Meer

Archive | Gemeenteraad

Zuid-Kennemerland bouwt ook sociaal

Niet alleen de bouw van middeldure woningen en starterswoningen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland, maar ook de sociale woningbouw. De Haarlemse gemeenteraad heeft donderdag 1 november de motie ‘Zuid-Kennemerland bouwt ook sociaal’ van de PvdA aangenomen die dat uitspreekt. Deze motie heb ik ingediend samen met GroenLinks, SP, SociaalLokaal, Ouderenpartij Haarlem en de Actiepartij. Ook het CDA stemde voor.

Donderdag 1 november stelde de gemeenteraad de Intergemeentelijke Structuurscan Zuid-Kennemerland vast (lees meer hierover in een eerdere blog). Hierin worden wel starterswoningen en middeldure appartementen en eengezinswoningen als gezamenlijke verantwoordelijkheid benoemd, maar ontbreekt sociale woningbouw. En juist bij sociale woningbouw is wat meer regionale ambitie hard nodig, want een aantal gemeenten in onze regio bouwen nauwelijks betaalbaar. Het komt nu bijna alleen op Haarlem aan.

De motie vraagt ook sociale woningbouw als gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle gemeenten te benoemen in de Structuurscan. Naast deze motie diende de PvdA ook een motie in die vraagt om de “Binnenboog” (verbinding A208-A9) op te nemen in de scan en stemde de PvdA voor een amendement van de VVD dat uitspreekt dat verdichting niet ten koste mag gaan van de ruimtelijke kwaliteit.

Meer grip op straatmuziek

De gemeenteraad wil dat de gemeente meer grip krijgt op straatmuzikanten. Niet alleen moet er sprake zijn van enige kwaliteit en moet de overlast voor bewoners van winkel- en uitgaansgebieden worden beperkt, maar ook wil de gemeenteraad iets doen aan misstanden als uitbuiting en armoede bij met name Oost-Europese straatmuzikanten in onze stad. Om die reden zou er een vergunningstelsel moeten worden ingevoerd. Een motie van D66 die hierom vraagt en waarvan ik namens de PvdA mede indiener ben werd donderdag 11 oktober aangenomen door de gemeenteraad.

Straatmuziek hoort bij de binnenstad. De PvdA wil straatmuziek dan ook zeker niet uitbannen. Maar steeds vaker zien we dat straatmuziek eigenlijk een dekmantel is geworden om het bedelverbod te omzeilen. Muzikanten die slechts drie tonen kunnen spelen zitten urenlang op dezelfde plek hetzelfde deuntje te spelen. En soms moeten ze de opbrengst aan het einde van de dag inleveren bij de persoon die hen naar Nederland heeft gehaald.

Het zal zeker niet makkelijk zijn om iets te doen aan de schrijnende problematiek van armoede en uitbuiting die achter sommige straatmuzikanten verborgen gaat. Maar door een vergunningstelsel in te voeren krijgt de gemeente in ieder geval meer zicht op welke straatmuzikanten in de stad actief zijn. Op die manier kunnen mensen indien nodig worden doorverwezen naar hulpinstanties. Zo kunnen we proberen de straatmuziek in onze stad muzikaal te houden en tegelijkertijd iets te doen aan de problemen waar deze mensen mee te maken hebben.

Cornelis Mooij geïnstalleerd als nieuwe wethouder

Sinds het opstappen van Pieter Heiliegers in juni (zie een eerdere blog), was de positie van VVD-wethouder in het Haarlemse College van B&W vacant. Donderdag 20 september werd zijn opvolger geïnstalleerd. Cornelis Mooij is de nieuwe wethouder voor financiën, bedrijfsvoering en cultuur namens de VVD.

Cornelis Mooij is geen opbekende in de Haarlemse politiek. Hij was in de jaren ’80 en ’90 al lange tijd raadslid en wethouder namens de VVD in onze stad. Daarna was hij onder meer lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en waarnemend burgemeester van Waterland. Mooij kent onze stad dus goed en brengt een enorme bestuurlijke ervaring me zich mee. Een mooie aanvulling op het paarsgroene College van B&W van Haarlem.

Ik zal de nieuwe wethouder zelf de komende tijd onder meer tegenkomen in zijn portefeuilles cultuur en personeel en organisatie, onderwerpen waarover ik namens de PvdA-fractie woordvoerder ben. Ik zie uit naar een goede samenwerking de komende anderhalf jaar tot de verkiezingen van 2014.

Nieuwe kans voor autarkische woningen

De autarkische woningen, die oorspronkelijk waren gepland in de Kleverlaanzone, krijgen alsnog een nieuwe kans op een andere plek in de stad. De woningen werden door een raadsmeerderheid uit de gebiedsvisie Kleverlaanzone geschrapt, maar op initiatief van de PvdA is het College van B&W gevraagd op zoek te gaan naar een alternatieve locatie, waar deze woningen alsnog kunnen worden gebouwd.

De PvdA was voorstander van de bouw van zes autarkische woningen in de Kleverlaanzone. Autarkische woningen zijn woningen die geheel zelfvoorzienend zijn en dus niet afhankelijk zijn van elektriciteit, gas en water van nutsbedrijven. De woningen zouden door enthousiaste particulieren worden gebouwd via collectief particulier opdrachtgeverschap (zelfbouw) en zouden een mooie aanvulling vormen op het Duurzaamheidscentrum, dat tevens in de Kleverlaanzone moet komen. Bovendien zou de grondverkoop voor de woningen geld opleveren, dat broodnodig is voor het Duurzaamheidscentrum en inrichting van het nieuwe groengebied in en om de Stadskweektuin. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft echter het College opgedragen de woningen te schrappen uit de gebiedsvisie.

Het is jammer dat de woningen er niet komen. Niet alleen omdat de financiering van alle mooie plannen in de gebiedsvisie hiermee onzekerder is geworden, maar ook omdat de autarkische woningen passen binnen de ambities van de gemeente voor meer zelfbouw en een klimaatneutrale stad. Daarom heb ik donderdag 20 september in de gemeenteraad samen met GroenLinks, VVD en Actiepartij een motie ingediend, die het College vraagt in overleg met de initiatiefnemers op zoek te gaan naar een alternatieve plek voor de woningen. Deze motie is overgenomen door wethouder Ewout Cassee. Hij zal binnen een half jaar het resultaat van deze zoektocht aan de gemeenteraad rapporteren.

Middeldure huur echt voor middeninkomens

De PvdA wil dat middeldure huurwoningen ook echt betaalbaar zijn voor middeninkomens. Wij dienden daarom bij behandeling van de Woonvisie in de gemeenteraad een amendement in, dat de definitie van middeldure huur beperkt tot 665 tot 800 euro, in plaats van 665 tot 900 euro. Op die manier willen wij ervoor zorgen dat er meer huurwoningen komen die betaalbaar zijn voor middeninkomens.

Donderdag 19 juli stelde de gemeenteraad de nieuwe Woonvisie vast. Ik verving daarbij mijn collega Artie Ramsodit als woordvoerder namens de PvdA. De Woonvisie is in grote lijnen een prima verhaal, waar veel van onze ideeën in terugkomen. Zo is er veel aandacht voor zelfbouw, duurzaam bouwen, sociale huurwoningen, starters op de woningmarkt en aangepaste woningen voor senioren. Maar op één punt wilden wij de Woonvisie nog wat aanscherpen.

Het vorige kabinet heeft bepaald dat corporaties nauwelijks meer sociale huurwoningen mogen verhuren aan huishoudens met een gezamenlijk inkomen boven de 34.000 euro. Hierdoor komen middeninkomens niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning. Probleem is echter dat er in steden als Haarlem nauwelijks woningen beschikbaar zijn waarvan de huur net boven de sociale huurgrens (665 euro) ligt en de koopwoningen in onze stad al helemaal onbetaalbaar zijn voor hen.

De PvdA wil hier iets aan doen. In de Woonvisie is opgenomen dat er meer middeldure huurwoningen moeten komen, maar de definitie van deze woningen was 665 tot  900 euro. De praktijk leert dat er dan vooral woningen worden gebouwd met een huur rond de 900 euro. Dat is voor de meeste middeninkomens echter niet te betalen. Daarom hebben wij samen met GroenLinks, SP, Actiepartij, Ouderenpartij en Haarlem Plus een amendement ingediend om de definitie aan te passen tot 665 tot 800 euro. Hiermee sluit de definitie aan op de definitie van middeldure huur in het Regionaal Actieprogramma (RAP). Dit amendement kreeg de steun van een meerderheid van de gemeenteraad: naast de indieners stemde ook het CDA voor.

Live uit de raadszaal: Kadenota 2012

Deze week behandelt de gemeenteraad de Kadernota 2011. In de Kadernota worden de financiële kaders voor de komende jaren bepaald. Samen met de begroting in november is dit traditioneel één van de belangrijkste momenten van het politieke jaar, omdat in de begroting besloten wordt waar de gemeente de komende jaren wel en geen geld voor uittrekt. Zeker in tijden van bezuinigingen zijn dat belangrijke keuzes.

Zojuist heeft PvdA-fractievoorzitter Joyce Langenacker haar verhaal in eerste termijn gehouden. Zij gaf aan dat de PvdA ook in economisch krappe tijden samen met de Haarlemmers wil blijven investeren in de stad en haar inwoners. In haar verhaal stonden drie thema’s centraal: de gemeente als betrouwbare partner, blijven investeren in mensen en samenwerken aan een sterke en sociale stad. Samen met de Haarlemmers wil de PvdA werk blijven maken van goed onderwijs, voldoende werkgelegenheid en betaalbaar wonen in een prettige buurt. Lees hier meer over de inbreng van de PvdA.

De PvdA heeft drie moties ingediend: over nieuwe groepen in armoede, over een kavelwinkel voor zelfbouw en over een intensievere samenwerking tussen gemeenten in onze regio. De motie over regionale samenwerking is van mijn hand. Met deze motie willen we de discussie aanzwengelen over de wenselijkheid van regionale samenwerking, waarbij ook gemeentelijke herindeling of grenscorrecties niet langer taboe moeten zijn. Meer over deze motie kun je lezen in deze blog. Kijk hier voor meer informatie over de andere PvdA-moties.

Het debat over de kadernota gaat later deze week verder. Woensdag 4 juli reageert het College van B&W in eerste termijn. Donderdag 5 juli volgen de tweede termijn en de stemmingen over de verschillende moties en amendementen.

Motie ‘Kijk over de grenzen’

De PvdA vraagt het College van B&W om in overleg met de andere gemeenten in de regio te verkennen welke samenwerkingsvormen en eventuele gemeentelijke herindelingen of grenscorrecties in de regio wenselijk zijn om ook op de lange termijn het voorzieningenniveau in onze regio op peil te kunnen houden. Maandag 2 juli diende ik hier een motie over in bij behandeling van de Kadernota 2012. Met deze motie willen we de discussie aanzwengelen over de wenselijkheid van regionale samenwerking, waarbij ook gemeentelijke herindeling of grenscorrecties niet langer taboe moeten zijn

We zien dat er steeds meer decentralisaties op gemeenten afkomen. De schaal van verschillende gemeenten in onze regio is te klein om al deze taken zelfstandig uit te voeren. Intensievere samenwerking tussen gemeenten kan daarvoor een oplossing bieden. Wij willen dat Haarlem daar het initiatief toe neemt.

Ook de discussie over eventuele gemeentelijke herindelingen of grenscorrecties is voor de PvdA niet taboe. Haarlem is één van de weinige middelgrote steden in Nederland waarvan de grenzen de afgelopen vijftig jaar vrijwel niet zijn gewijzigd. Door bevolkingsverdunning moeten de stedelijke voorzieningen van Haarlem, waarvan vele een regionale functie hebben, door een steeds kleinere Haarlemse bevolking betaald worden. De discussie of de huidige gemeentegrenzen nog wel de juiste zijn kan daarom niet langer geschuwd worden.

De PvdA vindt dat deze discussie beter “van onderop” gevoerd kan worden door de betrokken gemeenten, dan dat herindeling in de toekomst “van bovenaf” door het Rijk wordt opgelegd. De motie vraagt het College van B&W daarom in overleg met de regiogemeenten de mogelijkheden hiervoor te verkennen. De gemeenteraad stemt donderdag 5 juli over deze en andere moties die bij de Kadernota zijn ingediend.

Je kunt de tekst van de motie hier lezen. Verder lezen

Lessen uit Rekenkamerrapport Zijlpoort

De kosten en risico’s van het nieuwe stadskantoor Zijlpoort zijn vanaf de start te optimistisch ingeschat. De gemeenteraad is tot medio 2011 onvoldoende actief geïnformeerd door de wethouder. En de gemeenteraad zelf is onvoldoende kritisch geweest. Die conclusies trekt de PvdA uit het rapport van de Rekenkamercommissie ‘Zijlpoort: tegen (w)elke prijs?’.

Zoals je gisteren al op deze site hebt kunnen lezen, begon het raadsdebat over het rapport met een kort statement van VVD-wethouder Pieter Heiliegers. Hierin kondigde hij aan zijn verantwoordelijkheid te nemen voor de gebrekkige informatievoorziening aan de raad en per direct af te treden (zie een eerdere blog). Daarmee was de belangrijkste politieke angel uit het debat gehaald. Het debat spitste zich daarom vooral toe op welke lessen wij moeten trekken uit het Rekenkamerrapport.

De PvdA constateert dat verschillende partijen tijdens de verkiezingscampagne van 2006 de kiezer beloofden dat een stadskantoor in het centrum veel goedkoper zou zijn dan het toenmalige plan in Schalkwijk, dat de voorkeur had van de PvdA. Toenmalig VVD-wethouder Chris van Velzen heeft vervolgens een plan gemaakt dat koste wat kost goedkoper moest. De kosten en risico’s werden daarom te optimistisch ingeschat. De wethouder trad te solistisch op en kreeg onvoldoende tegenwicht vanuit de ambtelijke organisatie en de gemeenteraad. De gehele raad, ook de PvdA, is vorige raadsperiode onvoldoende kritisch geweest over dit project.

Vanaf eind 2009 werden er verbeteringen doorgevoerd, met name door de aanstelling van een nieuwe ambtelijk opdrachtgever en een nieuwe ambtelijk opdrachtnemer. De gemeente kreeg hierdoor meer grip op de risico’s. De informatievoorziening aan de raad bleef echter gebrekkig. Pas toen D66-wethouder Ewout Cassee de portefeuille halverwege 2011 overnam van Pieter Heiliegers werd de gemeenteraad echt pro-actief geïnformeerd over alle risico’s en kosten.

De PvdA trekt drie lessen uit het Rekenkamerrapport. Ten eerste willen wij een bestuursstijl waarbij het College open en realistisch is over kosten en risico’s van projecten. Ten tweede is een sterker tegenwicht vanuit ambtelijke organisatie en gemeenteraad bij dit soort grote projecten cruciaal. En ten derde heeft het feit dat de raad de meeste informatie over dit project onder geheimhouding kreeg de controlerende taak van de raad belemmerd. Als wij die zaken weten te verbeteren, zal de kans op herhaling van dit soort fouten aanmerkelijk kleiner worden.

Wethouder Pieter Heiliegers afgetreden

Wethouder Pieter Heiliegers (VVD) van financiën, bedrijfsvoering en cultuur heeft donderdag 28 juni tijdens de vergadering van de Haarlemse gemeenteraad zijn aftreden aangekondigd. Hij deed dit aan het begin van het raadsdebat over het kritische onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie (RKC) over stadskantoor Zijlpoort.

De RKC oordeelt hard over het steeds duurder wordende project Zijlpoort, waarbij de kosten en de risico’s te optimistisch zijn ingeschat. Hoewel het grootste deel van de kritiek in het RKC-rapport gaat over de voorganger van Pieter Heiliegers, de inmiddels overleden VVD-er Chris van Velzen, is de RKC ook kritisch over de informatievoorziening aan de gemeenteraad tijdens deze collegeperiode. Verschillende fracties, waaronder ook de PvdA, zijn hier kritisch over.

Het aftreden van Pieter is een dapper besluit. Hij neemt daarmee verantwoordelijkheid voor de gebrekkige informatievoorziening aan de raad. Een besluit dat respect verdient. Het is jammer afscheid te moeten nemen van een wethouder waarmee de samenwerking altijd heel prettig was en die zich twee jaar lang met veel passie heeft ingezet voor onder meer de cultuur in onze stad, maar ik kan me goed voorstellen dat hij tot dit besluit is gekomen. Politiek is soms een heel hard vak.

Morgen op deze website een uitgebreidere blog over het debat in de gemeenteraad over het RKC-rapport Zijlpoort, waarover ik namens de PvdA vanavond het woord heb gevoerd.

Overhaaste motie over Hildebrandmonument

Aan de zuidkant van de Haarlemmerhout staat al vijftig jaar het Hildebrandmonument. Het is een fontein waar beelden omheen staan die de figuren uit Camera Obscura voorstellen, een boek van de Haarlemse schrijver Hildebrand (pseudoniem voor Nicolaas Beets). De beelden ontbreken echter nadat ook de replica’s door vandalen zijn vernield.

D66 en VVD kwamen donderdag in de gemeenteraad met een motie die vroeg het monument zo snel mogelijk in zijn oude luister te herstellen. Op zich een sympathiek idee, maar de timing was wat vreemd. Onlangs heeft de gemeenteraad namelijk besloten een speciale Commissie Kunst in de Openbare Ruimte in te stellen, die alle kunstwerken gaat inventariseren en bepalen of deze opgeknapt moeten worden of dat ze bijvoorbeeld beter op een andere plek in de stad kunnen worden geplaatst. Ook dit monument komt daarbij aan de orde.

De PvdA wil deze commissie gewoon haar werk laten doen. Daarbij is herstel van het monument op de huidige plek zeker een serieuze optie, maar ook andere ideeën kunnen daarbij bekeken worden. Zo heeft de zeer bij Hildebrand betrokken Haarlemmer Henk Vijn al eens voorgesteld de beelden te verplaatsen naar het pleintje bij de rechtbank in het centrum. Daar zijn ze veel minder gevoelig voor vandalisme en makkelijker te bereiken voor toeristen.

De motie was niet alleen overhaast, maar sloeg ook de participatie over en was bovendien niet voorzien van een financiële dekking. Toch opmerkelijk voor partijen als D66, die participatie hoog in het vaandel zegt te hebben, en VVD, die zegt te staan voor financiële degelijkheid. Alle andere fracties, met uitzondering voor de Fractie Reeskamp, stemden dan ook tegen de motie. Niet omdat wij het Hildebrandmonument niet willen herstellen, maar omdat wij dat op een zorgvuldige manier willen doen.

Debat over nieuwe overschrijding Zijlpoort

De komende anderhalve maand zal de Haarlemse gemeenteraad meerdere debatten wijden aan het nieuwe stadskantoor Zijlpoort. Vorige week presenteerde de Rekenkamercommissie (RKC) een hard rapport over de manier waarop dit project met name in de vorige collegeperiode is aangepakt. Daarover zal de gemeenteraad in juni spreken, nadat het College van B&W een reactie heeft gegeven op het rapport. Woensdag 16 mei sprak de gemeenteraad over één van de zaken die aanleiding waren voor het Rekenkamerrapport: opnieuw een overschrijding van 2,4 miljoen in de bouwkosten van de Zijlpoort.

In een eerdere blog schreef ik al over de turbulente geschiedenis van de Zijlpoort. Toen de gemeenteraad in 2007 besloot de gemeentelijke huisvesting niet in Schalkwijk te bouwen (voorkeur PvdA) maar in het centrum, werden de kosten van de twee nieuwe kantoren Raakspoort en Zijlpoort geraamd om 72 miljoen euro. Inmiddels zijn de kosten al opgelopen tot meer dan 81 miljoen. Dat valt nauwelijks uit te leggen in een tijd waarin iedereen in de stad de broekriem moet aanhalen. Het is des te pijnlijker omdat wethouder Pieter Heiliegers na een vorige overschrijding in 2010 in de gemeenteraad heeft gezegd dat de Zijlpoort niet nog duurder zou worden. Een erg ongelukkige uitspraak, die de wethouder gisteren in de raad, na enig aandringen van de PvdA, ook zei te betreuren.

Een groot deel van de oppositie stemde tegen het extra krediet (= raadsbesluit om geld beschikbaar te stellen) om de overschrijding van 2,4 miljoen te betalen. De PvdA stemde wel in. Dit geld is namelijk gewoon nodig, we kunnen de Zijlpoort niet onafgebouwd laten staan. Bovendien laat de oppositie door tegen te stemmen zien helemaal niets geleerd te hebben van het verleden. Juist door steeds weer de ogen te sluiten voor risico’s en de kosten veel te optimistisch in te schatten kon het project zo uit de hand lopen. Wij willen dat het bestuur open en realistisch is over risico’s en kosten. Daar hoort bij dat je soms door dit soort zure appels heen moet bijten.

De PvdA heeft het College gevraagd snel met een reactie te komen op het rapport van de Rekenkamercommissie, zodat we ook dit snel in de gemeenteraad kunnen bespreken. Wij willen het rapport niet te lang boven de markt laten hangen. Het College zegde toe binnen twee weken met een reactie te komen, waardoor het rapport al in juni in de gemeenteraad kan worden behandeld. Dat wordt ongetwijfeld opnieuw een pittig debat. De PvdA zal dan haar politieke oordeel geven over de Zijlpoort en hoe het zo uit de hand heeft kunnen lopen.

Bevrijdingspop blijft in de Hout

Het is de bedoeling dat Bevrijdingspop ook de komende jaren in en rond de Haarlemmerhout plaats blijft vinden. Dat heeft het College van B&W donderdag 19 april duidelijk uitgesproken in de Haarlemse gemeenteraad. Het College kreeg daarbij steun van een ruime meerderheid van de gemeenteraad, waaronder de PvdA. Alleen CDA, D66, Actiepartij en Ouderenpartij stemden voor moties die vroegen om een onderzoek naar een alternatieve locatie.

Afgelopen jaren bleek dat de bomen en het gras in de Hout en het Frederikspark schade ondervinden van de festivals die er jaarlijks worden gehouden: het Houtfestival en Bevrijdingspop. Afgelopen jaar is dan ook onderzocht hoe daar iets aan gedaan kan worden. Eén van de mogelijkheden was verplaatsing van Bevrijdingspop naar een andere locatie. De PvdA is daar niet voor. Stadsparken zijn er voor alle Haarlemmers en dit soort festivals passen daar goed bij. Bovendien vinden wij dat Bevrijdingspop in de buurt van de binnenstad moet worden gehouden en niet verplaatst moet worden naar bijvoorbeeld de Waarderpolder.

Wel zijn er extra maatregelen nodig om het monumentale park beter te beschermen tijdens de festivals. Die kosten geld en een deel daarvan zal door de organisatie van beide festivals betaald moeten worden. De gemeente gaat komende tijd met de beide festivals in gesprek over hoe dit zo goed mogelijk geregeld kan worden. Uitgangspunt voor de PvdA is daarbij wel dat beide festivals gratis toegankelijk moeten blijven.

Het beste zou zijn als de vele bezoekers die elk jaar genieten van Bevrijdingspop zelf een vrijwillige bijdrage zouden geven aan het festival. Dat kan nu al. Voor een tientje per jaar kun je ‘Vriendje voor een Tientje’ worden. Op die manier steun je Bevrijdingspop in economisch lastige tijden. Ik heb me inmiddels aangemeld, doe jij ook mee? Kijk hier voor meer informatie.

Burgemeester: “Illegalenquotum ontzettend onbeschaafd”

Burgemeester Bernt Schneiders heeft zich uitgesproken tegen het quotum voor het oppakken van illegalen, dat minister Leers met de politie heeft afgesproken. Dit deed hij donderdag 29 maart in antwoord op mondelinge raadsvragen die ik namens de PvdA stelde. Volgens de burgemeester is het illegalenquotum niet alleen ongewenst, “maar vooral ook zo ontzettend onbeschaafd”.

Het kabinet heeft een quotum ingesteld voor het oppakken van illegalen. Dit jaar moeten er 4800 illegalen worden overgeleverd aan de Dienst terugkeer en vertrek, maar liefst 35 procent meer dan in 2011. Hierdoor zullen niet langer alleen criminele illegalen worden opgepakt, maar ook andere mensen die zonder geldige verblijfsvergunning in Nederland verblijven.

De PvdA is principieel tegen het instellen van zo’n quotum. Het gaat hier om de meest kwetsbare mensen, daar ga je niet op zo’n manier mee om. We hebben onlangs het bonnenquotum voor onder meer zonder licht fietsen afgeschaft, en nu wordt voor zo iets gevoeligs wel een quotum ingesteld. Mensen zijn geen nummer. Daarnaast vrezen wij dat illegalen voortaan opvang, zorg, onderwijs en politie zullen mijden wanneer zij in problemen verkeren. Tenslotte zijn wij bang dat dit quotum twijfelachtige opsporingsmethoden in de hand werkt. Vorig jaar nog keurde de rechter een actie in onze regio af, waarbij de politie op basis van huidskleur op zoek ging naar illegale werksters in onder meer Haarlem-Zuid.

Een groot aantal burgemeesters, zoals Van der Laan (Amsterdam), Jorritsma (Almere), Van Aartsen (Den Haag) en Wolfsen (Utrecht) hebben zich inmiddels uitgesproken tegen dit quotum. Burgemeester Schneiders sloot zich hier, in antwoord op mijn mondelinge vragen, bij aan. De burgemeester zei dat mensen die illegaal in ons land verblijven moeten worden uitgezet, maar noemde het illegalenquotum niet alleen ongewenst, maar vooral ook ontzettend onbeschaafd. “Eerst de kopvoddentax, daarna het polenmeldpunt en nu dit weer. Ik zou er eigenlijk niet meer woorden aan vuil willen maken”. Deze opmerking werd ondersteund door geroffel op de tafel door veel van de aanwezige raadsleden.

Monumentenfonds voor eigenaren monumenten

Haarlem krijgt een Monumentenfonds, waar eigenaren van gemeentelijke monumenten tegen een lage rente geld kunnen lenen voor het onderhoud of de restauratie van hun pand. Dat heeft de gemeenteraad donderdag 8 maart op voorstel van PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg besloten. De instelling van dit Monumentenfonds is de afronding van een nieuw gemeentelijk monumentenbeleid, waar de gemeenteraad in 2008 mede naar aanleiding van een burgerinitiatief toe besloot.

In 2008 besloot de gemeenteraad tot uitbreiding van het aantal gemeentelijke monumenten. Dit was een initiatief van de gemeenteraad, naar aanleiding van een burgerinitiatief van Marianne Rietvink (zie een eerdere blog). Gedurende drie jaar worden maar liefst 700 complexen (2150 adressen) aangewezen als gemeentelijk monument. De PvdA is groot voorstander van deze uitbreiding van het aantal gemeentelijke monumenten. In de gemeenteraad was ik één van de trekkers om dit voor elkaar te krijgen. Ik heb daaraan wel altijd gekoppeld dat er, na afronding van de aanwijzing van de nieuwe monumenten, een regeling moest komen om eigenaren te ondersteunen bij onderhoud en restauratie. De aanwijzing als gemeentelijk monument heeft namelijk veel voordelen voor eigenaren, maar kan ook tot extra kosten lenen. Het Monumentenfonds komt daarin tegemoet.

Het fonds wordt jaarlijks met 425.000 euro door de gemeente gevuld. Daarnaast wordt het geld dat eigenaren aflossen teruggestort in dit fonds. Zo profiteren steeds andere eigenaren van het fonds. Monumenteneigenaren kunnen een verzoek voor een lening doen via de gemeente. Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, sluiten zij via de notaris een lening af bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Het bedrag per lening loopt van minimaal 10.000 tot maximaal 50.000 euro. De maximale looptijd is 15 jaar.

Bernt mag blijven

De Haarlemse gemeenteraad heeft PvdA-burgemeester Bernt Schneiders voorgedragen voor herbenoeming. Dat heeft de gemeenteraad donderdag 16 februari unaniem besloten tijdens een besloten raadsvergadering. Het resultaat werd vervolgens in de openbare raadsvergadering bekend gemaakt.

Op 1 juli 2006 werd Bernt geïnstalleerd als burgemeester van Haarlem (zie een eerdere blog). Sindsdien hebben we hem leren kennen als sociaal bewogen en bevlogen burgemeester van onze stad. Een makkelijk toegankelijke burgervader, die populair is bij de bevolking. Een daadkrachtige korpsbeheerder, die staat voor zijn mensen bij de politie en de brandweer. Een trotse Haarlemmer, die ook buiten de stadsgrenzen staat voor zijn stad. En een energiek en modern bestuurder met een uitgesproken mening.

Ook al is die mening op een enkel dossier wel eens in strijd met mijn eigen politieke overtuiging, ik ben er trots op dat wij als PvdA zo’n goede en populaire burgemeester voor Haarlem leveren. En ik ben blij dat Bernt nog zes jaar beschikbaar is voor onze stad. Een betere burgemeester kunnen we ons niet wensen.

 Lees hier het persbericht van de gemeente over de herbenoeming.