Meer

Archive | Monumenten

PvdA bezorgd over monumentaal Drostegebouw

Deze week werd ik benaderd door bewoners van het monumentale Drostegebouw, dat onlangs werd gerenoveerd. Na oplevering blijken er flinke gebreken te zijn. De muren van het gerenoveerde gebouw zijn doordrenkt met water, wat grote schade aanbrengt aan het Rijksmonument. Afgelopen zaterdag besteedde ook het Haarlems Dagblad hier al aandacht aan. Omdat ik mij zorgen maak over het voor Haarlem belangrijke monument heb ik hier schriftelijke vragen over gesteld aan het College van B&W.

In het monumentale pand was jarenlang de chocoladefabriek van Droste gevestigd. Na het vertrek van de fabriek uit de stad kreeg het gebied een nieuwe functie als woongebied. De gemeente heeft daarbij altijd als voorwaarde gesteld dat het monumentale pand behouden en beschermd zou worden.

In het Haarlems Dagblad beklaagden bewoners zich over de gebreken. Zij zijn een juridische procedure gestart tegen de ontwikkelaar. Volgens de krant is ook de gemeente inmiddels naar de rechter gestapt over het in strijd met de Monumentenverordening verwijderen van monumentale kozijnen en het plaatsen van nieuwe.

Ook de PvdA-fractie is door bewoners benaderd met zorgen over de gebreken in hun woning en de staat van het monument. Zij zeggen zelfs niet mee te mogen doen aan de Open Monumentendagen dit jaar, omdat er zoveel mis is. Hoewel je als raadslid natuurlijk geen rol hebt bij individuele geschillen tussen bewoners en een ontwikkelaar, zie ik hier wel een gemeentelijke rol wat betreft de bescherming van het monumentaal erfgoed in de stad. Wij verwachten dat de gemeente vanuit deze rol de ontwikkelaar aanspreekt op de problemen en aandringt op een snelle oplossing. Niet alleen voor de kozijnen, maar ook voor de vochtproblematiek. Zo kan voorkomen worden dat er verdere schade ontstaat aan het Rijksmonument.

Je kunt de schriftelijke vragen hier downloaden als Word-document.

Onderduikpand Houtplein verdient bescherming

Aan het Houtplein, op de hoek met de Wagenweg op nummer 32, ligt een onderduik- en verzetspand uit de Tweede Wereldoorlog. Tot vorig jaar was hier restaurant de Bickerij gevestigd. Het pand wordt op dit moment bedreigd met een ingrijpende verbouwing, waarbij de historische delen van het pand zullen verdwijnen. In de raadscommissie Ontwikkeling heb ik donderdag 20 mei, samen met veel andere fracties, bepleit het pand aan te wijzen als gemeentelijk monument, om het zo de bescherming te geven die het verdient.

In het pand was van 1932 tot 1972 boekhandel Van Halst gevestigd. Tijdens de oorlog bood hij in zijn winkel onderdak aan een illegale drukkerij van het verzet en verschillende Joodse onderduikers. Afgelopen maand vroeg Ruud de Haas, getrouwd met de dochter van boekhandelaar Van Halst, zowel in de raadscommissie Ontwikkeling als in het Haarlems Dagblad aandacht voor de geschiedenis van het pand.

De oproep om het pand te beschermen vond brede steun in de raadscommissie Ontwikkeling. Ik heb voorgesteld het pand aan te wijzen als gemeentelijk monument. Dankzij de spoedprocedure, die op initiatief van de PvdA in de Monumentenverordening is opgenomen (zie een eerdere blog), kan dit bij acute bedreiging van een pand zelfs al binnen enkele dagen. Wethouder Ewout Cassee heeft in de commissie gezegd de zorgen van de gemeenteraad te delen en te gaan kijken of het pand gemeentelijk monument kan worden. Wij krijgen hierover binnenkort bericht.

Minder bureaucratie voor eigenaren monumenten

De bureaucratie voor eigenaren van monumenten bij onderhoud of werkzaamheden wordt verminderd. Voortaan is een monumentenvergunning alleen nog nodig voor werkzaamheden aan de monumentale onderdelen van een gebouw. Bij niet monumentale onderdelen volstaat een melding. Bovendien worden de leges voor monumentenvergunningen bij gemeentelijke monumenten afgeschaft en is de procedure verkort. Dat heeft het College van B&W besloten. In december heeft de gemeenteraad de monumentenverordening al aangepast om dit mogelijk te maken, tegelijk met de instelling van de spoedprocedure (zie een eerdere blog).

Het nieuwe gemeentelijke monumentenschildjeHet aantal gemeentelijke monumenten wordt, mede op initiatief van de PvdA, fors uitgebreid (zie een eerdere blog). Tot en met 2011 worden maar liefst 700 complexen (2150 adressen) aangewezen als gemeentelijk monument. Dat is goed voor de bescherming van historisch waardevolle panden in de stad, maar het betekent ook een extra last voor de eigenaren. De PvdA vindt dat verdedigbaar vanuit het belang van bescherming van het Haarlemse erfgoed. Maar het is wel belangrijk de lasten voor eigenaren zoveel mogelijk te beperken. Dat gebeurt niet alleen door eigenaren gunstige leningen aan te bieden voor restauratiewerkzaamheden, maar ook door het terugdringen van bureaucratie en kosten voor eigenaren.

De nu genomen maatregelen betekenen een forse vermindering van bureaucratie en kosten voor eigenaren van monumenten. Doordat een meldingsplicht blijft bestaan kan de bescherming van monumenten worden gegarandeerd, zonder dat eigenaren voor elke ingreep een omslachtige vergunningsprocedure hoeven te doorlopen. Voor die werkzaamheden waar een vergunning noodzakelijk blijft worden de kosten verminderd door afschaffing van de leges. Ook is de afhandelingstermijn nu gelijk aan de termijn voor een bouwvergunning, waardoor er geen extra vertraging meer ontstaat door de monumentenvergunning.

Kijk hier voor meer informatie over de veranderde regels rond monumenten.

Lichtfabriek mooiste monument van Haarlem

Het jaar 2009 is door de gemeente uitgeroepen tot themajaar Haarlem Monumentaal. Het hele jaar waren er tal van activiteiten rond de vele monumenten die onze stad rijk is. Vrijdag 11 december werd het jaar afgesloten met de bekendmaking van de winnaar van de verkiezing van ‘Mooiste Monument van Haarlem’. Dat leverde een leuke en verrassende winnaar op. Niet de Bavo, het stadhuis of een hofje kwam als winnaar uit de bus, maar De Lichtfabriek.

Opvallend is dat de Haarlemmers niet hebben gekozen voor één van de beroemde middeleeuwse of 17-de eeuwse monumenten, maar voor dit prachtige industrieel erfgoed. De Lichtfabriek maakte vroeger deel uit van het energiebedrijf van Haarlem, net als de rest van creatief bedrijventerrein Nieuwe Energie. De in Londen gevestigde Imperial Continental Gas Association (ICGA) opende in 1836 een gasfabriek in Haarlem. De produktie werd in 1902 overgenomen door de Gemeente Lichtfabrieken, het latere Energiebedrijf Haarlem (EBH). Op het terrein was zowel een gasfabriek als een turbinehal voor stroomopwekking gevestigd.

De Lichtfabriek

Na het vertrek van het energiebedrijf raakte het complex in verval. In de jaren ’90 besloot de gemeente het gebied om te vormen tot creatief bedrijventerrein. De eerste pionier was de huidige Lichtfabriek, een podium voor onder meer dansfeesten, televisieopnames en evenementen. Onlangs werd Nieuwe Energie opgenomen in de Holland Route van de European Route of Industrial Heritage.

De Lichtfabriek is onlangs in de problemen gekomen, omdat door onvoldoende geluidsisolatie ‘s avonds laat geen grote feesten meer kunnen worden georganiseerd. De eigenaar van het gebouw (ontwikkelaar Fortress, ook wel bekend van het voetbalstadion Oostpoort dat er niet kwam) heeft inmiddels onder druk van De Lichtfabriek en de gemeente belooft de geluidsisolatie te betalen. Hopelijk gebeurt dat snel, zodat dit voor Haarlem belangrijke podium en evenementenhal weer volop kan functioneren.

Spoedprocedure aanwijzing gemeentelijke monumenten

Al heel lang pleit ik in de gemeenteraad voor een spoedprocedure om acuut bedreigde panden met spoed te kunnen aanwijzen als gemeentelijk monument, om zo te voorkomen dat waardevolle panden verdwijnen of worden aangetast. Wethouder Jan Nieuwenburg was hier lange tijd niet echt voorstander van, maar de aanhouder wint. Donderdag 3 december stemde de gemeenteraad in met de nieuwe Monumentenverordening, waar deze spoedprocedure op verzoek van onder andere de PvdA door de wethouder in is opgenomen.

Het nieuwe gemeentelijke monumentenschildjeDe spoedprocedure werd in 2007 ook al gevraagd in het burgerinitiatief monumenten van Marianne Rietvink (zie een eerdere blog). Naar aanleiding van dat burgerinitiatief wordt het aantal gemeentelijke monumenten de komende twee jaar uitgebreid met 700 objecten (zie een eerdere blog). Dat gebeurt gefaseerd, waardoor niet al deze gebouwen in één keer beschermd zijn. Daarom moet voorkomen worden dat in de tussentijd genomineerde panden ernstig aangetast worden. Zeker tijdens deze procedure is de mogelijkheid van snelle aanwijzing bij acute bedreiging daarom van groot belang. Maar wat de PvdA betreft wordt de spoedprocedure ook gebruikt voor andere waardevolle panden, die geen monument zijn en tegen de wens van de gemeente met ingrijpende aantasting of sloop worden bedreigd.

De oude Monumentenverordening kende wel al de mogelijkheid om in spoedgevallen geen advies te vragen aan de Welstands- en Monumentencommissie, zodat een gebouw sneller als gemeentelijk monument kan worden aangewezen. Onduidelijk was echter wat de juridische status van deze procedure was. In Amsterdam bestaat een spoedprocedure waarbij bedreigde panden binnen 24 uur kunnen worden aangewezen als gemeentelijk monument. Bij aanvragen van bouw- of sloopvergunningen voor waardevolle panden wordt automatisch gekeken of deze geen ernstige aantasting van het gebouw betekenen. Wanneer dit wel het geval is wordt het gebouw – zo nodig binnen 24 uur – aangewezen als gemeentelijk monument. Op die manier zijn de verbodsbepalingen uit de Monumentenverordening van toepassing, waardoor een pand beter beschermd is.

Een soortgelijke spoedprocedure is nu ook opgenomen in de Haarlemse Monumentenverordening. Er is een artikel 3A toevoegd aan de verordening, waarin het volgende staat: “In een, naar het oordeel van het college, uitzonderlijk geval kan het college direct tot aanwijzing van een gemeentelijk monument besluiten, indien er sprake is van spoedeisend belang”. Een mooi resultaat.

Werkbezoek kaatsbaan Huis ter Kleef

Begin oktober schreef ik op deze website al over de kaatsbaan bij Huis ter Kleef. Ik vroeg toen om duidelijkheid of de plannen om de zestiende-eeuwse kaatsbaan in oude luister te herstellen kunnen doorgaan (zie een eerdere blog).  Donderdag 19 november was de raadscommissie Ontwikkeling uitgenodigd door de Stichting Huis ter Kleef en de Real Tennis Club voor een bezoek aan de kaatsbaan met een presentatie over de plannen. Samen met Anita de Jong (GroenLinks) en Wim Catsman (CDA) was ik hierbij aanwezig.

Kaatsbaan Huis ter Kleef

De kaatsbaan van het Huis ter Kleef werd omstreeks 1560 gebouwd. Het is het enige deel van het gebouw dat niet werd opgeblazen door Don Frederik bij de Spaanse bezetting. Kaatsen is de voorloper van het moderne tennis. De Stichting Huis ter Kleef en de Real Tennis Club willen het pand overnemen en op eigen kosten restaureren. Hierdoor wordt kaatsen, tegenwoordig real tennis genoemd, voor het eerst sinds ongeveer 1800 weer mogelijk in Nederland. Bovendien krijgt Haarlem hiermee de oudste (overdekte) tennisbaan ter wereld terug.

Tijdens de rondleiding door het gebouw was goed te zien hoe vaak de hal sinds de middeleeuwen is verbouwd en aangepast. Zo zijn er onder andere later ramen toegevoegd. Waarschijnlijk was de hal toen het een kaatsbaan was ook wat hoger, en is de huidige lagere kap van later datum. Het plan is dan ook om de kaatsbaan bij restauratie wat verdiept aan te leggen, zodat het de goede hoogte krijgt. Ook was te zien dat het pand in slechte staat verkeert. Deze particulieren willen dit op eigen kosten restaureren, wat natuurlijk een prachtig initiatief is.

Rondleiding in en rond de kaatsbaanDe kaatsbaan verkeert in slechte staat

In 2005 heeft het toenmalige College van B&W toegezegd het pand in principe te willen verkopen, zodat deze restauratie mogelijk wordt. Sindsdien blijft besluitvorming echter uit. Donderdag 1 oktober vroeg ik in de raadscommissie Ontwikkeling duidelijkheid (zie een eerdere blog). Wethouder Jan Nieuwenburg zegde toen toe dat hij het restauratieplan van de kaatsbaan zal meenemen in de nieuwe gebiedsvisie voor het gebied, die eind dit jaar wordt opgesteld. Zodra de gemeenteraad deze gebiedsvisie vast stelt kan er ook een definitief besluit worden genomen over de overdracht van de kaatsbaan. Waarschijnlijk zal dit niet gebeuren door verkoop maar door een langdurige erfpachtovereenkomst. De wethouder bevestigde dit nog eens in een interview met het Haarlems Dagblad naar aanleiding van mijn oproep.

Haarlems Dagblad: Kans op real tennisbaan in stadskweektuin neemt toe

Dinsdag 6 oktober schrijft het Haarlems Dagblad over de kaatsbaan (real tennisbaan) in het Huis ter Kleef. Dit naar aanleiding van mijn oproep in de raadscommissie Ontwikkeling vorige week om hier snel duidelijkheid over te verschaffen (zie een eerdere blog). Wethouder Jan Nieuwenburg herhaalt in het artikel zijn toezegging dat het wordt meegenomen in de nieuwe gebiedsvisie. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

PvdA vraagt duidelijkheid over kaatsbaan Huis ter Kleef

De PvdA wil dat de gemeente snel duidelijkheid verschaft of de plannen om de zestiende-eeuwse kaatsbaan van het Huis ter Kleef in oude luister te herstellen kunnen doorgaan. De Stichting Huis ter Kleef wil het pand overnemen en op eigen kosten restaureren. Ondanks toezeggingen blijft besluitvorming over de verkoop echter uit.

De kaatsbaan van het Huis ter Kleef werd omstreeks 1560 gebouwd. Het is het enige deel van het gebouw dat niet werd opgeblazen door Don Frederik bij de Spaanse bezetting. Kaatsen is de voorloper van het moderne tennis. De Stichting Huis ter Kleef en de Real Tennis Club willen het pand overnemen en op eigen kosten restaureren. Hierdoor wordt kaatsen, tegenwoordig real tennis genoemd, voor het eerst sinds ongeveer 1800 weer mogelijk in Nederland. Bovendien krijgt Haarlem hiermee de oudste (overdekte) tennisbaan ter wereld terug.

Kaatsbaan Huis ter Kleef

In 2005 heeft het toenmalige College van B&W toegezegd het pand in principe te willen verkopen, zodat deze restauratie mogelijk wordt. Sindsdien blijft besluitvorming echter uit. Donderdag 1 oktober vroeg ik in de raadscommissie Ontwikkeling duidelijkheid. Het is prachtig dat particulieren op eigen kosten dit Haarlems erfgoed in ere willen herstellen. Zij moeten daarom niet nog langer aan het lijntje gehouden worden. De PvdA wil daarom dat de gemeente spoedig duidelijkheid verschaft. Wanneer verkoop toch niet mogelijk blijkt zou je ook nog kunnen denken aan een erfpachtconstructie, maar het is belangrijk dat er eindelijk een besluit wordt genomen, zodat de stichting aan de slag kan.

Wethouder Jan Nieuwenburg zegde de commissie toe dat hij het restauratieplan van de kaatsbaan zal meenemen in de nieuwe gebiedsvisie voor het gebied, die eind dit jaar wordt opgesteld. Zodra de gemeenteraad deze gebiedsvisie vast stelt kan er ook een definitief besluit worden genomen over de overdracht van de kaatsbaan.

Evaluatie aanwijzing monumenten positief

De aanwijzing van de eerste 80 nieuwe gemeentelijke monumenten is zorgvuldig en goed verlopen. Dat is de de belangrijkste conclusie van de evaluatie van het eerste jaar van de uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst. De PvdA wil, net als alle andere fracties in de gemeenteraad, dan ook dat nu krachtig wordt doorgegaan met de aanwijzing van de overige nieuwe gemeentelijke monumenten.

Het nieuwe gemeentelijke monumentenschildjeDe uitbreiding van het aantal gemeentelijke monumenten is een initiatief van de gemeenteraad, naar aanleiding van een burgerinitiatief van Marianne Rietvink (zie een eerdere blog). De komende drie jaar worden maar liefst 700 complexen (2150 adressen) aangewezen als gemeentelijk monument. In 2009 wordt ervaring opgedaan met een eerste selectie van 80 monumenten, in 2010 en 2011 volgt de rest. De PvdA is groot voorstander van deze uitbreiding van het aantal gemeentelijke monumenten en ik ben één van de trekkers in de gemeenteraad geweest om dit voor elkaar te krijgen. Een paar jaar geleden stonden monumenten nog erg laag op de politieke agenda. Daar hebben we het afgelopen jaar echt een omslag in kunnen aanbrengen. Veel meer waardevolle panden in Haarlem krijgen nu de bescherming die ze verdienen.

Eerder bleek uit de jaarlijkse Omnibusonderzoek van de gemeente ook al dat de uitbreiding van het aantal gemeentelijke monumenten kan rekenen op brede steun van de Haarlemmers (zie een eerdere blog). Maar liefst tachtig procent van de ondervraagde Haarlemmers noemt de uitbreiding van het aantal gemeentelijke monumenten belangrijk of zeer belangrijk.

Eigenaren van monumenten kunnen rekenen op ondersteuning van de gemeente. Zij kunnen bijvoorbeeld voordelige leningen krijgen voor renovaties en restauraties die het monumentale karakter van het pand ten goede komen. De gemeente gaat naar aanleiding van de evaluatie onderzoeken of het daarnaast mogelijk is de leges voor monumentenvergunningen te verlagen of volledig kwijt te schelden.

Het leek er even op dat de SP haar steun aan de raadsbrede coalitie die het nieuwe monumentenbeleid heeft afgedwongen zou intrekken. De socialisten vonden dat eigenaren van monumenten op te hoge kosten worden gejaagd. Gelukkig kon PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg de bezwaren van de SP wegnemen en blijft de raadsbrede steun voor de uitbreiding van het aantal gemeentelijke monumenten in stand. De wethouder kan dan ook met volle kracht door om de aanwijzing van de overige monumenten binnen twee jaar te voltooien.

Haarlem bruist van de evenementen

Tussen 100.000 en 150.000 mensen bezochten dit weekend volgens schattingen van de politie de Haarlemse Feesten, de zes festivals die gelijktijdig plaats vonden in de Haarlemse binnenstad. Haarlem bruiste dit weekend dankzij de Vaardagen, de Open Monumentendagen, Korenlint, het Jopen Festival, Stad als Podium en het Autovrije Weekend.

Ridders op Grote Markt tijdens Jopen FestivalDe Haarlemse Vaardagen

Haarlem kent relatief veel grote evenementen. In het voorjaar is er bijvoorbeeld Bevrijdingspop en Bloemencorso, in de zomer Haarlem Culinair en Haarlem Jazzstad en nu dus deze gecombineerde Haarlemse Feesten. Het huidige College van B&W heeft extra geïnvesteerd in evenementen, onder meer door een speciale evenementenmanager aan te stellen. Zijn taak is de evenementen beter te coördineren en te promoten. Vorig jaar heeft de gemeente samen met de Kamer van Koophandel onderzoek gedaan naar de economische opbrengst voor de stad van een aantal evenementen. Die bleek zeer groot te zijn. Haarlem profiteert dus echt van evenementen zoals dit weekend, niet alleen omdat het leuk en gezellig is, maar ook door extra inkomsten voor Haarlemse bedrijven en extra banen voor Haarlemmers.

Het Jopen Festival op de Grote Markt

In het kader van het themajaar Haarlem Monumentaal werden sommige evenementen dit jaar extra groot aangepakt. Centraal daarbij stonden natuurlijk de Open Monumentendagen. De monumenten zijn deze raadsperiode mede door de PvdA hoger op de politieke agenda terecht gekomen. Het aantal gemeentelijke monumenten wordt gedurende drie jaar fors uitgebreid (zie eerdere blog). Dit jaar vraagt Haarlem met een speciaal themajaar nog eens extra aandacht voor haar monumenten. Zo kunnen Haarlemmers op een speciale website hun favoriete monument kiezen en zijn er filmpjes gemaakt van twaalf prominente Haarlemse monumenten, zoals het stadhuis en de Sint Bavo, maar ook het Haarlemse bier of de Haarlemmer Olie. Deze filmpjes kun je hier bekijken.

De Haarlemse Feesten

Het Spaarne vol schepen, ridders en middeleeuwse ambachtslieden op de Grote Markt, optredens van The Sheer, Kyteman’s Hiphop Orkest en The Veils, honderden monumenten gratis te bezichtigen en overal gezang van koren. En dat alles in een binnenstad die twee dagen lang autovrij is. Aankomend weekend staat Haarlem in het teken van zes verschillende evenementen: De Haarlemse Vaardagen, Stad als Podium, de Open Monumentendagen, het Jopenfestival, Korenlint en Autovrij Weekend. Naar Gents voorbeeld worden deze evenementen dit jaar samengebracht onder één noemer: De Haarlemse Feesten.

Haarlemse Vaardagen

Verschillende evenementen pakken dit jaar extra groot uit in het kader van het themajaar Haarlem Monumentaal. Natuurlijk zal hieraan tijdens de Open Monumentendagen veel aandacht worden besteed, maar ook het Jopen Festival wordt dit jaar extra groots aangepakt. In plaats van het Nieuwe Kerksplein zal het middeleeuwse festival van het lokale biermerk dit jaar plaatsvinden op de Grote Markt. Bovendien duurt het Jopen Festival dit jaar twee dagen in plaats van één.

Zelf zal ik natuurlijk verschillende evenementen bezoeken en op deze website verslag doen. Maar ik ben ook actief als gids. Zaterdag zal ik, net als andere jaren, bezoekers rondleiden door de raadszaal in het stadhuis. Het is een traditie in Haarlem dat tijdens Open Monumentendagen bezoekers in de raadszaal worden rondgeleid door gemeenteraadsleden. Dat is altijd erg leuk om te doen, er komen vele honderden Haarlemmers een kijkje nemen die normaal nooit in aanraking komen met de gemeenteraad. Wil je door mij rondgeleid worden? Kom dan zaterdag tussen 11:30 en 13:00 uur naar de raadszaal van het stadhuis.

Kijk hier voor veel meer informatie over de Haarlemse Feesten en een kaartje waar je de verschillende evenementen kunt vinden.

Herontwikkeling Petrus LTS van start

Vorige week is de herontwikkeling van de voormalige St. Petrus LTS van start gegaan. In het bouwproject ‘De Haarlemse School’ van ontwikkelaar Hillgate en corporatie Pre Wonen komen 159 woningen en appartementen en ruimte voor bedrijven en kantoren. Bij de verkoop is afgesproken dat 30 procent van de woningen uit sociale huur- en koopwoningen zal bestaan. In het bouwplan worden de kunstwerken van Wiesman en Tollenaar behouden.

Petrus LTS nu

In 2007 heb ik mij ingezet voor behoud van de kunstwerken van Hans Wiesman en Levinus Tollenaar in dit schoolgebouw uit de Wederopbouwperiode. Aanvankelijk was een sloopvergunning afgegeven voor het gehele gebouw en leek daarmee ook de kunst verloren te gaan. Ik heb toen namens de PvdA het College van B&W gevraagd een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar behoudenswaardigheid van de kunst (zie een eerdere blog).

Het Instituut Collectie Nederland (ICN) heeft dit onderzoek uitgevoerd en kwam tot de conclusie dat de kunstwerken zeer behoudenswaardig zijn (zie een eerdere blog). PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg heeft vervolgens gekozen voor een plan van ontwikkelaar Hillgate, waarbij de delen van het gebouw waar de kunstwerken zich bevinden (aula met karakteristiek zaagdak en trappenhuis) behouden zullen worden (zie een eerdere blog). De kunstwerken blijven daarmee in hun oorspronkelijke omgeving behouden.

De Haarlemse School straks

Dit bouwproject is één van de projecten die door de crisis op de woningmarkt vertraging dreigden op te lopen. Gelukkig kan de ontwikkeling van het gebied versneld worden door een subsidie van minister Van der Laan (zie een eerdere blog). Ook worden er meer huurwoningen gebouwd in plaats van koopwoningen, waardoor het project rendabeler wordt.

Haarlem en Gent

Terwijl Antwerpen en Zeeland elkaar zo ongeveer de oorlog verklaren over de Westerschelde, maakten Haarlem en Gent dit weekend bekend nauwer te gaan samenwerken op het gebied van cultuur, monumenten en evenementen. Culturele instellingen uit beide steden gaan samenwerken en beide gemeenten gaan ervaringen uitwisselen.

Gent en Haarlem hebben veel gemeen. Niet alleen hebben beide steden een beroemde Bavokerk, ook kent Haarlem sinds de 16e eeuw veel Vlaamse inwoners uit onder meer Gent, waaronder de eerste Haarlemse stadsbouwmeester Lieven de Key, die het aanzien van de historische binnenstad grotendeels heeft bepaald. Hij werd geboren in Gent. Maar ook tegenwoordig zijn er nog grote overeenkomsten: de historische binnensteden, het vele water, bovengemiddeld veel musea en culturele podia en veel grote evenementen. En beide steden worden bestuurd door sociaal-democraten en liberalen.

Gent

In 2005 ging ik als voorzitter van de Jonge Socialisten met een aantal Haarlemse PvdA-ers een weekend naar Gent om te kijken hoe zij hun stad aantrekkelijk houden voor jongeren. We werden toen ontvangen door de toenmalige burgemeester en lokale politici van onze zusterpartij SP.A en de jongerenorganisatie van de SP.A, Animo. We bezochten onder meer het informatiebureau voor jonge reizigers Use-it en een project om startende ondernemers te ondersteunen. Gent is een prachtige stad, en wij hebben veel inspirerende ideeën meegenomen naar Haarlem. Uit dit bezoek is onder meer het initiatiefvoorstel jongerentoerisme voortgekomen, dat ik in 2007 samen met fractiegenoten Helga Koper en Moussa Aynan in de gemeenteraad indiende.

De afgelopen jaren waren er al enkele verkennende bezoeken tussen Haarlem en Gent. PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg reisde vorig jaar naar de Vlaamse stad voor gesprekken met de Gentse schepene Feestelijkheden (die bestaat daar…) en mijn fractiegenoot Moussa Aynan was deze zomer namens de gemeente Haarlem aanwezig bij de Gentse Feesten. Nu zal de samenwerking vaste vorm krijgen.

Veel steun Haarlemmers voor uitbreiding monumenten

Deze week besteed ik verschillende blogs aan onderwerpen die tijdens mijn vakantie in het lokale nieuws waren en waar ik als raadslid mee te maken heb. In juli werden de uitkomsten van het Omnibusonderzoek 2008 bekend, de jaarlijkse enquête van de gemeente onder zo’n tweeduizend Haarlemmers. Eén van de onderwerpen die dit jaar aan de orde kwamen is het monumentenbeleid. De komende jaren wordt het aantal gemeentelijke monumenten fors uitgebreid, en dat blijkt te kunnen rekenen op brede steun van de Haarlemmers.

Het nieuwe gemeentelijke monumentenschildjeDe uitbreiding van het aantal gemeentelijke monumenten is een initiatief van de gemeenteraad, naar aanleiding van een burgerinitiatief van Marianne Rietvink (zie een eerdere blog). De komende drie jaar worden maar liefst 700 complexen (2150 adressen) aangewezen als gemeentelijk monument. In 2009 wordt ervaring opgedaan met een eerste selectie van 80 monumenten, in 2010 en 2011 volgt de rest. De PvdA is groot voorstander van deze uitbreiding van het aantal gemeentelijke monumenten en ik ben één van de trekkers in de gemeenteraad geweest om dit voor elkaar te krijgen. Een paar jaar geleden stonden monumenten nog erg laag op de politieke agenda. Daar hebben we het afgelopen jaar echt een omslag in kunnen aanbrengen. Veel meer waardevolle panden in Haarlem krijgen nu de bescherming die ze verdienen.

Dit blijkt te kunnen rekenen op veel steun van de Haarlemmers. Zij vinden het monumentale karakter van de stad erg belangrijk. Gevraagd naar welke aspecten men prettig vindt aan het wonen in Haarlem zet de helft dit aspect in de top-3. Alleen de ligging bij duinen en zee scoort nog hoger. Ook het nieuwe monumentenbeleid krijgt veel steun. Maar liefst tachtig procent van de ondervraagde Haarlemmers in het Omnibusonderzoek noemt de uitbreiding van het aantal gemeentelijke monumenten belangrijk of zeer belangrijk. Een mooie steun in de rug!