemeentelijke Structuurscan Zuid-Kennemerland (zie een eerdere blog). Ook ik word in dit artikel geciteerd, met mijn oproep aan andere gemeenten om zich ook mede verantwoordelijk te voelen voor sociale woningbouw. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Zuid-Kennemerland: samen staan we sterker

Haarlem, Haarlemmerliede, Heemstede, Bloemendaal en Heemstede willen meer gaan samenwerken op het gebied van bereikbaarheid, wonen, economie, groen en recreatie. Samen staan we immers sterker binnen de Noordvleugel van de Randstad, de Metropoolregio Amsterdam en tegenover het Rijk. Dat is het doel van de Intergemeentelijke Structuurscan Zuid-Kennemerland, die woensdag 3 oktober werd besproken tijdens een bijzondere gemeenschappelijke vergadering van de gemeenteraden van deze vijf gemeenten in Heemstede.

In de Intergemeentelijke Structuurscan wordt op basis van de structuurplannen van de vijf gemeenten gekeken wat onze gezamenlijke belangen zijn en waar dilemma’s liggen, die we samen moeten oplossen. Aan vijf tafels gingen we met elkaar in gesprek over de vijf thema’s van de structuurscan: bereikbaarheid, wonen, economie, groen en recreatie. Vervolgens werd gekeken waar we het over eens zijn en op welke punten het document mogelijk nog moet worden aangepast, voordat het kan worden vastgesteld door de vijf afzonderlijke raden.

Zelf nam ik deel aan de thematafel over wonen. Ik heb daar bepleit dat gemeenten zich ook samen verantwoordelijk moeten voelen voor sociale en betaalbare woningbouw. Nu is het vooral Haarlem die het gros van de betaalbare woningen bouwt. Net als het bouwen van voldoende ouderenwoningen, starterswoningen en (middeldure) appartementen zou ook sociale woningbouw als gemeenschappelijke verantwoordelijkheid in het stuk moeten worden opgenomen. Want ook daarvoor geldt: samen staan we sterker.

Haarlems Dagblad: Meerderheid gemeenteraad wil aanpak straatmuzikanten

Een meerderheid van de gemeenteraad wil dat er meer regels komen voor straatmuzikanten. Dat schrijft het Haarlems Dagblad dinsdag 25 september. Ook de PvdA is hier voorstander van. Wij steunden in juli dan ook al een motie van de Actiepartij hierover. Niet alleen ervaren veel binnenstadbewoners en ondernemers teveel overlast, maar ook blijken er veel sociale problemen schuil te gaan achter veel Oost-Europese straatmuzikanten. Te vaak is er sprake van uitbuiting en is het muziekinstrument slechts een dekmantel om het bedelverbod te ontlopen. Daar willen wij iets aan doen. Je kunt het artikel van het Haarlems Dagblad, waar ook ik in word geciteerd, hier lezen. Verder lezen

Proef: Patronaat en nachtclub(s) tot zes uur open

Er komt een proef waarbij Patronaat en één of twee nachtclubs (waarschijnlijk Club Stalker) maximaal tien avonden per jaar tot 6:00 uur open mogen blijven. Dat heeft de raadscommissie Bestuur donderdag 6 september besloten. Op die manier kan bekeken worden of ruimere sluitingstijden in de horeca inderdaad leiden tot minder overlast, zoals een meerderheid van de gemeenteraad verwacht.

Al jaren woedt er een discussie over de sluitingstijden van de horeca in de Haarlemse gemeenteraad (zie eerdere blogs). De PvdA is voorstander van vrije sluitingstijden in de horeca, omdat wij denken dat het leidt tot minder overlast. Wanneer niet alle bezoekers tegelijkertijd om 4 uur op straat komen te staan maar geleidelijk vertrekken zal dat de overlast verminderen en de veiligheid vergroten, zo blijkt ook in een aantal steden die al vrije sluitingstijden kennen. De politie en de wijkraad binnenstad hebben echter aarzelingen bij vrije sluitingstijden. Daarom hebben wij voorgesteld het eerst op beperkte schaal uit te proberen in een pilot.

Burgemeester Bernt Schneiders heeft deze wens van de gemeenteraad nu uitgewerkt in een voorstel. Tijdens de vergadering van de raadscommissie Bestuur werd dit voorstel op verzoek van onder meer de PvdA nog op twee punten aangepast. Ten eerste zal het gaan om maximaal tien avonden per jaar, in plaats van vijf avonden in een periode van acht maanden. Ten tweede zal behalve het gesubsidieerde Patronaat ook een commerciële nachtclub als Club Stalker kunnen deelnemen aan de proef. Dat laatste was ook een uitdrukkelijke wens van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Haarlem, om zo oneerlijke concurrentie te voorkomen.

Het is mooi dat er na jaren discussiëren nu eindelijk iets gaat gebeuren. We kunnen nu in de praktijk gaan bekijken wie er gelijk heeft: de mensen die stellen dat ruimere sluitingstijden tot meer overlast leiden, of de mensen die aan de hand van ervaringen in andere steden juist overtuigd zijn dat de overlast erdoor afneemt. Ik heb daar de afgelopen jaren in de Haarlemse gemeenteraad samen met enkele collega’s hard voor geknokt en ben blij dat er nu eindelijk resultaat is.

Koninklijke Horeca nu wel voor vrije sluitingstijden?

Jarenlang sprak de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Haarlem, de officiële vertegenwoordiger van de Haarlemse horeca, zich uit tegen vrije sluitingstijden voor de horeca. Tot deze week. Nu het College van B&W op aandringen van de gemeenteraad heeft besloten tot een pilot met ruimere sluitingstijden bij onder meer het Patronaat, is de horeca opeens van gedachte veranderd. Ze roepen nu in een brief aan de gemeenteraad en in het Haarlems Dagblad op tot het algeheel vrij laten van de sluitingstijden.

De PvdA is al jaren groot voorstander van vrije sluitingstijden voor de horeca. Wij hebben ons voorstel hiertoe echter uitgesteld, mede naar aanleiding van het verzet vanuit Koninklijke Horeca. Wij hebben toen voorgesteld eerst een pilot te houden bij het Patronaat, waarbij tijdens een aantal avonden bekeken kan worden of het leidt tot minder of meer overlast als het Patronaat tot 6 uur ‘s ochtends open mag blijven. Deze week besloot het College tot zo’n pilot, waarbij het Patronaat en vergelijkbare horecagelegenheden de mogelijkheid krijgen op zes keer per half jaar tot 6 uur ‘s ochtends open te blijven. Eerder besloot de burgemeester bij wijze van proef al tot het verlenen van twee extra nachtvergunningen (tot 5 uur) aan horeca in de Smedestraat.

Het is goed nieuws dat Koninklijke Horeca zich nu wel achter het standpunt van de PvdA schaart dat de sluitingstijden van de horeca in heel Haarlem moeten worden vrijgelaten. Wij zullen echter nu eerst de pilot bij het Patronaat moeten afwachten. Als dat een succes wordt, dan zet ik mij graag samen met Koninklijke Horeca Nederland in voor vrije sluitingstijden voor alle horeca in de stad. Ik reken dan op hun steun!

Wonen boven Winkels succesvol

Het project Wonen boven Winkels van de gemeente Haarlem was de afgelopen jaren succesvol. Er zijn meer woningen boven winkels gerealiseerd voor minder geld dan gepland. Dat blijkt uit de evaluatie, die dinsdag 26 juni door het College van B&W is vastgesteld. Er zijn sinds 2010 ruim zestig woningen boven winkels gerealiseerd en ook de komende tijd zullen er nog de nodige woningen worden opgeleverd. Daarmee overtreft het resultaat de vooraf in het Convenant Binnenstad vastgelegde ambitie van vijftig woningen per 1 juli 2012, terwijl niet het gehele beschikbare budget is gebruikt. Er blijft daardoor geld over om het project ook de komende jaren voort te zetten.

De PvdA is altijd warm pleitbezorger geweest van Wonen boven Winkels. Niet alleen komen er daarmee woningen bij en wordt leegstand bestreden, maar ook is het goed voor de veiligheid en leefbaarheid in winkelstraten. Buiten de openingstijden van de winkels is het daar vaak stil. Wanneer en mensen wonen boven de winkels betekent dat extra levendigheid en meer ogen op straat. Het project is ooit op aandringen van de PvdA opgestart en door achtereenvolgende PvdA-wethouders tot een succes gemaakt. Haarlem is nu binnen Nederland één van de koplopers op het gebied van wonen boven winkels. Een resultaat om trots op te zijn.

In de evaluatie worden een aantal aanbevelingen gedaan om de regeling voor Wonen boven Winkels aan te scherpen, met name door eenvoudigere subsidievoorwaarden en het flexibeler omgaan met het maximum subsidiebedrag in bijzondere gevallen. Deze aanbevelingen worden door het College van B&W overgenomen.

Haarlem als creatieve kraamkamer van Amsterdam

Haarlem is één van de belangrijkste creatieve centra van ons land. Van alle middelgrote steden kent Haarlem het hoogste percentage (10 procent) banen in de creatieve industrie en ICT. Deze sector is de afgelopen tien jaar verantwoordelijk voor bijna een kwart van alle nieuwe banen in onze stad. Met name rond kunst en cultureel erfgoed, media en entertainment en creatief zakelijke dienstverlening doet Haarlem het bovengemiddeld goed. Dat blijkt uit de Cross Media Monitor Haarlem 2012, een onderzoek van Stichting iMMovator Cross Media Network en TNO.

Volgens de onderzoekers kan de kleinschalige creatieve industrie sterk bijdragen aan de economische groei van Haarlem. Dan moet Haarlem wel voldoende broedplaatsen en bedrijfsverzamelgebouwen blijven aanbieden voor (startende) creatievelingen. Ook moet Haarlem blijven werken aan voldoende aantrekkelijke woningen voor deze groep en het helpen creëren en onderhouden van netwerken van creatieve bedrijven en creatief talent.

Deze conclusies en aanbevelingen passen goed bij de visie van de PvdA op Haarlem als creatieve kraamkamer van de metropoolregio Amsterdam. Creatief talent moet in onze stad de kans krijgen zich te ontwikkelen. Dat sommige succesvolle creatieve ondernemers wanneer ze fors groeien overstappen naar Amsterdam hoeft geen probleem te zijn, zolang Haarlem maar een kraamkamer blijft voor de kleinschalige creatieve economie. Haarlem zal de concurrentie met Amsterdam nooit winnen, maar als creatieve kraamkamer hebben we een duidelijke eigen functie in de economie van de regio rond Amsterdam. Dat zorgt voor veel werkgelegenheid.

In november organiseerde de PvdA samen met creatieve hub Klein Haarlem een debat over de creatieve economie (zie een eerdere blog). Daar kwamen verschillende suggesties uit over hoe we de creatieve economie verder kunnen stimuleren, bijvoorbeeld door ons meer te concentreren op de sterke sectoren en door meer aantrekkelijke woonvormen voor creatievelingen aan te bieden. Het rapport van iMMovator laat zien hoe belangrijk het is voor onze lokale economie om ons daarvoor te blijven inzetten.

Backstage bij Bevrijdingspop

Eén van de voordelen van het raadslidmaatschap is dat je soms op plekken komt waar je anders niet snel kan komen. Zo ben ik de afgelopen jaren al een aantal keer backstage bij Bevrijdingspop geweest. Dat is niet alleen leuk omdat daar het VIP-gedeelte is met vanaf de zijkant mooi zicht op het podium, maar vooral omdat je een kijkje krijgt achter de schermen van het grootste jaarlijkse evenement van Haarlem.

De afgelopen maanden is er in de Haarlemse politiek veel discussie geweest over de toekomst van Bevrijdingspop: moet het nog wel in de Haarlemmerhout blijven? Gelukkig heeft een ruime meerderheid van de gemeenteraad zich vorige maand duidelijk uitgesproken tegen verplaatsing (zie een eerdere blog). Tijdens een rondleiding door Sascha Baggerman, voorzitter van Bevrijdingspop, kregen we een toelichting op wat de organisatie dit jaar allemaal heeft gedaan om het groen in het monumentale stadspark zo goed mogelijk te beschermen.

Samen met collega-raadsleden Helga Koper en Cora-Yfke Sikkema heb ik ook een bezoek gebracht aan het tijdelijke commandocentrum, van waaruit festivalorganisatie, politie, gemeente en hulpdiensten hun activiteiten coördineren om het festival zo leuk en rustig mogelijk te laten verlopen. Wij namen onder meer een kijkje op de plek waar de beveiligingscamera’s werden bekeken en woonden een afstemmingsoverleg van alle betrokkenen bij. Mede dankzij hun inzet waren er dit jaar, ondanks het grote aantal bezoekers, geen noemenswaardige incidenten. Dat is een groot compliment waard voor alle vrijwilligers, medewerkers van de gemeente, hulpverleners en politieagenten die op deze feestdag hard hebben gewerkt!

Bevrijdingspop blijft in de Hout

Het is de bedoeling dat Bevrijdingspop ook de komende jaren in en rond de Haarlemmerhout plaats blijft vinden. Dat heeft het College van B&W donderdag 19 april duidelijk uitgesproken in de Haarlemse gemeenteraad. Het College kreeg daarbij steun van een ruime meerderheid van de gemeenteraad, waaronder de PvdA. Alleen CDA, D66, Actiepartij en Ouderenpartij stemden voor moties die vroegen om een onderzoek naar een alternatieve locatie.

Afgelopen jaren bleek dat de bomen en het gras in de Hout en het Frederikspark schade ondervinden van de festivals die er jaarlijks worden gehouden: het Houtfestival en Bevrijdingspop. Afgelopen jaar is dan ook onderzocht hoe daar iets aan gedaan kan worden. Eén van de mogelijkheden was verplaatsing van Bevrijdingspop naar een andere locatie. De PvdA is daar niet voor. Stadsparken zijn er voor alle Haarlemmers en dit soort festivals passen daar goed bij. Bovendien vinden wij dat Bevrijdingspop in de buurt van de binnenstad moet worden gehouden en niet verplaatst moet worden naar bijvoorbeeld de Waarderpolder.

Wel zijn er extra maatregelen nodig om het monumentale park beter te beschermen tijdens de festivals. Die kosten geld en een deel daarvan zal door de organisatie van beide festivals betaald moeten worden. De gemeente gaat komende tijd met de beide festivals in gesprek over hoe dit zo goed mogelijk geregeld kan worden. Uitgangspunt voor de PvdA is daarbij wel dat beide festivals gratis toegankelijk moeten blijven.

Het beste zou zijn als de vele bezoekers die elk jaar genieten van Bevrijdingspop zelf een vrijwillige bijdrage zouden geven aan het festival. Dat kan nu al. Voor een tientje per jaar kun je ‘Vriendje voor een Tientje’ worden. Op die manier steun je Bevrijdingspop in economisch lastige tijden. Ik heb me inmiddels aangemeld, doe jij ook mee? Kijk hier voor meer informatie.

‘Venstertijden’ bij nachtvergunning goed idee

Nu het aantal nachtvergunningen (waarbij horecagelegenheden tot 5 uur ‘s nachts mogen openblijven) wordt uitgebreid, is het een goed idee om dat te combineren met zogenaamde ‘venstertijden’. Daarbij mag de horecagelegenheid na bijvoorbeeld na 3:30 uur geen nieuwe klanten meer binnenlaten. De PvdA ondersteunde donderdag 26 januari een pleidooi van SP-raadslid Bart Jonkers hiervoor.

De PvdA is al jaren groot voorstander van vrije sluitingstijden voor de horeca. Wij hebben nu voor elkaar gekregen dat er een pilot komt bij het Patronaat (zie een eerdere blog). Daarbij stelt het Patronaat zelf al voor deze venstertijden te gebruiken. Daarnaast zullen twee extra kroegen aan de Smedestraat gebruik gaan maken van een nachtontheffing tot 5:00 uur. Het zou een goed idee zijn als ook daar venstertijden worden gehanteerd. Zo wordt de overlast voor omwonenden verminderd en wordt voorkomen dat bezoekers van kroegen die om 4:00 uur sluiten op dat moment allemaal tegelijkertijd naar deze kroegen trekken.

Ik ben blij dat met deze motie SP en CDA (beide tegenstander van algemene vrije sluitingstijden) zich nu ook achter de twee extra nachtontheffingen lijken te scharen. De SP steunde al eerder ook de pilot bij het Patronaat. Actiepartij is net als de coalitiefracties voorstander van vrije sluitingstijden. Burgemeester Schneiders zegde in de gemeenteraad toe het voorstel van de venstertijden mee te nemen bij het overleg met de horeca.

Het Haarlems Dagblad schrijft zaterdag 28 januari over deze discussie. Ook ik word in dit artikel genoemd. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

‘Onder protest’ burgemeester onverstandig

Vorige week besloot burgemeester Bernt Schneiders twee horecagelegenheden in de Smedestraat een nachtontheffing te geven voor één jaar, waardoor zij tot 5 uur ‘s nachts open kunnen blijven. Dit gebeurt op basis van een al jaren bestaande regeling, waarmee maximaal vijf horecagelegenheden in de binnenstad zo’n nachtontheffing kunnen krijgen. De PvdA steunt deze ontheffingen, omdat wij ervan overtuigd zijn dat vrije sluitingstijden ertoe leiden dat niet iedereen na een avondje stappen tegelijk op straat komt te staan, wat leidt tot minder overlast.

Deze week gaf de burgemeester in het Haarlems Dagblad echter een opmerkelijk interview, waarin hij zegt de ontheffingen “onder protest” te verlenen, omdat de gemeenteraad dat nu eenmaal wil. Dat is niet alleen onjuist (de burgemeester stelde dit zelf voor, als alternatief voor vrije sluitingstijden in de gehele stad), maar wat mij betreft ook onverstandig. De burgemeester hoort wat mij betreft te staan voor besluiten van zijn gemeenteraad, ook als hij het daar persoonlijk misschien niet mee eens is.

Zaterdag 21 januari reageer ik samen met een aantal andere raadsleden in het Haarlems Dagblad op deze uitlatingen van de burgemeester. Je kunt dit artikel hier lezen. Verder lezen

Regionale samenwerking, best belangrijk

Een paar jaar geleden vroeg een overheidscampagne aandacht voor het belang van Europa met de slogan ‘Europa, best belangrijk’. Een bijzonder staaltje understatement in een tijd waarin Europa een steeds groter deel van ons leven en onze toekomst bepaalt, maar misschien wel tekenend voor het belang dat de politiek en de publieke opinie aan Europa hechten. Hetzelfde geldt op lokaal niveau voor regionale samenwerking: het is essentieel voor onze toekomst, maar het krijgt in het politieke en publieke debat lang niet altijd de aandacht die het verdient.

Om daar verandering in te brengen organiseerde de gemeente woensdag 18 januari een bijeenkomst voor Haarlemse raadsleden over regionale samenwerking. Hierbij waren behalve Haarlemse ambtenaren en wethouder Jan Nieuwenburg ook wethouders van Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort en vertegenwoordigers van de Metropoolregio Amsterdam aanwezig. We kregen presentaties over de Metropoolregio Amsterdam, waarin Haarlem samenwerkt met gemeenten en provincies in het gebied rond Amsterdam, en gingen met elkaar in debat over een aantal regionale onderwerpen als woningbouw, economie, landschap en bereikbaarheid.

De komende decenia zal de bevolking in de Metropoolregio blijven groeien. Er zijn daarom de komende decenia nog honderdduizenden extra woningen nodig, volgens de laatste prognoses zelfs nog fors meer dan waar de afgelopen jaren van werd uitgegaan. Waar gaan we die bouwen? Haarlem is er groot voorstander van dat een deel van die woningen in het westelijk deel van de Haarlemmermeer wordt gebouwd. Dat is niet alleen gunstig voor de woningzoekenden in onze regio, maar levert ook extra klanten op voor de winkels, cultuurpodia en sportvoorzieningen in onze stad. Goede samenwerking met andere gemeenten in de regio om dat voor elkaar te krijgen is dan cruciaal.

Hetzelfde geldt voor economische ontwikkeling. Onze regio is vooral sterk in creativiteit, toerisme, congressen, zorg en dienstverlening. Als gemeenten in de regio zich daar samen nog meer op richten en profileren is dat goed voor de werkgelegenheid in onze regio. En we maken alleen kans op bijdragen van provincie en Rijk voor verbetering van de bereikbaarheid per auto, openbaar vervoer en fiets als we daar samen in optrekken. Samen staan we sterker. Regionale samenwerking is veel meer dan best belangrijk, het is cruciaal voor onze toekomst.