Meer

Archive | juni, 2007

Overvolle commissievergadering

Zo vlak voor het zomerreces wordt de Raad nog overspoeld met stukken van het College van B&W waar voor de zomer nog een besluit over moet worden genomen. Dit leidde afgelopen maandag al tot een extra commissievergadering over de Deo (zie een eerdere log) en gisteren hadden we ook tijdens de laatste reguliere commissievergadering voor de zomer een overvolle agenda. Het betrof bovendien ook nog eens allemaal politiek ingewikkelde zaken.

Zo werd er onder meer gesproken over het Connexxionterrein. De Raad had het Programma van Eisen enkele maanden geleden teruggestuurd, omdat er nog teveel vragen onbeantwoord bleven door het College (zie een eerdere log). Gisteren besprak de commissie dit opnieuw. Dit keer adviseerde een meerderheid wel positief over het stuk. Het zal daarom volgende week in de Raad behandeld worden.

Ook stond de erfpacht op de agenda. Op dit moment verlopen steeds meer lang lopende erfpachtcontracten, waardoor er een nieuwe maandelijkse afdracht (de canon) moet worden vastgesteld. De afgelopen jaren heeft de Raad verschillende keren om extra informatie gevraagd, zodat deze vaststelling van de (in ieder geval fors horece) canons zo rechtvaardig mogelijk zal gebeuren (zie een eerdere log). Gisteren moest er dan een definitief besluit worden genomen. De PvdA is akkoord gegaan met de door het College voorgestelde methodiek, maar heeft wel bedongen dat erfpachters waarvan het vorige contract al is verlopen een geleidelijke stijging van de canon krijgen over een periode van vijf jaar. Op die manier worden ze niet opeens geconfronteerd met een fors hogere canon.

Aanstaande donderdag is de laatste Raadsvergadering voor het zomerreces. Ook dan zal de agenda overvol staan. Zelf zal ik daar in ieder geval het woord voeren over het definitief ontwerp van het stadion (zie een eerdere log) en het hierboven al genoemde Connexxionterrein.

Nieuwbouw Deo

Gisteren besprak de commissie Ontwikkeling het Ontwerp-bestemmingsplan Deo. Op de plek waar tot voor kort het ziekenhuis Joannes de Deo was gevestigd zal een nieuw woonwijkje verrijzen. Hiervoor moet een nieuw bestemmingsplan worden gemaakt, en gisteren werd dit voor het eerst in de commissie besproken.

De PvdA is positief over de ontwikkeling van het nieuwe woonwijkje, met veel nieuwe woningen. Wij zijn het niet eens met mensen die vinden dat er in een te grote dichtheid wordt gebouwd: deze locatie is daar geschikt voor, onder meer door de ligging in een zeer groen stuk van Haarlem naast de Bolwerken en het Kleverpark. Wel hebben we op twee onderdelen van het plan nog kritiek, die ik gisteren bij de behandeling in de commissie ook heb geuit:

  • Rooilijn aan de Maerten van Heemskerckstraat: deze straat wordt aanzienlijk versmald, doordat de rooilijn van de nieuwbouw verder naar voren komt te liggen dan de oorspronkelijke bebouwing. Wij snappen dat het onmogelijk is om de rooilijn op de plek te laten liggen waar hij vroeger lag (ter hoogte van het oude hoofdgebouw van het ziekenhuis, dat blijft bestaan), maar willen wel dat de rooilijn indien mogelijk wat verder naar achteren wordt gelegd, bijvoorbeeld door de voortuinen van de huizen wat groter te maken en de achtertuinen wat kleiner. Daar hebben wij ook in het verleden al vaak op aangedrongen.
  • Verkeersveiligheid rondom school: mogelijk verhuist de basisschool De Ark naar het oude hoofdgebouw van het ziekenhuis aan de Van Heemskerckstraat. Daar is echter ook de in- en uitrit van de ondergrondse parkeergarage gepland. Wij maken ons daarom zorgen over de verkeersveiligheid. Wanneer de school inderdaad hierheen verhuist pleiten wij ervoor dat de uitrit van de parkeergarage ergens anders komt te liggen, bijvoorbeeld in de Tetterodestraat. In de Van Heemskerckstraat blijft dan alleen de inrit over, waardoor er geen tweerichtingsverkeer ter hoogte van de school meer noodzakelijk is.

Met name onze kritiek op de rooilijn werd door alle fracties in de commissie gedeeld. De wethouder zal het bestemmingsplan nu in de formele inspraak brengen en hopelijk nog aanpassen op de door ons genoemde punten. Daarna komt het opnieuw aan de orde in de commissie en zal de Raad een definitief besluit nemen. Wij zullen daarbij het bestemmingsplan toetsen op deze twee punten.

Update: Inmiddels heeft wethouder Jan Nieuwenburg een brief aan de Raad gestuurd, waarin hij een aantal toezeggingen doet over de Deo. Een daarvan is dat er een alternatief zal worden ontwikkeld, waarbij de rooilijn in een deel van de Van Heemskerckstraat wat verder naar achter komt te liggen.

Tijdens de Raadsvergadering van 5 juli heb ik samen met D66 een motie ingediend die het College vraagt deze brief samen met het bestemmingsplan de formele inspraak in te sturen, zodat buurtbewoners ook hun mening over deze brief in de inspraak kunnen geven. Deze motie werd door de Raad aangenomen.

Werkbezoek leerwerkbedrijven jeugdzorg

Gisteren heb ik samen met een aantal fractiegenoten en een aantal PvdA-raadsleden uit Hoorn een werkbezoek gebracht aan drie leerwerkbedrijven van Bureau Jeugdzorg en het Nova College. De Hoornse raadsleden bezochten Haarlem om te kijken hoe wij de leerwerkbedrijven gebruiken om schoolverlaters en moeilijk lerende jongeren alsnog aan een diploma en werkervaring te helpen.

Bij molen De Adriaan (foto Joyce Langenacker)

 

In Haarlem hebben Bureau Jeugdzorg en ROC het Nova College samen met de gemeente vier leerwerkbedrijven opgericht: de restaurants De Ripper en de Kloosterkeuken, bouwbedrijf De Adriaan en scheepswerf De Chinook. Doel van deze bedrijven is het bieden van een nieuwe kans aan jongeren met een achterstand op de arbeidsmarkt en voortijdige schoolverlaters. Gisteren bezochten we achtereenvolgens de Chinook, de Adriaan en de Kloosterkeuken.

Bij de scheepswerf (foto Joyce Langenacker)

 

Zelf vond ik het bezoek aan scheepswerf de Chinook het indrukwekkendst, al was het maar omdat dit het enige project is waar ik nog nooit op bezoek was geweest. Jongeren kunnen hier worden opgeleid tot bijvoorbeeld lasser, metaalbewerker of houtbewerker. Samen maken ze complete schepen. En dan heb ik het niet over een klein zeilbootje, maar om grote zeewaardige schepen. Op dit moment wordt onder meer zeezeiljacht Aroucha gebouwd. Als het klaar is wordt het een schip voor jongeren om een training of opleiding op te volgen of mee op vakantie te gaan. De Aroucha biedt plaats aan maximaal 25 personen en is geschikt om de gehele wereld mee over te varen. Een prachtig schip, dat geheel door de jongeren bij het leerwerkbedrijf wordt gebouwd.

Motie van wantrouwen

Behalve over de Kadernota (zie een eerdere log) werd er donderdag in de Raad ook gedebatteerd over een door een deel van de oppositie ingediende motie van wantrouwen tegen PvdA-wethouder Maarten Divendal. Maarten zou de Raad onvoldoende hebben geïnformeerd over de voorwaarden die de provincie aan de subsidie voor de Oostweg (door de Waarderpolder) stelt. In deze voorwaarden wordt gesteld dat de provincie wil meebeslissen over de verkeersremmende maatregelen voor die weg op de beide plekken waar de weg aansluit op provinciale wegen.

Maarten Divendal

 

Omdat dit een heel gangbare afspraak betreft en omdat de gemeente nog altijd de vrijheid heeft om op andere plekken langs de weg zonder overleg verkeersremmende maatregelen te nemen vond de overgrote meerderheid van de Raad deze motie volstrekt overdreven. Behalve de coalitiepartijen PvdA, SP en VVD stemde ook oppositiefractie CDA daarom tegen de motie van wantrouwen. Slechts 9 van de 39 raadsleden steunden de motie.

Op zich is het niet zo onbegrijpelijk dat de oppositie, die inhoudelijk maar weinig kritiek heeft op het beleid van dit College van B&W, deze gelegenheid aangreep om een motie van wantrouwen in te dienen. Een zeer kritische houding over de informatieverstrekking door het College is zelfs een belangrijke taak van de oppositie. Wat ik wel erg onbegrijpelijk vond was de uitleg die GroenLinks-fractievoorzitter Lucas Mulder in de tweede termijn van het debat bij de motie gaf. Het ging vooral om een gevoel, zo zei hij. Ook zou het eigenlijk om meer gaan, wat vervolgens niet verder werd toegelicht. Hiermee werd het wel een hele lege motie van wantrouwen, enkel gebaseerd op “een gevoel” en op niet nader genoemde andere zaken. Tja…

Vervolg kadernota

Zoals ik in een eerdere log al schreef stond de afgelopen week in het teken van de behandeling van de Kadernota. Maandag, woensdag en donderdag debatteerde de Raad over dit belangrijke financiële document en vrijdag werd de kadernotaweek afgesloten met een barbecue in de binnentuin van het stadhuis.

Afgelopen donderdagavond stemde de Raad over de ruim honderd ingediende moties en amendementen. Alle moties en amendementen van de PvdA werden daarbij aangenomen, drie zelfs met steun van de gehele Raad (waaronder de motie van Moussa en mij over één website, zie een eerdere log). Daarnaast hebben wij nog voor een groot aantal moties en amendementen van andere fracties gestemd. Zo hebben wij samen met SP en VVD een motie ingediend om het voor starters op de woningmarkt makkelijker te maken om een woning te kopen en hebben wij een motie van het CDA gesteund om de wijkeconomie te bevorderen. Ook steunden we een motie van de Axielijst die opriep om in de gemeentelijke organisatie alleen nog kleding te dragen die zeker zonder kinderarbeid en andere vormen van uitbuiting gemaakt is. Het is slechts een greep uit de door ons gesteunde moties, een compleet overzicht van alle aangenomen moties kun je binnenkort vinden in het Bestuurlijk Informatie Systeem (BIS) van de gemeente Haarlem.

Interview geslaagden-bijlage Haarlems Dagblad

Elk jaar komt het Haarlems Dagblad met een speciale bijlage waarin alle Haarlemmers die geslaagd zijn voor hun eindexamen worden vermeld. In deze bijlage staan altijd ook interviews met “prominente Haarlemmers”. Naast dressuurruiter Tommie Visser en Sheer-zanger Bart van Liemt staat er in de geslaagden-bijlage van het Haarlems Dagblad dit keer ook een interview met mij. Lees hier het interview. Verder lezen

Eén Haarlem.nl

Zoals ik in een eerdere log al schreef heeft de PvdA gisteren bij de eerste termijn van de behandeling van de Kadernota in de raad tien moties en amendementen ingediend. Eén daarvan heb ik samen met mijn fractiegenoot Moussa Aynan geschreven: de motie ‘Eén Haarlem.nl’.

Er worden steeds meer verschillende gemeentelijke websites voor stadspromotie gelanceerd, zoals www.haarlemsmaaktnaarmeer.nl. Bezoekers die op internet naar informatie zoeken over Haarlem komen echter als eerste terecht op www.haarlem.nl. Op deze website zou dus alle toeristische informatie voor bezoekers beschikbaar moeten zijn. De motie verzoekt het College daarom geen nieuwe afzonderlijke websites voor stadspromotie meer te ontwikkelen, maar in plaats daarvan de website www.haarlem.nl om te vormen tot een website waar behalve alle gemeentelijke informatie ook alle toeristische informatie over Haarlem te vinden is, naar het voorbeeld van www.gent.be.

De kans dat de motie donderdag bij de stemmingen wordt aangenomen is zeer groot, want de motie is mede ondertekend door alle maandag aanwezige fracties in de Gemeenteraad. Behalve de PvdA zijn dat SP, VVD, GroenLinks, CDA, D66, Axielijst, Partij Spaarnestad en ChristenUnie-SGP. De Ouderenpartij was maandag niet aanwezig.

Kadernota

Deze week behandelt de Raad de Kadernota. Samen met de begroting in november is de behandeling van de Kadernota het belangrijkste financiële sturingsmoment van de Raad. In de Kadernota bepalen we de grote kaders voor de begroting van de gemeente voor het volgende jaar. Wanneer je dus nog ergens extra geld voor wilt uitgeven of iets anders juist met minder geld wilt doen is dit het moment om dat te besluiten. Bovendien zijn de debatten over Kadernota in juni en Begroting in november ook de momenten dat de fractievoorzitters het algemene politieke verhaal van een partij kunnen houden.

Er worden dan ook zeer veel moties en amendementen ingediend. Gisteren waren dat er maar liefst meer dan honderd! De PvdA heeft er zelf tien ingediend, uiteen lopend van meer geld voor de programmering van de cultuurpodia en permanent toezicht bij de dagopvang in het Magdalenaklooster tot instelling van één gemeentelijke website voor zowel stadspromotie als gemeentelijke voorlichting en onderzoek naar de mogelijkheden van een openbaar gehandicaptentoilet. Informatie over alle moties en amendementen van de PvdA kun je hier lezen.

Woensdag zal het College van B&W reageren op de inbreng van de verschillende fracties gisteren. Donderdag vindt vervolgens de tweede termijn plaats en zal er over alle ingediende moties en amendementen gestemd worden. Vrijdag wordt de kadernotaweek afgesloten met een barbeque met de gehele gemeenteraad in de binnentuin van het stadhuis.

Debat over bereikbaarheid met Borghouts

Gisteren bracht Commissaris der Koningin Harry Borghouts een ambtsbezoek aan Haarlem. Dit bezoek werd afgesloten met een Lagerhuis-debat met de gemeenteraad over bereikbaarheid. Door middel van korte statements debatteerde de Raad vrijblijvend met de Commissaris over de bereikbaarheid van de regio en hoe die verbeterd moet worden.

Zelf heb ik nog maar eens een pleidooi gehouden voor een betere nachtelijke bereikbaarheid van Haarlem. Wanneer Haarlemmers in bijvoorbeeld Amsterdam willen uitgaan kunnen ze ‘s nachts nauwelijks meer terug komen in Haarlem. Er is slechts één nachtbus, die maar een paar keer per nacht rijdt. Dit is ook slecht voor de Haarlemse cultuurpodia en horeca, omdat ook hun gasten dan niet meer terug naar huis kunnen.

De PvdA vindt dat Haarlem aangesloten zou moeten worden op het nachtnet van de NS. Vanaf volgend jaar zal de bereikbaarheid wel worden verbeterd: de Zuidtangent gaat dan ook ‘s nachts rijden. Daardoor krijgt Haarlem een nachtelijke verbinding met Schiphol, waar je dan kan overstappen op de nachttreinen van de NS. Een hele verbetering! Maar uiteindelijk zou ook het aantal gewone nachtbussen naar Amsterdam moeten worden uitgebreid en zouden er ‘s nachts ook treinen naar Haarlem moeten rijden. De provincie kan daarbij helpen. Vandaar dat ik de Commissaris der Koningin tijdens het debat heb gevraagd zich hiervoor in te zetten.

Initiatiefvoorstel jongerentoerisme in commissie

Gisteren behandelde de raadscommissie Ontwikkeling ons inititiatiefvoorstel om Haarlem aantrekkelijker te maken voor jonge toeristen (zie een eerdere log voor meer info over dit voorstel). Namens de PvdA verdedigde ik het voorstel. Een hele nieuwe rol: normaal stel je als raadslid vragen en geef je je mening over voorstellen van B&W, nu moest ik zelf een voorstel verdedigen tegenover de rest van de commissie. Best spannend, maar ook erg leuk om te doen.

camping

 

De andere fracties kwamen met veel vragen en kanttekeningen. Waarom moet Haarlem zich richten op jonge toeristen en niet alleen op ouderen? Wat is het nut van een speciaal informatiepunt? Is er wel markt voor een extra budgethotel? Wat voor soort camping hebben we precies in gedachte? Veel vragen, maar blijkbaar konden we de meeste afdoende beantwoorden, want uiteindelijk adviseerde de meerderheid van de commissie positief over het initiatief en nam het College de voorstellen over. Het College zal nog met een schriftelijke reactie komen, waarna initiatiefvoorstel en reactie van het College samen in de Gemeenteraad behandeld zullen worden. Dat wordt waarschijnlijk wel na de zomer, want de agenda van de laatste raadsvergaderingen voor de zomer zitten overvol.

Het College kwam nog met een nieuwtje: er is inmiddels een ondernemer die grote belangstelling heeft voor de vestiging van een camping bij de Veerplas. Daarmee is de kans groot dat een van de voorstellen uit ons initiatiefvoorstel al snel werkelijkheid wordt. En met de uiteindelijke positieve houding van de meerderheid van de commissie lijken ook de andere voorstellen een grote kans te maken op steun van de Raad na de zomer, waardoor het College ook daarmee aan de slag kan.

Toegankelijkheid binnenstad voor rolstoelers

rolstoelDe beste winkelstad van Nederland moet voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor mensen in een rolstoel. Daarom heeft de PvdA gisteren op initiatief van mijn fractiegenoot Moussa Aynan de toegankelijkheid van de Haarlemse binnenstad voor rolstoelers onderzocht. Moussa, Arjen Overbeek en Marijke Lodeweegs hebben samen met twee bewoners van Nieuw Unicum, een woonvoorziening voor lichamelijk gehandicapten, een rondje door de binnenstad gereden en hebben verschillende winkels en horeca-gelegenheden bezocht om te kijken in hoeverre ze toegankelijk zijn voor rolstoelers.

Benieuwd naar de uitkomsten? Hier kun je een verslag met de bevindingen lezen. Het Haarlems Dagblad heeft voor haar website ook een filmpje gemaakt van de actie. Dat filmpje kun je hier bekijken.

Bouwend Haarlem

Vrijdag organiseerde de gemeente de bijeenkomst ‘Bouwend Haarlem’, een bijeenkomst van gemeente, politici, ontwikkelaars en corporaties over de woningbouwopgave van Haarlem. Voor 2010 moeten er in Haarlem 5000 extra woningen worden gebouwd. Op dit moment zijn er daarvan 3150 opgeleverd of in aanbouw. Tijdens deze bijeenkomst werd bekeken hoe het staat met de woningbouwopgave en wat er nog moet gebeuren om het aantal van 5000 nieuwe woningen in 2010 te halen.

De bouw van de 5000 extra woningen is erg belangrijk, want de woningnood in Haarlem is groot. Door woningen bij te bouwen kan de wachttijd voor huurwoningen wat worden teruggedrongen en kunnen de prijzen van koopwoningen enigszins in toom worden gehouden. Enkele plekken waar tot 2010 grote aantallen woningen gebouwd moeten worden zijn het 023-terrein (650 woningen), Mariastichting (380), het Ripperdaterrein (340) en Europawijk (300).

Provinciaal gedeputeerde Ton Hooijmaijers stelde tijdens de bijeenkomst dat Haarlem meer lef moet tonen om voldoende woningen te bouwen. Daar heeft hij deels wel gelijk in, maar de provincie moet ook de gemeente om ons heen aansporen om eindelijk eens wat meer woningen te gaan bouwen. Bovendien kan ook de provincie zelf een mooi voorbeeld geven door zelf eens aan de slag te gaan met overkluizing van de Westelijke Randweg en de aanleg van een campus daar. De grond is van de provincie, dus zij moeten het initiatief nemen voor deze ontwikkeling die meer dan 300 studenten- en starterswoningen op kan leveren. Toen ik dat inbracht in het debat reageerde Hooijmaijers echter dat dan eerst eens een bouwvergunning voor de nieuwbouw van het provinciehuis moet worden afgegeven. Een vreemde reactie, want in werkelijkheid hebben beide ontwikkelingen niets met elkaar te maken. Als de provincie net zoveel lef toont als zij van Haarlem verwacht kan de campus binnen enkele jaren worden gerealiseerd.

Podje Politiek 17

Terwijl het weer buiten steeds ontstuimiger werd, hebben Remy, Constantijn en ik gisteren weer een nieuwe aflevering opgenomen van onze podcast Podje Politiek. In deze aflevering onder meer aandacht voor het convenant met de Haarlemse corporaties, de Petrus LTS, de Europese grondwet, de G-8 top, de donorshow van BNN en het Utrechtse riool. 

Beluister hier de podcast:

Je kunt de podcast ook hier downloaden of je hier abonneren. Kijk voor meer informatie op de www.podjepolitiek.nl.

Convenant met corporaties

Gisteren hebben we in de gemeenteraad het Convenant Wonen vastgesteld. In dit convenant worden afspraken gemaakt tussen gemeente en woningbouwcorporaties over woningbouw en wijkverbetering. De PvdA is erg tevreden over het ambitieuze convenant, dat ervoor kan zorgen dat er meer sociale woningen beschikbaar komen voor mensen die dat nodig hebben.

Namens de PvdA voerde ik gisteren het woord over het convenant. Ik heb PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg (Volkshuisvesting) daarbij gecomplimenteerd met het goede onderhandelingsresultaat. Het is een zeer sociaal convenant geworden. Niet alleen wordt de basisvoorraad aan sociale woningen verhoogd naar 18.000, ook zal alle nieuwbouw door de corporaties voor eenderde bestaan uit sociale woningbouw. Dat is belangrijk, want de wachtlijst voor sociale woningen is nog altijd te lang. Daarnaast gaan de corporaties nog gerichter doorstroming bevorderen, waardoor er ook meer sociale woningen vrij moeten komen voor de mensen waarvoor ze aanvankelijk bedoeld zijn.

In het voorjaar heb ik een dag stage gelopen bij één van de Haarlemse corporaties, Elan Wonen (zie een eerdere log). Ik heb toen gezien dat de Haarlemse corporaties veel goed werk doen, maar dat er ook nog wel het een en ander kan verbeteren. Zo gebeurt er nog te weinig om illegale onderhuur van corporatiewoningen aan te pakken. Ik heb daar het afgelopen jaar regelmatig aandacht voor gevraagd en de wethouder per motie gevraagd hierover afspraken te maken in het convenant. Dat is nu gebeurt: er is afgesproken dat illegale onderhuur veel gerichter zal worden aangepakt (zie een eerdere log).

In de loop van dit jaar zullen gemeente en corporaties nog nadere afspraken maken over investeringen van de corporaties in wijkverbetering. De PvdA vindt het belangrijk dat corporaties niet alleen een rol hebben bij het stapelen van stenen, maar ook meehelpen de buurt leefbaar, schoon en veilig te houden en de bewoners meer kansen te bieden. Ik heb daarbij ook aandacht gevraagd voor het duurzaam en energiezuinig bouwen. De PvdA wil dat gemeente en corporaties als onderdeel van de wijkverbetering ook bestaande woningen energiezuiniger maken. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee van de bewoners.

Kunst Petrus LTS behouden

Alle kunstwerken van Hans Wiesman en Levinus Tollenaar en een groot deel van het gebouw van de voormalige St. Petrus LTS aan de Berlagelaan zullen worden behouden. Daarmee heeft de raadscommissie Ontwikkeling gisteren in een besloten vergadering ingestemd. Het College van B&W heeft vandaag met een persbericht het besluit openbaar gemaakt.

st-petrus.JPG

 

Ik ben erg blij met dit besluit. De voormalige St. Petrus LTS is ontworpen door de Haarlemse architect Nico Andriessen. In het gebouw bevinden zich een muurschildering en een zestal betonreliëfs van de kunstenaar Hans Wiesman uit de Wederopbouwperiode. Deze zijn van grote kunsthistorische waarde. Sinds februari dit jaar heb ik mij samen met anderen ingezet voor behoud van de kunstwerken.

Aanvankelijk was een sloopvergunning afgegeven voor het gehele gebouw en leek daarmee ook de kunst verloren te gaan. In februari heb ik namens de PvdA het College van B&W gevraagd een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar behoudenswaardigheid van de kunst (zie een eerdere log). Het Instituut Collectie Nederland (ICN) heeft dit onderzoek uitgevoerd en kwam tot een conclusie dat de kunstwerken zeer behoudenswaardig zijn (zie een eerdere log). PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg heeft vervolgens gekozen voor een plan van ontwikkelaar Hillgate, waarbij alle kunstwerken behouden zullen worden. Een prachtig resultaat!

Het plan van Hillgate voorziet in de ontwikkeling van circa 105 appartementen, circa 25 eengezinswoningen en circa 6000 m2 multifunctionele ruimte. Van de woningen is 30 procent voor sociale woningbouw. Daarnaast is in het plan opgenomen om het trapportaal te behouden en de aula voor minimaal de helft te hergebruiken als open ruimte. Het betonreliëf van kunstenaar Tollenaar aan de buitenzijde van het gebouw zal vanaf de Prins Bernardlaan prominent in beeld worden gebracht.