Meer

Archive | Cultuur

PvdA wil Frans Hals Museum ontzien

De PvdA kiest er in het verkiezingsprogramma voor cultuur bij nieuwe bezuinigingen zoveel mogelijk te ontzien. Wij zijn dan ook niet voor de door het Frans Hals Museum gevreesde bezuiniging van acht ton, die de doodsteek voor het Frans Hals Museum en De Hallen zou betekenen.

Zaterdag 4 januari luidden scheidend directeur Karel Schampers en de nieuwe directeur Ann Demeester van het Frans Hals Museum in het Haarlems Dagblad de noodklok over een mogelijke bezuiniging van acht ton. Volgens hen zou dit de doodsteek betekenen voor het museum.

Frans Halsmuseum

De bezuiniging op het Frans Hals Museum is één van de mogelijke bezuinigingen uit een pakket van meer dan 20 miljoen. Uit dat pakket zal na de verkiezingen een bezuiniging tussen de acht en tien miljoen euro moeten worden gevonden. Ook de PvdA ontkomt daarbij niet aan pijnlijke keuzes, maar kiest ervoor sociaal beleid, werk, zorg, onderwijs, veiligheid en cultuur zoveel mogelijk te ontzien. Die zaken dragen immers het meest bij aan het Haarlem dat ons voor ogen staat: een sterke en sociale stad, met leefbare en veilige buurten. Een Haarlem dat werkt.

Het Frans Hals Museum is bij een vorige bezuinigingsronde al hard getroffen. Bovendien heeft het museum een enorme aantrekkingskracht op bezoekers uit de hele wereld. Het is daarom belangrijk voor de economie van onze stad, en daarmee voor onze werkgelegenheid. Het zou onverstandig zijn in crisistijd de kip met de gouden eieren te slachten. De PvdA wil komende jaren juist bouwen aan de economie van de toekomst. Door ons nog meer te richten op de dingen waar Haarlem goed in is, zoals cultuur, creativiteit en toerisme. En door opleidingen en innovatieve bedrijven naar de stad te halen die passen bij de kracht van Haarlem. Het Frans Hals Museum en De Hallen horen daar absoluut bij.

Popcentrum zet Haarlem Popstad op de kaart

De PvdA steunt het voorstel van Hart, Patronaat en Music Academy voor een nieuw opleidings- en oefencentrum voor popmuziek, waar popschool en oefenruimtes voor bandjes worden gecombineerd. Mogelijk zou dit een plek kunnen krijgen op creatief bedrijventerrein Nieuwe Energie. Hiermee kunnen we Haarlem Popstad nog meer op de kaart zetten.

microfoonHaarlem heeft goud in handen. Met het Patronaat heeft de stad één van de belangrijkste poppodia van het land, we hebben drukbezochte festivals als Bevrijdingspop en Haarlem Jazz en je hoeft de tv of de radio maar aan te zetten en je hoort Haarlemse bandjes, zoals Chef’ Special, The Hype of Michael Prins. Door zich nog meer als popstad op de kaart te zetten kan Haarlem hier economisch meer van profiteren. Bijvoorbeeld door opleidingsinstituten en creatieve bedrijven naar de stad te halen die te maken hebben met popmuziek. Haarlem Popstad kan dan zorgen voor veel nieuwe werkgelegenheid.

Maar dan is het wel belangrijk dat de hele keten voor popmuzikanten goed is georganiseerd: muziekonderwijs voor jongeren, oefenruimte voor startende bandjes, huisvesting voor de bands die inmiddels zijn doorgebroken en natuurlijk podia en festivals waar men kan optreden. In Haarlem ontbreken met name betaalbare oefenruimtes voor beginnende bandjes. Bovendien is de popschool van Hart op zoek naar een nieuw onderkomen. Hart, Patronaat en Music Academy van hogeschool Inholland hebben nu voorgesteld om de popschool te combineren met oefenruimtes voor bandjes, mogelijk op Nieuwe Energie in de Waarderpolder.

De PvdA is enthousiast over dit voorstel. Hiermee kunnen we Haarlem Popstad echt op de kaart zetten. De gemeente hoeft het niet te betalen, maar wordt wel gevraagd om een lening. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft wethouder Cornelis Mooij gevraagd dit idee verder uit te werken en met een voorstel aan de gemeenteraad te komen.

Haarlems Dagblad: VVD Haarlem wil filialen bibliotheek sluiten

Vorige week opperde ik, in reactie op een voorstel van de VVD om bibliotheekfilialen te sluiten, om filialen van de bibliotheek te moderniseren en samen te brengen met andere voorzieningen, zoals zorg, cultuur of gemeentelijke informatieloketten (zie een eerdere blog). Zo blijft de bibliotheek, in tegenstelling tot het voorstel van de VVD, in de wijken aanwezig. Donderdag 5 september omarmt bibliotheekdirecteur Lotte Sluyser dit voorstel in het Haarlems Dagblad:

VVD Haarlem wil filialen sluiten

Door Annalaura Molducci

HAARLEM – De VVD in Haarlem wil dat er een onderzoek komt naar de mogelijke sluiting van filialen van de bibliotheek. Dat zei VVD-raadslid Mirjam Otten vorige week in de raadscommissie Ontwikkeling. Jeroen Fritz (PvdA) is tegen en oppert te onderzoeken of de bibliotheek samen te brengen is bij centra voor jeugd en gezin of andere wijkvoorzieningen.

Lotte Sluyser (directeur bibliotheek Zuid-Kennemerland): “Het is logisch om die discussie te voeren. Onze visie is om de decentrale vestigingen te verkleinen en in gebouwen samen te brengen met andere partners, dat kunnen ook educatieve of commerciële partners zijn. We willen graag alle vestigingen moderniseren naar het voorbeeld van de stationsbibliotheek.”

Filialen sluiten en personeel ontslaan levert niet zo veel besparing op als je zou denken. “Die filialen zijn van de gemeente, personeel dat wordt ontslagen komt misschien in de WW en daarna in de bijstand, dat kost de gemeente ook geld. We willen het liefst in alle wijken aanwezig blijven omdat we vinden dat de bibliotheek een belangrijke functie heeft. Het gebruik van de bieb in Haarlem groeit nog steeds. Pas over tien jaar is de wereld echt veranderd.”

Bieb van de toekomst of bieb zonder toekomst?

“Wij willen graag een onderzoek naar de mogelijkheid om bibliotheken te sluiten in Haarlem”. Met dat verzoek kwam VVD-raadslid Mirjam Otten donderdag 29 augustus in de raadscommissie Ontwikkeling. Volgens Otten hebben bibliotheken door de opkomst van e-books en internet een groot deel van hun functie verloren. Haarlem zou daarom wel met een aantal bibliotheken minder kunnen. En als het aan de VVD ligt wordt daarbij als eerste gekeken naar de bibliotheken buiten het centrum, zo liet Otten doorschemeren.

Ik ben het hier zeer mee oneens. Ook nu boeken steeds meer digitaal gelezen worden, heeft en houdt de bibliotheek een belangrijke functie. Als ontmoetingscentrum, als plek waar je wordt geholpen informatie te vinden en als bewaarplek van ons geestelijk kapitaal. Het klopt dat er steeds meer informatie digitaal beschikbaar is, maar juist dan heb je bibliotheken nodig die helpen die informatie te ontsluiten, ook voor mensen die daar anders niet de mogelijkheid toe zouden hebben. Bibliotheken dragen al eeuwen bij aan een eerlijkere verdeling van kennis, en ook in het digitale tijdperk blijft dat voor mij als sociaal-democraat een belangrijk doel. En juist de filialen in de wijken vervullen daarbij een belangrijke functie, bijvoorbeeld voor scholieren en ouderen.

Stationsbieb

Bovendien gaat de VVD geheel voorbij aan het feit dat juist de Haarlemse bibliotheek al heel erg inspeelt op de nieuwe ontwikkelingen. De PvdA is er juist trots op dat de Haarlemse bibliotheek steeds innoveert. Denk bijvoorbeeld aan de succesvolle stationsbibliotheek, de eerste van het land. Delegaties uit heel Europa hebben deze bibliotheek al bezocht. Of de nieuwe koffieshop in de centrale bibliotheek, die de ontmoetingsfunctie versterkt. Goede ontwikkelingen die de bibliotheek toekomstbestendig maken.

Natuurlijk kijkt ook de PvdA in tijden van bezuinigingen altijd hoe het efficiënter en beter kan, ook bij de bibliotheek. Al eerder hebben wij gepleit voor het samenvoegen van de buurtfilialen van de bibliotheek met andere voorzieningen zoals zorg of een gemeenteloket, zoals in Oost al het geval is. De service kan daardoor worden vergroot, het is goedkoper en de bibliotheek in de buurt blijft behouden. De centrale bibliotheek in het centrum kan dan gemoderniseerd worden en aangepast aan de eisen van deze tijd, met een nog aantrekkelijkere presentatie. Daar bestaan in andere steden al goede voorbeelden van.

De bieb is zeker niet zonder toekomst, zoals de VVD ons wil doen geloven. Ik wil juist vormgeven aan de bibliotheek van de toekomst. Een aantrekkelijke centrale bibliotheek, waar je graag wilt zijn. En efficiënte servicepunten in de wijken, waar je niet alleen terecht kunt voor boeken, maar bijvoorbeeld ook voor zorg, gemeentelijke informatie of opvoedondersteuning. Dat is wat mij betreft de bibliotheek van de toekomst.

Op bezoek bij de stadsarcheoloog

Het is zomerreces. Dat betekent dat de gemeenteraad zes weken stil ligt. Omdat ik pas in de derde week van het reces op vakantie ga, gebruik ik de eerste weken voor een aantal werkbezoeken in de stad. Zo bezocht ik donderdag 11 juli de Haarlemse stadsarcheoloog Anja van Zalinge. Archeologie is één van de onderwerpen waar ik namens de PvdA woordvoerder over ben, maar die relatief weinig aan de orde komen. Het zomerreces is dan een mooi moment om mij daar eens wat meer in te verdiepen.

Op bezoek bij de stadsarcheoloog

De afdeling archeologie heeft sinds enkele jaren haar hoofdkwartier in de prachtig gerestaureerde Bakenesserkerk. Bezoekers van de kerk kunnen daar de archeologen aan het werk zien. Daarnaast is er al jaren het leuke kleine Archeologisch Museum op de Grote Markt, waar je de archeologische geschiedenis van de stad kunt bekijken. Op deze manier wil Haarlem zoveel mogelijk bewoners en bezoekers kennis laten maken met de rijke geschiedenis van de stad, ook met dat deel dat onder de grond verborgen ligt.

Met Anja heb ik een aantal onderwerpen besproken, waar ik na de zomer in de raad mee aan de slag wil. Natuurlijk ging het gesprek over de vraag welke taken de gemeente zelf moet doen en wat we aan anderen kunnen overlaten in een tijd van bezuinigingen en takendiscussie. En over het archeologisch depot, dat nog altijd geen goede vaste plek heeft. Maar ook hebben we het gehad over hoe je de archeologische geschiedenis boven de grond beter zichtbaar kan maken. Een goed voorbeeld daarvan is de bestrating in de Kruisstraat en Jansstraat, waar de oude stadspoorten in zijn aangegeven. En tenslotte hebben we het gehad over ‘schatgravers’, mensen die illegale opgravingen doen in de stad. Vaak als hobby, maar soms ook uit puur winstbejag. Hoe kunnen gemeente en politie daar beter op handhaven, om te voorkomen dat bijzonder erfgoed uit de stad verdwijnt? Voldoende belangrijke vragen dus om na de zomer verder mee aan de slag te gaan.

Haarlems Dagblad: PvdA bezorgd over regeldruk evenementen

Vrijdag 14 juni schrijft het Haarlems Dagblad over de schriftelijke raadsvragen, die ik samen met fractiegenoot Moussa Aynan heb gesteld over de regeldruk bij evenementen (zie een eerdere blog). Je kunt het artikel hieronder lezen:

PvdA bezorgd over regeldruk evenementen

Door Richard Stekelenburg

HAARLEM – De PvdA Haarlem maakt zich zorgen over de extra regels waar evenementen in de stad in toenemende mate mee te maken krijgen. Vorige week liet de Stichting Avondvierdaagse al een noodkreet klinken over de extra kosten die de regeldruk met zich meebrengt.

PvdA-raadsleden Moussa Aynan en Jeroen Fritz willen dat B en W met de evenementenorganisaties in gesprek gaan over hoe een en ander in de hand kan worden gehouden. Zij hebben daarover inmiddels schriftelijke vragen ingediend.

Van B en W willen zij weten of de extra regels voortkomen uit gemeentelijk beleid dan wel uit rijksbeleid. Daarbij vragen zij hoe de extra bureaucratie die de regels met zich meebrengen zich verhoudt tot de ambitie van het stadsbestuur om te komen tot ‘minder regels, meer service’.

Een evenement als Stichting Avondvierdaagse loopt aan tegen het feit dat ze tegenwoordig niet meer uitsluitend met vrijwillige verkeersregelaars mogen werken. Ook wordt van organisaties veel meer papierwerk verwacht over de aard en inhoud van het evenement en een bijbehorend calamiteitenplan.

PvdA’er Aynan noemt het gezien het belang van evenementen als de Avondvierdaagse ‘pijnlijk’ als de overheid hen op extra kosten jaagt. De organisatie van het Bloemencorso bracht eerder dit jaar naar buiten dat zij tegen nogal wat extra kosten aanloopt vanwege de scherpere regels.

Haarlems Dagblad, 14 juni 2013

Stadskrant: Cultuur is er niet alleen voor de happy few

Elke week komen in de rubriek ‘Raad en Daad’ in de Stadskrant twee raadsleden aan het woord over een bepaald thema. Deze week vraagt de Stadskrant Mirjam Otten (VVD) en mij naar een eerste reactie op de nieuwe cultuurnota. Wat vinden wij belangrijk in het cultuurbeleid? Hieronder mijn bijdrage. Lees hier het hele artikel in de Stadskrant.

Jeroen Fritz (PvdA):

In tijden van bezuinigingen staat ook cultuur onder druk. Door slimme oplossingen proberen wij desondanks het culturele aanbod op peil te houden, want cultuur is belangrijk voor onze stad. Voor de PvdA staan daarbij drie speerpunten voorop:

1. Cultuur voor iedereen: cultuur is er niet alleen voor de happy few. Daarom geven wij prioriteit aan cultuureducatie en amateurkunst. Wij willen meer cultureel aanbod in wijken als Schalkwijk, Oost en Noord. Ook willen wij cultuur bereikbaar houden voor mensen met een laag inkomen.

2.Creatieve economie: cultuur is niet alleen iets om van te genieten, het is ook van groot economisch belang voor onze stad. Maar liefst 10% van alle banen in Haarlem bevindt zich in de creatieve sector. Daarnaast profiteren winkels en horeca van de vele toeristen die onze monumenten, festivals, musea en podia bezoeken. De PvdA wil dit verder versterken door het faciliteren van culturele broedplaatsen en blijven investeren in culturele initiatieven die goed zijn voor de economie en werkgelegenheid.

3.Innovatie: Haarlem is een prachtige historische stad, die goed is in het tonen van haar erfgoed. Maar daarnaast is het belangrijk dat Haarlem op cultureel gebied innovatief blijft. Daarom willen wij dat Haarlem voorop blijft lopen op het gebied van popmuziek, toneel, literatuur en moderne beeldende kunst.

Gelukt! Glazen Huis volgend jaar in Haarlem

In december 2009 begon ik namens de PvdA de actie www.glazenhuisnaarhaarlem.nl om het Glazen Huis van 3FM Serious Request naar Haarlem te halen (zie een eerdere blog). En nu, drieënhalf jaar later, is het zover. Vandaag maakte 3FM bekend dat het Glazen Huis volgend jaar op de Grote Markt in Haarlem staat!

Serious Request

Ik ben best een beetje trots op dit resultaat. Natuurlijk is het vooral te danken aan de succesvolle lobby van burgemeester Bernt Schneiders, de medewerkers van de gemeente en Haarlem Marketing en de ondernemers die financieel bijdragen. Maar door het onderwerp op de politieke agenda te zetten en steeds op de agenda te houden heb ik een klein steentje kunnen bijdragen aan wat hopelijk volgend jaar een heel mooi feest wordt, met een prachtige opbrengst voor het Rode Kruis.

Lees hier mijn eerdere blogs over dit onderwerp.

Dat beeld kan (nog?) mooier

Vorige week werd het beeld van Kenau Simonsdochter Hasselaar en Wigbolt Ripperda geplaatst op het Stationsplein. Het beeld van kunstenares Graziella Curreli maakt de tongen los: de één vindt het prachtig, de ander enorme kitsch. Maar één ding weten wij als PvdA zeker: het beeld wordt nog mooier met een bosje rode PvdA-rozen in de hand. Daarom boden wij vandaag de eerste rozen tijdens de campagnedag ‘PvdA in de buurt’ aan deze twee helden uit de Tachtigjarige Oorlog aan. En zeg nou zelf, zo is dat beeld toch (nog) mooier…

Kenau en Ripperda met rode rozen (foto: Martien Brander)

Na deze start was de PvdA vandaag op twee plekken te vinden met rozen en enquêtes om Haarlemmers te vragen naar hun mening over de stad. ‘s Ochtends waren wij aanwezig in het centrum en ‘s middags bezocht de PvdA de Kleverparkdag in Haarlem Noord. Hier hebben wij weer tientallen Haarlemmers gesproken. Hun tips en klachten zullen onder meer worden gebruikt voor het nieuwe verkiezingsprogramma.

Frans Hals Festival: Haarlem in 17de eeuwse sferen

Deze week bestaat het Frans Hals Museum honderd jaar. Om dat te vieren staat Haarlem dit hele jaar in het teken van Haarlems grootste schilder uit de 17de eeuw tijdens het Frans Hals Jaar. Van donderdag 9 tot en met zondag 12 mei was één van de hoogtepunten van dit jaar: het Frans Hals Festival.

Frans Hals Festival

Gedurende vier dagen was Haarlem weer even terug in de sfeer van de 17de eeuw. Donderdag kwam per schip het speciale Frans Hals bier van Jopen de stad binnenvaren, dat in veel Haarlemse kroegen werd getapt. Er liepen vier dagen lang schutters, ambachtslieden en andere 17de eeuwse personages door de stad, er was teken- en schilderdag en vrijdagavond was er zelfs een heus meezingsfestijn ‘I love Malle Babbe’.

Frans Hals Festival: 'I love Malle Babbe'

Ondanks het wat tegenvallende weer was het Frans Hals Festival wat mij betreft een groot succes. Vier dagen lang bruiste stad, en dat trok veel bezoekers uit binnen- en buitenland. Overigens is het Frans Hals Jaar nog niet voorbij: ook komende maanden zijn er nog verschillende exposities en activiteiten. Zo gaat op 8 juni in De Hallen de expositie ‘In het voetspoor van Frans Hals’ open, met portretten uit de afgelopen honderd jaar moderne kunst.

‘Kunst veredelt’: een les van de Gentse socialisten

‘Kunst veredelt’, staat in gouden letters boven het toneel van de grote theaterzaal van kunstencentrum Vooruit in Gent. En in het glas-in-lood in het plafond staan de eerste noten van De Internationale. Het kan niemand ontgaan: Vooruit is socialistisch. Honderd jaar geleden werd het opgericht als socialistisch feest- en cultuurcentrum en nog altijd is het eigendom van de Gentse sociaal-democratische beweging. Natuurlijk brachten wij als PvdA-fractie een bezoek aan dit podium, vergelijkbaar met Toneelschuur en Patronaat in één, toen we vorige week met de Haarlemse gemeenteraad op bezoek waren in Gent (zie een eerdere blog).

Vooruit Gent

Vooruit toont hoe belangrijk cultuur altijd is geweest voor Europese sociaal-democraten. De Vlaamse socialisten zagen kunst en cultuur als een middel om de arbeidersklasse te verheffen. Zij streden niet alleen voor betere arbeidsomstandigheden, maar ook voor gelijke toegang tot kennis en cultuur. Zij startten daarom naast stakingen en ziektekostenverzekeringen ook leesgroepen, bibliotheken en in 1913 het kunstencentrum Vooruit. Op deze manier wilden zij een einde maken aan het monopolie van de rijken op cultuur en de arbeidsklasse verheffen. ‘Kunst veredelt’, heel letterlijk.

Het is goed hier weer eens bij stil te staan, in een tijd dat cultuur door bezuinigingen steeds verder onder druk komt te staan. Ook in de PvdA gaan er stemmen op om meer te bezuinigen op cultuur, want dat zou immers toch alleen maar voor de elite zijn. Ik denk daar heel anders over. Ook in deze tijd blijft het belangrijk zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met cultuur. Betaalbaar cultuuronderwijs voor alle kinderen, meer cultuur in de wijken en een voor alle Haarlemmers aantrekkelijk cultuuraanbod, het moeten speerpunten blijven voor elke sociaal-democraat. Omdat kunst veredelt, zoals onze Gentse voorgangers het zouden zeggen.

Overdracht gebouwbeheer grote podia

Er zijn in de raad soms onderwerpen waar ik als raadslid veel energie in steek, maar die zich lastig laten vertalen in een aantrekkelijk blogje. Zo’n onderwerp is de overdracht van het eigenarenonderhoud van de vier grote podia. Een vrij technisch onderwerp, dat toch grote gevolgen kan hebben voor Haarlem als cultuurstad.

ToneelschuurDe gebouwen van de vier grote Haarlemse podia (Stadsschouwburg, Philharmonie, Patronaat en Toneelschuur) zijn eigendom van de gemeente. De podia zijn zelf verantwoordelijk voor het huurdersonderhoud, de gemeente doet de rest van het beheer. Samen met de podia en een aantal collega’s zet ik mij al een aantal jaren ervoor in om ook dit eigenaarsdeel van het onderhoud over te dragen aan de podia zelf. Als de podia daarbij samenwerken, kan er worden bespaard op de kosten. En dat geld kan dan weer worden gestoken in de programmering.

Na lang aandringen (zie o.a. deze blog) ligt er nu eindelijk een voorstel van het college van B&W om dit mogelijk te maken. De vier podia hebben een plan gemaakt hoe ze samen met beheer gaan aanpakken. De gemeente laat het beheer nu aan hen over en zal enkel nog de onderhoudsstaat van de gebouwen monitoren. De raadscommissie Ontwikkeling heeft hier donderdag 4 april mee ingestemd.

Het is goed om te zien hoe de podia de financieel lastige tijden aangrijpen om slimme oplossingen te bedenken, die geld besparen. Eerdere voorbeelden daarvan waren de verbouwing van de kleine zaal van het Patronaat en de vlakke vloer voor de Philharmonie. Ook deze intensievere samenwerking bij onder meer het gebouwbeheer. Door zo kosten te besparen, houden we de programmering zoveel mogelijk op peil.

Ontheffing voor straatmuzikanten

Straatmuzikanten en -artiesten mogen alleen nog in Haarlem optreden, als ze in het bezit zijn van een (gratis) ontheffing. Een meerderheid van de raadscommissie Bestuur heeft donderdag 4 april ingestemd met dit voorstel van het college van B&W. Door de invoering van ontheffingen wordt handhaving van de regels voor straatmuziek makkelijker.

In Haarlem woedt al ruim een jaar een discussie over straatmuzikanten (zie o.a. deze en deze blog). Muziek op straat is leuk, maar het levert soms veel overlast op voor bewoners en ondernemers, zeker als de muzikanten niet meer dan drie noten kunnen spelen. Bovendien lijkt er soms sprake te zijn van uitbuiting of slechte werkomstandigheden bij sommige met name Oost-Europese straatmuzikanten. De gemeenteraad vroeg het college van B&W daarom in een motie met een voorstel te komen voor meer grip op straatmuziek.

Naar het voorbeeld van Utrecht kiest Haarlem nu voor een ontheffingsstelsel. Straatartiesten kunnen gratis een ontheffing aanvragen bij de gemeente. Ze moeten zich daarbij wel kunnen legitimeren. Doordat de ontheffing persoonlijk is, kan deze ook worden afgenomen als muzikanten zich niet aan de regels houden. Zo moeten zij elk kwartier van plek wisselen, om overlast te voorkomen. Dit kan nu beter worden gehandhaafd.

De PvdA verwacht wel dat de gemeente, wanneer er uitbuiting of andere misstanden worden geconstateerd, daar ook verder mee aan de slag gaat. Ik heb het college opgeroepen ook daar nog een voorstel voor te doen.

Een nieuw huis voor cultuurcentrum Hart

Na jaren discussie, besprak de raadscommissie Ontwikkeling donderdag 14 maart de nieuwe huisvesting voor Hart, het Haarlemse centrum voor cultuureducatie. Een meerderheid van de raad is voorstander van huisvesting aan de Kleine Houtweg.

Cultuureductie is één van de speerpunten van de PvdA als het gaat om cultuur. Alle kinderen moeten in aanraking kunnen komen met cultuur, bijvoorbeeld door zelf een instrument te leren spelen, te dansen of op het toneel te staan. Hart, de fusie van Muziekschool, Volksuniversiteit en Kreater, is daarbij onmisbaar. De huidige huisvesting van Hart in de Egelantier voldoet niet meer aan moderne eisen voor cultuuronderwijs, geluidsisolatie en arbeidsvoorwaarden. Daarom dringt de PvdA al jaren aan op een nieuw pand. Wij waren voorstander van huisvesting op creatief bedrijventerrein Nieuwe Energie, maar dat blijkt op korte termijn niet mogelijk. Daarom wordt nu gekozen voor de Kleine Houtweg.

Hart Haarlem

De PvdA is positief over dit plan, maar er zijn nog wel twee zaken die geregeld moeten worden. Ten eerste verhuist de popschool niet mee, omdat die teveel geluidsoverlast zou opleveren in het nieuwe pand. Daar zal dus nog een plek voor moeten worden gevonden. Ten tweede willen wij dat, ook nu Hart zich niet vestigt op de Nieuwe Energie, de ontwikkeling van dit gebied wel doorgaat. De vervallen fabriekspanden van het voormalige Energie Bedrijf Haarlem zijn belangrijk industrieel erfgoed en hard toe aan restauratie en een nieuwe functie. Daar zal dus geld voor beschikbaar moeten blijven. Voor beide onderwerpen heeft wethouder Mooij op ons verzoek toegezegd voor het einde van het jaar met een voorstel te komen.

Hart en Patronaat zijn samen met een interessant plan gekomen. Zij stellen voor de popschool samen met oefenruimtes voor bandjes te vestigen op Nieuwe Energie. Daarmee worden drie vliegen in één klap geslagen: de popschool krijgt nieuw onderdak, het is een impuls voor Nieuwe Energie en er komen meer oefenruimtes voor bandjes. Wethouder Mooij reageerde enthousiast op dit plan en heeft toegezegd het serieus te gaan bekijken en het te betrekken bij zijn voorstel voor huisvesting van de popschool.