Meer

Archive | Raadscommissie Bestuur

Een feestelijke jaarwisseling voor héél Haarlem

Wordt het dit jaar eindelijk eens een feestelijke en rustige jaarwisseling in heel Haarlem? Afgelopen jaren ontstonden er in met name Haarlem-Oost en Schalkwijk elke oudjaarsnacht weer problemen met rellende jongeren. Gemeente en politie hebben dit jaar een uitgebreid pakket maatregelen aangekondigd om de jaarwisseling dit jaar eens voor alle Haarlemmers feestelijk te laten verlopen. Donderdag 8 december sprak de raadscommissie Bestuur over deze maatregelen.

Het pakket bestaat uit zowel preventieve als repressieve maatregelen. Zo wordt voorkomen dat er opgebroken straten zijn, zal de openbare verlichting de hele nacht branden en worden risicogebouwen en risicolocaties extra in de gaten gehouden. Ter voorkoming van branden worden autowrakken, sloopafval en containers tijdelijk verwijderd en worden ondergrondse afvalcontainers afgesloten. Er wordt gekeken of beruchte relschoppers preventief kunnen worden vastgezet en er zal snelrecht worden toegepast.

De meeste discussie in de commissie ging over de tijdelijke inzet van camera’s op drie plekken waar de afgelopen jaren veel problemen waren: Teylerplein, Berlagelaan en Floris van Adrichemlaan. De Haarlemse gemeenteraad is in overgrote meerderheid geen voorstander van de inzet van camera’s in de openbare ruimte, omdat er effectievere instrumenten voor handen zijn. De PvdA kan in dit geval echter wel instemmen met de inzet van camera’s, omdat het gaat om tijdelijke en zeer gerichte inzet op plekken waar we van tevoren weten dat daar problemen zullen ontstaan. Wel heb ik namens de PvdA twee voorwaarden verbonden aan de inzet van camera’s tijdens de jaarwisseling. Ten eerste moet de inzet echt tijdelijk zijn. Ten tweede willen wij hieraan een kleine evaluatie koppelen, waarin bekeken wordt of zo’n tijdelijke inzet van camera’s effectief is. Beide zaken werden door burgemeester Bernt Schneiders toegezegd.

Alle raadsfracties stemden uiteindelijk in met deze tijdelijke inzet van camera’s. Wel was de commissie kritisch over de communicatie van de gemeente hierover. Afgesproken was namelijk dat wanneer de burgemeester camera’s in de openbare ruimte wilde inzetten, hij dit eerst aan de raadscommissie zou voorleggen. In een persbericht van de gemeente werden de camera’s vorige week echter al als vaststaand feit gepresenteerd. Dit leidde tot forse kritiek van met name VVD, GroenLinks en PvdA. De burgemeester bood hiervoor zijn excuses aan.

Handhaving oneerlijk verdeeld over de stad?

Is de inzet van handhaving oneerlijk verdeeld over de stad? Die vraag kwam donderdag 17 november aan de orde in de raadscommissie Bestuur op initiatief van het CDA. Zij vinden dat er teveel handhavers worden ingezet in het centrum en te weinig in de overige stadsdelen. Maar is die kritiek terecht?

Uit cijfers van de gemeente blijkt inderdaad dat komend jaar 40 procent van de handhavingscapaciteit wordt ingezet in het centrum. Schalkwijk komt op de tweede plek met 20%, Noord en Oost zien beide 15% van de handhaving en Zuidwest 10%. Maar die cijfers op zich zeggen nog niet zoveel. In het centrum is namelijk veel meer handhaving nodig, bijvoorbeeld rond de horeca en parkeren. En in Schalkwijk zijn de veiligheidsproblemen groter dan in Zuidwest.

De PvdA is voorstander van een slimme handhaving: de handhavers daar inzetten waar het het hardst nodig is. Niet het gevoel van veiligheid moet leidend zijn bij de inzet van handhaving, maar de daadwerkelijke problemen met de veiligheid. Dat kan dus betekenen dat er in het ene stadsdeel veel meer handhavers worden ingezet dan in het andere. Wel vinden wij dat uit de toelichting van de burgemeester nog onvoldoende duidelijk wordt waarop de huidige verdeling nu precies is gebaseerd. Wij kunnen nu de huidige verdeling niet uitleggen aan de mensen in de stad. Dat moet veranderen.

Ik heb de burgemeester daarom gevraagd om met een notitie te komen, waaruit duidelijk wordt welke problemen er in de verschillende stadsdelen spelen en hoeveel handhaving daarvoor nodig is. Dan kunnen we beoordelen of de huidige verdeling terecht is of dat er toch iets scheef is gegroeid. De burgemeester heeft dit toegezegd.

Onderzoek brand Appelaargarage

Donderdag 14 juli debatteerde de raadscommissie Bestuur over het onderzoeksrapport naar de grote brand in de Appelaargarage op 26 oktober vorig jaar. Door de brand werden veel auto’s verwoest en moest een deel van de binnenstad worden ontruimd. De garage bleef een half jaar dicht voor herstel. De onderzoekers van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) stellen dat de garage aan de toen geldende eisen voor brandveiligheid voldeed. Wel is er forse kritiek op de aansturing en communicatie bij de bestrijding bij de brand, waardoor brandweermensen in gevaar zijn gebracht.

Met name de laatste conclusie is een zeer pijnlijke. Natuurlijk gaat het om een zeer hectische situatie, waarbij altijd fouten gemaakt zullen worden. De PvdA heeft dan ook bewondering voor de brandweermensen, die er alles aan hebben gedaan om de brand te blussen. Maar dat er door de aansturing en communicatie mogelijk brandweermensen in gevaar zijn geweest is buitengewoon ernstig. Daar moet de brandweer lessen uit trekken. De brandweer doet hier een aantal goede voorstellen voor. Ik heb de burgemeester gevraagd de voortgang van deze verbeteringen actief te volgen en de raadscommissie hiervan op de hoogte te houden, zodat wij de vinger aan de pols kunnen houden. De burgemeester heeft dit toegezegd.

Daarnaast speelt de discussie of de landelijke regels moeten worden aangescherpt, zodat de brandveiligheid van parkeergarages zo is dat niet alleen mensen op tijd kunnen vluchten (huidig uitgangspunt), maar ook materiële schade zoveel mogelijk wordt voorkomen. Wat de PvdA betreft is dat een discussie die vooral op landelijk niveau gevoerd moet worden. Daar moet de afweging gemaakt worden tussen het risico en de enorme kosten die een hoger niveau van brandveiligheid met zich meebrengt.

Tenslotte heb ik namens de PvdA nog aandacht gevraagd voor de beweegbare paaltjes in de binnenstad. Ook bij deze brand blijkt weer dat brandweervoertuigen vertraging hebben opgelopen omdat de paaltjes niet omlaag gingen. Bij bijna elke brand in de binnenstad is dat een probleem. Bewoners van de binnenstad melden ons dat zij zich hierdoor minder veilig voelen. Dat moet echt eens opgelost worden. Erg ingewikkeld kan dat niet zijn, want de meldkamer kan de paaltjes als het goed is op afstand bedienen. Toch gaat dit elke keer weer mis. De burgemeester heeft toegezegd hiernaar te gaan kijken.

Onderzoek RKC naar gemeentelijke huisvesting

In april hebben we in de gemeenteraad indringend gedebatteerd over de gemeentelijke huisvesting en de klokkenluiderskwestie (zie een eerdere blog). Naar het oordeel van een meerderheid van de raad had wethouder Pieter Heiliegers de raad te laat en onvolledig geïnformeerd over een klokkenluidersbrief met forse kritiek op de risicoanalyse voor het nieuwe stadskantoor. Tijdens het debat nam de gemeenteraad niet alleen een motie van afkeuring aan over het handelen van de wethouder in deze kwestie, maar werd ook een motie van het CDA aangenomen die vroeg naar een verder inhoudelijk onderzoek. De Rekenkamercommissie (RKC) heeft de mogelijkheden voor zo’n onderzoek in kaart gebracht. Donderdag 7 juli debatteerde de raadscommissie Bestuur hierover.

Het onderzoek zou wat de PvdA betreft vooral moeten gaan over de risico’s rond de gemeentelijke huisvesting. Het politieke oordeel over de klokkenluiderskwestie is al uitgesproken tijdens het debat in april, dus dat is wat ons betreft afgerond. Maar er bestaat nog altijd verschil van mening over de beoordeling van de risico’s. De klokkenluider denkt immers heel anders over de risicoanalyse van de gemeentelijke huisvesting dan het College van B&W. Wij zouden graag willen dat er eens onafhankelijk naar die risicoanalyse wordt gekeken. Daarbij kan dan ook worden meegenomen hoe deze risico’s tot stand zijn gekomen en hoe we dat een volgende keer beter kunnen doen.

Volgens de Rekenkamercommissie zijn er twee mogelijkheden om zo’n onderzoek uit te voeren: een onderzoek door de RKC zelf of een raadsonderzoek of raadsenquête door een speciale onderzoekscommissie van raadsleden. De PvdA heeft, net als SP, GroenLinks, D66 en VVD, een voorkeur voor een onderzoek door de RKC. De RKC bestaat ook grotendeels uit raadsleden en is speciaal voor dit soort onderzoeken in het leven geroepen. Een raadsonderzoek heeft in dit geval geen meerwaarde en kost bovendien veel meer tijd, geld en energie.

Donderdag 21 juli wordt het debat over de onderzoeksvorm afgerond tijdens de plenaire raadsvergadering. Als de RKC het onderzoek gaat uitvoeren zal zij vervolgens een voorstel doen voor de precieze vraagstelling van het onderzoek.

Rijksbezuiniging veiligheid deels gecompenseerd

Het kabinet Rutte bezuinigt fors op de veiligheid in de steden. Niet alleen komen de tijdens de verkiezingscampagne beloofde extra agenten er niet, ook wordt het geld voor de sociale en fysieke veiligheid in de steden (de zogenaamde Montfransgelden) geheel geschrapt. Steden dreigen daardoor een stuk onveiliger te worden. Desondanks is het het Haarlemse College van B&W gelukt om het veiligheidsbeleid grotendeels op peil te houden door 2/3 van deze Rijksbezuinigingen op de Montfransgelden uit de lokale begroting te compenseren. Donderdag 9 juni besprak de raadscommissie Bestuur dit voorstel.

Het College van B&W stelt vier prioriteiten voor om het geld aan te besteden: jeugd, een veilige binnenstad, handhaving in de openbare ruimte en Schalkwijk. De PvdA kan deze prioriteiten van harte ondersteunen, omdat zich daar de grootste problemen voordoen. Een voorbeeld daarvan zijn de snel groeiende problemen met criminele hangjongeren in Schalkwijk, waar mijn collega Moussa Aynan al een aantal keer aandacht voor heeft gevraagd. Met dit geld kan daar meer aan gedaan worden. Dit neemt natuurlijk niet weg dat politie en gemeente ook gewoon aandacht blijven besteden aan andere vormen van onveiligheid, maar op deze vier thema’s wordt nog eens extra ingezet.

De raadscommissie Bestuur was vrijwel unaniem blij dat het het College is gelukt deze gelden uit de lokale begroting bij elkaar te schrapen. Alleen D66 vindt het te ver gaan om de Rijksbezuinigingen voor 2/3 te compenseren. Een aantal fracties maakt zich zorgen over de 1/3 die noodgedwongen wel wordt geschrapt. Een voorbeeld daarvan is de gemeentelijke bijdrage voor Samen Veilig Ondernemen in verschillende winkelcentra. Ik heb de burgemeester gevraagd met ondernemers in gesprek te gaan om te kijken of dit project ondanks het vervallen van de gemeentelijke bijdrage toch kan worden voortgezet, bijvoorbeeld door het te financieren uit ondernemersfondsen of uit particuliere bijdragen. De burgemeester heeft dat toegezegd.

Eind juni neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de besteding van het geld.

Aan de slag met de aanbevelingen

Als raadslid ben je niet alleen bezig met onderwerpen die de inwoners direct raken, zoals bouwprojecten, wegen en sociaal beleid, maar soms ook met meer interne gemeentelijke onderwerpen. Een voorbeeld daarvan is de financiële huishouding van de gemeente en de manier waarop de raad die kan controleren en sturen. Zulke onderwerpen zijn misschien op het eerste gezicht wat saai, maar zeker niet minder belangrijk. Woensdag 1 juni nam de raad een motie van mijn hand aan over zo’n onderwerp: de opvolging van aanbevelingen van de accountant en de Rekenkamercommissie (RKC) bij jaarrekening en jaarverslag.

Die avond behandelde de gemeenteraad de jaarrekening en het jaarverslag 2010. In deze stukken wordt verslag gedaan van het financiële en inhoudelijke reilen en zeilen van de gemeente het afgelopen jaar. Ze gaan ook altijd vergezeld van onderzoeken door de accountant en de RKC waarin beiden aanbevelingen doen voor verbetering. Wij constateren echter dat verschillende aanbevelingen (bijvoorbeeld over meetbare doelen, budgetbeheer en de solvabiliteit) jaren achter elkaar worden opgeschreven, zonder dat daar veel mee gebeurt. Daarom heeft de PvdA op mijn initiatief de motie ‘Aan de slag met de aanbevelingen’ ingediend over systematische terugkoppeling van de follow up van de aanbevelingen in het jaarverslag.

De motie, samen ingediend met D66, GroenLinks en CDA, vraagt het College van B&W voortaan in het jaarverslag een overzicht op te nemen met aanbevelingen van de accountant en RKC over voorgaande jaarverslagen en jaarrekeningen en in dit overzicht aan te geven wat er sindsdien met die aanbevelingen is gedaan. Op die manier kan bij de behandeling van het jaarverslag en de nieuwe aanbevelingen ook worden gekeken wat er met vorige aanbevelingen is gebeurd. Bovendien krijgt de opvolging van de aanbevelingen van de accountant en de RKC zo meer politiek gewicht, omdat ze op een belangrijk politiek moment (de behandeling van de jaarrekening) worden behandeld door de raad. Het lijkt misschien een technisch puntje, maar het kan een belangrijk politiek instrument zijn voor de raad in haar controlerende taak.

Je kunt de motie, die met brede steun werd aangenomen door de gemeenteraad, hier lezen. Verder lezen

Motie van afkeuring over klokkenluiderskwestie

Als raadslid heb je soms onderwerpen waar je wekenlang intensief mee bezig bent en waar je toch niet veel over kunt vertellen op een website als deze, omdat dat het proces niet ten goede komt. Zo’n onderwerp was de afgelopen weken de gemeentelijke huisvesting en de brief van een klokkenluider vanuit de gemeentelijke organisatie hierover. Nu het debat hierover donderdag 21 april in de gemeenteraad is afgerond is het tijd om ook op deze site verantwoording af te leggen over het oordeel van onze fractie.

De gemeente Haarlem bouwt al jaren aan nieuwe gemeentelijke huisvesting aan de Raaks (nieuwbouw en voormalig postkantoor). Begin maart sprak de raadscommissie Bestuur over een nieuw krediet voor deze huisvesting. Eén dag voordat de gemeenteraad een besluit zou nemen over dit krediet werd opeens duidelijk dat er vanuit de gemeentelijke organisatie al bijna een jaar een klokkenluidersbrief lag, met daarin onder meer kritiek op de risicoanalyse van de gemeente. Van deze brief was de gemeenteraad niet op de hoogte gebracht, ondanks het feit dat de klokkenluiderscommissie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) dit de gemeente wel had gevraagd. Dit is pijnlijk, omdat de gemeenteraad daarmee bijna een besluit had genomen over het krediet zonder deze informatie mee te hebben kunnen wegen.

De afgelopen twee weken hebben we in de raadscommissie Bestuur uitgebreid over deze gang van zaken gesproken. Wethouder Pieter Heiliegers heeft daarbij ook excuses aangeboden voor het niet informeren van de raad over de klokkenluidersbrief. Tijdens het debat bleek echter dat er een nieuwe brief van dezelfde klokkenluider was, waar de raad opnieuw niet actief over was geïnformeerd. Hiermee heeft de wethouder dus (onbedoeld) de raad tot twee maal toe onvolledig, onhandig en niet op tijd geïnformeerd. Dat doet afbreuk aan de controlerende taak van de gemeenteraad.

De PvdA tilt hier zwaar aan. Wij hebben de afgelopen weken flink geworsteld hoe we hiermee om moesten gaan. Wij vinden dat de gemeenteraad een duidelijk signaal moet afgeven. PvdA-fractievoorzitter Joyce Langenacker heeft daarom gisteren in de raad samen met GroenLinks een motie van afkeuring ingediend over de handelswijze van de wethouder. Dit is een zeer zwaar instrument en een lastige keuze, ook omdat deze motie niet de steun zou krijgen van onze coalitiegenoten D66 en VVD, maar wij vinden dat we als raad niet anders konden dan deze motie indienen. Wij zien de motie als een laatste waarschuwing: dit moet echt beter. De motie kreeg de steun van de gehele raad, met uitzondering van D66 en VVD. Een motie van wantrouwen van de oppositie haalde het niet.

Lees hier de tekst van de motie. Verder lezen

Toch kleine proef met ruimere sluitingstijden horeca

Er komt waarschijnlijk toch een kleinschalige proef met ruimere sluitingstijden voor de horeca. Dit ondanks het voorstel van het College van B&W om geheel af te zien van dit voornemen uit het coalitieakkoord (zie een eerdere blog). Een ruime meerderheid van de raadscommissie Bestuur, waaronder D66, GroenLinks, VVD, CDA en Actiepartij, steunde donderdag 17 maart mijn voorstel om het voorstel van het College voor kennisgeving aan te nemen en toch op kleine schaal te experimenteren met ruimere sluitingstijden bij een beperkt aantal bedrijven, bijvoorbeeld bij dancefeesten van het Patronaat en/of de Lichtfabriek. Het College is gevraagd hier een voorstel voor uit te werken. De burgemeester heeft dit toegezegd.

De PvdA is al jaren voorstander van vrije sluitingstijden voor de horeca. In steden als Utrecht en Nijmegen blijkt dat vrije sluitingstijden bij kunnen dragen aan veilig uitgaan met minder overlast voor bewoners. Als uitgaansgelegenheden bijvoorbeeld na 3:00 uur geen nieuwe bezoekers meer mogen toelaten, maar de bezoekers wel langer mogen blijven, komt niet meer iedereen om 04:00 uur tegelijk op straat te staan. Dat vermindert de kans op opstootjes en overlast.

In het coalitieakkoord hebben D66, GroenLinks, VVD en PvdA dan ook afgesproken te experimenteren met ruimere sluitingstijden. Het College van B&W ziet dit echter niet zitten. Zij stelden de raad dan ook voor hiervan af te zien. Namens PvdA-fractie kwam ik in de raadscommissie Bestuur met een tegenvoorstel. Wij willen een kleinschalige proef met ruimere sluitingstijden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen bij het Patronaat en/of de Lichtfabriek, die beide al hebben aangegeven voor dancefeesten graag 20 avonden per jaar tot 6:00 uur open te willen blijven. Op deze plekken is ook het risico op overlast voor omwonenden kleiner, waarmee we tegemoet komen aan bedenkingen van bijvoorbeeld de wijkraad binnenstad. Een ruime meerderheid van de commissie steunde dit voorstel. Ook is besloten het raadsstuk van het College waarin helemaal werd afgezien van ruimere sluitingstijden voorlopig voor kennisgeving aan te nemen en niet als besluit voor te leggen aan de plenaire raad. 

Burgemeester Schneiders heeft toegezegd met een voorstel te komen voor zo’n kleinschalige proef. Omdat er nog wel wat juridische haken en ogen aan zitten, wil hij nog onderzoeken in welke vorm zo’n pilot het beste zou kunnen. Het is dus nog even afwachten of de proef precies de vorm krijgt die wij voorstelden (dancefeesten bij Patronaat en/of Lichtfabriek) of een wat andere vorm, maar ik ben erg blij dat er nu eindelijk toch wat gaat gebeuren.

Een nieuwe commissie erbij

Jullie zijn inmiddels gewend dat ik op deze blog vooral schrijf over wonen, ruimtelijke ordening, cultuur en monumenten. Dat zijn namelijk de onderwerpen waar ik als lid van de raadscommissie Ontwikkeling het woord over voer. De komende tijd komen daar een aantal nieuwe onderwerpen bij. Donderdag 10 maart ben ik namelijk benoemd tot lid van de raadscommissie Bestuur. Ik ga deze commissie combineren met de commissie Ontwikkeling.

Volgende week keert Artie Ramsodit terug als PvdA-raadslid na een afwezigheid van drie maanden in verband met zwangerschapsverlof. Hans van der Bruggen, die Artie afgelopen maanden verving, zal vanaf dan doorgaan als schaduwraadslid. Omdat mijn fractiegenoot Helga Koper, die als enige van de fractie twee commissies combineerde, een nieuwe baan heeft die veel tijd vraagt hebben we dit moment aangegrepen voor een kleine wijziging van de commissielidmaatschappen in de fractie.

Hans zal als schaduwraadslid zowel de commissie Ontwikkeling als Beheer komen versterken. Artie en ik blijven Ontwikkeling doen, maar daarnaast word ik dus ook lid van de commissie Bestuur. Die commissie doe ik samen met Joyce Langenacker en Helga blijft ook als vervanger betrokken bij die commissie. Joyce wordt daarnaast vervanger in de raadscommissie Samenleving. Op die manier hebben we nu in elke commissie naast de twee vaste leden ook beschikking over een extra lid.

De commissie Bestuur gaat over onder meer financiën, veiligheid, bestuurlijke zaken, wijkgericht werken en personeel en organisatie. Ik zal mij hier onder meer gaan bezighouden met onderwerpen als veiligheid, ict, drugsbeleid en de gemeentelijke huisvesting.