Meer

Archive | Jongeren

Nieuwe startersleningen vanaf 2011

Vanaf 2011 komen er nieuwe startersleningen beschikbaar. Wethouder Jan Nieuwenburg heeft hiervoor extra geld beschikbaar gesteld. Dat is mooi nieuws. Mede op initiatief van de PvdA ondersteunt de gemeente sinds enkele jaren jonge starters op de woningmarkt met een starterslening. Doordat de Rijkssubsidie hiervoor kwam te vervallen dreigde voortzetting van de startersleningen in gevaar te komen. Het College van B&W heeft nu besloten toch 2,89 miljoen euro voor de komende twee jaar beschikbaar te stellen. Het maximumbedrag voor een starterslening wordt wel wat verlaagd naar 20.000 euro.

Het is voor starters op de woningmarkt in Haarlem vrijwel onmogelijk om een eerste eigen woning te kopen. De prijzen van koopwoningen zijn dusdanig hoog dat de prijs van woningen ver boven het maximale bedrag dat een starter aan hypotheek kan krijgen ligt. Bovendien is het door de economische crisis voor jongeren nog lastiger geworden een hypotheek te krijgen.

PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg heeft op verzoek van de PvdA in 2008 een startersregeling ingesteld (zie een eerdere blog). Haarlemse starters kunnen voor het financieren van hun eerste koopwoning tegen gunstige voorwaarden een aanvullende lening bij de gemeente afsluiten. Op die manier wordt het verschil tussen de prijs van de woning en de maximale hypotheek die een starters kan krijgen volgens de Nationale Hypotheek Garantie overbrugd. Honderden starters hebben hier inmiddels gebruik van gemaakt.

In het coalitieakkoord werd al afgesproken dat het aantal startersleningen de komende jaren zal worden uitgebreid. Het is mooi dat er nu geld beschikbaar is voor voortzetting van de regeling, maar wij zullen blijven zoeken naar mogelijkheden om het aantal beschikbare leningen verder uit te breiden, zodat meer starters hiermee geholpen kunnen worden. Een mogelijkheid daarvoor zou samenwerking met ontwikkelaars en corporaties kunnen zijn, die dan voor hun eigen bouwprojecten startersleningen beschikbaar stellen. De gemeente is hierover al met hen in gesprek. Daarnaast hebben Provinciale Staten onlangs op initiatief de PvdA besloten dat ook de provincie wil bijdragen aan gemeentelijke startersleningen. Lees hier meer daarover.

Haarlems Dagblad over jongerencentrum Prisma

Donderdag 11 november 2010 schrijft het Haarlems Dagblad over het debat in de gemeenteraad over jongerencentrum Prisma. Wethouder Jack van der Hoek kondigde tot verbijstering van de gemeenteraad aan dat dit jongerencentrum in Schalkwijk nog tot april 2011 dicht blijft. In het artikel worden ook PvdA-fractievoorzitter Joyce Langenacker en ik geciteerd. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Waarom wil PvdA vrije sluitingstijden in de horeca?

De afgelopen weken verschenen er verschillende artikelen in de lokale pers over het voornemen van de coalitiepartijen om de sluitingstijden van de horeca in Haarlem vrij te geven (zie o.a. dit artikel). Dit plan is mede om verzoek van de PvdA opgenomen in het coalitieakkoord. Waarom wil de PvdA dit?

In andere steden blijkt dat vrije sluitingstijden bij kunnen dragen aan veilig uitgaan met minder overlast voor bewoners. Als kroegen zelf mogen beslissen hoe laat ze sluiten, zullen de sluitingstijden meer variëren. Daardoor komt niet meer iedereen om 04:00 uur tegelijk op straat te staan. Dat vermindert de kans op opstootjes en overlast, zo blijkt in andere gemeenten.

Tijdens de verkiezingscampagne presenteerde de PvdA al een plan voor veilig uitgaan in Haarlem. Hier maakten de vrije sluitingstijden deel van uit, maar het is niet het enige wat de PvdA wil doen om de veiligheid tijdens het uitgaan te vergroten en overlast te verminderen. De PvdA wil daarnaast betere handhaving, ook langs de zogenaamde ‘slooproutes’ naar het centrum, en meer uitgaansmogelijkheden voor jongeren onder de 18 jaar. Deze maatregelen samen zullen er volgens ons toe leiden dat uitgaan in Haarlem leuk en veilig blijft. Ik ben blij dat ook coalitiepartners D66, GroenLinks en VVD zich in het coalitieakkoord hiervoor hebben uitgesproken.

In het coalitieakkoord is overigens ook afgesproken dat invoering van de vrije sluitingstijden van de horeca in nauw overleg met alle partners (van horeca tot politie) zal plaatsvinden. Wij zijn ervan overtuigd dat deze maatregel ook in het belang is van horeca en bewoners van de binnenstad. Wij gaan de komende tijd dan ook graag het gesprek met hen aan over hoe dit op een verantwoorde manier kan gebeuren.

Op bezoek in zusterstad Osnabrück

Haarlem heeft, naast de meer informele stedenbanden met Mutare in Zimbabwe en Emirdag in Turkije, ook twee zustersteden in Europa: Angers in Frankrijk en Osnabrück in Duitsland. Elk jaar gaat een delegatie uit de Haarlemse gemeenteraad op bezoek in beide steden. Dit keer ging ik voor het eerst mee met zo’n delegatie naar Osnabrück. Het bezoek aan Osnabrück vindt altijd plaats tijdens de Maiwoche, een groots opgezette feestweek met verschillende podia in de stad en veel kraampjes met bratwurst en bier.

De bezoeken aan Angers en Osnabrück zijn zeker geen snoepreisjes: er is altijd een interessant inhoudelijk programma en deelnemende raadsleden betalen een groot deel van de kosten uit eigen zak. Begin dit jaar nam de gemeenteraad een initiatiefvoorstel van mijn fractiegenoot Helga Koper aan, waarin werd gevraagd om nog meer een inhoudelijke invulling aan de stedenbanden te geven. Op deze manier kunnen we als steden echt van elkaar leren en samenwerken, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, jeugd, cultuur en economie.

Net als andere zustersteden van Osnabrück heeft Haarlem ook een jonge ambassadrice in Osnabrück. Op dit moment is dat Digna Brand. Zij begeleidde ons bezoek en had ervoor gezorgd dat wij, terwijl andere delegaties een saaie bloemententoonstelling bezochten, een aantal voor Haarlem leerzame projecten konden bezoeken. Een voorbeeld hiervan is het Haus der Jugend. Dit is een groot gebouw in de binnenstad, waar tal van activiteiten voor jongeren plaatsvinden. Er zijn onder meer een jongerencafé, verschillende podia voor culturele activiteiten, een reïntegratieproject voor vroegtijdig schoolverlaters, een moedercentrum en een internetcafé. Ook kunnen bandjes en politieke jongerenorganisaties er gratis ruimte huren.

Foto: de ambassadeurs. Tweede van links: Digna Brand (bron: osnabrueck.de)

Met de Haarlemse delegatie reisde ook Paul Feldbrugge mee. Hij werkt bij hogeschool Inholland en is actief binnen het Haarlemse bedrijfsleven. De hogeschool wil graag een grotere rol spelen bij de stedenbanden, bijvoorbeeld door ook jonge ambassadeurs uit onze zustersteden naar Haarlem te halen en hen een plek aan te bieden aan de hogeschool. Ook organiseert Paul deze zomer een bezoek van een groot aantal ondernemers uit Osnabrück aan Haarlem, om zo als stad ook economisch te profiteren van de samenwerking met Osnabrück. Een goed voorbeeld van hoe je op een moderne manier invulling kan geven aan de stedenbanden.

Haarlemse jongeren willen leuk en veilig uitgaan

De Haarlemse jeugd steunt in overgrote meerderheid een aantal plannen van de PvdA om uitgaan in Haarlem aantrekkelijker en veiliger te maken, zoals het vrij laten van de sluitingstijden van de horeca, meer uitgaansgelegenheden voor jongeren onder de 18 jaar en aansluiting op het nachtnet van de NS. Dat blijkt uit het onderzoek ‘De stem van jongeren over de stad’ van het Digipanel Jeugd rond de gemeenteraadsverkiezingen onder Haarlemse jongeren onder de 18.

In het onderzoek werd de jongeren gevraagd naar hun mening over een aantal plannen van verschillende politieke partijen. Drie plannen die allemaal in het verkiezingsprogramma van de PvdA staan blijken daarbij het populairst: een milieuvriendelijke stad (80% voor), een nachttrein van Haarlem naar Amsterdam (79%) en vrije sluitingstijden van de horeca (57%). Deze drie maatregelen zijn ook opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord van D66, PvdA, GroenLinks en VVD. Net als de PvdA zijn de jongeren in meerderheid tegen cameratoezicht in de binnenstad en het sluiten van de coffeeshops.

Uit het onderzoek blijkt verder dan 82 procent van de jongeren meer betrokken wil worden bij het maken van plannen van de gemeente. 69 procent heeft behoefte aan meer uitgaansgelegenheden voor jongeren tussen 12 en 18 jaar en 68 procent vindt dat schoolgebouwen beter onderhouden moeten worden. Deze drie wensen scoren opmerkelijk veel hoger dan de behoefte aan meer speelplekken, hangplekken of jongerencentra.

Je kunt het gehele onderzoeksrapport hier lezen als PDF-bestand. Lees hier meer over de plannen van de PvdA voor veilig uitgaan en hier meer over mijn eigen speerpunten als raadslid, waar veel van de wensen van de jongeren in terugkomen.

Collectief particulier opdrachtgeverschap

Donderdag 8 april organiseerde het ABC Architectuurcentrum een bijeenkomst over collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) bij woningbouw. Een ingewikkelde term voor iets wat buitengewoon aantrekkelijk kan zijn: met een aantal toekomstige bewoners samen je huis bouwen, in plaats van een huis te kopen van een ontwikkelaar. Het kan onder meer interessant zijn om zo betaalbare woningen voor starters te bouwen of om het voor ouderen mogelijk te maken in een woongroep te wonen.

Haarlem heeft wel enige ervaring met collectief particulier opdrachtgeverschap, met name bij de aanpak van de palenpest. Maar het instrument is in Haarlem nog niet gebruikt voor bijvoorbeeld starterswoningen. Dat is jammer, want in andere gemeenten blijkt dat het goed kan werken. Omdat de ontwikkelaar als tussenpersoon verdwijnt kunnen er vaak aanzienlijk goedkopere woningen worden gebouwd voor starters. Een voorbeeld hiervan is project ‘de Vrijegeest’ in Akersloot (zie plaatje). In ons verkiezingsprogramma hebben we opgenomen dat starters de komende vier jaar op tenminste één plek in de stad de mogelijkheid moeten krijgen om via collectief particulier opdrachtgeverschap gezamenlijk hun eigen huis te bouwen.

Groot probleem hierbij is dat Haarlem, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Almere waar heel veel in eigen beheer wordt gebouwd, weinig vrije grond heeft die hiervoor gebruikt kan worden. Vrije kavels zijn er nauwelijks, vrijwel alle nieuwbouw in Haarlem gebeurt via herstructurering of op grond die niet in handen is van de gemeente. Maar deze vorm van bouwen hoeft niet alleen gebruikt te worden bij nieuwbouw. Ook bij het opknappen van een bestaand pand kan collectief particulier opdrachtgeverschap prima worden gebruikt om tot betaalbare woningen te komen die meer aansluiten bij de wensen van de bewoners. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde klushuizen (zie een eerdere blog).

Er is overigens al een groep mensen die via collectief particulier opdrachtgeverschap eigen woningen wil bouwen in Haarlem of de regio. Zij hebben een stichting opgericht om dit voor elkaar te krijgen. Ik ga de komende maanden eens met hen verder praten om te kijken in hoeverre hun initiatief kan aansluiten bij de ideeën die de PvdA heeft over het bouwen van betaalbare starterswoningen via CPO. Wordt dus vervolgd.

Nu starten met campagne Glazen Huis 2011

Deze week werd bekend dat Haarlem niet behoort tot de laatste vier steden die in de race zijn om het Glazen Huis van 3FM Serious Request eind dit jaar te organiseren. Erg jammer. In december verzamelde ik nog ruim 1200 ondersteuningen om Haarlem kandidaat te stellen. De PvdA wil dat Haarlem nu al start met een aantrekkelijke campagne om het Glazen Huis in 2011 wel naar de stad te halen. Ik heb hier schriftelijke vragen over gesteld aan het College van B&W.

In december 2009 voerde de PvdA op internet actie om het Glazen Huis van 3FM Serious Request naar Haarlem te halen (zie een eerdere blog). Wij hebben drie reden om het Glazen Huis naar Haarlem te willen halen. Ten eerste omdat het gewoon leuk is voor de stad. Ten tweede omdat Haarlem hiermee een bijdrage kan leveren aan internationale solidariteit, wat ook past bij Haarlem als Millenniumgemeente. En ten derde omdat het veel economische voordelen kan opleveren voor de stad, zoals al is gebleken bij eerdere edities.

Burgemeester Bernt Schneiders heeft in de gemeenteraad toegezegd de mogelijkheden serieus te onderzoeken (zie een eerdere blog). Toch behoort Haarlem niet tot de laatste vier steden die in de race zijn (Nijmegen, Leiden, Eindhoven en Zwolle). De PvdA wil nu van het College weten wat het door de burgemeester toegezegde onderzoek precies heeft opgeleverd. Daarnaast wil ik dat Haarlem nu inzet op het naar Haarlem halen van het Glazen Huis in 2011. Dat geeft meer tijd voor goede voorbereidingen en een aantrekkelijke campagne richting 3FM.

De PvdA realiseert zich dat er aan de komst van het Glazen Huis kosten verbonden zitten voor de gemeente. De ervaring in andere steden leert echter dat deze kosten ruimschoots worden goedgemaakt door de extra opbrengsten en naamsbekendheid voor de stad. Ook blijkt dat ondernemers veel economisch profijt kunnen hebben van de komst van het Glazen Huis. Een actie om het Glazen Huis naar Haarlem te halen zou dan ook samen met hen moeten worden georganiseerd en mede door het bedrijfsleven kunnen worden betaald. Verschillende ondernemers hebben de PvdA al laten weten dat zij hier graag over willen meedenken.

Je kunt de schriftelijke vragen hier downloaden als Word-bestand.

Jeroen Dijsselbloem in Haarlem

Woensdag 17 februari bezocht Jeroen Dijsselbloem, vice-fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer, samen met de PvdA Haarlem de wijken Delftwijk en Meerwijk. Met het bezoek vroeg de PvdA aandacht voor emancipatie van allochtone vrouw en een goede jeugdzorg.

Het bezoek begon bij moedercentrum Noor in Delftwijk. Haarlem telt vier moedercentra, die voor zowel allochtone als autochtone vrouwen in de wijk gelegenheid bieden tot ontwikkeling en ontmoeting. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan emancipatie van met name allochtone Haarlemse vrouwen. We kregen uitleg over het moedercentrum en gingen in gesprek met een daar actieve kookgroep. Ook spraken we met één van de Haarlemse wijkcontactvrouwen.

De moedercentra en de wijkcontactvrouwen leveren een belangrijke bijdrage aan de emancipatie en zorgen ervoor dat iedereen kan meedoen in de samenleving. De PvdA heeft zich daarom de afgelopen jaren ingezet voor behoud en structurele financiering van de moedercentra en de wijkcontactvrouwen. Met name mijn fractiegenoot Marijke Lodeweegs heeft hier veel energie in gestoken. De komende vier jaar wil de PvdA dat er naast moedercentra ook vadercentra komen, waarin ook aandacht wordt besteed aan sociale interacties en opvoeding in de Nederlandse samenleving.

‘s Middags was Jeroen Dijsselbloem te gast bij een conferentie over jeugdzorg en jeugdbeleid van de statenfractie van de PvdA Noord-Holland. Deze conferentie vond plaats in de brede school in Meerwijk. Dijsselbloem tekende hier samen met provinciale en lokale PvdA-politici een convenant. Hierin spreken de PvdA-politici af zich in te gaan zetten voor een betere jeugdzorg. De PvdA wil onder meer de wachtlijsten wegwerken, betere preventie en eerdere signalering van problemen bij jongeren. Het convenant werd ook ondertekend door de Haarlemse PvdA-wethouder Maarten Divendal.

PvdA in actie voor veilig uitgaan

Uitgaan in Haarlem moet leuk en veilig zijn. De PvdA voerde daarom in de nacht van 13 op 14 februari (Valentijnsnacht) actie voor veilig uitgaan. Samen met Nanette Hogervorst, Helga Koper, Moussa Aynan en Martien Brander deelde ik in de binnenstad chocolaatjes uit met leuzen als ‘Uitgaan in Haarlem, puur genieten’ ‘Haarlem zegt byebye nachtlawaai’ en ‘Uitgaan is leuk, hou dat zo’. Ook deelden we rode rozen en valentijnskaarten uit. Met deze actie wil de PvdA aandacht vragen voor ons plan voor veilig uitgaan.

Het plan van de PvdA bestaat uit drie onderdelen:

1. Vrije sluitingstijden
De PvdA wil de sluitingstijden van de horeca vrij geven. Als kroegen zelf mogen beslissen hoe laat ze sluiten, zullen de sluitingstijden meer variëren. Daardoor komt niet meer iedereen om 04:00 uur tegelijk op straat te staan. Dat vermindert de kans op overlast en onveiligheid, zo blijkt in andere gemeenten.

2. Betere handhaving, ook langs ‘slooproutes’
De PvdA wil meer handhaving tijdens uitgaansavonden. Het afgelopen jaar is in de gemeenteraad al extra geld beschikbaar gesteld voor handhaving in de binnenstad. De PvdA wil dat daarnaast ook meer politie en handhaving aanwezig is langs de zogenaamde ‘slooproutes’, de routes van en naar de binnenstad waar dronken jongeren zorgen voor veel overlast en vandalisme.

3. Meer uitgaansmogelijkheden voor jonger dan 18
De uitgaansmogelijkheden voor jongeren onder de 18 jaar moeten worden vergroot. Doordat deze jongeren bijna nergens naar binnen mogen, hangen zij vaak op straat, op zoek naar een plek waar ze toch naar binnen komen. De PvdA wil meer mogelijkheden voor jonge jongeren, zoals friscafés. De gemeente zou dit moeten stimuleren en faciliteren.

CDA en D66 willen startersleningen afschaffen

Een aantal politieke partijen wil de succesvolle startersleningen voor starters op de woningmarkt afschaffen. Dat blijkt uit de beantwoording van verschillende partijen in de Stemwijzer. Van de grote partijen zijn CDA en D66 voor afschaffing. Daarnaast zijn ook Partij Spaarnestad, TON, Forza en Partij MoederCAO tegen startersleningen. PvdA, SP, VVD, GroenLinks, Actiepartij, ChristenUnie en de Ouderenpartij zijn wel voorstander van de startersregeling. De PvdA wil het aantal startersleningen zelfs fors uitbreiden.

Het is voor starters op de woningmarkt in Haarlem vrijwel onmogelijk om een eerste eigen woning te kopen. De prijzen van koopwoningen zijn dusdanig hoog dat de prijs van woningen ver boven het maximale bedrag dat een starter aan hypotheek kan krijgen ligt. Bovendien is het door de economische crisis voor jongeren nog lastiger geworden een hypotheek te krijgen. Een gemiddelde koopwoning in deze regio kost 230.000 euro. Daarvoor is een tweemaal modaal inkomen van 60.000 euro noodzakelijk. De meeste starters hebben dat niet.

In de gemeenteraad heb ik de afgelopen vier jaar met succes deze problematiek op de agenda van de gemeente geprobeerd te zetten. PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg heeft op verzoek van de PvdA in 2008 een startersregeling ingesteld (zie een eerdere blog). Haarlemse starters kunnen voor het financieren van hun eerste koopwoning tegen gunstige voorwaarden een aanvullende lening bij de gemeente afsluiten van maximaal 39.000 euro. Op die manier wordt het verschil tussen de prijs van de woning en de maximale hypotheek die een starters kan krijgen volgens de Nationale Hypotheek Garantie overbrugd. De startersleningen zijn zeer populair, eind vorig jaar werd het aantal zelfs uitgebreid (zie een eerdere blog).

CDA en D66 willen de startersleningen afschaffen omdat de gemeente geen bank is. Volgens D66 is het bovendien een druppel op de gloeiende plaat, en heeft de gemeente er geen geld voor. Deze partijen geven hiermee een duidelijk signaal aan starters op de woningmarkt: zij hoeven niet te rekenen op steun van deze partijen. En dat terwijl het bijvoorbeeld juist het CDA is die zich verzet tegen afschaffing van de hypotheekrenteaftrek, één van de belangrijkste oorzaken van de hoge prijzen van koopwoningen waar starters de dupe van worden.

Overigens is het overgrote deel van de mensen die de Stemwijzer tot nu toe hebben ingevuld het eens met de PvdA. 63 procent van de ruim 2300 deelnemers tot nu toe is voorstander van startersleningen, 32 procent is tegen.

Column ‘Verkiezingskoorts’ op website Trouw

Elke dag laat Trouw in de rubriek ‘Verkiezingskoorts’ op haar website een kandidaat voor de gemeenteraad aan het woord over zijn of haar ambities en het gebruik van nieuwe media in de campagne. Dinsdag 2 februari schrijf ik over het betrekken van jongeren bij de lokale politiek. “Wij jongeren vormen ruim een kwart van de Haarlemse bevolking en zo’n tien procent van de kiesgerechtigden, maar je ziet ons nooit op de traditionele inspraakmomenten.” Lees hier de complete column op de website van Trouw. Verder lezen

Amphitrite en De Brug samen op plek Amphitrite

De gemeente Haarlem moet samen met studentenroeivereniging Amphitrite en multiculturele scouting De Brug aan de slag gaan met een gezamenlijke vestiging van beide verenigingen op de huidige tijdelijke locatie van Amphitrite aan de Noord-Schalkwijkerweg. Die opdracht gaf de overgrote meerderheid van de raadscommissie Ontwikkeling het College van B&W mee op mijn initiatief. Wij omarmen hiermee een plan dat de beide verenigingen samen hebben opgesteld.

Ik ben samen met mijn fractiegenoot Annemiek Kropman al ruim een jaar bezig met de huisvesting van Amphitrite (zie een eerdere blog). In december 2008 nam de gemeenteraad al een motie van mij aan die het College van B&W vroeg een definitieve locatie te zoeken voor studentenroeivereniging Amphitrite, die nu op basis van een tijdelijke ontheffing is gevestigd aan de Noord-Schalkwijkerweg. Naar aanleiding van deze motie ging ook de roeivereniging zelf op zoek naar mogelijkheden. Zij zochten samenwerking met de voornamelijk Marokkaanse scoutingvereniging De Brug om op de huidige locatie van Amphitrite een gezamenlijk onderkomen te bouwen. Ook De Brug is al een tijd op zoek naar betere huisvesting. Dit voorstel werd donderdag 21 januari door de PvdA geagendeerd in de raadscommissie Ontwikkeling.

Het is heel goed dat deze twee verenigingen samen een plan hebben gemaakt. Hiermee krijgt zowel Amphitrite als De Brug een betere huisvesting en meer zekerheid over de toekomst. Het moet nog blijken of het plan ook financieel haalbaar is, maar wij denken dat het kansrijk is. Wij willen daarom dat het College van B&W nu op basis van dit plan verder in gesprek gaat met de beide verenigingen. Dit plan heeft onze voorkeur boven alternatieve locaties die het College van B&W nog wilde onderzoeken, zoals de Put van Vink.

Wij kregen hierbij steun van een ruime meerderheid van de commissie. Wethouder Jan Nieuwenburg zegde toe nog de volgende dag een uitnodiging te verzenden aan beide verenigingen om te gaan werken aan een gezamenlijke vestiging op de huidige locatie van Amphitrite. Dit besluit kon rekenen op applaus van de op de publieke tribune aanwezige leden van Amphitrite en De Brug.

De grenzeloze generatie?

Woensdag 20 januari organiseerde Café Globaal in het Mondiaal Centrum Haarlem een debat over het onderzoek ‘De Grenzeloze Generatie’ van Motivaction. Frits Spangenberg (onderzoeker Motivaction) en Mei Li Vos (kamerlid PvdA) gingen met elkaar en met de zaal in debat over de conclusies van het onderzoek.

Volgens het onderzoek zijn veel  jongeren tegenwoordig erg materialistisch en gefascineerd door uiterlijk, kicks en status. Zij zijn veel minder idealistisch dan vorige generaties en vooral bezig met het najagen van het eigen genot. Een grote groep jongeren heeft te maken met obesitas, alcoholmisbruik, schooluitval, schulden en publieke agressie.

Het onderzoek heeft een hoog ‘wat gaat het toch slecht met de jeugd van tegenwoordig’ gehalte. Maar kloppen de conclusies van het onderzoek wel? Zijn jongeren tegenwoordig echt niet meer idealistisch en alleen nog maar bezig met materiële zaken? Of lijkt dat alleen maar zo, omdat de onderzoekers idealisme definiëren vanuit de bril van de babyboomgeneratie?

Onze generatie staat weliswaar niet meer dagelijks op de barricaden en het Maagdenhuis is ook al een tijdje niet meer bezet. Maar in plaats daarvan gaan steeds meer jongeren een tijd vrijwilligerswerk doen in de Derde Wereld, worden zij lid van allerlei maatschappelijk betrokken netwerken op Hyves of Facebook en is Geenstijl, dat toch vooral over politiek schrijft, zeer populair. En ja: we zijn misschien materialistisch en willen allemaal de nieuwste iPhone hebben, maar we brengen wel binnen een week ruim 7 miljoen euro bij elkaar voor 3FM Serious Request door met die iPhone een plaat aan te vragen.

Natuurlijk zijn er genoeg jongeren die nauwelijks maatschappelijk betrokken zijn. Maar is dat bij eerdere generaties dan zo anders? Zijn babyboomers die ooit op de barricades riepen om sociale gelijkheid, maar vervolgens goedkoop een huis kochten en zich nu verzetten tegen afschaffing van de hypotheekrenteaftrek, zoveel idealistischer? Natuurlijk niet! Ik denk zelfs dat jongeren tegenwoordig veel meer weten te verbeteren in de wereld dan vorige generaties. Het was tenslotte onze generatie die zorgde dat Amerika voor het eerst een zwarte president kreeg.

Is het onderzoek dan totale onzin? Absoluut niet. Het onderzoek toont goed aan dat er ook onder jongeren een tweedeling is: jongeren die optimaal profiteren van alle kansen van de kleiner wordende wereld, en jongeren die niet weten te profiteren van alle vernieuwing en die vaak te maken hebben met een opstapeling van problemen, zoals werkloosheid, schulden en criminaliteit. Dat is niet nieuw en niet uniek voor de jonge generatie, maar wel zorgelijk. Het is de missie van de sociaal-democratie om daar iets aan te veranderen, zodat iedere jongere dezelfde kansen krijgt. Dit onderzoek laat weer eens zien dat dat keihard nodig is. Het is jammer dat die conclusie uit het onderzoek zo is ondergesneeuwd onder het generatiebashen.

Lees hier ook de blog van de Haarlemse CDA-lijsttrekker Merijn Snoek over het onderzoek. Een verfrissend geluid voor een CDA-politicus.

Vragen over komst conservatorium beantwoord

Het College van B&W heeft onlangs de schriftelijke vragen die ik samen met fractiegenoot Sonja Kagie stelde over de komst van het conservatorium van hogeschool Inholland naar Haarlem beantwoord. Wij stelden vragen omdat de PvdA wil dat Haarlem optimaal profiteert van de komst van het conservatorium naar de stad. We moeten daarom zorgen voor goede woningen en oefenruimten voor studenten en afgestudeerden van het conservatorium.

De beantwoording van het College van B&W is positief. Men is al in gesprek met het conservatorium over hoe de school zo goed mogelijk kan worden ingebed in het culturele klimaat van de stad en hoe studenten en afgestudeerden aan de stad kunnen worden verbonden. Ook zoekt het conservatorium aansluiting met het bedrijfsleven, wat een impuls kan betekenen voor de creatieve bedrijvigheid in Haarlem.

Het meeste zorgen maakten wij ons over de huisvesting van de studenten. Een nieuwe groep studenten zal zich in de stad willen vestigen, met specifieke wensen voor woonruimte. Zij zullen thuis meerdere uren per dag willen kunnen repeteren, terwijl de meeste studentenkamers geen goede geluidsisolatie hebben. Het College schrijft samen met het conservatorium en studentenhuisvester DUWO te werken aan het geschikt maken van studentenkamers voor conservatoriumstudenten. Dat is mooi nieuws.

Je kunt de complete beantwoording van onze vragen hier downloaden als Word-bestand.