Meer

Archive | Veiligheid

Bewoners Meerwijk bezorgd over inbraakgolf

Ook buiten verkiezingstijd gaat de PvdA regelmatig de wijken in om bewoners te vragen naar hun mening over hun wijk en de politiek. Zo gingen we zaterdag 24 november samen met PvdA-kamerlid Sjoera Dikkers langs de deuren in Meerwijk (Schalkwijk). Daar bleek dat de bewoners over het algemeen redelijk positief zijn over het nieuwe kabinet van VVD en PvdA, maar dat veel bewoners bezorgd zijn over het grote aantal inbraken in hun wijk.

De meeste bewoners die wij spraken zijn positief over het nieuwe kabinet van VVD en PvdA. Dat de lasten eerlijker worden verdeeld wordt door veel bewoners van Meerwijk als positief ervaren. Ook zeiden meerdere bewoners dat ze blij zijn dat er een kabinet zit dat nu eindelijk eens aan de slag kan.

Ook over de eigen wijk waren de meeste bewoners positief, maar er is wel één punt van zorg. Opmerkelijk veel bewoners gaven aan bezorgd te zijn over het grote aantal inbraken in hun wijk. Bij verschillende bewoners is het afgelopen jaar ingebroken, bij één van de bewoners zelfs drie keer in twee jaar.

Onlangs heeft de PvdA het grote aantal inbraken in Schalkwijk al onder de aandacht gebracht van de burgemeester. Dat heeft onder meer geleid tot een speciaal Actieprogramma Veilig Schalkwijk en meer aanwezigheid van de politie in de wijk. De PvdA zal erop blijven letten dat dit, ook in tijden van bezuiniging, prioriteit blijft krijgen van gemeente en politie.

Op bezoek bij Kontext

Ongeveer één keer per maand gaan wij als PvdA-fractie tijdens onze wekelijkse fractievergadering op maandagavond ergens in de stad op werkbezoek. Maandag 19 november waren we op bezoek bij Kontext, een organisatie voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Hierbij stonden twee onderwerpen op de agenda: huiselijk geweld en participatie in de samenleving.

Kontext probeert de brug te slaan tussen mensen die een hulpvraag hebben en de voorzieningen die voor hen bestaan. Het gaat dan onder meer om hulp bij wonen, zorg, werk, financiën, schulden en welzijn. Ook voert Kontext voor de gemeente het Steunpunt Huiselijk Geweld uit, waar mensen terecht kunnen met klachten over (geestelijke en lichamelijke) mishandeling in huiselijke kring.

Het meeste indruk op mij maakte het gesprek over huiselijk geweld. Het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling is schrikbarend hoog. In 2011 waren er zo’n 2100 meldingen in Zuid-Kennemerland. Dat zijn er eigenlijk teveel om met het huidige budget iedereen adequate hulpverlening te bieden. Een duidelijk signaal voor ons als politici: of er moet geld bij, of we moeten prioriteiten gaan stellen, waarbij niet iedereen meer even snel hulp krijgt. Dat laatste zou natuurlijk buitengewoon zuur zijn, want als mensen in zo’n moeilijke situatie de enorme stap zetten om aan te kloppen bij de politie of de hulpverlening, verwachten ze ook dat ze meteen worden geholpen.

Gelukkig was er ook goed nieuws: het tijdelijk huisverbod, dat sinds enkele jaren mogelijk is, is een groot succes. De burgemeester kan zo’n huisverbod voor daders van huiselijk geweld afkondigen. Het geeft dan lucht om hulpverlening en andere zaken te regelen. Politie, hulpverlening en burgemeester werken hier volgens Kontext uitstekend in samen.

Haarlems Dagblad: ‘Audities voor straatmuzikanten is geen oplossing’

We zien dat met name Oost-Europese straatmuzikanten soms te maken hebben met armoede en uitbuiting. Tegelijkertijd leveren ze veel overlast op voor bewoners en ondernemers in de binnenstad. Hoe kunnen we hier iets aan doen? Eerder steunde de PvdA al een motie van D66 om te zoeken naar een oplossing (zie een eerdere blog). Woensdag 14 november organiseerde De Pletterij een debat over straatmuzikanten. Haarlems Dagblad doet donderdag 15 november verslag van dit debat. Ook ik kom hierin aan het woord. Je kunt dit artikel hier lezen. Verder lezen

Ruimte Regeerakkoord voor lokaal maatwerk coffeeshops

De PvdA heeft burgemeester Bernt Schneiders opgeroepen gebruik te maken van de ruimte die het Regeerakkoord biedt voor lokaal maatwerk in het coffeeshopbeleid. Tijdens de behandeling van de Begroting bood de PvdA de burgemeester namens de Haarlemse coffeeshophouders het eerste exemplaar aan van een poster over het nieuwe Haarlemse keurmerk voor coffeeshops.

Onlangs besloot de gemeenteraad tot het instellen van een keurmerk voor coffeeshops (zie een eerdere blog). Coffeeshops die een veilig en verantwoord verkoopbeleid voeren, door de Bibobscreening zijn gekomen, klanten goed voorlichten en de regels uit het gemeentelijke drugsbeleid serieus nemen komen in aanmerking voor dit keurmerk. Er komt een speciale voorlichtingsfolder voor klanten, in de coffeeshops komen posters te hangen met de huisregels en er zal met een kleurcode de sterkte van producten worden aangegeven. Coffeeshops die een keurmerk hebben komen bij kleine overtredingen in aanmerking voor een milder sanctieregime.

In het Regeerakkoord staat het volgende over coffeeshops: “De wietpas vervalt, maar de toegang tot coffeeshops blijft voorbehouden aan ingezetenen die een identiteitsbewijs of verblijfsvergunning, samen met een uittreksel uit het bevolkingsregister kunnen tonen. De handhaving van dit ingezetenencriterium geschiedt in overleg met betrokken gemeenten en zonodig gefaseerd, waarbij wordt aangesloten bij het lokale coffeeshop- en veiligheidsbeleid zodat er sprake is van lokaal maatwerk.”

Wij willen dat Haarlem gebruik maakt van deze passage om het ingezetencriterium niet te handhaven. Wij hebben in Haarlem namelijk al een beter alternatief voor een verantwoord softdrugsbeleid: het keurmerk voor coffeeshops. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam heeft inmiddels ook al aangekondigd gebruik te zullen maken van deze ruimte uit het Regeerakkoord om toeristen te blijven toelaten tot coffeeshops. Wij vragen onze burgemeester dit voorbeeld te volgen.

Randvoorwaarden aan RIBW Papentorenvest

De raadscommissie Ontwikkeling heeft donderdag 18 oktober unaniem ingestemd met de vestiging van een woonvoorziening voor jongeren van het RIBW aan de Papentorenvest. De PvdA stelde aan die instemming wel twee voorwaarden: er moet een beheersplan worden opgesteld in overleg met de omwonenden en de bewonersgroep mag niet tussentijds worden gewijzigd.

Sinds 2009 wordt onder regie van de gemeente Haarlem binnen de regio gewerkt met het Regionaal Kompas. Hierin staan de ambities geformuleerd ten aanzien van de maatschappelijke opvang van dak- en thuislozenzorg voor de periode 2008-2014. Vanuit haar zorgplicht heeft de gemeente Haarlem een verantwoordelijkheid voor het adequaat huisvesten van haar kwetsbare burgers, maar de gemeente heeft ook de verantwoordelijk naar bewoners in de wijk en mogelijke gevolgen voor de leefbaarheid bij het realiseren van dergelijke voorzieningen.

Al lange tijd is er discussie rond het vestigen van groepswoningen voor jongeren met psychische problemen door de Regionale Instelling Beschermd Wonen (RIBW) in het Scheepmakerskwartier. Met name rond de communicatie met de buurt en de aanpak van mogelijke overlast is er het nodige misgegaan. Wij hebben naar aanleiding daarvan al eerder gepleit om in de prestatieafspraken met instellingen als voorwaarde op te nemen dat men ervoor moet zorgen eerst de communicatie met de buurt op orde te hebben.

Net als alle andere fracties is de PvdA akkoord gegaan met de vestiging van het RIBW aan de Papentorenvest. Wij vinden deze plek geschikt voor de opvang van deze groep jongeren, waarvan de ervaring leert dat de overlast beperkt is. De PvdA heeft het College van B&W daarbij wel verzocht om het RIBW te vragen om nu al met de buurt een beheersplan op te stellen om de mogelijke overlast zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast hebben we gevraagd of het mogelijk is om vast te leggen dat er geen wisseling van soort bewonersgroep komt, wat een duidelijke wens van de buurt is. Het College heeft beide zaken toegezegd.

Meer grip op straatmuziek

De gemeenteraad wil dat de gemeente meer grip krijgt op straatmuzikanten. Niet alleen moet er sprake zijn van enige kwaliteit en moet de overlast voor bewoners van winkel- en uitgaansgebieden worden beperkt, maar ook wil de gemeenteraad iets doen aan misstanden als uitbuiting en armoede bij met name Oost-Europese straatmuzikanten in onze stad. Om die reden zou er een vergunningstelsel moeten worden ingevoerd. Een motie van D66 die hierom vraagt en waarvan ik namens de PvdA mede indiener ben werd donderdag 11 oktober aangenomen door de gemeenteraad.

Straatmuziek hoort bij de binnenstad. De PvdA wil straatmuziek dan ook zeker niet uitbannen. Maar steeds vaker zien we dat straatmuziek eigenlijk een dekmantel is geworden om het bedelverbod te omzeilen. Muzikanten die slechts drie tonen kunnen spelen zitten urenlang op dezelfde plek hetzelfde deuntje te spelen. En soms moeten ze de opbrengst aan het einde van de dag inleveren bij de persoon die hen naar Nederland heeft gehaald.

Het zal zeker niet makkelijk zijn om iets te doen aan de schrijnende problematiek van armoede en uitbuiting die achter sommige straatmuzikanten verborgen gaat. Maar door een vergunningstelsel in te voeren krijgt de gemeente in ieder geval meer zicht op welke straatmuzikanten in de stad actief zijn. Op die manier kunnen mensen indien nodig worden doorverwezen naar hulpinstanties. Zo kunnen we proberen de straatmuziek in onze stad muzikaal te houden en tegelijkertijd iets te doen aan de problemen waar deze mensen mee te maken hebben.

Pilot sluitingstijden horeca 1 november van start

De pilot met ruimere sluitingstijden voor de horeca gaat op 1 november van start. Drie clubs (Patronaat, Club Stalker en de Lichtfabriek) mogen bij wijze van proef gedurende een half jaar vijf keer tot 6:00 uur open blijven. Bij goed verloop wordt de pilot verlengd tot een jaar, waardoor het totaal aantal avonden komt op tien. Dat heeft burgemeester Bernt Schneiders aan de gemeenteraad laten weten.

Al jaren woedt er een discussie over de sluitingstijden van de horeca in de Haarlemse gemeenteraad (zie eerdere blogs). De PvdA is voorstander van vrije sluitingstijden in de horeca, omdat wij denken dat het leidt tot minder overlast. Wanneer niet alle bezoekers tegelijkertijd om 4 uur op straat komen te staan maar geleidelijk vertrekken zal dat de overlast verminderen en de veiligheid vergroten, zo blijkt ook in een aantal steden die al vrije sluitingstijden kennen. De politie en de wijkraad binnenstad hebben echter aarzelingen bij vrije sluitingstijden. Daarom hebben wij voorgesteld het eerst op beperkte schaal uit te proberen in een pilot.

Na jaren discussie is dit nu eindelijk gelukt. De proef gaat van start, zodat we kunnen kijken of ruimere sluitingstijden wel of niet werken om overlast te verminderen. Voor en tijdens de proef worden overlastmetingen gedaan. Deze worden betrokken bij de evaluatie, zodat we kunnen kijken of ruimere sluitingstijden tot meer of minder overlast leiden.

Haarlems Dagblad: Bieb Schalkwijk ‘s avonds dicht vanwege lastpakken

De bibliotheek in Schalkwijk gaat de openingstijden aanpassen, onder meer vanwege overlast van jongeren. Voortaan zal de bibliotheek niet meer open zijn op donderdagavond, een tijdstip waarop er volgens de gemeente veel overlast is en bezoekers zich niet altijd veilig voelen. Ik heb dit donderdag 27 september aan de orde gesteld in de raadscommissie Ontwikkeling. De PvdA vindt dat als er jongerenoverlast is, die jongeren moeten worden aangepakt, in plaats van de openingstijden aan te passen. Vrijdag 28 september schrijft het Haarlems Dagblad hierover. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Keurmerk coffeeshops als alternatief voor wietpas

De Haarlemse gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met de instelling van een keurmerk voor coffeeshops. Dit is het Haarlemse alternatief voor de wietpas. Alle fracties in de Haarlemse gemeenteraad, inclusief CDA en VVD, hebben zich uitgesproken tegen de wietpas, die leidt tot meer straathandel en meer overlast. Hopelijk neemt de landelijke politiek een voorbeeld aan dit Haarlemse alternatief en wordt de wietpas vervangen door een keurmerk.

Het Keurmerk Haarlemse Coffeeshops is uniek in Nederland. Coffeeshophouders die een veilig en verantwoord verkoopbeleid voeren, door de Bibobscreening zijn gekomen, klanten goed voorlichten en de regels uit het gemeentelijke drugsbeleid serieus nemen komen in aanmerking voor een keurmerk. Er komt een speciale voorlichtingsfolder voor klanten, in de coffeeshops komen posters te hangen met de huisregels en er zal met een kleurcode de sterkte van producten worden aangegeven. Coffeeshops die een keurmerk hebben komen bij kleine overtredingen in aanmerking voor een milder sanctieregime.

De PvdA dringt al langer aan op een ander lokaal softdrugsbeleid, waarbij we de verkoop beter kunnen reguleren en zo de veiligheid en volksgezondheid beter in de hand kunnen houden. Wij zijn dan ook blij met het keurmerk, dat een initiatief is van de Haarlemse coffeeshophouders en enthousiast is omarmd door burgemeester Bernt Schneiders. Hij is inmiddels een landelijke lobby gestart om de algemene invoering van de wietpas tegen te houden, met het Haarlemse keurmerk als alternatief. Hopelijk nemen VVD en PvdA dit voorstel over bij de kabinetsformatie en wordt het Haarlemse keurmerk een voorbeeld voor heel Nederland.

Haarlems Dagblad: Meerderheid gemeenteraad wil aanpak straatmuzikanten

Een meerderheid van de gemeenteraad wil dat er meer regels komen voor straatmuzikanten. Dat schrijft het Haarlems Dagblad dinsdag 25 september. Ook de PvdA is hier voorstander van. Wij steunden in juli dan ook al een motie van de Actiepartij hierover. Niet alleen ervaren veel binnenstadbewoners en ondernemers teveel overlast, maar ook blijken er veel sociale problemen schuil te gaan achter veel Oost-Europese straatmuzikanten. Te vaak is er sprake van uitbuiting en is het muziekinstrument slechts een dekmantel om het bedelverbod te ontlopen. Daar willen wij iets aan doen. Je kunt het artikel van het Haarlems Dagblad, waar ook ik in word geciteerd, hier lezen. Verder lezen

Proef: Patronaat en nachtclub(s) tot zes uur open

Er komt een proef waarbij Patronaat en één of twee nachtclubs (waarschijnlijk Club Stalker) maximaal tien avonden per jaar tot 6:00 uur open mogen blijven. Dat heeft de raadscommissie Bestuur donderdag 6 september besloten. Op die manier kan bekeken worden of ruimere sluitingstijden in de horeca inderdaad leiden tot minder overlast, zoals een meerderheid van de gemeenteraad verwacht.

Al jaren woedt er een discussie over de sluitingstijden van de horeca in de Haarlemse gemeenteraad (zie eerdere blogs). De PvdA is voorstander van vrije sluitingstijden in de horeca, omdat wij denken dat het leidt tot minder overlast. Wanneer niet alle bezoekers tegelijkertijd om 4 uur op straat komen te staan maar geleidelijk vertrekken zal dat de overlast verminderen en de veiligheid vergroten, zo blijkt ook in een aantal steden die al vrije sluitingstijden kennen. De politie en de wijkraad binnenstad hebben echter aarzelingen bij vrije sluitingstijden. Daarom hebben wij voorgesteld het eerst op beperkte schaal uit te proberen in een pilot.

Burgemeester Bernt Schneiders heeft deze wens van de gemeenteraad nu uitgewerkt in een voorstel. Tijdens de vergadering van de raadscommissie Bestuur werd dit voorstel op verzoek van onder meer de PvdA nog op twee punten aangepast. Ten eerste zal het gaan om maximaal tien avonden per jaar, in plaats van vijf avonden in een periode van acht maanden. Ten tweede zal behalve het gesubsidieerde Patronaat ook een commerciële nachtclub als Club Stalker kunnen deelnemen aan de proef. Dat laatste was ook een uitdrukkelijke wens van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Haarlem, om zo oneerlijke concurrentie te voorkomen.

Het is mooi dat er na jaren discussiëren nu eindelijk iets gaat gebeuren. We kunnen nu in de praktijk gaan bekijken wie er gelijk heeft: de mensen die stellen dat ruimere sluitingstijden tot meer overlast leiden, of de mensen die aan de hand van ervaringen in andere steden juist overtuigd zijn dat de overlast erdoor afneemt. Ik heb daar de afgelopen jaren in de Haarlemse gemeenteraad samen met enkele collega’s hard voor geknokt en ben blij dat er nu eindelijk resultaat is.

Actieprogramma Veiligheid in Schalkwijk

De gemeente Haarlem gaat de komende jaren extra aandacht besteden aan de veiligheid in Schalkwijk. De raadscommissie Bestuur besprak donderdag 24 mei het Actieprogramma Veiligheid in Schalkwijk, dat mede tot stand kwam op aandringen van de PvdA-fractie. In het programma staan verschillende nieuwe acties voor een veilige leefomgeving, veilig ondernemen en het voorkomen van overlast en criminaliteit door jongeren.

Veiligheid is in de hele stad belangrijk, maar er zijn twee stadsdelen met specifieke problemen: de binnenstad en Schalkwijk. De binnenstad krijgt al veel extra aandacht vanwege alle winkels en uitgaansgelegenheden. Schalkwijk heeft relatief veel problemen met woninginbraken en overlastgevende en criminele jongeren. De PvdA vraagt daarom al een tijd om ook de veiligheid in dit stadsdeel extra aandacht te geven.

Mijn fractiegenoot Moussa Aynan vroeg de afgelopen jaren verschillende malen aandacht voor de groeiende problemen met criminele jongeren in Schalkwijk. Ook diende de PvdA vorig jaar een motie in die vroeg om meer inzet voor dit stadsdeel, onder andere voor veiligheid. Dat heeft nu geleid tot een stevig actieprogramma, dat de veiligheid in Schalkwijk moet vergroten.

In het actieprogramma wordt veel aandacht besteed aan individuele aanpak van jongeren die crimineel gedrag vertonen of dreigen te ontsporen. De PvdA is daar blij mee. Gelukkig gaat het met het overgrote deel van de jongeren in Schalkwijk prima, maar er zijn ook groepen criminele jongeren actief. Die jongeren zullen nu actief gevolgd en zo nodig aangepakt worden. Zo komt er een speciale aanpak voor kinderen tussen de 8 en 15 jaar die in aanraking dreigen te komen met criminaliteit. Ook kunnen criminele jongeren een gebiedsverbod krijgen en worden ouders meer aangesproken op hun verantwoordelijkheid.

Ik heb daarnaast wel nog aandacht gevraagd voor preventie. Preventie en repressie moeten hand in hand gaan. Om jongeren op het rechte pad te houden is het ook belangrijk dat er voldoende stageplekken beschikbaar zijn en er genoeg te doen is voor jongeren. Goede samenwerking met scholen, centra voor jeugd en gezin en jeugdzorg is daarom belangrijk.

PvdA vraagt aandacht voor digitale risico’s

Donderdag 10 mei besprak de raadscommissie Bestuur het nieuwe Risicoprofiel van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). In dit Risicoprofiel wordt bekeken welke risico’s onze regio bedreigen en op welke mogelijke rampen brandweer, ambulances en politie zich moeten voorbereiden. De PvdA is in grote lijnen positief over dit Risicoprofiel, maar mist aandacht voor digitale risico’s als cyberaanvallen. Ook D66 en GroenLinks vroegen hier aandacht voor.

Cyberaanvallen en het (als gevolg daarvan) op grote schaal wegvallen van internet is een serieus risico. Er zijn zoveel voorzieningen en systemen afhankelijk van het internet, dat het niet goed functioneren de maatschappij ernstig kan ontwrichten. Denk bijvoorbeeld aan het betalingsverkeer, communicatie van hulpverleners en digitaal aangestuurde elektriciteitscentrales.

Onlangs bleek uit onderzoek dat Nederland nog onvoldoende is voorbereid op cyberaanvallen en de gevolgen die zij kunnen hebben voor de maatschappij. Natuurlijk is dit in eerste instantie een landelijke verantwoordelijkheid, maar ook de veiligheidsregio’s hebben een rol wanneer het internet wegvalt en de maatschappij daardoor wordt ontwricht.

De komende tijd zal een Nationaal Cyber Security Centre werken aan oplossingen om Nederland beter voor te bereiden op dit soort digitale risico’s. Ik heb burgemeester Bernt Schneiders gevraagd om, wanneer dit leidt tot aanbevelingen voor de veiligheidsregio’s, het risicoprofiel hier tussentijds op aan te passen. De burgemeester heeft dit toegezegd.

Backstage bij Bevrijdingspop

Eén van de voordelen van het raadslidmaatschap is dat je soms op plekken komt waar je anders niet snel kan komen. Zo ben ik de afgelopen jaren al een aantal keer backstage bij Bevrijdingspop geweest. Dat is niet alleen leuk omdat daar het VIP-gedeelte is met vanaf de zijkant mooi zicht op het podium, maar vooral omdat je een kijkje krijgt achter de schermen van het grootste jaarlijkse evenement van Haarlem.

De afgelopen maanden is er in de Haarlemse politiek veel discussie geweest over de toekomst van Bevrijdingspop: moet het nog wel in de Haarlemmerhout blijven? Gelukkig heeft een ruime meerderheid van de gemeenteraad zich vorige maand duidelijk uitgesproken tegen verplaatsing (zie een eerdere blog). Tijdens een rondleiding door Sascha Baggerman, voorzitter van Bevrijdingspop, kregen we een toelichting op wat de organisatie dit jaar allemaal heeft gedaan om het groen in het monumentale stadspark zo goed mogelijk te beschermen.

Samen met collega-raadsleden Helga Koper en Cora-Yfke Sikkema heb ik ook een bezoek gebracht aan het tijdelijke commandocentrum, van waaruit festivalorganisatie, politie, gemeente en hulpdiensten hun activiteiten coördineren om het festival zo leuk en rustig mogelijk te laten verlopen. Wij namen onder meer een kijkje op de plek waar de beveiligingscamera’s werden bekeken en woonden een afstemmingsoverleg van alle betrokkenen bij. Mede dankzij hun inzet waren er dit jaar, ondanks het grote aantal bezoekers, geen noemenswaardige incidenten. Dat is een groot compliment waard voor alle vrijwilligers, medewerkers van de gemeente, hulpverleners en politieagenten die op deze feestdag hard hebben gewerkt!

Bibob-screening coffeeshops

Burgemeester Bernt Schneiders heeft besloten een Bibob-screening in te voeren voor Haarlemse coffeeshops. Op die manier moet voorkomen worden dat de overheid ongewild criminaliteit faciliteert met vergunningen. Donderdag 12 april besprak de raadscommissie Bestuur dit besluit van de burgemeester.

De Wet BIBOB (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) geeft de gemeente de mogelijkheid zich te beschermen tegen het risico dat zij ongewild criminele activiteiten faciliteert met vergunningen of subsidies. Dat gebeurt door de achtergronden van een bedrijf of persoon te onderzoeken. Als de partij een crimineel verleden heeft of als er onduidelijke financiële constructies zijn, kan de overheid de vergunning of subsidie weigeren. De minister van Veiligheid en Justitie heeft gemeenten gevraagd ook coffeeshops aan zo’n screening te onderwerpen.

De PvdA is, net als een ruime meerderheid van de gemeenteraad, zeker niet tegen zo’n screening. Het is belangrijk dat de gedoogde cannabishandel niet verweven raakt met criminaliteit. Bovendien kan de screening onderdeel gaan uitmaken van het keurmerk voor coffeeshops, dat binnenkort in Haarlem wordt ingevoerd (zie een eerdere blog). Ook veel coffeeshophouders zijn om die reden akkoord met de screening.

Maar het mag natuurlijk niet zo zijn dat coffeeshops niet door de screening komen alleen maar omdat de teelt en aanvoer van cannabis in Nederland illegaal (en dus per definitief crimineel) is. Dan helpen we ons succesvolle gedoogbeleid om zeep. Ik heb burgemeester Bernt Schneiders dan ook gevraagd om deze zogenaamde ‘achterdeurproblematiek’ buiten beschouwing te laten bij de Bibob-screening. Dat heeft de burgemeester toegezegd. Er zal geen coffeeshop in Haarlem gesloten worden enkel en alleen omdat zij contacten heeft met illegale telers en handelaars van cannabis.