Meer

Archive | maart, 2008

College van B&W maakt plan voor Waarderhaven

Het Haarlemse College van B&W gaat werken aan een brandveiligere Waarderhaven. Door de woonschepen anders neer te leggen en de haven te vergroten moet de Waarderhaven gaan voldoen aan veiligheidseisen van de brandweer. De PvdA dringt al jaren aan op de aanpak van de brandveiligheid in de woonschepenhaven. Een paar weken geleden stelde ik hier nog schriftelijke vragen over (zie een eerdere log). Ik ben dan ook blij dat het College nu een plan heeft gemaakt om iets aan de brandveiligheid te doen.

De Waarderhaven is een woonschepenhaven in de Waarderpolder (bij de Waarderbrug), waar momenteel 57 woonschepen liggen. Er liggen in deze haven zoveel woonschepen zo dicht op elkaar, dat volgens de brandweer de brandveiligheid in gevaar is gekomen. Voor optimale brandveiligheid is een onderlinge afstand tussen woonschepen van minimaal 5 meter noodzakelijk. In de Waarderhaven is deze onderlinge afstand vaak veel kleiner.

Waarderhaven

 

De PvdA dringt al jaren aan op een oplossing voor deze situatie. Enkele weken geleden stelde ik samen met mijn fractiegenoot Helga Koper nog schriftelijke vragen hierover. Deze vragen zijn nog niet beantwoord, maar het College van B&W heeft nu wel een startnotitie gepresenteerd, waarin men een keuze maakt voor een oplossing. Door woonschepen in clusters bij elkaar te leggen, die onderling een tussenruimte van vijf meter hebben, wordt de brandveiligheid verbeterd. Hiervoor moet het aantal woonschepen wel worden uitgedund. Dat kan door een aantal woonschepen te verplaatsen naar elders in de stad of door de haven te vergroten door hem verder uit te graven. Het College van B&W spreekt een voorkeur uit voor deze laatste optie. Onderzocht wordt nog of dit ook financieel haalbaar is.

Ik ben blij dat er nu eindelijk een toekomstvisie op de Waarderhaven ligt, waarin het College duidelijke keuzes maakt. De PvdA ondersteunt de voorkeur van het College voor vergroting van de haven. Daarmee kunnen alle woonschepen in de haven blijven liggen en kan de onderlinge afstand toch worden vergroot, zodat de brandveiligheid wordt verbeterd.

Tweede Haarlemse Klimaatconferentie

Gisteren organiseerde PvdA-wethouder Maarten Divendal de tweede Haarlemse Klimaatconferentie. Tijdens deze conferentie werd door de gemeente, ondernemers, corporaties, belangenorganisaties en bewoners van Haarlem gesproken over de manier waarop Haarlem in 2030 een klimaatneutrale stad kan worden. Deze conferentie was een vervolg op een eerste conferentie in oktober vorig jaar (zie een eerdere log).

Klimaatneutraal

Haarlem is bezorgd over de klimaatverandering en wil daarom binnen 25 jaar een klimaatneutrale stad worden. Dit betekent dat de stad netto geen enkele stof uitstoot die schadelijk is voor het klimaat. Uitstoot van schadelijke stoffen moet daarom zoveel mogelijk voorkomen worden en de slechte uitstoot die overblijft moet gecompenseerd worden. Het voorkomen van uitstoot van schadelijke stoffen kan ondermeer door energiezuinig bouwen van woningen en kantoren, het opwekken van duurzame energie en het voorkomen van CO2-uitstoot door verkeer en industrie. Het compenseren van schadelijke uitstoot kan onder meer door het aanplanten van bomen.

Dit kan de gemeente natuurlijk niet alleen bereiken. Ook burgers, ondernemers, corporaties en bouwers zijn daarvoor hard nodig. Daarom heeft Maarten Divendal als wethouder milieu allerlei Haarlemmers uitgenodigd om samen na te denken over hoe Haarlem klimaatneutraal kan worden. Dit gebeurde de afgelopen maanden, na de eerste conferentie, in vier thematische programmagroepen bestaande uit tal van partijen in de stad, die elk plannen hebben gemaakt om Haarlem klimaatneutraal te maken op het gebied van wonen, mobiliteit, economie en de gemeentelijke organisatie zelf. Gisteren werden deze plannen gepresenteerd. Ze zullen de komende maanden worden samengevoegd in een Routekaart naar een klimaatneutraal Haarlem, die door de gemeenteraad zal worden vastgesteld.

Overigens stemde afgelopen donderdag de Haarlemse gemeenteraad in met een initiatiefvoorstel van PvdA en GroenLinks om in Haarlem klimaatvriendelijker te bouwen. Kijk hier voor meer informatie daarover.

Film toont ongelijk Wilders

Vandaag werd ik door een journalist van radiozender Haarlem 105 om een reactie gevraagd over wat ik “als jonge politicus” vind van Fitna, de film van Geert Wilders. Nu weet ik niet of een mening hierover leeftijdsafhankelijk is, maar ik heb gereageerd dat ik vind dat de film en de eerste reacties daarop vanuit de Nederlandse moslimgemeenschap aantonen dat Wilders ongelijk heeft. Nederlandse moslims zijn geen gevaar voor de samenleving, maar gaan als goede democratische burgers zeer beheerst om met de provocaties van de PVV-leider.

Geert WildersNatuurlijk, de beelden van aanslagen en moorden die Wilders toont zijn gruwelijk en verwerpelijk. Daar is vrijwel iedereen het in Nederland over eens, moslim of niet-moslim. Het probleem is echter dat Wilders deze gruweldaden, voornamelijk uit het buitenland, één op één in verband brengt met de Islam en Nederlandse moslims, die op een oprechte manier dit geloof beleven en niets moeten hebben van extremisme en terrorisme. Met dat directe verband tussen buitenlandse gruweldaden en onschuldige Nederlandse moslims probeert Wilders angst voor de Islam te zaaien, en dat is verwerpelijk.

Ik denk echter dat het wel eens tegenovergesteld zou kunnen uitpakken dan de bedoeling van Wilders is. De eerste reacties vanuit de Nederlandse moslimgemeenschap zijn uitermate genuanceerd en beheerst. Dit toont aan dat moslims in Nederland, in tegenstelling tot de beweringen van Wilders, helemaal geen achterlijke extremisten zijn, maar zelfbewuste democratische burgers die zich niet door Wilders laten provoceren. Zij zijn dus helemaal geen bedreiging van de Nederlandse vrijheid en democratie, zoals Wilders beweert, maar vrijheidslievende Nederlanders net als de meeste andere inwoners van dit land. Het ongelijk van Wilders zou dus wel eens kunnen worden aangetoond door de reacties op zijn eigen film.

Vernieuwing Slachthuisbuurt niet betalen uit onderhoudsgeld

De vernieuwing van de zuidstrook van de Slachthuisbuurt (zie een eerdere log) kan op onze hartelijke steun rekenen, maar moet niet worden betaald uit onderhoudsgeld. Dat is de strekking van een amendement dat de VVD gisteren mede namens ons en de SP indiende in de gemeenteraad en dat unaniem door de Raad werd aangenomen.

De financiering van de gemeentelijke bijdrage aan de vernieuwing van de Slachthuisbuurt wordt deels gedekt uit gelden uit het landelijke Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Dit is geld dat is bedoeld voor dit soort bouwprojecten, en dus een hele goede dekking. Deels gebeurt dit uit de huidige ISV-2, maar deels ook uit de nog onzekere opvolger daarvan ISV-3. Omdat nog niet zeker is of het kabinet komt met een opvolger voor de huidige ISV-regeling heeft het College van B&W ook een alternatieve dekking voor dit deel van de financiering opgenomen: men wil dit dan betalen uit geld bestemd voor onderhoud.

Wij zijn het daar niet mee eens. Het inlopen van het achterstallig onderhoud in Haarlem was één van de belangrijkste speerpunten van de PvdA tijdens de verkiezingscampagne en staat ook als één van de vier hoofdprioriteiten van de coalitie in het coalitieakkoord. Er moeten daarom geen grepen uit het onderhoudsbudget worden gedaan voor andere doeleinden. In ons amendement hebben wij dan ook besloten dit te schrappen en het College op te dragen om, indien ISV-3 er onverhoopt niet komt, een alternatieve financiering aan de Raad voor te leggen door herprioritering van de gelden bestemd voor ontwikkeling.

Bekijk hier het amendement en lees hier meer over het inhoudelijke standpunt van de PvdA over de plannen voor de Slachthuisbuurt Zuid. Verder lezen

Huurverhoging beperkt dankzij PvdA

De PvdA in het kabinet maakt echt een verschil. Dat zagen we eerder al aan bijvoorbeeld de invoering van het generaal pardon, maar vorige week werd dat ook duidelijk uit de huurverhoging. Waar de huren onder het vorige kabinet nog met 3,2 procent stegen (2006), blijft de huurverhoging dit jaar beperkt tot de helft: 1,6 procent. Dit is het gevolg van een afspraak in het regeerakkoord dat de huren met maximaal de inflatie mogen stijgen.

Te huurElk jaar stelt de overheid de maximale huurverhoging vast. Bij het vorige kabinet lag die vaak enkele procenten boven de inflatie, waardoor de verhuurders extra winst konden maken. Dit kabinet kiest ervoor de huren niet verder te laten stijgen dan de inflatie, wat komend jaar dus neerkomt op maximaal 1,6 procent.

Het vorige kabinet wilde de huren liberaliseren, wat nog veel grotere huurverhogingen tot gevolg zou hebben gehad. Bij de coalitieonderhandelingen heeft de PvdA dit kunnen voorkomen. In plaats van het liberaliseren van de huren zorgt de PvdA in het kabinet ervoor dat de huren alleen de inflatie volgen. De PvdA in het kabinet maakt dus echt het verschil in de portemonnee van alle huurders in Nederland!

I do not approve this message

Je hebt hem vast wel eens gezien, het zogenaamde “3am” reclamespotje van Hillary Clinton. Hierin stelt ze de vraag wie je wilt dat er midden in de nacht de telefoon in het Witte Huis opneemt als er iets mis is in de wereld: Clinton of Obama.

Klein probleempje voor Hillary: het meisje in het spotje dat als kind ligt te slapen is inmiddels wat ouder, en een actief Obama-supporter. Zij maakte de volgende video:

[gv data="oXmYVRIpu2w"][/gv]

Kijk hier wanneer je de video niet ziet

Initiatiefvoorstel duurzaam (ver)bouwen

Mijn fractiegenoot Jan de Ridder heeft samen met GroenLinks-raadslid Tenda Hoffmans een initiatiefvoorstel ingediend over duurzaam bouwen en verbouwen. Met dit voorstel willen PvdA en GroenLinks ervoor zorgen dat er energiezuiniger wordt gebouwd in Haarlem, en zo bijdragen aan een klimaatneutraal Haarlem in 2030.

Het voorstel, dat hogere duurzaamheidseisen stelt aan nieuwbouw en duurzaam verbouwen wil stimuleren, is gisteren in de raadscommissie Beheer behandeld. Het is daar positief ontvangen. Volgende week neemt de gemeenteraad een besluit over het initiatiefvoorstel.

Lees hier meer over het initiatiefvoorstel van PvdA en GroenLinks. Het initiatiefvoorstel zelf kun je hier downloaden als Word-bestand.

Vernieuwing Slachthuisbuurt Zuid

Gisteren besprak de raadscommissie Ontwikkeling de stedenbouwkundige visie voor de Slachthuisbuurt Zuid. Hierin worden de herstructureringsplannen voor deze zuidstrook van de Slachthuisbuurt vastgelegd. De PvdA is tevreden over deze plannen en is blij dat er nu eindelijk iets gaat gebeuren in deze buurt, waar de leefbaarheid steeds verder onder druk komt te staan. Ik heb in de commissie wel nog aandacht gevraagd voor een drietal zaken: de terugkeer van huidige bewoners, de verkeersontsluiting en de leefbaarheid in de wijk tot de sloop.

De verouderde portiekflats aan de Schipholweg

 

De komende jaren zal de zuidstrook van de Slachthuisbuurt een ingrijpende facelift krijgen. Dit deel van de wijk, gelegen aan de noordzijde van de Schipholweg, bevat veel oude portiekflats die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Deze zullen worden gesloopt en vervangen door nieuwe woningen in verschillende bouwblokken met binnenhoven. Door te investeren in de kwaliteit van de woningen, buurtvoorzieningen, de sociale woonomgeving en de openbare ruimte zal de leefbaarheid in de wijk worden vergroot. 

Eerder werd al bekend dat het College van B&W kiest voor de zogenaamde “kleine variant”. Hiermee is de sloop van ongeveer veertig woningen in de Gouwstraat en de Graafschapstraat van de baan. De PvdA-fractie steunt dit besluit van PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg (zie een eerdere log).

In de rest van de buurt vindt wel sloop-nieuwbouw plaats, met name van sterk verouderde portiekflats. Dit kan rekenen op brede steun in de buurt. Alle sociale huurwoningen die worden gesloopt zullen ook worden teruggebouwd, plus nog een aantal extra. Hiermee komt het percentage sociale huurwoningen in het project op 90 tot 100 procent te liggen. Dat is belangrijk, omdat wij vinden dat alle huidige bewoners die dat willen ook moeten kunnen terugkeren in de wijk. Bovendien wordt hier een forse kwaliteitsimpuls gegeven aan de sociale huurvoorraad van Haarlem. Er worden meer dan 600 sociale huurwoningen gebouwd die weer helemaal voldoen aan de eisen van deze tijd.

Het bouwplan

 

In het verleden is de PvdA altijd kritisch geweest over het plan om de Pladellastraat te gaan gebruiken als hoofdontsluitingsweg voor de wijk vanaf de Schipholweg. Hierbij krijgen veel meer bewoners dan nu het geval is te maken met verkeersdrukte in hun straat. De wijkraad heeft een alternatief plan ontworpen, waarbij de buurt onsloten blijft via de Merovingenstraat, zoals ook nu het geval is. De PvdA steunt dit. In het huidige plan is dit idee overgenomen en is de Pladellastraat als ontsluitingsweg vervallen. De Merovingenstraat zal als hoofdontsluiting blijven bestaan. Wij zijn daar erg blij mee.

Tenslotte heb ik mijn zorgen geuit over de situatie in de wijk tot de sloop. Het complete bouwproces gaat tien jaar duren. Het is van groot belang dat gedurende die tijd de leefbaarheid in de buurt verzekerd blijft. Klein onderhoud aan de openbare ruimte en aan woningen die gesloopt zullen worden moet dus gewoon doorgaan. Wethouder Jan Nieuwenburg heeft toegezegd dat de gemeente samen met de corporaties met een speciaal beheersplan zal komen, waarin de leefbaarheid tot aan de sloop wordt gegarandeerd.

De stedenbouwkundige visie wordt donderdag 27 maart besproken in de gemeenteraad. 

Kleine portefeuillewijziging

De afgelopen week heeft er een kleine verschuiving in onze fractie plaats gevonden. Dit omdat we halverwege deze raadsperiode nog eens goed naar de commissie-indeling hebben gekeken. Marjan Zoon verruilt de raadscommissie Beheer voor de commissie Bestuur en Moussa Aynan wordt lid van de commissie Beheer. Jan de Ridder wordt lid van de commissie Samenleving. Deze verschuiving heeft ook wat kleine gevolgen voor de onderwerpen waar ik als raadslid het woord over voer.

Haarlem Cultuur 2008Moussa Aynan was tot voor kort samen met Oktay Özcan en mijzelf lid van de raadscommissie Ontwikkeling. Oktay en ik voerden daar het woord over bouwen, wonen en ruimtelijke ordening, terwijl Moussa woordvoerder economie en cultuur was. Moussa zal, nu hij naar de commissie Beheer gaat, ook het onderwerp economie bij ons in de commissie blijven doen. Oktay en ik nemen samen het onderwerp cultuur over.

Dit betekent dat ik vanaf nu behalve over bouwen, wonen en ruimtelijke ordening af en toe ook het woord zal voeren over cultuur. Een interessant onderwerp, zeker in een echte cultuurstad als Haarlem. Ik was al woordvoerder over het monumentenbeleid, dat veel met cultuur te maken heeft. Maar de komende jaren zal ik samen met Oktay dus ook andere culturele onderwerpen oppakken. De laatste twee jaar van deze raadsperiode zal op deze website dus ook wat meer over dit onderwerp te lezen zijn.

Mooi of lelijk?

Dat niet iedereen de betonkunstwerken van Hans Wiesman mooi vindt, bleek de afgelopen dagen wel uit reacties op mijn log over de sloop van het kunstwerk bij de voormalige Arbo Unie. Sinds er een link naar deze log op de website van de Telegraaf stond (zie een eerdere log) reageerden heel wat mensen dat ik me niet hiermee moet bemoeien. Er zijn toch wel belangrijkere zaken voor een gemeenteraadslid dan de sloop van zo’n beschilderd muurtje, zo redeneren zij.

Ik ben het hier niet mee eens. Als politicus ga ik er niet over of dit kunstwerk mooi of lelijk is, daar bemoei ik mij niet mee. Maar als de experts zeggen dat zo’n kunstwerk kunsthistorisch waardevol is (en dat zeggen ze bij Hans Wiesman), dan vind ik dat ik als raadslid de plicht heb om te kijken of zo’n kunstwerk beschermd kan worden.

Overigens heeft ook de satirische lokale website Raarlems Dagklad gisteren aandacht besteed aan de reacties op mijn website over het kunstwerk van Wiesman. Deze website schrijft in de log ‘Straks op Marktplaats’ het volgende:

Frustratie van een ander soort vinden we bij de reacties zowel op Jeroens weblog als op het Telegraafartikel: zowat iedere Nederlander die als peuter moeite had met de Wasco binnen de lijntjes te kleuren, spuugt daar zijn hartgrondige haat tegen iedereen die dat wel kon. Lezenswaardig en behoudenswaardig!

Telegraaf: Kunstwerk rijp voor de sloop

Nadat gisteren al een bericht op de website van De Telegraaf verscheen over de sloop van het kunstwerk van Hans Wiesman bij de Arbo Unie, dat was gebaseerd op een log op mijn website, schrijft vandaag ook de papieren versie van De Telegraaf over de sloop. Ook mijn weblog wordt daarin geciteerd. 

Telegraaf, 19 maart 2008:

Kunstwerk rijp voor de sloop

HAARLEM – In Haarlem is met woede en verbijstering gereageerd op de sloop van een kunstwerk van Hans Wiesman, vermaard adept van de moderne Cobrakunst.

Het dubbelzijdige betonrelief was een zeer geliefde plek voor menig kunstliefhebber in de gemeente, maar is intussen voor een deel aan gruzelementen. De gemeente blijkt eind vorig jaar een sloopvergunning te hebben afgegeven aan een vastgoedontwikkelaar, om het oude Arbo Uniegebouw te restaureren. Onderdeel daarvan is een nieuwe entree, waar het kunstwerk in zat gemetseld.

Schoonheid
De nicht van Wiesman, die in 1988 stierf, is kapot van de sloop. „Dit is verschrikkelijk.” Volgens Hanneke VeenhofWiesman was het gemeentebestuur juist overtuigd van de schoonheid: „We zouden op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen, zoals een verbouwing. Maar dat is niet gebeurd. Gek genoeg wist ook de commissie Kunst en Cultuur van niets.”

In de lokale politiek wordt met verbazing gereageerd. „Je kijkt even om en de boel wordt gesloopt”, zegt D66-fractievoorzitter Reefkamp. Zijn PvdA-collega Fritz valt hem bij: „Waar wij het afgelopen jaar met succes zeer veel moeite hebben gedaan om de kunstwerken van Wiesman in de voormalige St. Petrus lts te behouden, wordt dit kunstwerk zomaar gesloopt.”

Kunstwerk Wiesman Arbo Unie deels gesloopt

D66-fractievoorzitter Fedde Reeskamp attendeerde me gisteren op het volgende: gisteren is een kunstwerk van Hans Wiesman bij de voormalige Arbo Unie aan de Oude Weg deels gesloopt. Waar wij het afgelopen jaar (met succes) zeer veel moeite hebben gedaan om de kunstwerken in de voormalige St. Petrus LTS in Haarlem-Oost te behouden (zie een eerdere log), wordt dit kunstwerk zomaar gesloopt door de eigenaar.

Deels gesloopt kunstwerk Wiesman (foto: Fedde Reeskamp)

Foto: Fedde Reeskamp

Volgens het College van B&W heeft men geen mogelijkheden om deze sloop te voorkomen. In gesprekken met de eigenaar is gewezen op het kunstwerk en geprobeerd dit te behouden, maar volgens het College is er geen juridische mogelijkheid dit af te dwingen.

Ik weet niet of dit kunstwerk dezelfde kunsthistorische waarde heeft als de kunstwerken van Wiesman in de Petrus LTS. Daar is dat (mede op initiatief van de PvdA) onderzocht door het Instituut Collectie Nederland (ICN), en bleken de kunstwerken zeer behoudenswaardig (zie een eerdere log). Wij hebben ons als PvdA toen samen met anderen zeer ingezet voor behoud van het deel van de school waar de kunstwerken zich bevinden, en met succes. Of dit nu zo verminkte kunstwerk in de voormalige Arbo Unie een zelfde waarde heeft weet ik niet, maar het blijft frustrerend dat je kennelijk als gemeente zo weinig mogelijkheden hebt om dit soort sloop te voorkomen en een evenwichtige afweging te maken over belang van behoud.

Ik heb begrepen dat D66 hier nog verdere vragen over gaat stellen in de gemeenteraad. Dit wordt dus vast vervolgd.

Scholieren in debat over Europa

Vanmiddag zat ik in de jury bij een scholierendebat over Europa. Bij dit debat, waar enkele honderden VMBO- en HAVO-scholieren van vijf scholen uit de regio bij aanwezig waren (waaronder de Haarlemse VMBO’s Sterrencollege en LJC), gingen van elke school enkele scholieren met elkaar in debat in het Patronaat. Het debat werd geleid door Guilly Koster.

Click on Europe

 

Het debat maakt deel uit van het project Click on Europe. Dit is een project waarbij in het derde en vierde leerjaar van het VMBO aandacht wordt besteed aan Europa. Het is een samenwerkingsverband van Alice O – educatie in wereldperspectief, Instituut voor Publiek en Politiek en Bureau CiST en krijgt subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Europese Unie. Doel van het project is om VMBO-scholieren op een leuke manier na te laten denken en te laten debatteren over Europa. Dit gebeurt tijdens lessen op school, en vervolgens tijdens dit soort debatten. Behalve het debat treedt er ook telkens een band op, in Haarlem was dat Kasba.

Het ging er soms fel aan toe tijdens het debat, bijvoorbeeld over de doorstraf en toetreding van Turkije tot de EU. Maar er zaten veel goede debaters tussen. Als jury hoor je altijd te zeggen dat de keuze voor een winnaar moeilijk is, maar het was ook echt zo. Uiteindelijk wezen we zeven jongeren aan, die door mogen naar de landelijke finale.

Opschoondag in Haarlemmerhout

Gisteren was de Landelijke Opschoondag. Tijdens deze dag worden overal in het land acties georganiseerd om zwerfafval op te ruimen. In Haarlem gebeurde dit met een actie in de Haarlemmerhout.

Nederland schoonDe organisatie had ook gemeenteraadsleden uitgenodigd deel te nemen aan het opruimen van zwerfafval in de Haarlemmerhout. Vreemd genoeg was alleen de PvdA op deze uitnodiging ingegaan. We waren met zes raadsleden en twee bestuursleden aanwezig om zwerfafval in dit prachtige stadspark te verwijderen. Samen hebben we behoorlijk wat vuilniszakken aan zwerfafval uit de bosjes gehaald, met name blikjes, snoeppapiertjes en andere verpakkingen.

De PvdA vindt een schone stad erg belangrijk. Het College van B&W investeert de komende jaren dan ook veel in onderhoud. In de woonwijken komen ondergrondse containers voor huisafval, zodat het afval van straat verdwijnt en het zwerfafval vermindert. Ook wordt er extra schoongemaakt. De Haarlemmerhout zelf wordt, net als een aantal andere stadsparken, de komende jaren opgeknapt, zodat het nog toegankelijker en aantrekkelijker wordt. Achterstallig onderhoud aan deze parken wordt daarbij aangepakt.

Het meest spectaculaire stuk afval werd gevonden door mijn fractiegenoot Moussa Aynan. Hij haalde een complete bus meubellijm uit de bosjes. Kennelijk was dit chemisch afval achtergelaten door een meubelmaker, die geen zin had dit als chemisch afval in te leveren.