Meer

Archive | Raadscommissie Bestuur

Het stadhuis moet het stadhuis blijven

Het stadhuis moet het bestuurscentrum van onze stad blijven. De PvdA ziet niets in het voorstel van onder meer Haarlem Plus en het CDA om de wethouders te huisvesten in het nieuwe stadskantoor. Dat heb ik donderdag 22 augustus gezegd in de raadscommissie Bestuur.

Stadhuis

Al sinds de veertiende eeuw is Haarlem vanuit het stadhuis aan de Grote Markt bestuurd. Eerst door de graven van Holland, later door het stadsbestuur van Haarlem. Dat is een belangrijk historisch gegeven, dat identiteit geeft aan onze stad. Veel Haarlemmers voelen zich met dit gebouw verbonden. Ik vind dan ook dat het stadsbestuur gewoon in het stadhuis gevestigd moet zijn, zowel burgemeester en wethouders als de gemeenteraad.

Haarlem Plus en CDA stellen dat het voor de communicatie tussen ambtenaren en wethouders beter zou zijn als zij in één gebouw gevestigd zijn. Zij doen daarbij net alsof de afstand enorm groot is. In werkelijkheid liggen de nieuwe stadskantoren echter nog geen 300 meter van het stadhuis verwijderd. Ik maak mij er geen enkele zorgen over dat ambtenaren en wethouders in staat zijn die afstand te overbruggen.

Ontheffing voor straatmuzikanten

Straatmuzikanten en -artiesten mogen alleen nog in Haarlem optreden, als ze in het bezit zijn van een (gratis) ontheffing. Een meerderheid van de raadscommissie Bestuur heeft donderdag 4 april ingestemd met dit voorstel van het college van B&W. Door de invoering van ontheffingen wordt handhaving van de regels voor straatmuziek makkelijker.

In Haarlem woedt al ruim een jaar een discussie over straatmuzikanten (zie o.a. deze en deze blog). Muziek op straat is leuk, maar het levert soms veel overlast op voor bewoners en ondernemers, zeker als de muzikanten niet meer dan drie noten kunnen spelen. Bovendien lijkt er soms sprake te zijn van uitbuiting of slechte werkomstandigheden bij sommige met name Oost-Europese straatmuzikanten. De gemeenteraad vroeg het college van B&W daarom in een motie met een voorstel te komen voor meer grip op straatmuziek.

Naar het voorbeeld van Utrecht kiest Haarlem nu voor een ontheffingsstelsel. Straatartiesten kunnen gratis een ontheffing aanvragen bij de gemeente. Ze moeten zich daarbij wel kunnen legitimeren. Doordat de ontheffing persoonlijk is, kan deze ook worden afgenomen als muzikanten zich niet aan de regels houden. Zo moeten zij elk kwartier van plek wisselen, om overlast te voorkomen. Dit kan nu beter worden gehandhaafd.

De PvdA verwacht wel dat de gemeente, wanneer er uitbuiting of andere misstanden worden geconstateerd, daar ook verder mee aan de slag gaat. Ik heb het college opgeroepen ook daar nog een voorstel voor te doen.

Haarlems Dagblad: Geen top twintig maar loserlijst

Donderdag 17 januari riep ik de burgemeester in de raadscommissie Bestuur op een andere naam te zoeken voor de ‘top-20′ van meest criminele jongeren in Schalkwijk (zie een eerdere blog). Deze term zou de status van deze jonge criminelen onder andere jongeren kunnen verhogen, terwijl juist wordt beoogd dat minder jongeren hun voorbeeld volgen. Maandag 21 januari schrijft het Haarlems Dagblad hierover. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Veiliger Schalkwijk door harde aanpak criminele jeugd

Gemeente, politie en openbaar ministerie gaan de aanpak van de 25 meest criminele jongeren in Schalkwijk fors intensiveren. Hiermee moet de criminaliteit en overlast die deze jongeren veroorzaken flink worden teruggedrongen. De PvdA vraagt al langer om zo’n intensieve aanpak en steunt dit plan van de burgemeester van harte.

PolitieHet gaat om een kleine groep met name Marokkaanse jongeren, die samen verantwoordelijk zijn voor een aanzienlijk deel van de criminaliteit en overlast in Schalkwijk. Zij trekken zich van niemand iets aan en lijken er een sport van te maken de politie uit te dagen. Deze kleine groep verpest het bovendien voor de vele Marokkaanse Haarlemmers die niets met criminaliteit te maken hebben, maar wel elke keer op het gedrag van deze jongeren wordt aangesproken.

Gemeente, politie en OM gaan deze 25 jongeren nu intensief volgen. Criminaliteit zal hard worden aangepakt. Zo hoopt de gemeente onder meer het hoge aantal woninginbraken in Schalkwijk (zie een eerdere blog) een halt toe te roepen. Ook zullen andere jongeren hierdoor zien dat misdaad niet loont. Maar ook preventie is belangrijk. Daarom zal er geprobeerd worden de ‘meelopers’ van deze groep een ander perspectief te bieden: werk of dagbesteding in plaats van hangen, overlast veroorzaken en criminaliteit. Alles op alles wordt gezet om te voorkomen dat jongere broertjes of vriendjes het voorbeeld van deze jongeren volgen en ook kiezen voor een criminele carrière.

De PvdA vraagt al langer aandacht voor deze groep criminele jongeren in Schalkwijk. Mijn collega Moussa Aynan is hier al jaren mee bezig en zelf stel ik het met grote regelmaat aan de orde in de raadscommissie Bestuur. Wij zijn dan ook blij dat burgemeester Bernt Schneiders nu kiest voor deze intensieve aanpak. Wel vragen wij de burgemeester te kiezen voor een andere term dan de top-25. Sommige jongeren zullen het juist stoer vinden in zo’n top te staan, terwijl het juist gaat om 25 losers die het voor Schalkwijk verpesten. Deze aanpak moet criminele jongeren hun status onder leeftijdsgenoten ontnemen, in plaats van deze juist te verhogen.

Keurmerk coffeeshops als alternatief voor wietpas

De Haarlemse gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met de instelling van een keurmerk voor coffeeshops. Dit is het Haarlemse alternatief voor de wietpas. Alle fracties in de Haarlemse gemeenteraad, inclusief CDA en VVD, hebben zich uitgesproken tegen de wietpas, die leidt tot meer straathandel en meer overlast. Hopelijk neemt de landelijke politiek een voorbeeld aan dit Haarlemse alternatief en wordt de wietpas vervangen door een keurmerk.

Het Keurmerk Haarlemse Coffeeshops is uniek in Nederland. Coffeeshophouders die een veilig en verantwoord verkoopbeleid voeren, door de Bibobscreening zijn gekomen, klanten goed voorlichten en de regels uit het gemeentelijke drugsbeleid serieus nemen komen in aanmerking voor een keurmerk. Er komt een speciale voorlichtingsfolder voor klanten, in de coffeeshops komen posters te hangen met de huisregels en er zal met een kleurcode de sterkte van producten worden aangegeven. Coffeeshops die een keurmerk hebben komen bij kleine overtredingen in aanmerking voor een milder sanctieregime.

De PvdA dringt al langer aan op een ander lokaal softdrugsbeleid, waarbij we de verkoop beter kunnen reguleren en zo de veiligheid en volksgezondheid beter in de hand kunnen houden. Wij zijn dan ook blij met het keurmerk, dat een initiatief is van de Haarlemse coffeeshophouders en enthousiast is omarmd door burgemeester Bernt Schneiders. Hij is inmiddels een landelijke lobby gestart om de algemene invoering van de wietpas tegen te houden, met het Haarlemse keurmerk als alternatief. Hopelijk nemen VVD en PvdA dit voorstel over bij de kabinetsformatie en wordt het Haarlemse keurmerk een voorbeeld voor heel Nederland.

Proef: Patronaat en nachtclub(s) tot zes uur open

Er komt een proef waarbij Patronaat en één of twee nachtclubs (waarschijnlijk Club Stalker) maximaal tien avonden per jaar tot 6:00 uur open mogen blijven. Dat heeft de raadscommissie Bestuur donderdag 6 september besloten. Op die manier kan bekeken worden of ruimere sluitingstijden in de horeca inderdaad leiden tot minder overlast, zoals een meerderheid van de gemeenteraad verwacht.

Al jaren woedt er een discussie over de sluitingstijden van de horeca in de Haarlemse gemeenteraad (zie eerdere blogs). De PvdA is voorstander van vrije sluitingstijden in de horeca, omdat wij denken dat het leidt tot minder overlast. Wanneer niet alle bezoekers tegelijkertijd om 4 uur op straat komen te staan maar geleidelijk vertrekken zal dat de overlast verminderen en de veiligheid vergroten, zo blijkt ook in een aantal steden die al vrije sluitingstijden kennen. De politie en de wijkraad binnenstad hebben echter aarzelingen bij vrije sluitingstijden. Daarom hebben wij voorgesteld het eerst op beperkte schaal uit te proberen in een pilot.

Burgemeester Bernt Schneiders heeft deze wens van de gemeenteraad nu uitgewerkt in een voorstel. Tijdens de vergadering van de raadscommissie Bestuur werd dit voorstel op verzoek van onder meer de PvdA nog op twee punten aangepast. Ten eerste zal het gaan om maximaal tien avonden per jaar, in plaats van vijf avonden in een periode van acht maanden. Ten tweede zal behalve het gesubsidieerde Patronaat ook een commerciële nachtclub als Club Stalker kunnen deelnemen aan de proef. Dat laatste was ook een uitdrukkelijke wens van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Haarlem, om zo oneerlijke concurrentie te voorkomen.

Het is mooi dat er na jaren discussiëren nu eindelijk iets gaat gebeuren. We kunnen nu in de praktijk gaan bekijken wie er gelijk heeft: de mensen die stellen dat ruimere sluitingstijden tot meer overlast leiden, of de mensen die aan de hand van ervaringen in andere steden juist overtuigd zijn dat de overlast erdoor afneemt. Ik heb daar de afgelopen jaren in de Haarlemse gemeenteraad samen met enkele collega’s hard voor geknokt en ben blij dat er nu eindelijk resultaat is.

Haarlems Dagblad: Raad valt over 17 miljoen voor Fortress

Donderdag 14 juni besprak de raadscommissie Bestuur het rapport van de Rekenkamercommissie over stadskantoor Zijlpoort. Een kritisch en hard rapport, dat toont dat er met name vorige collegeperiode grote fouten zijn gemaakt rond dit project en dat de informatievoorziening naar de raad lange tijd tekort schoot. Haarlems Dagblad doet 15 juni verslag van dit debat in de raadscommissie. Ook ik word in dit artikel geciteerd. Je kunt dit artikel hier lezen. Verder lezen

Actieprogramma Veiligheid in Schalkwijk

De gemeente Haarlem gaat de komende jaren extra aandacht besteden aan de veiligheid in Schalkwijk. De raadscommissie Bestuur besprak donderdag 24 mei het Actieprogramma Veiligheid in Schalkwijk, dat mede tot stand kwam op aandringen van de PvdA-fractie. In het programma staan verschillende nieuwe acties voor een veilige leefomgeving, veilig ondernemen en het voorkomen van overlast en criminaliteit door jongeren.

Veiligheid is in de hele stad belangrijk, maar er zijn twee stadsdelen met specifieke problemen: de binnenstad en Schalkwijk. De binnenstad krijgt al veel extra aandacht vanwege alle winkels en uitgaansgelegenheden. Schalkwijk heeft relatief veel problemen met woninginbraken en overlastgevende en criminele jongeren. De PvdA vraagt daarom al een tijd om ook de veiligheid in dit stadsdeel extra aandacht te geven.

Mijn fractiegenoot Moussa Aynan vroeg de afgelopen jaren verschillende malen aandacht voor de groeiende problemen met criminele jongeren in Schalkwijk. Ook diende de PvdA vorig jaar een motie in die vroeg om meer inzet voor dit stadsdeel, onder andere voor veiligheid. Dat heeft nu geleid tot een stevig actieprogramma, dat de veiligheid in Schalkwijk moet vergroten.

In het actieprogramma wordt veel aandacht besteed aan individuele aanpak van jongeren die crimineel gedrag vertonen of dreigen te ontsporen. De PvdA is daar blij mee. Gelukkig gaat het met het overgrote deel van de jongeren in Schalkwijk prima, maar er zijn ook groepen criminele jongeren actief. Die jongeren zullen nu actief gevolgd en zo nodig aangepakt worden. Zo komt er een speciale aanpak voor kinderen tussen de 8 en 15 jaar die in aanraking dreigen te komen met criminaliteit. Ook kunnen criminele jongeren een gebiedsverbod krijgen en worden ouders meer aangesproken op hun verantwoordelijkheid.

Ik heb daarnaast wel nog aandacht gevraagd voor preventie. Preventie en repressie moeten hand in hand gaan. Om jongeren op het rechte pad te houden is het ook belangrijk dat er voldoende stageplekken beschikbaar zijn en er genoeg te doen is voor jongeren. Goede samenwerking met scholen, centra voor jeugd en gezin en jeugdzorg is daarom belangrijk.

PvdA vraagt aandacht voor digitale risico’s

Donderdag 10 mei besprak de raadscommissie Bestuur het nieuwe Risicoprofiel van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). In dit Risicoprofiel wordt bekeken welke risico’s onze regio bedreigen en op welke mogelijke rampen brandweer, ambulances en politie zich moeten voorbereiden. De PvdA is in grote lijnen positief over dit Risicoprofiel, maar mist aandacht voor digitale risico’s als cyberaanvallen. Ook D66 en GroenLinks vroegen hier aandacht voor.

Cyberaanvallen en het (als gevolg daarvan) op grote schaal wegvallen van internet is een serieus risico. Er zijn zoveel voorzieningen en systemen afhankelijk van het internet, dat het niet goed functioneren de maatschappij ernstig kan ontwrichten. Denk bijvoorbeeld aan het betalingsverkeer, communicatie van hulpverleners en digitaal aangestuurde elektriciteitscentrales.

Onlangs bleek uit onderzoek dat Nederland nog onvoldoende is voorbereid op cyberaanvallen en de gevolgen die zij kunnen hebben voor de maatschappij. Natuurlijk is dit in eerste instantie een landelijke verantwoordelijkheid, maar ook de veiligheidsregio’s hebben een rol wanneer het internet wegvalt en de maatschappij daardoor wordt ontwricht.

De komende tijd zal een Nationaal Cyber Security Centre werken aan oplossingen om Nederland beter voor te bereiden op dit soort digitale risico’s. Ik heb burgemeester Bernt Schneiders gevraagd om, wanneer dit leidt tot aanbevelingen voor de veiligheidsregio’s, het risicoprofiel hier tussentijds op aan te passen. De burgemeester heeft dit toegezegd.

Haarlems Dagblad: ‘Beerput Zijlpoort opengetrokken’

Donderdag 26 april sprak de raadscommissie Bestuur over een nieuwe overschrijding in de kosten voor het nieuwe gemeentekantoor Zijlpoort. Zoals je op deze site al vaker hebt kunnen lezen (zie o.a. hier) wordt de gemeentehuisvesting, die volgens SP en VVD in 2006 veel goedkoper zou worden dan het door de PvdA gewenste kantoor in Schalkwijk, steeds maar duurder. De PvdA is zeer kritisch over deze nieuwe overschrijding. Waren deze kosten echt niet eerder te voorzien? Zaterdag 28 april doet het Haarlems Dagblad verslag van deze commissievergadering. Ook ik word daarin geciteerd. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Bibob-screening coffeeshops

Burgemeester Bernt Schneiders heeft besloten een Bibob-screening in te voeren voor Haarlemse coffeeshops. Op die manier moet voorkomen worden dat de overheid ongewild criminaliteit faciliteert met vergunningen. Donderdag 12 april besprak de raadscommissie Bestuur dit besluit van de burgemeester.

De Wet BIBOB (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) geeft de gemeente de mogelijkheid zich te beschermen tegen het risico dat zij ongewild criminele activiteiten faciliteert met vergunningen of subsidies. Dat gebeurt door de achtergronden van een bedrijf of persoon te onderzoeken. Als de partij een crimineel verleden heeft of als er onduidelijke financiële constructies zijn, kan de overheid de vergunning of subsidie weigeren. De minister van Veiligheid en Justitie heeft gemeenten gevraagd ook coffeeshops aan zo’n screening te onderwerpen.

De PvdA is, net als een ruime meerderheid van de gemeenteraad, zeker niet tegen zo’n screening. Het is belangrijk dat de gedoogde cannabishandel niet verweven raakt met criminaliteit. Bovendien kan de screening onderdeel gaan uitmaken van het keurmerk voor coffeeshops, dat binnenkort in Haarlem wordt ingevoerd (zie een eerdere blog). Ook veel coffeeshophouders zijn om die reden akkoord met de screening.

Maar het mag natuurlijk niet zo zijn dat coffeeshops niet door de screening komen alleen maar omdat de teelt en aanvoer van cannabis in Nederland illegaal (en dus per definitief crimineel) is. Dan helpen we ons succesvolle gedoogbeleid om zeep. Ik heb burgemeester Bernt Schneiders dan ook gevraagd om deze zogenaamde ‘achterdeurproblematiek’ buiten beschouwing te laten bij de Bibob-screening. Dat heeft de burgemeester toegezegd. Er zal geen coffeeshop in Haarlem gesloten worden enkel en alleen omdat zij contacten heeft met illegale telers en handelaars van cannabis.

Tijdelijk cameratoezicht voor herhaling vatbaar

Afgelopen jaarwisseling zijn er op plekken waar vaak problemen ontstaan in de nacht van oud en nieuw tijdelijk camera’s ingezet. De PvdA heeft daarmee ingestemd (zie een eerdere blog), maar ik heb daar wel als voorwaarde aan verbonden dat er na afloop een evaluatie zou komen over nut en noodzaak van tijdelijk cameratoezicht. De burgemeester zegde dit toe en deze evaluatie werd donderdag 23 februari besproken in de raadscommissie Bestuur.

De ervaringen met de combinatie van tijdelijk cameratoezicht en andere maatregelen tijdens de jaarwisseling zijn zeer positief. De camera’s hebben geholpen om op het juiste moment met de politie op de juiste plek aanwezig te zijn, waardoor de jaarwisseling in Haarlem-Oost en Schalkwijk is veel rustiger verlopen dan de afgelopen jaren.

De PvdA is nooit voorstander geweest van permanent cameratoezicht, omdat wij denken dat de problemen daardoor alleen maar verplaatsen, inzet van handhaving en politie veel effectiever is en de privacy van Haarlemmers onevenredig wordt aangetast. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad is dat met ons eens. Maar dat betekent niet dat wij cameratoezicht altijd uitsluiten. Tijdelijke en zeer gerichte inzet op plekken waar we van tevoren weten dat daar problemen zullen ontstaan, zoals tijdens de jaarwisseling, steunen wij wel.

Het experiment tijdens de afgelopen jaarwisseling is wat de PvdA betreft dan ook voor herhaling vatbaar. Daar verbinden wij wel twee voorwaarden aan. Ten eerste moet het gaan om echt tijdelijke inzet, voor maximaal enkele dagen. En ten tweede moet het cameratoezicht altijd vooraf in de raadscommissie Bestuur worden besproken. Als aan die twee voorwaarden wordt voldaan en de noodzaak is aangetoond zullen wij voorstellen voor tijdelijk cameratoezicht positief beoordelen.

 

Zijlpoort: hindernisbaan naar een nieuw stadskantoor

De ambtenaren van de gemeente Haarlem, die nu nog zijn gehuisvest op zeven verschillende plekken in de stad, krijgen een nieuwe onderkomen. Naast het stadhuis en het onlangs geopende kantoor Raakspoort zal dat gebeuren in het voormalige postkantoor aan de Gedempte Oude Gracht, de Zijlpoort. Donderdag 16 februari kregen we met de raad een rondleiding door dit pand, waar de werkzaamheden voor de verbouwing en gedeeltelijke sloop-nieuwbouw inmiddels in volle gang zijn.

De geschiedenis van de Zijlpoort tot nu toe heeft veel weg van een hindernisbaan. Zo’n acht jaar geleden nam de toenmalige gemeenteraad het besluit tot nieuwe huisvesting van de gemeentelijke ambtenaren, om zo te kunnen besparen op de kosten van de huidige kantoren. Aanvankelijk zou dit gebeuren in Schalkwijk aan de Schipholweg. De PvdA was voorstander van deze locatie, ook omdat het een impuls zou betekenen voor Schalkwijk en Haarlem-Oost. Met name VVD en SP vonden deze locatie echter te duur en tijdens de verkiezingscampagne van 2006 wisten zij daarmee veel stemmen te winnen. In het nieuwe College van B&W werd een keuze gemaakt voor een andere locatie in de binnenstad: de Raakspoort en Zijlpoort. Volgens toenmalig wethouder Van Velzen zou dat goedkoper zijn dan in Schalkwijk.

Inmiddels is helaas wel anders gebleken. Doordat beide kantoorpanden telkens weer duurder blijken uit te vallen dan gepland zijn ze inmiddels fors duurder geworden dan het oorspronkelijke plan in Schalkwijk. Met name bij de Zijlpoort bleek daarnaast sprake van behoorlijk forse risico’s, onder andere door problemen met ontwikkelaar Fortress. Een klokkenluider stelde dit vorig jaar nog aan de kaak. De gebrekkige manier waarop de raad daarover werd geinformeerd leidde tot een motie van afkeuring (zie een eerdere blog). Gelukkig is het inmiddels gelukt om veel van deze risico’s te voorkomen. De Rekenkamercommissie zal op verzoek van de gemeenteraad nog verder onderzoek doen naar hoe dit alles is gelopen (zie een eerdere blog).

Hoewel de Zijlpoort dus nooit de eerste voorkeur van de PvdA was, ben ik er wel van overtuigd dat de Zijlpoort, net als de Raakspoort, een prachtig gemeentekantoor gaat worden. Er ligt een mooi ontwerp van architect Max van Aerschot, waarin de historische elementen van het gebouw worden versterkt. Het kantoor wordt zeer duurzaam gebouwd, met onder meer een warmte-koudeopslag. En er zal, net als in de Raakspoort, op een zeer moderne manier gewerkt kunnen worden. Hopelijk zal het mooie resultaat bij de opening in 2014 de hindernisbaan die vooraf ging snel doen vergeten.

Pilot met latere sluitingstijden Patronaat

Er komt een pilot met latere sluitingstijden bij het Patronaat. Het Patronaat mag dan een aantal avonden per jaar tot 6 uur openblijven, mits ze na 3 uur geen nieuwe bezoekers meer toelaten. Op die manier kan bekeken worden of ruimere sluitingstijden in de horeca inderdaad leiden tot minder overlast. Donderdag 12 januari deed ik namens de PvdA dit voorstel in de raadscommissie Bestuur en kreeg daarbij steun van een ruime meerderheid van de raad (D66, VVD, GroenLinks, SP en Actiepartij). Burgemeester Bernt Schneiders zegde daarna toe binnen enkele maanden met een voorstel te komen om de verordening te wijzigen, waardoor dit mogelijk wordt.

De PvdA is al jaren voorstander van vrije sluitingstijden in de horeca, omdat wij denken dat het leidt tot minder overlast. Wanneer niet alle bezoekers tegelijkertijd om 4 uur op straat komen te staan maar geleidelijk vertrekken zal dat de overlast verminderen en de veiligheid vergroten, zo blijkt ook in een aantal steden die al vrije sluitingstijden kennen. De politie en de wijkraad binnenstad hebben echter aarzelingen bij vrije sluitingstijden. Daarom hebben wij voorgesteld het eerst op beperkte schaal uit te proberen in een pilot. Het Patronaat is het enige bedrijf dat op dit moment een aanvraag daartoe heeft ingediend. Daarom stellen wij voor deze aanvraag te honoreren in de vorm van een pilot.

Het Patronaat kan in deze pilot een aantal avonden per jaar, bijvoorbeeld twintig keer, open blijven tot 6 uur. Dit zal vooral worden gebruikt voor grotere dancefeesten, waarbij bezoekers van ver buiten Haarlem komen. Zij kunnen dan blijven totdat de eerste treinen weer gaan rijden, waardoor zij niet tussen 4 en 6 uur op straat blijven hangen. Om dit mogelijk te maken zal de verordening moeten worden aangepast. Ook omwonenden van het Patronaat krijgen nog de mogelijkheid voor inspraak. Volgens de burgemeester kan dit binnen enkele maanden worden gedaan, waardoor de pilot hopelijk in het nieuwe seizoen van start zou kunnen gaan.

PvdA blijft moeite houden met Scharlaken Koord

De PvdA blijft moeite houden met het streng-religieuze Scharlaken Koord als uitvoerder van het gemeentelijke uitstapprogramma voor prostituees. Wij willen het contract met hen daarom voor maximaal één jaar verlengen en gedurende dat jaar op zoek gaan naar een alternatief. Dat heb ik donderdag 15 december gezegd in de raadscommissie Bestuur. Ik verving fractiegenoot Helga Koper, die normaal dit onderwerp behandelt namens de PvdA.

De PvdA is groot voorstander van het uitstapprogramma voor prostituees. Daarom hebben wij ook bij de begroting samen met GroenLinks, D66 en VVD hier de komende jaren geld voor vrijgemaakt (zie een eerdere blog). Wij hebben er echter moeite mee dat dit uitstapprogramma wordt uitgevoerd door het Scharlaken Koord, dat bij het aannemen van personeel om deze publieke taak uit te voeren selecteert op religie. Alleen gelovige christenen mogen solliciteren.

Wij zijn absoluut niet tegen overheidssubsidies aan organisaties met een religieuze achtergrond. Dat kan heel goed, kijk bijvoorbeeld maar naar Stem in de Stad, maar er moet wel worden voldaan aan twee voorwaarden. Ten eerste mag er met overheidsgeld niet aan evangelisering worden gedaan. De overheid dient niet mee te betalen aan zieltjes winnen door religieuze organisaties. En ten tweede moet de organisatie bij het uitvoeren van publieke taken die door de gemeente worden gesubsidieerd niet discrimineren, ook niet in haar personeelsbeleid. Ook mensen die een ander geloof aanhangen of niet gelovig zijn moeten kunnen solliciteren. Op dat punt wringt wat ons betreft de schoen bij het Scharlaken Koord.

Helaas stonden wij in de commissie vrijwel alleen met ons voorstel om te zoeken naar een alternatief, we kregen alleen steun van SP en Actiepartij. Een meerderheid van de commissie wil het contract met het Scharlaken Koord tot 2013 verlengen. VVD, D66 en GroenLinks, die landelijk terecht strijd voeren tegen bijvoorbeeld de enkele feit constructie in het onderwijs, vinden het in dit geval kennelijk geen probleem dat voor uitvoering van deze overheidstaak enkel christelijke sollicitanten in aanmerking komen.