Meer

Archive | Participatie

Op bezoek bij de wijkraad Meerwijk

Ongeveer één keer per maand houden wij als PvdA-fractie onze wekelijkse fractievergadering niet in het stadhuis, maar op locatie bij een organisatie, bedrijf of instelling in de stad. Het eerste uur brengen we dan een werkbezoek en daarna hebben we nog een korte fractievergadering ter plekke. Zo bezochten we in januari Stichting Stad (zie een eerdere blog). Maandag 11 februari waren we op bezoek bij de wijkraad Meerwijk, één van de vier wijkraden in Schalkwijk.

Het bezoek aan de wijkraad stond vooral in het teken van de mogelijke sluiting van wijkcentrum Meerwijk. Welzijnsorganisatie Dock wil gaan werken vanuit een andere locatie in de wijk. De wijkraad verzet zich tegen sluiting en dreigt zelfs haar werk neer te leggen als het centrum zou sluiten (zie dit bericht in het Haarlems Dagblad). Voor ons alle reden om eens bij deze wijkraad op bezoek te gaan.

Het zou zonde zijn als het wijkcentrum helemaal zou sluiten. Het centrum is splinternieuw, behoorlijke kapitaalvernietiging dus. Niet alleen verliezen daardoor belangrijke wijkfuncties hun onderdak, maar ook is het slecht voor de sociale veiligheid in en rond Meerwijk Centrum.

Mijn collega’s Helga, Moussa en Roel gaan in overleg met de wijkraad bekijken of het mogelijk is om het wijkcentrum ook na het vertrek van Dock beschikbaar te houden voor de buurt. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door het beheer over te dragen aan een andere organisatie, bijvoorbeeld een corporatie. De wijkraad is hierover al in gesprek met Pré Wonen.

Stichting Stad: een motie in werking

Ongeveer eens per maand vergaderen wij als PvdA-fractie niet op het stadhuis, maar hebben wij fractievergadering op locatie. Wij bezoeken dan een bedrijf, instelling of organisatie in de stad. Maandag 21 januari waren we op bezoek bij Stichting Stad, de organisatie voor jongeren met goede ideeën. Voor mijzelf een extra interessant bezoek, omdat Stichting Stad mijn allereerste motie in de gemeenteraad ooit uitvoert.

In november 2006 diende ik samen met mijn toenmalige fractiegenoot Marijke Lodeweegs een motie in, die vroeg een initiatievenfonds voor goede ideeën van jongeren op te richten. Uit dit fonds kunnen jongeren een bijdrage krijgen om hun idee uit te voeren. Op die manier wilden wij jongeren meer invloed geven op wat er in de stad gebeurt. Toenmalig wethouder Maarten Divendal heeft vervolgens de jonge en enthousiaste mensen van Stichting Stad gevraagd dit initiatievenfonds voor de gemeente uit te voeren. Zij begeleiden jongeren met goede ideeën om hun droom werkelijkheid te maken.

Inmiddels zijn hieruit tal van initiatieven voortgekomen. Het bekendste voorbeeld is stadsstrand De Oerkap, dat ooit als idee van een paar jongeren is ontstaan met steun van Stichting Stad. Maar ook zijn er tal van ideeën op het gebied van sport, cultuur, muziek en workshops met steun van het initiatievenfonds uitgevoerd. Het recentste initiatief is onderstaande promotiefilm over Schalkwijk, gemaakt door een aantal jongeren die vinden dat hun stadsdeel te vaak negatief in het nieuws komt:

Haarlems Dagblad: ‘Geld moet sneller naar Parkwijk’

Donderdag 12 mei stelde ik mondelinge vragen in de gemeenteraad over de bureaucratie bij de 40-plusgelden voor Haarlem-Oost (zie een eerdere blog). Die dag besteedde het Haarlems Dagblad hier al aandacht aan (zie dit bericht). Zaterdag 14 mei schrijft het Haarlems Dagblad opnieuw over de mondelinge vragen, dit keer over de beantwoording door wethouder Rob van Doorn. Je kunt dit artikel hier lezen. Verder lezen

Voorkom bureaucratie bij wijksubsidies Haarlem-Oost

De procedure voor subsidieaanvragen voor bewonersinitiatieven uit de zogenaamde 40-plusgelden in Haarlem-Oost zal worden versimpeld en verbeterd. Dat heeft wethouder Rob van Doorn donderdag 12 mei toegezegd in antwoord op mijn mondelinge vragen. De 40-plusgelden zijn bedoeld voor sociale wijkverbetering in Parkwijk en Slachthuisbuurt.

De gemeente investeert fors in verbetering van de woningen en de fysieke leefomgeving in Haarlem-Oost, maar daarnaast zijn ook investeringen in de sociale samenhang, werkgelegenheid en jeugd van groot belang. De PvdA was dan ook erg blij toen de gemeente een forse subsidie van het Rijk kreeg uit het Preventiebudget 40-pluswijken voor Parkwijk en Slachthuisbuurt (zie een eerdere blog). Dit geld is bedoeld voor sociale wijkverbetering in wijken die niet behoren tot de 40 prachtwijken, maar wel sociale problemen kennen. Haarlem heeft voor Haarlem-Oost de maximale subsidie van 2 miljoen euro van het Rijk gekregen. Corporaties en gemeente leggen daarnaast elk 1 miljoen euro bij.’

Natuurlijk wordt uit dit geld met veel succes een aantal structurele zaken betaald, zoals werkgelegenheidsprojecten en buurtcentrum De Hamelink. Maar daarnaast was het een belangrijke doelstelling van de subsidieaanvraag om samen met wijkbewoners plannen te maken om het geld te besteden. Goede ideeën van betrokken buurtbewoners zouden moeten worden gehonoreerd. Nu blijkt echter dat goede ideeën van bewoners vaak stuklopen op bureaucratie binnen de gemeente. Zij moeten maanden wachten op afhandeling van hun subsidieaanvraag en vrijwilligers moeten soms zaken uit eigen zak voorschieten. Verschillende initiatiefnemers zijn al teleurgesteld afgehaakt.

De PvdA baalt stevig van deze berichten. Dit College heeft juist de ambitie bewoners meer te betrekken bij hun wijk en samen met bewoners te werken aan verbetering van de buurt. Voorwaarde daarvoor is dat subsidieaanvragen snel en zonder veel bureaucratie worden afgehandeld. Ik ben dan ook blij met de toezegging van de wethouder dat dit zo worden verbeterd. Hij denkt onder meer aan het geven van een voorschot bij kleine bedragen. Dat zou al een mooie verbetering zijn.

Haarlems Dagblad: ’40-Plusgelden veel sneller de wijken in’

Donderdag 12 mei zal ik in de gemeenteraad mondelinge vragen stellen over berichten dat subsidieaanvragen van bewoners voor de zogenaamde 40-plusgelden in Haarlem-Oost stuklopen op bureaucratie bij de gemeente. De 40-plusgelden zijn gelden voor sociale wijkverbetering in Parkwijk en Slachthuisbuurt. Vandaag schrijft het Haarlems Dagblad over deze mondelinge vragen. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Vernieuwend participeren over gebiedsvisies in Noord

Vorige week schreef ik over de gebiedsvisie Oostradiaal, die inmiddels af is en komende week ter besluitvorming voorligt in de gemeenteraad (zie een eerdere blog). Twee andere gebiedsvisies, beide in Haarlem-Noord, zijn nog in een veel vroeger stadium. Op dit moment wordt een start gemaakt met het opstellen van de gebiedsvisies voor de Kleverlaanzone (o.a. stadskweektuin) en het Schoterbos (waaronder ook het Noordersportpark en het voormalige stadion van HFC Haarlem valt).

De gemeente stelt de komende jaren een groot aantal gebiedsvisies vast, waarin wordt aangegeven welke ontwikkelingen de gemeente in een bepaald gebied de komende jaren wil toestaan. De gebiedsvisie vult het gat tussen het abstracte Structuurplan en de gedetailleerde bestemmingsplannen. Dit is een relatief nieuw instrument in Haarlem. Toen de gemeenteraad in december 2009 besloot met gebiedsvisies te gaan werken diende ik samen met D66, GroenLinks, SP en CDA de motie ‘Gebiedsvisies maken we samen’ in. Daarin vroegen wij bewoners in een vroeg stadium actief te betrekken bij het opstellen van de gebiedsvisies en bij enkele gebiedsvisies gebruik te maken van vernieuwende vormen van participatie, zoals interactieve beleidsvorming, ontwerpateliers of participatie via internet.

De twee gebiedsvisies die nu in Haarlem-Noord worden gemaakt zijn goede voorbeelden van wat ik in gedachte had toen ik deze motie indiende. Bij de gebiedsvisie Schoterbos zal gewerkt worden met een ideeënbijeenkomst vooraf en daarna ontwerpateliers. Bij de gebiedsvisie Kleverlaanzone gaat de participatie vooral via internet. In een Youtubefilmpje roept wethouder Ewout Cassee bewoners op om via een speciale website ideeën aan te leveren. Hier voeren verschillende mensen zelfs actief campagne in de buurt om steun te krijgen voor hun idee. Twee vernieuwende manieren van participeren, waarbij bewoners en andere betrokkenen al meteen vanaf het begin van het proces actief kunnen meedenken.

Dinsdag 11 januari was ik aanwezig bij de startbijeenkomst voor de gebiedsvisie Schoterbos (zie foto). Tijdens deze avond konden bewoners al hun ideeën over het park, voorzieningen, sportvelden, duurzaamheid en verkeer meegeven aan de opstellers van de gebiedsvisie. De opkomst was enorm, eigenlijk veel te groot voor het zaaltje bij Stayokay dat de gemeente had gehuurd. Je merkte dat sommige bewoners in het begin nog wat wantrouwend waren over deze nieuwe werkwijze (“er ligt vast al ergens een kant en klaar plan”), maar al snel kwamen er veel enthousiaste ideeën over hoe het park verbeterd kan worden en welke voorzieningen er toegevoegd zouden moeten worden. Komende maanden zullen deze ideeën worden verwerkt en zal er in ontwerpateliers verder worden gesproken over de verschillende mogelijkheden.

Column ‘Verkiezingskoorts’ op website Trouw

Elke dag laat Trouw in de rubriek ‘Verkiezingskoorts’ op haar website een kandidaat voor de gemeenteraad aan het woord over zijn of haar ambities en het gebruik van nieuwe media in de campagne. Dinsdag 2 februari schrijf ik over het betrekken van jongeren bij de lokale politiek. “Wij jongeren vormen ruim een kwart van de Haarlemse bevolking en zo’n tien procent van de kiesgerechtigden, maar je ziet ons nooit op de traditionele inspraakmomenten.” Lees hier de complete column op de website van Trouw. Verder lezen

Motie ‘Gebiedsvisies maken we samen’

Bij het opstellen van gebiedsvisies zullen bewoners en andere betrokkenen in een vroeg stadium worden betrokken. Ook zal er af en toe worden geëxperimenteerd met vernieuwende vormen van participatie, zoals interactieve beleidsvorming, ontwerpateliers of participatie via internet. Een motie van mij die hierom vraagt, ingediend samen met D66, SP, GroenLinks en CDA, werd donderdag 3 december unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

kaart haarlemDonderdag 3 december besprak de gemeenteraad het Plan van Aanpak Gebiedsvisies. De gemeente gaat de komende jaren een groot aantal gebiedsvisies opstellen, waarin wordt aangegeven welke ontwikkelingen de gemeente in een bepaald gebied de komende jaren wil toestaan. Met de gebiedsvisie krijgt de gemeenteraad een nieuw instrument in handen om de ruimtelijke ordening in de stad te beïnvloeden. De gebiedsvisie vult het gat tussen het abstracte Structuurplan en de gedetailleerde bestemmingsplannen.

De PvdA wil dat bewoners en andere betrokkenen actief worden betrokken bij het opstellen van de verschillende gebiedsvisies. Gebiedsvisies lenen zich er bij uitstek voor om Haarlemmers in een vroeg stadium te betrekken bij de planvorming. Het Plan van Aanpak besteedt hier echter helemaal geen aandacht aan. Ik heb daarom samen met D66, SP, GroenLinks en CDA een motie ingediend om een goede participatie rond gebiedsvisies zeker te stellen.

De motie vraagt daarnaast om bij enkele gebiedsvisies ook te experimenteren met vernieuwende vormen van participatie, waarbij Haarlemmers nog nauwer worden betrokken. Te denken valt daarbij aan interactieve beleidsvorming, ontwerpateliers of participatie via internet. Haarlem maakt in vergelijking met andere steden nog weinig gebruik van deze vernieuwende manieren om bewoners te betrekken bij plannen in hun wijk of stad. Dat is jammer, want de ervaring in andere steden leert dat zo meer mensen bij de besluitvorming kunnen worden betrokken en dat het draagvlak voor ontwikkelingen in de stad toeneemt. De gebiedsvisies zijn een mooi instrument om hier wat vaker mee aan de slag te gaan.

Lees hier de tekst van de motie. Verder lezen

Gast van de Raad

Elke raadsvergadering nodigt de gemeenteraad een aantal Haarlemmers per brief persoonlijk uit voor ‘Gast van de Raad’. Zij krijgen van twee raadsleden een toelichting op het werk van de gemeenteraad en kunnen vervolgens de raadsvergadering bijwonen. Donderdag 23 april ontving is samen met SP-raadslid Femke de Leeuw de gasten van de raad van deze week.

raadszaal

Gast van de Raad is een initiatief van mijn fractiegenoot Joyce Langenacker. In onder meer Amersfoort kennen ze dit al langer. De gemeenteraad nam in juni een motie van de PvdA aan die vroeg dit ook in Haarlem in te voeren (zie hier). Voor elke raadsvergadering worden 400 Haarlemmers uit een stadsdeel per brief uitgenodigd. De ervaring leert dat daarvan zo’n tien procent (ca. 40 mensen) komt. Zij worden ontvangen door twee raadsleden, die hen een toelichting geven op het werk van de gemeenteraad. Daarna kunnen zij vanaf de publieke tribune de raadsvergadering bijwonen. De burgemeester heet hen aan het begin van de vergadering speciaal welkom. Tot nu toe is het een groot succes en leidt het tot een aanzienlijk vollere publieke tribune.

De raadsvergadering was overigens dit keer erg kort en niet echt spannend. Om de vergadering heen waren wel verschillende andere bijeenkomsten gepland. Zo vond er voorafgaand aan de raad een stadsgesprek plaats over de economische crisis en was er inspraak over de gebiedsvisie Schalkwijk-Midden. Na afloop van de raadsvergadering was er nog een gezamenlijk commissievergadering van Samenleving en Ontwikkeling over het Badmintonpad. Hier worden de komende jaren een nieuwe VMBO-school, een badmintonhal en woningen gebouwd. De discussie gaat vooral over een hoge woontoren, die op veel bezwaar van omwonenden en raadsleden stuit.

Wijkcontracten ondertekend

Maandag 22 september vond de jaarlijkse barbecue van de Haarlemse wijkraden plaats in de Stadskweektuin. De gemeente organiseert dit elk jaar voor de leden van de verschillende wijkraden als dank voor hun inzet voor de stad. Tijdens deze barbecue werden ook twee nieuwe wijkcontracten ondertekend: van het Rozenprieel en van Parkwijk. Vorig jaar werden al vijf andere wijkcontracten ondertekend en binnenkort volgen er nog twee.

Wijkgericht werken is één van de vier prioriteiten uit het coalitieakkoord van PvdA, SP en VVD voor de komende vier jaar. Het wijkcontract is een initiatief van de gemeente Haarlem om wijkbewoners, corporaties, politie, welzijn en andere partners in de wijk te betrekken bij hun buurt. Zij bepalen wat er als eerste verbeterd moet worden aan de leefbaarheid en veiligheid, en zij werken zelf mee aan het oplossen van problemen. Onder het motto ‘Haarlem, daar teken ik voor!’ staan in het wijkcontract afspraken over wie, wat, wanneer gaat doen in de wijk.

De bewonersavond in het Rozenprieel

 

Het Rozenprieel is één van de wijken waarvoor ik namens de PvdA-fractie contactpersoon ben. In juni schreef ik al over de bewonersavond, waar de uitkomsten van de wijkenquêtes en de wijkwandeling met de bewoners werd besproken (zie een eerdere log). De afgelopen tijd is gesproken over de precieze afspraken in het wijkcontract. In het wijkcontract van het Rozenprieel zijn afspraken gemaakt over zes thema’s: heel en schoon, groen in de wijk, onveilige plekken, kunst en cultuur, verkeer en parkeren en de aanpak van twee pleintjes en een buurttuin (Palmplein, plein Voorhelmstraat en de Tuin van Wim Jonker). Hier kun je de precieze afspraken uit het wijkcontract bekijken.

Behalve deze zes extra projecten uit het wijkcontract gebeurt er natuurlijk meer in het Rozenprieel. In 2006 stelde ik bijvoorbeeld vragen aan de wethouder over de Bethelkerk, die na een brand jaren stond te verkrotten (zie een eerdere log). Deze is inmiddels door de gemeente verkocht en wordt nu gerestaureerd. Ook wordt de Greinerschool, waarin ateliers van kunstenaars zijn gevestigd, opgeknapt door Ymere, waardoor hier een culturele broedplaats ontstaat midden in de wijk (zie een eerdere log).

Wijkcontract Rozenprieel

Haarlem werkt sinds een jaar met zogenaamde ‘wijkcontracten’. Hierin worden per wijk afspraken vastgelegd over verbetering van de leefbaarheid en veiligheid voor de komende twee jaar. Vorig jaar gingen deze wijkcontracten in de eerste vijf wijken van start. Dit jaar wordt er opnieuw in vijf wijken zo’n contract afgesloten. Eén daarvan is het Rozenprieel, één van de wijken waarvoor ik namens de PvdA-fractie contactpersoon ben. Gisteren vond een bewonersavond hierover plaats in een grote tent bij wijkcentrum De Tulp.

Wijkgericht werken is één van de vier prioriteiten uit het coalitieakkoord van PvdA, SP en VVD voor de komende vier jaar. Het wijkcontract is een initiatief van de gemeente Haarlem om wijkbewoners, corporaties, politie, welzijn en andere partners in de wijk te betrekken bij hun buurt. Zij bepalen wat er als eerste verbeterd moet worden aan de leefbaarheid en veiligheid, en zij werken zelf mee aan het oplossen van problemen. Onder het motto ‘Haarlem, daar teken ik voor!’ staan in het wijkcontract afspraken over wie, wat, wanneer gaat doen in de wijk.

wijkcentrum De Tulp

 

De afgelopen tijd konden alle bewoners van het Rozenprieel een enquête invullen over welke problemen zij als eerste aangepakt willen hebben. Ook maakte burgemeester Bernt Schneiders met wijkbewoners een wandeling door de buurt. Gisteren werden de resultaten hiervan gepresenteerd in zes concrete projecten die de komende twee jaar zullen worden uitgevoerd. Die lopen uiteen van beter onderhoud en meer groen in de wijk tot het aanpakken van onveilige plekken en het organiseren van culturele projecten. Ook zullen twee verloederde pleinen en een buurttuin worden opgeknapt.

Bewoners konden zich gisteren opgeven om mee te doen aan een werkgroep rond elk van deze zes projecten. Zij kunnen dan meedenken over oplossingen, maar bijvoorbeeld zich ook zelf actief inzetten voor een onderwerp door bijvoorbeeld geveltuintjes te maken of een stuk groen te adopteren. Dit resulteert in een aantal concrete en meetbare afspraken, die worden vastgelegd in het wijkcontract. Dit zal worden ondertekend door o.a. de burgemeester, bewoners, politie en corporaties. Alle acties moeten dan binnen twee jaar zijn uitgevoerd.

Behalve deze zes extra projecten uit het wijkcontract gebeurt er natuurlijk meer in het Rozenprieel. In 2006 stelde ik bijvoorbeeld vragen aan de wethouder over de Bethelkerk, die na een brand jaren stond te verkrotten (zie een eerdere log). Deze is inmiddels door de gemeente verkocht en wordt nu gerestaureerd. Ook wordt de Greinerschool, waarin ateliers van kunstenaars zijn gevestigd, opgeknapt door Ymere, waardoor hier een culturele broedplaats ontstaat midden in de wijk (zie een eerdere log).