Meer

Archive | mei, 2006

Kraakverbod

De vier grote steden zijn tegen een verbod op kraken. Dat hebben zij minister Dekker van Volkshuisvesting gisteren laten weten. Minister Dekker bereidt op verzoek van CDA, VVD en LPF een wet voor om kraken te verbieden. Volgens de vier grote steden zal een kraakverbod echter leiden tot meer leegstand van gebouwen en verloedering van buurten.

Ik denk dat de vier grote steden gelijk hebben. Het huidige beleid, waarbij het na een jaar leegstand mogelijk wordt om een gebouw te kraken, leidt ertoe dat pandeigenaren gebouwen minder snel leeg zullen laten staan. Zij verhuren hun panden bijvoorbeeld tijdelijk als antikraak, waardoor er mensen tijdelijk in kunnen wonen. Als kraken verboden wordt vervalt de noodzaak van antikraak en zullen eigenaren hun panden langer leeg laten staan. Dit werkt verloedering in de hand. Bovendien is het onacceptabel dat panden leeg staan terwijl er mensen op zoek zijn naar een woning.

Hopelijk zal de minister gehoor geven aan de oproep van de vier grote steden en het onzalige idee van een kraakverbod intrekken. Anders vrees ik dat ook in een stad als Haarlem panden langer leeg zullen staan, met alle negatieve gevolgen voor woningzoekenden en verloedering van dien.

Vakantie Berlijn

Gisteravond ben ik terug gekomen van een paar dagen vakantie in Berlijn. Helaas was het niet heel mooi weer, maar het was wel lekker een paar dagen vakantie te kunnen vieren in zo’n mooie stad als Berlijn. Zes jaar geleden was ik voor het laatst in Berlijn, en sindsdien is er erg veel veranderd. Er zijn veel leuke cafes, terrassen en restaurants bijgekomen en de Potsdammer Platz, zes jaar geleden nog een grote berg zand, is inmiddels vrijwel af. Toch wordt er ook nu nog overal in de stad gebouwd. En dat zal de komende jaren nog wel doorgaan.

De komende twee maanden werk ik nog door, en dan ga ik echt op vakantie: een maand rondreizen door Zuid-Afrika!

Maidenspeech

Gisteren heb ik tijdens de gemeenteraadsvergadering mijn “maidenspeech” gehouden. Een maidenspeech is (volgens Van Dale) “de eerste openbare redevoering die iemand houdt”. Dit was het niet helemaal, want in de raadscommissie Ontwikkeling heb ik al eerder het woord gevoerd, maar in de praktijk wordt onder een maidenspeech verstaan het eerste optreden in de plenaire gemeenteraad.

 

Mijn maidenspeech ging over het bouwplan Delftlaan Noord (zie een eerdere log). Dit onderwerp stond aanvankelijk als hamerstuk op de agenda van de Raad, wat betekent dat er helemaal niet over gesproken hoeft te worden en ik dus mijn maidenspeech nog niet zou houden. Maar op verzoek van SP, VVD en GroenLinks werd het alsnog tot een bespreekpunt opgekrikt. De PvdA vond bespreking van dit onderwerp in de Raad niet nodig, omdat wij zelf voldoende antwoord op onze vragen in de raadscommissie hadden gekregen. Ik heb mijn maidenspeech daarom kort gehouden en ben alleen ingegaan op de inbreng van andere sprekers.

 

GroenLinks stelde dat dit plan in strijd is met het coalitieprogramma, omdat er woningen gesloopt worden en het te weinig sociale woningen zou bevatten. Dit is niet terecht. In het coalitieprogramma staat namelijk dat slopen alleen gebeurt waar dat echt nodig is, en dat is hier het geval. Ook de bewoners zijn het daarmee eens. Bovendien staat in het coalitieprogramma dat ernaar gestreefd wordt dat 1/3 van alle nieuwbouw sociale huur of koop is. In dit specifieke project is dat minder (25%), maar dat wordt elders weer gecompenseerd. Het gaat er niet om dat bij elk bouwproject 1/3 sociaal is, maar dat voor alle bouwprojecten samen dat het geval is.

 

De VVD kwam met vragen over het aantal parkeerplaatsen. Conform de Haarlemse parkeernorm worden er in dit gebied 1,2 parkeerplekken per woning aangelegd. Slechts 0,2 plekken hiervan zijn echter openbaar, de rest maakt deel uit van de woningen en zijn dus eigendom van de bewoner. De VVD vindt dit te weinig. Mijn stelling tijdens het debat was dat de PvdA best de discussie wil aangaan over een andere parkeernorm, maar dat dat dan voor de hele stad moet gebeuren, en niet alleen voor dit specifieke bouwproject. De VVD trok een voorbereide motie over het aantal openbare parkeerplekken in nadat wethouder Jan Nieuwenburg had toegezegd nog eens met de bouwer te gaan praten over het aantal openbare parkeerplekken in dit gebied.

 

Lees hier meer over de gisteren gehouden maidenspeeches.

Beantwoording vragen over huurbeleid

Een maand geleden hebben Jan Nieuwenburg, Oktay Özcan en ik schriftelijke vragen gesteld over de gevolgen van het landelijke huurbeleid voor Haarlem (zie een eerdere log). Inmiddels zijn de vragen beantwoord door wethouder (en als raadslid zelf één van de vragenstellers) Jan Nieuwenburg. De beantwoording kun je hier lezen.

 

De verwachting is dat als gevolg van het nieuwe huurbeleid 2,5 procent van de Haarlemse huurwoningen geliberaliseerd zal worden en nog eens 14,3 procent in het overgangsgebied terecht komen. In totaal gaat het over 800 geliberaliseerde woningen (110 corporatie en 690 particuliere huurwoningen) en ruim 4500 woningen (2510 corporatie en 2075 particulier) in het overgangsgebied. Bij de geliberaliseerde woningen wordt de huur meteen geheel vrijgelaten. Voor de woningen in het overgangsgebied geldt dat, zolang er nog niet voldoende woningen zijn gebouwd, de huur beperkt mag stijgen en de maximale huurprijs 10 procent hoger komt te liggen. Zodra er voldoende woningen zijn gebouwd, wordt de huur vrijgegeven.

 

Het College van B&W wil de negatieve gevolgen van het huurbeleid beperken door nieuwbouw van woningen en door het veranderen van de woonruimteverdeling. Daarnaast is in het coalitieprogramma afgesproken dat 1/3 van de nieuwbouw de komende jaren zal bestaan uit sociale huur- of koopwoningen.

 

Het Haarlems Dagblad heeft vandaag ook een artikel gepubliceerd over de beantwoording van onze vragen. Op hun website kun je een ingekorte versie van dit artikel lezen.

Ayaan Hirsi Ali

Ik ben het vrijwel nooit met Ayaan Hirsi Ali eens, maar uit haar (overigens zeer indrukwekkende) verklaring van vandaag wil ik toch één zin citeren waar ik het nu eens 100% mee eens ben:

“Wanneer het gaat om louter onjuiste persoonsgegevens is het ontnemen van de nationaliteit, in alle gevallen, ik herhaal: alle gevallen, een buitenproportionele sanctie.”

Dit is volgens mij de kern van de zaak. Het is onbegrijpelijk dat mensen hun nationaliteit wordt ontnomen, enkel omdat zij hebben gelogen over hun precieze naam of leeftijd. Dat geldt voor Ayaan, maar ook voor Taida Pasic en al die andere mensen waarvan wij de namen niet eens kennen.

Zo mogelijk nog onbegrijpelijker is het dat Ayaan door minister Verdonk lijkt te worden geslachtofferd om haar eigen imago van daadkrachtigheid te bevestigen. Maar daadkrachtig zijn hoort niet gelijk te staan aan onzorgvuldigheid. Twee dagen geleden zei Verdonk nog dat Ayaan “niets hoefde te vrezen”. En twee dagen later is zij geen Nederlander meer. Alleen dat al is reden genoeg om dit schandalige besluit zo snel mogelijk terug te draaien.

Rood langs de Kust

Voor mijn werk voor de statenfractie heb ik samen met mijn collega Helga ‘Rood langs de Kust’ georganiseerd. De afgelopen week liepen PvdA-statenleden vijf dagen lang van Texel naar Zandvoort om zich op de hoogte te stellen van problemen en kansen in de kustgemeenten. Vandaag werd Rood langs de Kust afgesloten in Zandvoort.

PvdA-statenleden Elly Weel – Van Ham en Ton van der Meché hebben samen de gehele route van Texel naar Zandvoort afgelegd. Elke dag sloten er andere statenleden en lokale PvdA-ers aan. Vandaag deden Elly en Ton in een strandtent in Zandvoort verslag van hun belevenissen. Het is een groot succes geworden. Er is veel informatie verzameld over onderwerpen waar de PvdA provinciaal de komende tijd mee aan de slag kan, zoals toerisme, bereikbaarheid, natuurbehoud en kustbescherming. Ook heeft de actie veel media-aandacht getrokken en is er erg positief op gereageerd. Voor herhaling vatbaar dus.

Elly heeft de afgelopen vijf dagen op de website van de PvdA Noord-Holland een dagboekje met foto’s bijgehouden. Dit kun je bekijken op www.pvda-noord-holland.nl.

Eén zetel voor het Europees Parlement

Elke maand verhuist het complete Europees Parlement één week van Brussel naar Straatsburg. Dit kost de Europese belastingbetaler per jaar ruim 200 miljoen euro. Grove geldverspilling dus. Daarom is een aantal Europeanen een burgerinitiatief gestart om deze maandelijkse verhuizing naar Straatsburg af te schaffen.

Wil jij ook dat deze geldverspilling stopt? Teken dan de petitie op www.oneseat.eu.

Delftlaan Noord

Gisteravond was er weer een vergadering van de raadscommissie Ontwikkeling. Het belangrijkste agendapunt, het streekplan Frederikspark (dat o.a. te maken heeft met nieuwbouw provinciehuis), was kort voor de vergadering van de agenda gehaald. Je zou dus zeggen dat het een korte vergadering zou worden. Maar toch hebben we de volle drie uur vol weten te maken.

Waar hebben we het dan wel over gehad? Vooral over de projectopdracht Delftlaan Noord. Hier staan nu vier zeer verouderde flatgebouwen, die zullen worden gesloopt en vervangen door een groot aantal nieuwe woningen. In het coalitieakkoord is opgenomen dat zo min mogelijk gekozen wordt voor sloop en zoveel mogelijk voor renovatie. In dit geval echter is bijna iedereen (inclusief de meeste buurtbewoners) het erover eens dat renovatie geen optie is en dat sloop en nieuwbouw noodzakelijk is.

Wil je meer weten over de vernieuwingsplannen van de complete Delftwijk, waar Delftlaan Noord een onderdeel van is? Kijk dan eens op de website www.delftwijk2020.nl.

De Haarlemmers vinden dat sociaal beleid en betaalbaar wonen de belangrijkste speerpunten van het nieuwe College van B&W zouden moeten zijn. Dat blijkt uit de enquête die wij afgelopen zaterdag op de markt hebben afgenomen (zie een eerdere log). Als onderwerpen die het college als eerste zou moeten aanpakken worden ‘sociaal beleid’ (38 procent) en ‘betaalbaar wonen’ (35 procent) het meeste genoemd. ‘Achterstallig onderhoud’ en ‘financiën op orde’ scoorden gelijk op een derde plaats, zij werden door 22 procent van de geënquêteerden genoemd. Veel minder inwoners vinden ‘betere bereikbaarheid’ belangrijk.

Zelf zal ik mij in de raadscommissie Ontwikkeling vooral bezig houden met betaalbaar wonen. Het geeft zeker extra energie om mij hiervoor in te zetten nu blijkt dat de Haarlemmers dit zo belangrijk vinden.

Wil je de complete uitslag van de enquête bekijken? Kijk dan hier.

Achterstallig onderhoud

Gisteren hebben mijn fractiegenoten Jan en Marjan tijdens de fractievergadering een interessante presentatie gegeven over het achterstallig onderhoud. Dit is een groot probleem in Haarlem. Er is op dit moment een achterstand in onderhoud van zo’n 85 miljoen euro. Bovendien blijft het achterstallig onderhoud oplopen, omdat er niet genoeg geld wordt uitgetrokken voor onderhoud. Het onderhoudsbudget zou met zo’n 11 miljoen euro verhoogd moeten worden om het achterstallig onderhoud niet verder te laten oplopen.

Gelukkig is de aanpak van het achterstallig onderhoud in het coalitieakkoord van PvdA, SP en VVD één van de belangrijkste speerpunten. In 2010 moet het onderhoudsbuget op normniveau zijn (11 miljoen euro erbij). Daarnaast wordt geld uitgetrokken voor het inlopen van het achterstallig onderhoud. Geprobeerd wordt om een koppeling te maken tussen het onderhoud en het aan het werk helpen van mensen met een uitkering.

Bij de begrotingsbehandeling in het najaar zal B&W met een duidelijk plan moeten komen voor de aanpak van het achterstallig onderhoud, met duidelijke doelen. Gisteren hebben wij een begin gemaakt met de discussie over wat volgens de PvdA daarbij de speerpunten zouden moeten zijn. De komende tijd zal dit verder worden uitgewerkt. Voor de zomer hoor je daar mee over.

Op de markt

Ook buiten verkiezingstijd staat de PvdA op de markt. Zo hadden wij gisteren een kraam in de Grote Houtstraat om ons te verantwoorden over het resultaat van de coalitieonderhandelingen. We hadden een kleine enquête en wilden graag van Haarlemmers weten wat zij vinden van de nieuwe coalitie van PvdA, SP en VVD en wat volgens hen het belangrijkste speerpunt moet zijn voor de komende vier jaar.

Buiten verkiezingstijd op de markt staan is heel anders dan tijdens verkiezingstijd. Tijdens de campagne probeer je heel actief met flyers je partij aan te prijzen bij iedereen die langs komt. Nu staan we vooral ter beschikking voor mensen die zelf vragen of opmerkingen hebben. Mensen komen vanzelf naar je toe en zijn ook graag bereid de enquête in te vullen. Erg leuk!
Nog een voordeel: tijdens de laatste campagne vroor het soms, nu was het zo’n 25 graden!

Bevrijdingspop

Vandaag heb ik, net als zo’n 150.000 andere mensen, Bevrijdingspop bezocht. Dit gratis popfestival is het grootste en oudste bevrijdingsfestival van Nederland en wat mij betreft het absolute hoogtepunt van de vele jaarlijkse evenementen in Haarlem. Ook vandaag was het weer erg leuk, met optredens van onder meer Ramses Shaffy, Racoon, Veldhuis en Kemper en El Presidente. En wat was het een mooi weer!

Wist je overigens dat Bevrijdingspop is groot gemaakt door de Jonge Socialisten in de PvdA? In 1980 werd Bevrijdingspop opgericht door de 16-jarige Ilco van der Linde (JS-er en later raadslid in Haarlem). De eerste jaren vond het festival nog binnen plaats en trok het slechts enkele honderden bezoekers. Vanaf 1984 werd het festival georganiseerd door de 5 Mei Kommissie van de Jonge Socialisten en vond het festival in de open lucht plaats, het eerste jaar op het Prinsenhof. Tot 1988 heeft de JS het festival georganiseerd. In die tijd is het bezoekersaantal gegroeid naar ruim 10.000. Sinds 1988 wordt het festival georganiseerd door Stichting Bevrijdingspop en inmiddels bezoeken jaarlijks zo’n 150.000 mensen Bevrijdingspop. De JS mag erg trots zijn dat zij aan de basis staat van één van de grootste gratis popfestivals van Nederland en het gaafste evenement van Haarlem!

Kijk hier voor meer info over de geschiedenis van Bevrijdingspop.

Marcel van Dam

Kan Marcel van Dam zelf niet eens met (waardevast) pensioen?

Dienstauto’s

Zo af en toe vraag je je toch af waar sommige mensen in de politiek zich mee bezig menen te moeten houden. Zo deed Commissaris der Koningin Harry Borghouts deze week een oproep aan alle gemeenten in Noord-Holland om wethouders en burgemeesters tijdens werktijd alleen nog maar door een chauffeur te laten vervoeren. Aanleiding hiervoor is een incident in Blaricum. Daar werd burgemeester Tan tijdens werktijd met een slok teveel op achter het stuur betrapt en bekeurd.

Volgens mij moeten burgemeesters en wethouders, net als alle andere Nederlanders, zelf in staat zijn om tijdens werktijd niet te drinken. En als ze, bijvoorbeeld na een officieel diner, toch hebben gedronken moeten zij gewoon, net als wij allemaal, een taxi bestellen.

In Haarlem hebben we in het coalitieakkoord juist besloten om het aantal dienstauto’s van B&W terug te brengen van twee naar één. Dit omdat Haarlem het zich in financieel moeilijke tijden niet meer kan veroorloven twee auto’s met chauffeur aan te houden. Volgens Borghouts zou het aantal auto’s in plaats van verminderd juist moeten worden uitgebreid. Ik ben benieuwd of de provincie dan ook met een zak geld voor elke gemeente komt om deze volstrekt overbodige actie te betalen….

Het Scandinavisch model van Wouter Bos

Op de Dag van de Arbeid vandaag maar eens een logje over een typisch sociaal-democratisch thema: de verzorgingsstaat. Dit weekend ontstond veel ophef over de plannen van PvdA-leider Wouter Bos om de verzorgingsstaat te hervormen. Wouter Bos wil meer toe naar een Scandinavisch model: een flexibele economie, veel aandacht voor onderwijs en hoge sociale zekerheid.

Om de economie flexibeler te maken wil Bos dat mensen langer doorwerken en dat het ontslagrecht wordt versoepeld. Maar daar staat tegenover dat uitkeringen omhoog gaan, minder belasting voor 65-plussers die blijven werken, meer begeleiding voor werklozen om weer aan de slag te komen en meer investeringen in goed onderwijs. Volgens mij een goed voorstel. Om de economie te laten groeien is het soms nodig dat mensen eerder ontslagen kunnen worden, maar ze moeten dan wel kunnen rekenen op hogere uitkeringen en meer begeleiding om weer aan het werk te komen.

Een ander onderdeel van de plannen van Bos is dat hij een aantal subsidies voor rijkeren wil afschaffen. Zo wil hij dat studenten die na hun studie een goede baan vinden hun studiefinanciering achteraf terug betalen. Ook wil hij de hypotheekrenteaftrek afschaffen, rijke ouderen laten meebetalen aan hun AOW en de levensloopregeling aantrekkelijker maken voor mensen met een laag inkomen. Ook dit zijn volgens mij logische plannen, die goed passen in de traditie van de sociaal-democratie.

De meeste ophef ontstond echter door het voorstel van Bos om de levensloopregeling niet langer te gebruiken om eerder te stoppen met werken. Volgens Bos is de verzorgingsstaat alleen overeind te houden bij de aankomende vergrijzing als mensen langer doorwerken. Daarom zou de overheid het niet moeten subsidiëren wanneer mensen eerder willen stoppen. Ook hier ben ik het mee eens, maar we zouden wel moeten oppassen dat opgebouwde rechten van mensen niet verloren gaan. Wanneer mensen hebben gespaard om eerder met pensioen te kunnen gaan moet de PvdA dat niet van ze afpakken. Maar jongeren die nog moeten beginnen met sparen voor hun levensloopregeling mag best worden duidelijk gemaakt dat deze regeling niet langer bedoeld is om eerder met pensioen te gaan.