Meer

Archive | Gemeenteraad

Kadernota: “Meer banen, goede zorg en veilige wijken”

Meer werk, goede zorg in de buurt en prettige en veilige wijken. Dat zijn de speerpunten voor de PvdA Haarlem komende raadsperiode. Dat heb ik maandag 23 juni aangekondigd bij de behandeling van de Kadernota 2014, het eerste grote debat met het nieuwe college van B&W.

Het gaat goed met Haarlem. We zijn één van de beste woonsteden, hebben de meeste werkenden van alle grote steden en we hebben een rijk aanbod aan cultuur en sport. Maar tegelijkertijd zijn er nog altijd te veel Haarlemmers die hier te weinig van profiteren. Het aantal gebruikers van de voedselbank neemt toe, jongeren en ouderen vinden moeilijk een baan en niet alle wijken zijn even veilig. Wij willen voorkomen dat Haarlem een stad wordt van twee snelheden. Een stad waar sommigen het goed hebben, maar anderen het steeds moeilijker krijgen. Wij willen een stad waar we het samen doen, en waar het niet ieder voor zich is.

Daarvoor is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen en baan kunnen vinden, dat iedereen die dat nodig heeft goede zorg kan krijgen in de eigen buurt en dat je in alle Haarlemse wijken prettig en veilig kunt wonen. Dat zijn dan ook de onderwerpen waar wij ons als PvdA-fractie komende vier jaar extra op zullen richten.

De komende jaren worden niet makkelijk. De gemeente zal meer moeten doen met minder geld, en ontkomt dan ook niet aan pijnlijke bezuinigingen. Maar ondanks de bezuinigingen, hebben we ook grote ambities. We versterken het sociale hart van Haarlem en trekken extra geld uit voor zorg, werk en armoedebeleid. We zetten geld opzij om de schuld omlaag te brengen. En we investeren extra in onder meer duurzaamheid, wijkvernieuwing, sport en veiligheid.

Maar het gaat niet altijd om geld. Een voorbeeld is het lokaal sociaal akkoord. In het coalitieprogramma is afgesproken dat de gemeente nog dit jaar met werkgevers, werknemers en scholen een akkoord sluit over meer banen voor jongeren en mensen met een arbeidshandicap. Door samen te werken, kunnen we succesvolle ondernemers en mensen die lastig aan het werk komen meer van elkaar laten profiteren.

Niet voor niets is ‘Samen doen!’ de titel van het coalitieprogramma van D66, PvdA, GroenLinks en CDA. De PvdA deed tijdens het debat verschillende voorstellen om deze opdracht als gemeente verder handen en voeten te geven. Zo wil de PvdA buurtinitiatieven een ‘right to challenge’ geven: het recht om bepaalde gemeentelijke taken over te nemen als ze die zelf beter en goedkoper kunnen uitvoeren. Ook wil de PvdA dat de gemeenteraad meer buiten het stadhuis vergadert. De PvdA wil dat raadsmarkten en themacommissies vaker in de wijken plaatsvinden. De raad moet meer naar de Haarlemmers toe, in plaats van dat de Haarlemmers naar het stadhuis moeten komen.

Het debat over de Kadernota gaat woensdag 25 juni verder met het antwoord van het college. Donderdag 26 juni wordt het debat afgerond met de tweede termijn en stemmingen.

Live vanuit de raadszaal: Begroting 2014

Deze week behandelt de gemeenteraad de Begroting 2014. Hierin worden de financiële kaders voor de komende jaren bepaald. Het is het laatste grote financiële debat deze raadsperiode. De belangrijkste besluiten zijn al genomen in de Kadernota, maar het is een mooi moment om terug te kijken op wat er deze periode is bereikt en vooruit te kijken naar de komende periode.

raadszaal haarlemZojuist heeft fractievoorzitter Joyce Langenacker namens de PvdA het woord gevoerd. Zij is er trots op dat het is gelukt om, ondanks de bezuinigingen, het sociale beleid op peil te houden. Ook hebben we de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in wijken als Schalkwijk, Oost en Noord en hebben we door slimme samenwerking veel voorzieningen overeind kunnen houden met minder geld. Komende periode wil de PvdA blijven werken aan een solidaire stad waar we mensen die het moeilijk hebben een steuntje in de rug geven, een ongedeelde stad waar het in alle wijken leefbaar en veilig is en een economisch sterke stad met meer werkgelegenheid. Dat zijn de dingen die wij bij de noodzakelijke nieuwe bezuinigingen willen ontzien. Dat is voor ons de inzet voor de verkiezingen van 19 maart.

Zelf ben ik mede-indiener van één motie. Deze motie spreekt uit dat de gemeente meer moet doen om uitgeprocedeerde asielzoekers op te vangen. Nu komen ze nog te vaak op straat te staan, wanneer ze niet terug kunnen naar het land van herkomst. De motie vraagt het college met organisaties als Stem in de Stad en Vluchtelingenwerk in gesprek te gaan over een humane opvang. Deze motie, ingediend door GroenLinks, heb ik samen met GroenLinks, Sociaal Lokaal en Actiepartij opgesteld naar aanleiding van een debat in De Pletterij (zie een eerdere blog).

Lees meer over de inbreng van de PvdA op de website van de PvdA Haarlem. Het debat over de begroting wordt later deze week vervolgd. Woensdag 13 november antwoordt het college van B&W, donderdag 14 november wordt er gestemd over de begroting en ingediende moties en amendementen.

Stationsplein: budgetrecht gemeenteraad aangetast

Hoe is het mogelijk dat het college van B&W de afgelopen anderhalf jaar 2,6 miljoen euro meer heeft uitgegeven aan het project Stationsplein dan door de gemeenteraad beschikbaar gesteld, zonder dat de raad daarvan op de hoogte was of toestemming voor had gegeven? Die vraag stond donderdag 26 september centraal tijdens een pittig debat in de Haarlemse gemeenteraad.

Als raadslid moet je op twee dingen kunnen vertrouwen. Ten eerste dat het college van B&W je volledig en tijdig informeert over belangrijke zaken, zeker als je daarnaar vraagt. En ten tweede dat het college geen geld uitgeeft waar de raad geen toestemming voor heeft gegeven, omdat de raad het budgetrecht heeft, wat wil zeggen dat de raad bepaalt waar geld aan wordt uitgegeven. Helaas is het op beide punten misgegaan rond het Stationsplein.

De herinrichting van het Stationsplein is een complex en duur project. De afgelopen jaren zijn de kosten, door tegenvallers en wijzigingen van het plan, hoger geworden dan vooraf begroot. Dat komt op zich bij dit soort projecten vaker voor en gelukkig staan er ook extra inkomsten tegenover, waardoor het tekort voor de gemeente nog relatief meevalt. Kwalijker is echter dat de gemeenteraad daar lange tijd niet van op de hoogte is gebracht. Bovendien heeft het college inmiddels ruim 2,6 miljoen euro meer uitgegeven dan door de raad beschikbaar was gesteld, zonder de raad daarvoor vooraf om toestemming te vragen.

Station_Haarlem

De eerst verantwoordelijke wethouder, Rob van Doorn (GroenLinks), is vlak voor de zomer afgetreden over een ander onderwerp. Daarmee ontstond de vreemde situatie dat het debat niet meer ging over de belangrijkste verantwoordelijke, maar over de rol van de rest van het college. De oppositie diende een motie van wantrouwen in tegen het voltallige college van B&W. Voor de coalitiefracties is dit een te zwaar instrument, wij vinden het onredelijk om een compleet college naar huis te sturen omdat één of twee wethouders de raad niet goed hebben geïnformeerd.

Wel heb ik samen met VVD en GroenLinks een motie van afkeuring ingediend over de slechte informatievoorziening door wethouder Ewout Cassee (D66). Bij een motie van afkeuring behoudt de raad het vertrouwen in een wethouder, maar spreekt zij wel haar afkeuring uit over zijn handelen rond een bepaald onderwerp, een duidelijk signaal. Cassee is immers nauw betrokken bij het Stationsplein, met name rond de verkoop van het pand Prinsen Bolwerk 3. Bij de behandeling van die verkoop had hij de verantwoordelijkheid moeten nemen om de raad volledig in te lichten over de financiële situatie, zeker toen hij merkte dat zijn collega Rob van Doorn dat niet deed. Dat heeft hij echter nagelaten.

Toen de motie van wantrouwen van de oppositie door de raad werd verworpen, besloot de oppositie onze motie van afkeuring ook niet te steunen. Door afwezigheid van één van de raadsleden van de VVD staakten toen de stemmen: 19 leden van de raad steunden de motie, 19 stemden tegen. In zo’n situatie wordt de motie normaal in de volgende raadsvergadering opnieuw in stemming gebracht. Als indieners zien wij daar echter vanaf, omdat wij het ongepast vinden een motie van afkeuring drie weken boven de markt te laten hangen. Ons signaal is ook zo helder genoeg: de informatievoorziening vanuit het college over grote projecten moet echt beter.

Lukas Mulder nieuwe Groenlinks-wethouder

Raadslid Lukas Mulder is maandag 19 augustus geïnstalleerd als nieuwe wethouder namens GroenLinks. Hij volgt Rob van Doorn op, die vlak voor het zomerreces aftrad (zie een eerdere blog). Hij krijgt als wethouder duurzaamheid, wijken, mobiliteit, beheer en onderhoud in zijn portefeuille.

LukasLukas staat voor een lastige taak. Hij heeft nog maar zeven maanden tot de verkiezingen, weinig tijd om je in te werken als wethouder en nog je eigen stempel op het beleid te kunnen drukken. Het komt daarom goed uit dat hij lange ervaring heeft als raadslid en de stad goed kent. Hij kan meteen aan de slag om Haarlem duurzamer, groener en beter bereikbaar te maken.

De afgelopen jaren heb ik intensief met Lukas samengewerkt in de raadscommissie Ontwikkeling. Vorige raadsperiode was hij één van mijn belangrijkste opponenten, toen wij in de coalitie zaten en GroenLinks oppositiefractie was. Deze periode werkten we samen in één coalitie. We trokken daarbij vaak samen op voor meer betaalbare woningen, voldoende sociale voorzieningen in de wijken, duurzame woningbouw en een aantrekkelijk cultuuraanbod voor alle Haarlemmers.

Lukas is tegelijkertijd een sterk debater en een bedachtzaam en wijs raadslid, een zeldzame combinatie in de politiek. Deze kwaliteiten zullen hem ongetwijfeld van pas komen in zijn nieuwe rol als wethouder. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij daar, ook al duurt deze collegeperiode nog kort, een succes van zal maken.

Wethouder Rob van Doorn afgetreden

Voor de tweede keer deze raadsperiode heeft de gemeenteraad donderdag 27 juni afscheid moeten nemen van een wethouder. Nadat een jaar geleden VVD-wethouder Pieter Heiliegers aftrad vanwege de Zijlpoort (zie een eerdere blog), maakte gisteren GroenLinks-wethouder Rob van Doorn zijn aftreden bekend. Een besluit dat respect afdwingt.

Rob van DoornReden voor het aftreden van Rob is de discussie over de financiering van verbreding van de Waarderweg. Cruciaal daarbij was de vraag wanneer hij wist dat provinciaal geld hiervoor niet langer beschikbaar zou zijn. Donderdagavond gaf hij toe dat hij dit al op 2 november 2012 wist, maar hij informeerde de gemeenteraad pas maanden later hierover. Na een schorsing concludeerde de wethouder dat er in de raad nog te weinig vertrouwen in zijn functioneren bestaat om aan te blijven.

Persoonlijk heb ik Rob de afgelopen drie jaar leren kennen als een heel betrokken bestuurder, die met veel passie strijdt voor wat hij belangrijk vindt. Hij zette zich in voor een duurzamer Haarlem, verminderde het achterstallig onderhoud en werkte aan een betere bereikbaarheid. Rob opereerde soms wel eens een tikkeltje onhandig, maar hij laat Haarlem duurzamer en leefbaarder achter. En daar mogen we Rob dankbaar voor zijn.

Het aftreden van Rob van Doorn en het hele proces rond de Kadernota de afgelopen week is voor ons aanleiding om ons te beraden op de toekomst van de coalitie. PvdA-fractievoorzitter Joyce Langenacker licht dat in onze verklaring op de PvdA-site als volgt toe: “Komend jaar zullen we nog een aantal belangrijke en pijnlijke besluiten moeten nemen, bijvoorbeeld rond de takendiscussie. Haarlem verdient daarbij een krachtdadig stadsbestuur en een coalitie die het belang van de stad boven het eigen partijbelang stelt. De afgelopen week geeft ons niet het vertrouwen dat dat zonder meer goed komt. Daarover willen wij met elkaar in gesprek.”

VVD en financiën, geen gelukkige combinatie

Deze week behandelt de Haarlemse gemeenteraad de Kadernota. VVD-fractievoorzitter Rob de Jong nam maandag 24 juni in felle bewoordingen afstand van het financiële beleid van het college van B&W. Hij legde daarbij de schuld vooral bij anderen. Wat hij echter even leek te vergeten, is dat de VVD de laatste drie wethouders financiën heeft geleverd. Het financiële beleid van de gemeente Haarlem is al acht jaar VVD-beleid. De inbreng van Rob de Jong leek dan ook in de eerste plaats bijna een motie van wantrouwen tegen de eigen wethouder Cornelis Mooij, constateerde PvdA-fractievoorzitter Joyce Langenacker terecht.

Wie de bal kaatst, kan hem terug verwachten. Dus laten we eens kijken wat acht jaar VVD-beleid op financiën heeft opgeleverd. De VVD beweert immers altijd dat zij goed op de centen letten, terwijl zij de PvdA verwijten potverteerders te zijn. En wat blijkt: niets is minder waar. Waar de gemeenteschuld daalde onder PvdA-wethouders van financiën, steeg die fors onder de VVD-wethouders. Hetzelfde geldt voor de algemene reserve: die steeg onder de PvdA, maar daalde onder de VVD. Onderstaande grafiekjes laten de ontwikkeling van de financiën per collegeperiode zien. Bij een rode lijn leverde de PvdA de wethouder financiën, een blauwe lijn betekent dat de VVD verantwoordelijk was voor die portefeuille. De getallen zijn in miljoenen euro’s (bron: jaarrekening 2001, jaarrekening 2005, jaarrekening 2009, kadernota 2013).

schuld

reserve

Natuurlijk trek ik me ook als PvdA’er deze niet rooskleurige cijfers aan, ook wij maakten deel uit van het college. Maar de eerst verantwoordelijke is al acht jaar een VVD’er. Misschien wordt het na de verkiezingen dus tijd dat een andere partij eens de wethouder financiën levert. Want de VVD en financiën blijkt in Haarlem toch niet zo’n gelukkige combinatie.

Live vanuit de raadszaal: Kadernota 2013

Deze week behandelt de gemeenteraad de Kadernota 2013. Hierin worden de financiële kaders voor de komende jaren bepaald. Samen met de begroting in november is dit traditioneel één van de belangrijkste momenten van het politieke jaar. Dit jaar extra belangrijk, want door de financieel moeilijke omstandigheden van de gemeente Haarlem staat er veel op het spel. Hoe krijgen we de financiën op orde én houden de Haarlem sociaal en mooi?

raadszaal haarlemAnders dan andere jaren komt de PvdA dit keer bij het Kadernotadebat niet met moties met nieuwe beleidswensen. Door de financiële omstandigheden heeft de gemeente haar handen al vol aan bezuinigingen en overeind houden wat we hebben. Wel dienen we samen met andere fracties drie amendementen in om de bezuinigingsvoorstellen van het college op een aantal punten aan te passen.

Voor de PvdA staat daarbij voorop dat de bezuinigingen niet ten koste mogen gaan van de meest kwetsbare Haarlemmers. Daarom maken wij met twee amendementen bezuinigingen op het minimabeleid ongedaan. De kwijtschelding van de afvalstoffenheffing voor minima en de garantietoeslag voor eenoudergezinnen in de bijzondere bijstand blijven daarmee overeind en het sociale beleid van Haarlem blijft op peil. Daarnaast stellen we samen met coalitiegenoten D66, GroenLinks en VVD voor om de onroerende zaakbelasting (OZB) minder te verhogen en geld te blijven sparen voor achterstallig onderhoud in de toekomst. Om dit mogelijk te maken investeren we minder in ICT, maken we leges meer kostendekkend, willen we slimmer investeren in de riolering en houden we vast aan eerder afgesproken besparingen bij inkoop en taken. Ook dat zijn pijnlijke keuzes, maar daar ontkomen we helaas niet aan in deze tijd.

Zojuist heeft fractievoorzitter Joyce Langenacker namens de PvdA het woord gevoerd. Zij is er trots op dat het lukt om, ondanks de bezuinigingen, het sociale gezicht van onze stad op peil te houden. Lees hier meer over onze inbreng tijdens de eerste termijn van het debat. Woensdag 26 juni antwoordt het college in eerste termijn, donderdag 27 juni zijn de tweede termijn en de stemmingen.

Religieus parkeren?

Af en toe is er in de gemeenteraad wel eens een onderwerp waar we als PvdA-raadsleden zo principieel verschillend over denken, dat we verdeeld stemmen. Zo’n onderwerp was donderdag 6 juni een motie van het CDA over aanpassing van de tijden voor betaald parkeren op zondag op verzoek van een aantal kerken.

Church-Parking-OnlyNu elke zondag koopzondag is, moet er ook op elke zondag vanaf 12.00 uur betaald worden geparkeerd in de binnenstad. Een aantal kerken heeft hier bezwaar tegen gemaakt en verzocht of het betaald parkeren vanaf 13.00 uur kan ingaan, zodat kerkbezoekers er geen last van hebben. Veel kerkbezoekers zijn immers ouder en daarom afhankelijk van een auto. Het CDA stelde bij de parkeervisie voor te onderzoeken of dit mogelijk is.

De principiële discussie die hieraan ten grondslag ligt is de vraag of je religieuze instellingen als overheid anders mag behandelen dan seculiere instellingen. Immers, we passen de parkeertijden ook niet aan op verzoek van een voetbalvereniging, een klaverjasclub of een concertzaal. Ik vind het heel belangrijk dat in een seculiere maatschappij de overheid geen onderscheid maakt tussen gelovigen en niet-gelovigen. Deze mogelijke aanpassing van de parkeertarieven in verband met kerkdiensten is mij dan ook een brug te ver.

Hoewel een meerderheid van de fractie de motie van het CDA steunde, stemde ik samen met twee andere fractieleden (Joyce Langenacker en Helga Koper) tegen de motie. Wat mij betreft laat dat een kracht van onze partij zien: van oudsher herbergt de sociaal-democratische beweging zowel overtuigd seculieren als overtuigd religieuze mensen, en alles daar tussenin. We strijden allemaal voor meer gelijkheid en eerlijke kansen, maar over dit soort onderwerpen verschillen we wel eens van mening. Dat is alleen maar mooi.

De motie behaalde overigens geen meerderheid in de gemeenteraad.

Haarlems Dagblad: ‘Glasvezel komt vanzelf in stad’

Donderdag 16 mei debatteerde de gemeenteraad over glasvezel. Hierbij lieten VVD en D66 het burgerinitiatief dat vroeg om glasvezel te stimuleren, dat zij eerder nog steunden, opeens vallen, dit tot teleurstelling van o.a. de PvdA (zie een eerdere blog). Maandag 21 mei schrijft het Haarlems Dagblad hierover. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

VVD en D66 laten burgerinitiatief glasvezel vallen

Een wel heel bijzondere draai van VVD en D66 donderdag 16 mei in de gemeenteraad. Eind 2011 omarmden deze twee fracties nog als eerste het burgerinitiatief om de aanleg van glasvezel in Haarlem te bevorderen, maar nu stemmen zij tegen het voorstel van PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg dat dit burgerinitiatief moest uitvoeren. Hiermee is er voorlopig geen meerderheid meer in de raad.

glasvezelIn november 2011 dienden een aantal Haarlemmers een burgerinitiatief in voor glasvezel in Haarlem. D66 diende op basis hiervan met steun van o.a. de PvdA een motie in, die het college vroeg met een concreet voorstel te komen (zie een eerdere blog). Het college heeft dit uitgewerkt en stelt nu voor Breedband in Bedrijf (BiB) een marktverkenning te laten doen, inclusief een formele Europese selectie om juridische problemen met staatssteun te voorkomen. Zij zouden zo een marktpartij selecteren die aan de slag wil met glasvezel in Haarlem. Dit zou bijvoorbeeld Reggefiber kunnen zijn, die in het burgerinitiatief wordt genoemd, maar uiteraard kan er ook een ander bedrijf als beste uit de bus komen. Breedband in Bedrijf werkt op basis van no cure no pay; enkel wanneer zij slagen kost het de gemeente 40.000 euro.

VVD en D66 stuurden in november 2011 elk een persbericht uit, waarin zij enthousiast het burgerinitiatief omarmden. Nu blijkt dat zij de burgers een loer hebben gedraaid, nu het er werkelijk op aan komt laten ze het burgerinitiatief keihard vallen. Heel erg jammer. Zij mogen dat de kiezers gaan uitleggen in maart volgend jaar. De PvdA is en blijft voorstander van de aanleg van glasvezel in Haarlem. Hopelijk krijgen wij daar na de verkiezingen van maart een nieuwe kans toe.

Filmpje: een dag uit het leven van een raadslid

Om jonge Haarlemmers te interesseren voor het ambt van gemeenteraadslid, organiseert de gemeente Haarlem de actie ‘Jij! Raadslid!’. Donderdag 21 maart wordt deze actie officieel gelanceerd. Onderdeel van de actie is dat drie jonge raadsleden zijn gevolgd bij hun raadswerk: Maaike Pippel (D66), Gideon van Driel (CDA) en ik zelf. Van elk van ons is een kort filmportret gemaakt.

Fotograaf Bibi Veth heeft mij niet alleen gevolgd tijdens een raadvergadering en het voorzitten van een commissievergadering, maar ook buiten het stadhuis. Zo heb ik haar meegenomen tijdens een dagje meelopen met wijkagent Frits de Vries (zie een eerdere blog) en het klussen voor de actie NLdoet (zie een eerdere blog). Op die manier wil ik vooral laten zien dat het raadswerk veel meer is dan het werk in het stadhuis. Een belangrijk deel van het werk speelt zich in de stad af, in contact met de mensen die in Haarlem wonen, werken of recreëren.

Overweeg je zelf om politiek actief te worden, misschien zelfs als raadslid? Volg dan de korte oriëntatiecursus van de gemeente of kom langs op het stadhuis. Meer info vind je op de website van de gemeente. Maar nog veel belangrijker: sluit je aan bij een politieke partij. Een kleine suggestie: kijk eens hier.

Haarlems Dagblad: Geheime brief wethouder Mooij valt slecht in raad

Donderdag 20 december stelde collega Sjaak Vrugt van de Actiepartij mondelinge vragen in de raad over een brief van het college van B&W aan de raad over de huisvesting van cultuurcentrum Hart, waarover geheimhouding was opgelegd. Behalve de Actiepartij vinden ook onder meer D66, GroenLinks en PvdA dat deze brief gewoon vanaf het begin openbaar had moeten zijn. Zaterdag 22 december schrijft het Haarlems Dagblad hierover. Ook ik word in dit artikel geciteerd. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Haarlems Dagblad: Discussie over Hildebrand volgt

Donderdag 29 november discussieerde de gemeenteraad naar aanleiding van twee moties van het CDA over het Hildebrandmonument. De moties van het CDA vroegen af te zien van de restauratie op de huidige plek in de Haarlemmerhout. De PvdA is ook kritisch over dat plan, omdat het verleden heeft geleerd dat deze plek zeer vandalismegevoelig is. De moties van het CDA waren voor ons echter te voorbarig, het college komt binnenkort met een voorstel en dan gaan wij deze discussie graag aan. Wij laten ons graag overtuigen dat de huidige plek wel geschikt zou zijn, maar hebben daar grote twijfels over vanwege het verleden van vandalisme.

Het Haarlems Dagblad schrijft vrijdag 30 november over de discussie in de gemeenteraad. Ook ik kom hierin aan het woord. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Ruimte Regeerakkoord voor lokaal maatwerk coffeeshops

De PvdA heeft burgemeester Bernt Schneiders opgeroepen gebruik te maken van de ruimte die het Regeerakkoord biedt voor lokaal maatwerk in het coffeeshopbeleid. Tijdens de behandeling van de Begroting bood de PvdA de burgemeester namens de Haarlemse coffeeshophouders het eerste exemplaar aan van een poster over het nieuwe Haarlemse keurmerk voor coffeeshops.

Onlangs besloot de gemeenteraad tot het instellen van een keurmerk voor coffeeshops (zie een eerdere blog). Coffeeshops die een veilig en verantwoord verkoopbeleid voeren, door de Bibobscreening zijn gekomen, klanten goed voorlichten en de regels uit het gemeentelijke drugsbeleid serieus nemen komen in aanmerking voor dit keurmerk. Er komt een speciale voorlichtingsfolder voor klanten, in de coffeeshops komen posters te hangen met de huisregels en er zal met een kleurcode de sterkte van producten worden aangegeven. Coffeeshops die een keurmerk hebben komen bij kleine overtredingen in aanmerking voor een milder sanctieregime.

In het Regeerakkoord staat het volgende over coffeeshops: “De wietpas vervalt, maar de toegang tot coffeeshops blijft voorbehouden aan ingezetenen die een identiteitsbewijs of verblijfsvergunning, samen met een uittreksel uit het bevolkingsregister kunnen tonen. De handhaving van dit ingezetenencriterium geschiedt in overleg met betrokken gemeenten en zonodig gefaseerd, waarbij wordt aangesloten bij het lokale coffeeshop- en veiligheidsbeleid zodat er sprake is van lokaal maatwerk.”

Wij willen dat Haarlem gebruik maakt van deze passage om het ingezetencriterium niet te handhaven. Wij hebben in Haarlem namelijk al een beter alternatief voor een verantwoord softdrugsbeleid: het keurmerk voor coffeeshops. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam heeft inmiddels ook al aangekondigd gebruik te zullen maken van deze ruimte uit het Regeerakkoord om toeristen te blijven toelaten tot coffeeshops. Wij vragen onze burgemeester dit voorbeeld te volgen.

Begroting 2013: live vanuit de raadszaal

Deze week behandelt de gemeenteraad de Begroting 2013. Hierin worden de financiële kaders voor de komende jaren bepaald. Samen met de Kadernota in juni is dit traditioneel één van de belangrijkste momenten van het politieke jaar, omdat in de begroting besloten wordt waar de gemeente de komende jaren wel en geen geld voor uittrekt. Zeker in tijden van bezuinigingen zijn dat belangrijke keuzes.

Zojuist heeft PvdA-fractievoorzitter Joyce Langenacker haar verhaal in eerste termijn gehouden. De PvdA is trots op wat er de afgelopen jaren is bereikt. Mede op ons initiatief komt er een kavelwinkel voor zelfbouw, blijft de langdurigheidstoeslag voor minima behouden, wordt er een keurmerk ingevoerd voor coffeeshops en zijn de grenzen tussen Haarlem-Zuid en Schalkwijk geslecht met een pontje.  Voor de komende jaren ziet de PvdA echter ook nog grote uitdagingen: de lasten eerlijk delen, het creëren van voldoende werkgelegenheid en investeringen in de delen van de stad waar het nog minder goed gaat.

De PvdA diende drie moties in. Ten eerste willen wij het beheer van buurthuizen en welzijnsgebouwen professionaliseren door het beheer niet langer door welzijnsorganisaties te laten uitvoeren. Op die manier krijgen welzijnswerkers meer tijd en geld voor waar ze voor bedoeld zijn: het op weg helpen van mensen in de wijk. Een tweede motie vraagt om zoveel mogelijk bloembakken in de stad te behouden door buurtbewoners, wijkraden en bedrijven de mogelijkheid te geven zelf een bak te beheren en onderhouden. En tenslotte vragen we het college te onderzoeken hoe de Stadskrant ondanks bezuinigingen behouden kan blijven, door meer te bezuinigen op andere papieren uitgaven van de gemeente. Zo blijft de dienstverlening aan Haarlemmers ook in financieel lastige tijden op peil. Lees hier meer over deze drie moties.

Het begrotingsdebat gaat later deze week verder. Woensdag 7 november antwoordt het college van b&w in eerste termijn en vindt de tweede termijn van de raad plaats. Donderdag 8 november wordt de begrotingsweek afgesloten met de tweede termijn van het college en de stemmingen.