Meer

Archive | april, 2008

Cultuurnota voorstel 5: Culturele Hoofdstad

Afgelopen donderdag presenteerde de PvdA in de raadscommissie Ontwikkeling vijf voorstellen voor de nieuwe Cultuurnota, als aanvulling op de uitgangspunten van het College van B&W (zie een eerdere log). Deze week licht ik elke dag één van deze voorstellen verder toe op deze website. Vandaag sluit is af met Haarlem als Culturele Hoofdstad van Europa.

EuropaHaarlem heeft op cultureel gebied veel te bieden. Twee internationaal befaamde musea (Frans Hals en Teylers), vier grote cultuurpodia, veel kunstenaars als inwoner, een historische binnenstad en een rijke geschiedenis. Allemaal ingrediënten die Haarlem geschikt maken om zich kandidaat te stellen als Culturele Hoofdstad van Europa.

Elk jaar wijst de Europese Unie één of meerdere steden aan als Culturele Hoofdstad. Hier vinden gedurende het jaar dan tal van activiteiten plaats. De stad komt hiermee internationaal in de schijnwerpers te staan. De afgelopen jaren zijn verschillende steden die qua inwoners en cultureel aanbod vergelijkbaar zijn met Haarlem Culturele Hoofdstad geweest. Dit jaar is dat bijvoorbeeld naast Liverpool de Noorse stad Stavanger, met 117.000 inwoners aanzienlijk kleiner dan Haarlem. Vorig jaar waren Luxemburg (83.000 inwoners) en Sibiu (155.000 inwoners) Culturele Hoofdstad.

In het verkiezingsprogramma van de PvdA staat dat de PvdA deze raadsperiode een lobby wil starten om ervoor te zorgen dat Haarlem binnen vijftien jaar Culturele Hoofdstad van Europa is. De afgelopen jaren heeft de gemeenteraad op initiatief van de PvdA verschillende moties aangenomen om Haarlem kandidaat te stellen. Om de één of andere reden is hier nooit veel mee gedaan. Wij willen daarom dat deze ambitie nu wordt opgenomen in de nieuwe Cultuurnota, zodat hier echt gewerkt van gemaakt zal worden.

Cultuurnota voorstel 4: Cultuur in leegstaande panden

Afgelopen donderdag presenteerde de PvdA in de raadscommissie Ontwikkeling vijf voorstellen voor de nieuwe Cultuurnota, als aanvulling op de uitgangspunten van het College van B&W (zie een eerdere log). Deze week licht ik elke dag één van deze voorstellen verder toe op deze website. Vandaag is dat cultuur in leegstaande panden.

Zoals ik gisteren en eergisteren al beschreef bestaat er in Haarlem een tekort aan oefenruimten en ateliers voor kunstenaars, bandjes en toneelgezelschappen. Tegelijkertijd staan er in Haarlem behoorlijk wat panden (tijdelijk) leeg, met name kantoren en andere bedrijfspanden, maar ook panden die binnenkort gerenoveerd of gesloopt zullen worden. Waar mogelijk is de PvdA voor herbestemming van leegstaande panden, bijvoorbeeld als woningen of bedrijfsverzamelgebouwen. Maar wanneer het slechts om tijdelijke leegstand gaat of wanneer een pand leeg staat in afwachting van sloop of renovatie kunnen deze panden ook tijdelijk worden gebruikt voor bijvoorbeeld ateliers, oefenruimten of exposities.

Twee jaar geleden schreef ik op deze website al over hoe een stad als Berlijn omgaat met leegstand. Berlijn kampt sinds de val van de muur met een enorme leegstand, zowel van kantoren als van oude DDR-woningen. Dit is natuurlijke een economische ramp voor de stad, maar er wordt wel creatief mee omgegaan. Leegstaande panden worden snel (tijdelijk) herbestemd. In leegstaande kantoren worden exposities gehouden, in een leegstaande fabriek vestigt zich een underground club en leegstaande woningen worden omgevormd tot aterliers. Dit kan ook tijdelijk, want over een paar jaar is de betreffende wijk toch weer uit en verhuizen exposities, clubs en kunstenaars weer naar een volgende wijk.

Ook in Haarlem zouden we op zo’n creatieve manier om moeten gaan met tijdelijke leegstand. Op dit moment gebeurt dat op kleine schaal al in het voormalige Belastingkantoor in Schalkwijk, waar tijdelijk ateliers gevestigd zijn. Maar Haarlem zou dit veel vaker en actiever moeten stimuleren. Voor de meeste bandjes of kunstenaars maakt het helemaal niet uit wanneer ze elk half jaar moeten verhuizen naar een andere oefenruimte of atelier in een leegstaand pand, als ze daardoor tenminste maar een betaalbaar onderkomen hebben. Bovendien voorkomt zo’n tijdelijke culturele bestemming verloedering van leegstaande panden en kan het een positief effect hebben op de omliggende buurt.

Podje Politiek 24

Podje PolitiekGisteren hebben Remy, Constantijn en ik weer een nieuwe aflevering opgenomen van onze podcast Podje Politiek. Voor het luistergemak dit keer in twee aparte afleveringen: één Haarlem-editie en één Utrecht-editie. In de Haarlemse aflevering onder meer aandacht voor de uitgangspunten voor de nieuwe Cultuurnota en het jongerencentrum in Delftwijk. 

Beluister hier de podcast:

Haarlem:

Utrecht:

Je kunt de podcast ook hier downloaden of je hier abonneren. Kijk voor meer informatie op de www.podjepolitiek.nl.

Cultuurnota voorstel 3: Ateliers en broedplaatsen

Afgelopen donderdag presenteerde de PvdA in de raadscommissie Ontwikkeling vijf voorstellen voor de nieuwe Cultuurnota, als aanvulling op de uitgangspunten van het College van B&W (zie een eerdere log). Deze week licht ik elke dag één van deze voorstellen verder toe op deze website. Vandaag is dat ateliers en broedplaatsen.

Haarlem wil graag een stad zijn waar creatieve mensen zich thuis voelen. Zij zijn belangrijk voor de Haarlemse economie. Daarvoor is het noodzakelijk dat kunstenaars en creatieve ondernemers een plek in Haarlem kunnen vinden om te werken en te wonen. Er bestaat in Haarlem echter een tekort aan (betaalbare) ateliers, woon-werkruimten en broedplaatsen voor (beeldend) kunstenaars en creatieve ondernemers. De PvdA wil daar iets aan doen.

Broedplaats Pakhuis De Zwijger, Amsterdam

 

Haarlem doet al wel wat aan ateliers en broedplaatsen, bijvoorbeeld op het creatieve bedrijventerrein Nieuwe Energie, in de Greinerschool in het Rozenprieel en tijdelijk in het voormalige Belastingkantoor in Schalkwijk. Maar het tekort wordt daarmee nog niet opgelost. Bovendien gaat het altijd alleen op werkruimten en nooit om de combinatie van wonen en werken. Juist daaraan hebben creatieve ondernemers een grote behoefte. Het mixen van ateliers, kleine bedrijfjes en combinatie van wonen en werken voor creatieve ondernemers werkt elders in het land juist erg goed. Vaak levert dit een grote impuls op voor de omgeving, met name in oude wijken.

De PvdA wil dat Haarlem het voorbeeld van Amsterdam volgt. Deze stad voert een erg vooruitstrevend broedplaatsenbeleid, waarbij betaalbare ateliers en woonwerkruimten voor kunstenaars en creatieve ondernemers worden ontwikkeld in bijvoorbeeld oude gebouwen, zonder dat daar veel bureaucratie bij komt kijken. Haarlem zou (op kleinere schaal) ook zo’n broedplaatsenbeleid moeten voeren, om meer creatievelingen aan de stad te binden.

Het Sieraad, Amsterdam-De Baarsjes

 

In Amsterdam kent de gemeente een Bureau Broedplaatsen. Zij heeft tot taak samen met bijvoorbeeld corporaties meer betaalbare ateliers en (woon-)werkruimtes voor kunstenaars en alternatieve, culturele ondernemers te vinden en te ontwikkelen. Tot nu toe heeft het Bureau Broedplaatsen zo’n veertig locaties ontwikkeld of in ontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn de NDSM-werf in Amsterdam-Noord, voormalige edelsmedenschool het Sieraad in de Baarsjes, pakhuis De Zwijger in het centrum en het voormalige Volkskrant-gebouw in Amsterdam-Oost. In deze gebouwen worden betaalbare ateliers gecombineerd met (woon)werkruimten voor creatieve ondernemers.

In het Programma Broedplaatsen 2008-2012 legt Amsterdam de ambitie neer om ook elders in de Metropoolregio Amsterdam het Bureau Broedplaatsen in te zetten om broedplaatsen te ontwikkelen. Op dit moment werkt het Bureau in Zaanstad al op het Hembrugterrein. Ook Haarlem maakt deel uit van de Metropoolregio Amsterdam, dus wellicht kunnen ook wij deelnemen aan de succesvolle Amsterdamse aanpak.

Kijk hier voor meer informatie over het Amsterdamse Bureau Broedplaatsen.

Cultuurnota voorstel 2: Oefenruimten amateurkunst

Afgelopen donderdag presenteerde de PvdA in de raadscommissie Ontwikkeling vijf voorstellen voor de nieuwe Cultuurnota, als aanvulling op de uitgangspunten van het College van B&W (zie een eerdere log). Deze week licht ik elke dag één van deze voorstellen verder toe op deze website. Vandaag is dat oefenruimten voor amateurkunst.

De PvdA vindt behalve professionele kunst ook amateurkunst erg belangrijk. Amateurkunst brengt mensen van verschillende achtergronden bij elkaar en kan bijdragen aan meer samenhang in de Haarlemse samenleving. Bovendien is amateurkunst de ondergrond van waaruit professionele kunst ontstaat. Hoeveel beroemde popbands zijn niet begonnen als bandje van een paar vrienden? En hoeveel goede acteurs zijn niet met het toneel in aanraking gekomen via een toneelstuk op school?

Oefenruimte voor bandjes

 

Het is daarom belangrijk dat er in Haarlem voldoende ruimte is voor bijvoorbeeld koren, orkesten, bandjes en dans- of toneelgezelschappen om te oefenen. Wij ontvangen veel signalen dat er in Haarlem een tekort bestaat aan (betaalbare) oefenruimten voor dit soort amateur podiumkunst.

Om te kunnen nagaan of er inderdaad een tekort is, hebben wij het College van B&W gevraagd het aanbod van en de vraag naar oefenruimten in kaart te brengen. Bij de Cultuurnota kunnen wij dan bepalen of het aanbod moet worden uitgebreid. Dat zou kunnen door extra gebouwen beschikbaar te stellen, maar ook door bijvoorbeeld de aula van scholen vaker open te stellen voor koren en toneelgroepen. Ook moet op de website van de gemeente makkelijk zijn terug te vinden waar in Haarlem oefenruimte valt te huren tegen welke voorwaarden.

Cultuurnota voorstel 1: Diversiteit

Afgelopen donderdag presenteerde de PvdA in de raadscommissie Ontwikkeling vijf voorstellen voor de nieuwe Cultuurnota, als aanvulling op de uitgangspunten van het College van B&W (zie een eerdere log). Deze week licht ik elke dag één van deze voorstellen verder toe op deze website. Vandaag is dat diversiteit.

DiversiteitHet Haarlemse cultuuraanbod moet aantrekkelijk zijn voor alle Haarlemmers. Toch zie je dat bepaalde groepen veel minder gebruik maken van cultuur, met name jongeren en allochtonen. Het aanbod moet daarom worden uitgebreid met cultuurvormen die voor hen aantrekkelijk zijn. Denk daarbij aan urban muziek, multimedia en het stimuleren van cultuur met een niet-Westerse achtergrond.

De afgelopen jaren heeft de PvdA in de gemeenteraad al verschillende malen aandacht gevraagd voor een meer divers cultuuraanbod. Zo dienden wij in november 2007 bij de behandeling van de Begroting nog de motie ‘Cultuur maken we samen’ in. Deze motie, samen ingediend met SP, VVD, CDA en Axielijst, verzoekt het College om kleinschalige culturele activiteiten te organiseren in de wijken buiten de binnenstad en om meer culturele subsidies toe te kennen aan activiteiten voor jongeren en allochtonen.

De PvdA wil dat een meer divers cultuuraanbod uitdrukkelijk als uitgangspunt wordt toegevoegd aan de Cultuurnota. In de uitgangspunten van het College van B&W komt dit nog onvoldoende naar voren. Wij verwachten in de Cultuurnota meer aandacht voor een voor jongeren en allochtonen aantrekkelijk cultuuraanbod. Een groot deel van de commissie Ontwikkeling was dat donderdag met ons eens. Alleen de VVD vindt het toevoegen van diversiteit als speerpunt aan de Cultuurnota onzin, omdat er volgens deze partij al genoeg aan wordt gedaan. Een opvallend standpunt, omdat men een half jaar geleden wel nog onze motie steunde die vroeg om hier meer aan te doen.

Een voorbeeld van het gebrek aan diversiteit is dat er in onze regio nauwelijks plaats is voor de urban cultuur (rap, r&b, hiphop), een muziekvorm die met name populair is bij allochtone jongeren. Vroeger deed het Patronaat dit nog, maar omdat daarbij vaak vechtpartijen uitbraken is men daarmee gestopt. Ik heb er alle begrip voor dat het Patronaat stopt met dit soort feesten wanneer er telkens vechtpartijen uitbreken, maar tegelijkertijd vind ik dat er in een stad als Haarlem plaats zou moeten zijn voor deze vorm van muziek. Urban muziek is namelijk niet zelf per se gewelddadig, alleen komen er soms jongeren op af die kwaad willen (net als bijvoorbeeld bij voetbal). Ik wil me de komende tijd eens verdiepen in de vraag hoe deze vorm van muziek op een veilige manier toch een plaats kan krijgen in Haarlem. 

5 punten voor de nieuwe Cultuurnota

Donderdag sprak de raadscommissie Ontwikkeling over de Beleidsvoornemens Cultuurnota 2009-2012. Hierin presenteert het College van B&W haar uitgangspunten voor de nieuwe Cultuurnota, die de komende maanden zal worden geschreven. Namens de PvdA presenteerde ik hierbij een manifest met vijf extra punten, die wij graag willen terugzien in de nieuwe Cultuurnota.

Haarlem Cultuur 2008De PvdA is blij met de door het College van B&W geformuleerde uitgangspunten voor de nieuwe Cultuurnota. Veel wat wij belangrijk vinden komt daarin terug. Naast aandacht voor de professionele kunst (podia, musea, erfgoed) is er ook aandacht voor amateurkunst en cultuur in de wijken. Toch zijn er nog een aantal dingen die de PvdA mist of uitgangspunten die wat de PvdA betreft aanscherping verdienen. Wij willen dat wethouder Chris van Velzen (Cultuur) deze punten meeneemt bij het opstellen van de nieuwe Cultuurnota.

In onze vijf punten vragen wij aandacht voor een meer divers cultuuraanbod, ateliers en broedplaatsen, oefenruimten voor amateurkunst, het gebruiken van leegstaande panden voor cultuur en Haarlem als culturele hoofdstad van Europa. De komende dagen zal ik op deze site elke dag één van deze vijf voorstellen verder toelichten. Je kunt het manifest ’5 punten voor de nieuwe Cultuurnota’ hier lezen of hier downloaden als PDF-bestand. Verder lezen

Boodschap voor Monasch: donder zelf op!

Gisteren reageerde Jacques Monasch, campagneleider van de PvdA bij de grootste verkiezingsnederlaag ooit (2002) en tegenwoordig PvdA-kritikaster, in NRC Next op de uitverkiezing van Mariëtte Hamer als fractievoorzitter. Hij is daar blij mee, omdat het volgens hem een overwinning is van de traditionele sociaal-democratie op de jongere sociaal-liberale vleugel van de partij. Monasch:

“‘Boodschap voor de liberalen: opdonderen! Ga bij Femke Halsema maar fijn het links-liberalisme uitvinden”

Wat een bizar standpunt! Alsof een keuze voor Diederik Samsom een veel liberalere koers van de PvdA had betekend. En bovendien: was Monasch niet campagneleider tijdens de meest liberale periode die de PvdA ooit heeft gehad: de Paarse kabinetten? De kracht van de PvdA is juist dat wij traditionele vakbond-socialisten en meer progressieve links-liberalen met elkaar weten te verbinden en samen werken aan dezelfde idealen.

Als er iemand moet opdonderen uit de partij zijn dat niet de links-liberalen, maar Jacques Monasch zelf. Verzuurde mensen die ooit iets hebben betekend binnen de PvdA, maar niet kunnen accepteren dat er inmiddels een nieuwe generatie aan het roer staat, hebben we al genoeg. Laat Monasch dus lekker zelf opdonderen, en misschien kan hij meteen al die andere verzuurde zijlijn-dinosaurussen als Bram Peper en Marcel van Dam meenemen. Daar wordt de PvdA een stuk leuker van.

Nebahat Albayrak in Haarlem

Gisteravond bezocht PvdA-staatssecretaris Nebahat Albayrak (Justitie) op uitnodiging van de Haarlemse PvdA onze stad. Eerst bezocht zij Stem in de Stad, waar samen met Haarlemse raadsleden en bestuursleden van de PvdA de maaltijd werd gebruikt. Daarna was er een drukbezocht debat over het immigratiebeleid in Grandcafé Brinkmann. Ik was samen met mijn fractiegenoot Helga Koper vanuit de fractie betrokken bij de organisatie van dit bezoek.

Het bezoek van Albayrak aan Haarlem stond geheel in het teken van het immigratiebeleid. Dit is één van de onderwerpen die zij als staatssecretaris behandelt, naast onder meer TBS en gevangenissen. Het bezoek begon om 18:00 uur bij Stem in de Stad aan de Nieuwe Groenmarkt. Deze organisatie voert namens de gemeente de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen uit. Ook is zij betrokken bij de uitvoering van het generaal pardon en heeft zij, via haar werk voor dak- en thuislozen en andere mensen aan de onderkant van de maatschappij, veel te maken met illegalen.

Nebahat Albayrak

 

Een aantal asielzoekers die bij Stem in de Stad in de opvang zitten hadden een heerlijke maaltijd gekookt. Onder de maaltijd sprak Albayrak met mensen van Stem in de Stad en met lokale PvdA-ers over onder meer het generaal pardon en de positie van illegalen in de stad. Met name de positie van deze laatste groep is in Haarlem zorgelijk. Er ontstaat steeds meer een sociale onderklasse van illegalen in de steden, die van geen enkele voorziening gebruik kunnen maken, vaak dakloos zijn of met z’n tienen ergens illegaal in een zolderkamertje wonen en vaak de kleine criminaliteit als enige weg zien om aan geld te komen. Albayrak zei voor deze groep de succesvolle aanpak voor Nederlandse draaideurcriminelen te willen gebruiken, waarbij na enkele vergrijpen een langere celstraf mogelijk is. Tot nu toe is die regeling nog niet toepasbaar voor illegalen.

Na het bezoek aan Stem in de Stad volgde er nog een openbaar debat in Grandcafé Brinkmann. In een bomvolle en bloedhete zaal (volgens het Haarlems Dagblad ca. 120 bezoekers) gingen we daar met elkaar en met Albayrak in debat over onder meer huwelijksmigratie, het uitzetten van criminele vreemdelingen en de opvang van uitgeprocedeerden en illegalen.

Ik ben een groot fan van Albayrak. Als kamerlid deed ze het al erg goed, en ook als staatssecretaris is ze zeer succesvol. Zo zorgde ze er al tijdens de eerste honderd dagen van dit kabinet voor dat het generaal pardon er kwam. Een jaar later hebben al 27.500 pardonners hun verblijfsvergunning gekregen. Ook gisteren bleek weer dat Albayrak naast een betrokken politica ook een goed debater is. Veel aanwezigen (ook niet-Pvda-ers) waren erg onder de indruk van haar optreden. Van mij had ze zo de nieuwe fractievoorzitter mogen worden!

De voorzittershamer voor Hamer

Zojuist heeft de Tweede Kamerfractie van de PvdA Mariëtte Hamer gekozen als haar nieuwe fractievoorzitter. De afgelopen maanden verving Hamer al de zieke Jacques Tichelaar als fractievoorzitter, en nu mag ze dan ook echt de voorzittershamer gaan hanteren in de fractie. Hamer won bij de verkiezing van haar tegenkandidaat Diederik Samsom.

Mariëtte HamerIk denk dat ik zelf op Diederik Samsom gestemd zou hebben. Hij is iets meer van de nieuwe generatie PvdA-ers dan Mariëtte Hamer, en ik voel mij meer verbonden met die groep binnen de PvdA. Maar dat neemt niet weg dat Hamer ongetwijfeld een prima fractievoorzitter zal zijn. De afgelopen maanden liet ze dat al zien, onder meer in de strijd met minister Donner over het ontslagrecht. Op een duidelijke en standvastige manier hield zij toen haar rug recht en bleef het ontslagrecht onaangetast. Ik hoop dat ze dat doorzet en het de fractie lukt om met deze nieuwe fractievoorzitter weer wat meer smoel te krijgen in de Tweede Kamer.

De Haarlemse School

“De Haarlemse School”. Dat is de naam die Hillgate Properties heeft gegeven aan de ontwikkeling rond de voormalige St. Petrus LTS in Haarlem-Oost. Het plan voor de nieuwbouw is zo goed als rond, meldt de ontwikkelaar op haar website. In het bouwplan worden de kunstwerken van Wiesman en Tollenaar behouden.

Het plan van Hillgate

 

Het afgelopen jaar heb ik mij samen met anderen ingezet voor behoud van de kunstwerken van Hans Wiesman en Levinus Tollenaar in dit schoolgebouw uit de Wederopbouwperiode. Aanvankelijk was een sloopvergunning afgegeven voor het gehele gebouw en leek daarmee ook de kunst verloren te gaan. In februari heb ik namens de PvdA het College van B&W gevraagd een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar behoudenswaardigheid van de kunst (zie een eerdere log). Het Instituut Collectie Nederland (ICN) heeft dit onderzoek uitgevoerd en kwam tot een conclusie dat de kunstwerken zeer behoudenswaardig zijn (zie een eerdere log). PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg heeft vervolgens gekozen voor een plan van ontwikkelaar Hillgate, waarbij de delen van het gebouw waar de kunstwerken zich bevinden (aula en trappenhuis) behouden zullen worden (zie een eerdere log). De kunstwerken blijven daarmee in hun oorspronkelijke omgeving behouden.

In het bouwplan worden de aula (met de karakteristieke puntdakjes) en het trappenhuis van de oude school omgeven door nieuwbouw. In het gebied komen 137 woningen en appartementen. In grootte variëren deze tussen de 70 en 160 vierkante meter. Dertig procent van de woningen is binnen de sociale huur- en koopsector.

Toegankelijkheid Grote Houtstraat voor rolstoelers

Afgelopen donderdag werd de vernieuwde Grote Houtstraat feestelijk geopend. De gemeente vierde samen met de ondernemers en het winkelend publiek dat de Grote Houtstraat helemaal is herbestraat. De PvdA maakte van deze gelegenheid gebruik om de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers van de Haarlemse winkels in dit gedeelte van de Grote Houtstraat te testen.

Ed Borg test de Grote Houtstraat

 

We hadden daarom Ed Borg, bewoner van woonvoorziening voor gehandicapten Nieuw Unicum, uitgenodigd voor het openingsfeestje. Hij had eerder al eens met ons de toegankelijkheid van de Haarlemse horeca voor rolstoelers getest. Met hem en een journalist van Radio Noord-Holland liepen we donderdag door de Grote Houtstraat om te kijken in hoeverre de toegankelijkheid er door de herinrichting op vooruit is gegaan.

De conclusie was positief: de toegankelijkheid van de winkels is sterk verbeterd. Vaak is door een hellend wegdek ervoor gezorgd dat rolstoelers gemakkelijk de winkels kunnen bereiken. Toch zijn er nog altijd enkele winkels die slecht of helemaal niet toegankelijk zijn, vaak omdat de ingang te hoog ligt vanaf de straat. Hier zouden de ondernemers zelf nog iets aan kunnen doen, bijvoorbeeld door een plankje als helling te gebruiken.

Gemeenteraad over sloop kunstwerk Wiesman

Gisteren sprak de gemeenteraad eindelijk over de sloop van het kunstwerk van Hans Wiesman bij de voormalige Arbo Unie (zie een eerdere log). D66 had voor de raadsvergadering drie weken geleden al een interpellatie over dit onderwerp aangekondigd, maar trok die toen tijdens de vergadering terug. Gisteren stond het onderwerp opnieuw op de agenda.

Zoals je al eerder op deze site hebt kunnen lezen is ruim een maand geleden een kunstwerk van Hans Wiesman bij de voormalige Arbo Unie gesloopt. Ik schreef toen al dit uitermate frustrerend te vinden. Waar wij het afgelopen jaar (met succes) zeer veel moeite hebben gedaan om de kunstwerken in de voormalige St. Petrus LTS in Haarlem-Oost te behouden (zie een eerdere log), wordt dit kunstwerk zomaar gesloopt door de eigenaar. Een quote uit mijn weblog haalde toen zelfs de Telegraaf (zie hier).

Deels gesloopt kunstwerk Wiesman (foto: Fedde Reeskamp)
Foto: Fedde Reeskamp

 

Wethouder Chris van Velzen (Cultuur) heeft in een uitgebreide brief aan de gemeenteraad aangegeven dat hij alles wat in zijn vermogen ligt heeft gedaan om het kunstwerk te redden. Dit wordt ook bevestigd door de erven van kunstenaar Wiesman. Van de interpellatie van D66, die in de media hadden beweerd dat de gemeente niets had gedaan om het kunstwerk te redden, bleef gisteren dan ook weinig over. Wel zal in de raadscommissie Ontwikkeling nog verder worden gesproken over de precieze gang van zaken.

Belangrijker dan wat er nu precies wel of niet fout is gegaan vind ik de vraag hoe zoiets in de toekomst kan worden voorkomen. Hoe kan de gemeente meer middelen krijgen om belangrijke kunstwerken die in particuliere handen zijn te beschermen? Opvallend hierbij was de opstelling van de VVD-fractie. Die stelde dat eigenaren van kunstwerken zelf moeten kunnen bepalen wat ze ermee doen. Als zij het willen slopen, is dat in de ogen van de VVD blijkbaar prima. Een opvallend standpunt, want bij monumenten strijdt de VVD zij aan zij met de PvdA om ook particuliere monumenten beter te beschermen. Waar waardevolle architectuur volgens de VVD wel beschermd moet worden, geldt dat blijkbaar niet voor waardevolle kunstwerken die onderdeel uitmaken van een gebouw in particulier eigendom.

Gelukkig denkt hun partijgenoot Van Velzen hier anders over. Hij kondigde aan te gaan zoeken naar middelen om meer grip te krijgen op de bescherming van dit soort kunstwerken, bijvoorbeeld via de Haarlemse Bouwverordening. Hij zal daarover binnen enkele maanden een stuk aanleveren voor de gemeenteraad.

Op bezoek bij de Historische Vereniging Haerlem

Afgelopen dinsdag was ik op bezoek bij de Historische Vereniging Haerlem. De werkgroep Gebouw en Omgeving van deze historische vereniging had mij en fractievoorzitter Stan Kaatee uitgenodigd om eens te komen praten over het Haarlemse monumentenbeleid en hoe de aanwijzing van de ca. 700 nieuwe gemeentelijke monumenten gaat worden uitgevoerd.

De Hoofdwacht

De Historische Vereniging Haerlem is in 1901 opgericht om de geschiedenis van Haarlem levend te houden. Men publiceert over de Haarlemse geschiedenis, maar zet zich ook in voor het behoud van het Haarlems erfgoed, onder meer in de vorm van monumenten. De vereniging is gevestigd in één van de oudste gebouwen van de stad: de Hoofdwacht op de Grote Markt. Dit gebouw werd in het begin gebruikt als onderkomen van de Graven van Holland. Vanaf 1250 was het in gebruik als eerste stadhuis van Haarlem, totdat Haarlem in 1350 het huidige stadhuis in gebruik nam. In de achttiende en negentiende eeuw was de Haarlemse schutterij er gevestigd.

In deze prachtige historische omgeving hebben we gesproken over het Haarlemse monumentenbeleid. Je hebt op deze website al meerdere malen kunnen lezen over de uitbreiding van het aantal gemeentelijke monumenten (zie onder meer hier en hier). Dit is het gevolg van een burgerinitiatief, dat onder andere door de Vereniging Haerlem werd gesteund. De discussie ging afgelopen dinsdag vooral over een aantal zaken waar nog geen besluit over is genomen door de gemeenteraad: eventuele subsidiëring voor monumenteneigenaren en de organisatie van het gemeentelijk apparaat rond monumenten.

Over eventuele subsidiëring van restauratie van gemeentelijke monumenten heeft de raadscommissie Ontwikkeling vorige week een informatiebijeenkomst georganiseerd, waar ambtenaren uit Delft en Utrecht vertelden hoe dit in hun gemeente wordt vormgegeven (zie een eerdere log). De komende maanden moet er besloten worden in hoeverre zo’n financiële ondersteuning ook in Haarlem wenselijk is. Daarnaast pleit de Vereniging Haerlem voor een betere inbedding van het monumentenbeleid in de gemeentelijke organisatie, het liefst binnen een apart bureau of team monumentenzorg. Ook daar zal nog over worden gesproken in de gemeenteraad. Voor de PvdA staat daarbij voorop dat er in ieder geval een duidelijker aanspreekpunt voor monumenteneigenaren moet komen binnen de gemeente.