Meer

Archive | mei, 2008

Wonen boven winkels

Gisteren organiseerde de Vereniging Eigenaren Binnenstad Haarlem (VEBH) samen met de gemeente een interessante bijeenkomst over Wonen Boven Winkels. De VEBH is een organisatie die de eigenaren van (winkel)panden in de binnenstad vertegenwoordigt. Deze organisatie is samen met de gemeente en corporatie Ymere een project gestart om de komende jaren minimaal vijftig nieuwe woningen boven winkels in de binnenstad te realiseren.

In de Haarlemse binnenstad staan veel etages boven winkels leeg. Het zou mooi zijn als daar ook mensen kunnen wonen. Dat is niet alleen goed voor de volkshuisvesting, maar ook voor de sociale veiligheid in de binnenstad. Wanneer er mensen wonen is er immers altijd bedrijvigheid en sociale controle in de straat, niet alleen wanneer de winkels open zijn. Zelf woon ik ook in een winkelstraat (de Barteljorisstraat) en dat bevalt erg goed. De afgelopen jaren heeft de gemeente via het vorige project Wonen Boven Winkels al met succes veel woningen in leegstaande etages boven winkels gerealiseerd. Dit project krijgt nu een doorstart in de samenwerking met de VEBH en Ymere.

Grote Houtstraat

 

Tijdens de bijeenkomst gisteren viel om dat veel eigenaren van winkelpanden in de binnenstad graag willen meewerken aan de realisatie van woningen. Dit vergt weliswaar een grote investering die niet meteen wordt terugverdiend, maar is op de lange termijn wel degelijk lonend. Als het grootste probleem ervaren zij echter de bureaucratie waarmee ze te maken krijgen wanneer ze dit willen doen. Regels spreken elkaar tegen en er zijn veel vergunningen vereist. De gemeente wil dit verbeteren door voor projecten van wonen boven winkels één contactpersoon binnen de gemeente aan te wijzen, die barrières slecht en bemiddelt bij tegenstrijdige regels. Ook heeft de gemeente een budget beschikbaar om eventuele knelpunten op te lossen.

Een voorbeeld van regelgeving die wonen boven winkels tegenwerkt is het feit dat er in de Haarlemse Bouwverordening een minimumoppervlakte voor nieuwe woningen in de binnenstad is opgenomen, die hoger ligt dan landelijke wetgeving. Hierdoor is het bijvoorbeeld lastig om studio’s voor studenten te maken boven winkels, omdat het oppervlak daarvan te klein is volgens deze regels. Ik wil dan ook kijken of het mogelijk is hiervoor een uitzondering te maken in de Bouwverordening, zodat dit toch mogelijk wordt.

Haarlems Dagblad: ‘Niet rouwig om vertrek Moens, ook niet echt blij’

Vandaag schrijft het Haarlems Dagblad over de gevolgen van het aftreden van gedeputeerde Albert Moens en de beantwoording van Kamervragen van de landelijke PvdA voor het Westelijk Tuinbouwgebied. Gedeputeerde Moens (GroenLinks) onthield eerder goedkeuring aan een deel van het bestemmingsplan Binnenduinrand, waardoor natuurontwikkeling hier wordt tegengehouden (zie een eerdere log). Deze week maakte Moens zijn aftreden bekend. Bovendien werden deze maand schriftelijke vragen van de Tweede Kamerfractie van de PvdA door de minister beantwoord. Deze beantwoording is gunstig voor Haarlem, want het schiet een gat in de argumentatie van Moens.

Het Haarlems Dagblad vroeg mij en andere raadsleden die zich actief hebben ingezet voor het Westelijk Tuinbouwgebied naar een reactie op deze ontwikkelingen. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Woningmarkt Randstad krijgt cijfer 4,8

Deze week presenteerde het ministerie van VROM de resultaten van een grote enquête in het kader van het project Randstad 2040. Het doel van dit project is om met burgers en professionals na te denken over de toekomst van de Randstad. Aan de enquête, die werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction, namen maar liefst 12.000 mensen deel.

Uit het onderzoek blijkt dat inwoners van de Randstad zich met name grote zorgen maken over de woningmarkt in dit deel van het land. De woningmarkt krijgt gemiddeld een 4,8 van de deelnemers aan het onderzoek. Daarmee is dit één van de slechtst beoordeelde aspecten uit het onderzoek. Het scoort fors slechter dan bijvoorbeeld werkgelegenheid (7,2), maar bijvoorbeeld ook dan het landschap (5,3). Alleen het aspect gezonde leefomgeving wordt met eveneens een 4,8 even slecht beoordeeld.  48 procent van de deelnemers vindt dat de woningmarkt sterke verbetering nodig heeft.

De Randstad

 

Opvallend is dat de deelnemers aan het onderzoek vinden dat er minder woningen met tuinen moeten worden gebouwd en meer appartementen, om zo de woningnood in de Randstad aan te pakken. 65% vindt het acceptabel als er minder woningen met tuin komen in de steden door meer appartementen te bouwen. 44% is bereid de eigen tuin in te leveren voor een gemeenschappelijke tuin of stadspark.

Wat verder opvalt is het verschil tussen de verschillende generaties. Waar ouderen het behoud van het landschap belangrijker vinden dan woningbouw, is dat bij jongeren (geboren na 1971) juist andersom. Jongeren zijn veel vaker bereid om open landschap op te offeren voor woningbouw dan ouderen. Dit valt misschien te verklaren uit het feit dat zij de grootste slachtoffers zijn van de overspannen woningmarkt in de Randstad: starters kunnen nauwelijks meer een betaalbare woning vinden in dit deel van het land.

Je kunt het uitgebreide rapport van de enquête hier downloaden. Kijk hier voor meer info over Randstad 2040.

Gesprek met Mariette Hamer en Lilianne Ploumen

Gisteren hadden we met het Netwerk Jonge Politici binnen de PvdA een gesprek met landelijk fractievoorzitter Mariëtte Hamer en partijvoorzitter Lilianne Ploumen. Zoals je op deze website al vaker hebt kunnen lezen (zie o.a. hier) ben ik actief in dit netwerk van jonge raadsleden, statenleden, kamerleden, wethouders en gedeputeerden binnen de PvdA die allemaal jonger dan 30 zijn (of waren op het moment van de verkiezingen). Gisteren hadden we op het landelijk partijbureau dus een ontmoeting met onze partijtop.

fractievoorzitter Mariëtte Hamerpartijvoorzitter Lilianne Ploumen

Het gaat op dit moment in de peilingen niet echt goed met de PvdA. Met Hamer en Ploumen bespraken we dan ook wat we hieraan kunnen doen, en wat wij als jonge generatie PvdA-politici hieraan kunnen bijdragen. Ook hebben we het gehad over de voorstellen voor partijvernieuwing van het partijbestuur, communicatie binnen de PvdA en hoe de PvdA weer aantrekkelijker kan worden voor jonge kiezers.

In gesprek met Lilianne Ploumen (foto: Stijn Verbruggen)
Foto: Stijn Verbruggen

 

Pastoor van Arskerk rijksmonument?

Moet de Pastoor van Arskerk in Parkwijk een rijksmonument worden? Als het aan de landelijke Bond Heemschut ligt wel. Deze organisatie voor bescherming van het erfgoed presenteerde gisteren een lijst van 325 gebouwen uit de Wederopbouw die wat hen betreft rijksmonument moeten worden. Op deze lijst staat ook de Haarlemse Pastoor van Arskerk van architect G.H.M. Holt uit 1958, een voorbeeld van Wederopbouwarchitectuur.

De Bond Heemschut reageert met haar lijst op de selectie van honderd nieuwe rijksmonumenten uit de periode 1940-1958 door minister Plasterk. Volgens Heemschut is het aantal van honderd rijksmonumenten uit de Wederopbouw veel te weinig. Bovendien wil men dat ook waardevolle panden die jonger zijn dan vijftig jaar rijksmonument kunnen worden.

Pastoor van Arskerk

 

De Pastoor van Arskerk ligt in Parkwijk in Haarlem-Oost en heeft op dit moment geen enkele monumentale bescherming. De kerk staat wel op de nominatie om gemeentelijk monument te worden, en zal dus komende anderhalf jaar samen met honderden andere panden in de stad de gemeentelijke monumentenstatus krijgen. Volgens Heemschut is de kerk echter zo waardevol, dat zij een nog hogere beschermingsstatus verdient. Het zou volgens hen door het ministerie van OCW moeten worden aangewezen als rijksmonument.

Ik zal volgende week in de commissie Ontwikkeling eens aan wethouder Jan Nieuwenburg, verantwoordelijk voor monumenten, vragen of hij het pleidooi van Bond Heemschut deelt en ook vindt dat de kerk rijksmonument moet worden. De gemeente heeft hier weliswaar weinig invloed op, de aanwijzing van rijksmonumenten gebeurt door het Rijk, maar wanneer de wethouder ook vindt dat deze kerk rijksmonument zou moeten worden kan hij hier wellicht eens bij de minister voor pleiten. 

Podje Politiek 26

Podje PolitiekGisteren hebben Remy, Constantijn en ik weer een nieuwe aflevering opgenomen van onze podcast Podje Politiek. Voor het luistergemak ook dit keer weer in twee aparte afleveringen: één Haarlem-editie en één Utrecht-editie. In de Haarlemse aflevering onder meer aandacht voor de oplevering van de omgeving van molen De Adriaan en de aankomende behandeling van de Kadernota en andere financiële stukken in de gemeenteraad. 

Beluister hier de podcast:

Haarlem:

Utrecht:

Je kunt de podcast ook hier downloaden of je hier abonneren. Kijk voor meer informatie op de www.podjepolitiek.nl.

Oplevering Scheepmakersdijk

Vanochtend werd de openbare ruimte rond molen De Adriaan en de Scheepmakersdijk feestelijk opgeleverd en geopend door wethouder Maarten Divendal. Hiermee is de vernieuwing van dit prachtige stukje Haarlem aan het Spaarne voltooid. Namens de PvdA-fractie ben ik contactpersoon voor deze buurt. Het is maar een klein gebiedje, maar hier komt toch veel samen waar ik de afgelopen jaren mee bezig ben geweest in de gemeenteraad.

De afgelopen jaren, na de herbouw van de molen, zijn de omliggende oude panden gerenoveerd door jongeren van Bureau Jeugdzorg (zie een eerdere log) en is de openbare ruimte opgeknapt. Ook is de oude scheepshelling, van de scheepswerf die hier vroeger was gevestigd, opgeknapt en voorzien van een kunstwerk.

molen De Adriaan

 

Aanvankelijk was de gemeente van plan bij deze opknapbeurt meteen ook de historische kotters van de Kotterclub, die aan de steigers afgemeerd liggen, te verplaatsen. Ik heb hier toen in de gemeenteraad bezwaar tegen gemaakt (zie een eerdere log). Deze oude schepen passen prima bij het historische karakter van deze plek, die in het verleden altijd heeft dienst gedaan als scheepswerf. Ze kunnen de aantrekkelijkheid van de kade versterken. Uiteindelijk is de wethouder hierin meegegaan en zijn de kotters blijven liggen.

Door de inzet van de gemeente, buurtbewoners, het molenbestuur, de Kotterclub en de jongeren van Bureau Jeugdzorg is er nu een prachtig stukje Haarlem ontstaan, dat ook zeer aantrekkelijk blijkt voor de vele toeristen die Haarlem bezoeken. Op een bankje aan het Spaarne met achter je de molen en de oude scheepshelling en voor je de klassieke kotters aan de kade is het hier heerlijk zitten.

De komende jaren zal ook het gebied ten noorden van de molen, het Scheepmakerskwartier, een facelift krijgen. Er moet daar een nieuw wijkje met een stadshaven ontstaan. Een goede ontwikkeling, maar het mag natuurlijk niet ten kosten gaan van de aantrekkelijkheid van het gebied rondom De Adriaan. Daarom heb ik in januari in de gemeenteraad de motie ‘Zet molen De Adriaan niet uit de wind’ ingediend, die het College van B&W verzoekt om de maximale bouwhoogte van de gebouwen direct tegenover De Adriaan terug te brengen naar vier bouwlagen (zie een eerdere log). Op die manier wordt de windvang voor de molen niet aangetast. De motie werd aangenomen, en zal nu in de bouwplannen worden verwerkt.

John Edwards steunt Obama

Gisteren heeft John Edwards zijn steun uitgesproken voor Barack Obama in de strijd om het Amerikaanse presidentsschap. Edwards was eerder zelf kandidaat, maar staakte de strijd eind januari, toen duidelijk werd dat het zou gaan tussen Obama en Clinton. Vier jaar geleden stond Edwards samen met John Kerry op het Democratische ticket, als kandidaat vice-president.

Edwards en Obama

 

Hoewel de nominatie als presidentskandidaat voor de Democraten Obama eigenlijk al niet meer kan ontgaan, is de steun van Edwards toch belangrijk. Edwards is zeer populair bij blanke arbeiders, een groep die de afgelopen maanden vooral voor Hillary Clinton koos. Edwards kan Obama helpen deze groep voor hem te winnen in de strijd tegen Republikein John McCain. Edwards zou dan ook een goede kandidaat zijn om als kandidaat voor het vice-presidentsschap samen met Obama op het Democratische ticket te staan, maar hij heeft eerder aangegeven dit niet te ambiëren.

Het wordt tijd dat ook Hillary Clinton het voorbeeld van Edwards volgt en de strijd staakt. Zij kan feitelijk de voorverkiezingen niet meer winnen. Dan slaat het ook nergens meer op om door te gaan, en zo de positie van Obama bij de verkiezingen in november tegen John McCain te verzwakken.

Stadsstrand

Na steden als Amsterdam en Rotterdam krijgt ook Haarlem deze zomer een stadsstrand. Vanaf 1 juni opent STADstrand De Oerkap bij Nieuwe Energie in de Waarderpolder, op loopafstand van de binnenstad van Haarlem. Het stadsstrand, in en rond een oude fabriekshal aan het Spaarne, is een initiatief van een groep jonge Haarlemmers en Stichting STAD, die voor de gemeente ook het jongereninitiatievenfonds uitvoert waartoe ik bijna twee jaar geleden in de gemeenteraad het initiatief heb genomen (zie hier en hier).

Bij het stadsstrand zal behalve voor strandstoelen en eten en drinken ook ruimte zijn voor kunst en cultuur. Elke week is er een evenement. Het stadsstrand wil daarmee een podium bieden voor jong talent, zoals beginnende bandjes en kunstenaars.

Bekijk hieronder het promotiefilmpje van het stadsstrand:

[gv data="J226SvsMmLA"][/gv]

Klik hier wanneer je de video niet ziet.

Bevrijdingspop

Maandag 5 mei was er weer Bevrijdingspop in Haarlem, het grootste bevrijdingsfestival van Nederland. Door het prachtige weer was het bomvol in de Haarlemmerhout. Volgens de organisatie is het recordaantal bezoekers van ca. 150.000 dit jaar geëvenaard. Ondanks alle protesten vooraf door een paar omwonenden (zie een eerdere log), was het vooral een heel gezellig festival, zonder grote problemen.

Bevrijdingspop: het publiek (foto Moussa Aynan)

 

Behalve op het veld met vrienden heb ik dit jaar een deel van het festival ook backstage gevolgd. Als gemeenteraadslid had ik toegang tot het speciale VIP-gedeelte van het festival, waar je onder andere vanaf een stellage op het podium de optredens kon bekijken. Samen met mijn fractiegenoot Helga Koper en Noord-Hollands PvdA-gedeputeerde Sascha Baggerman heb ik de namiddag en avond hier doorgebracht.

Ik samen met Helga, Sascha en burgemeester Bernt Schneiders backstage (foto Moussa Aynan)

 

Wist je overigens dat Bevrijdingspop is opgericht door de Jonge Socialisten, de jongerenorganisatie van de PvdA? In 1980 werd Bevrijdingspop opgericht door de 16-jarige Ilco van der Linde (JS-er en later raadslid in Haarlem). De eerste jaren vond het festival nog binnen plaats en trok het slechts enkele honderden bezoekers. Vanaf 1984 werd het festival georganiseerd door de 5 Mei Kommissie van de Jonge Socialisten en vond het festival in de open lucht plaats, het eerste jaar op het Prinsenhof. Tot 1988 heeft de JS het festival georganiseerd. In die tijd is het bezoekersaantal gegroeid naar ruim 10.000. Sinds 1988 wordt het festival georganiseerd door Stichting Bevrijdingspop en inmiddels bezoeken jaarlijks zo’n 150.000 mensen Bevrijdingspop. De JS mag erg trots zijn dat zij aan de basis staat van één van de grootste gratis popfestivals van Nederland en het gaafste evenement van Haarlem!

Kula Shaker met op de achtergrond backstage-tribune (foto website Bevrijdingspop)

 

De foto’s zijn van het backstage-gedeelte: de eerste twee zijn gemaakt door mijn fractiegenoot Moussa Aynan, de laatste (waarop je op de backstage-tribune aan de zijkant van het podium tijdens het optreden van Kula Shaker links mijn fractiegenoot Helga ziet) is afkomstig van de website van Bevrijdingspop en gemaakt door Ruben Eg.

Visum Vietnam

Afgelopen twee weken was het meireces. Ik had dus tijd om me wat voor te bereiden op mijn komende zomervakantie. Ik ga van 1 juli tot en met 2 augustus backpacken in Vietnam en Laos. Zo moest ik deze week een visum halen bij de ambassade van Vietnam in Den Haag.

Na het inleveren van wat formulieren, het betalen van 60 euro en een uurtje wachten in een benauwd zaaltje gevuld met Nederlandse reizigers en Vietnamese Nederlanders heb ik nu mijn visum voor de Socialist Republic of Vietnam binnen. Ik mag tussen juli en oktober maximaal een maand aaneengesloten in Vietnam verblijven.

Mijn visum voor Vietnam

 

Vanaf 1 juli kun je op deze website natuurlijk weer mijn reis door Vietnam en Laos volgen. Ik vlieg eerst naar Singapore, waar ik een tussenstop van twee dagen maak. Vervolgens reis ik ongeveer drie weken door Vietnam en ruim een week door Laos. Via Bangkok en Singapore kom ik op 2 augustus weer terug in Nederland. Maar goed, eerst nog een kleine twee maanden werken…

Daar zijn we weer

Na anderhalve week offline te zijn geweest door technische problemen is mijn site weer online! Door alle mailtjes, berichtjes en opmerkingen merkte ik dat sommigen mijn aanwezigheid op internet hebben gemist. Voor alle trouwe bezoekers van deze site: welkom terug!

Nog niet alle links en plaatjes werken, daar zal ik de komende dagen iets aan doen. Maar in grote lijnen doet mijn site het weer. De komende dagen zullen dus ook nieuwe logs volgen. Maar nu ga ik eerst even genieten van het mooie weer! :D

Lokaal Bestuur: Initiatief van de Maand

In de rubriek ‘Initiatief van de Maand’ schrijft het blad Lokaal Bestuur (het blad van de PvdA-vereniging van lokale bestuurders CLB) deze maand over ons initiatiefvoorstel jongerentoerisme van een jaar geleden.

Lokaal Bestuur, mei 2008:

Initiatief van de Maand
Haarlem wil jonge toeristen trekken

De Haarlemse PvdA wil de stad aantrekkelijker maken voor jonge toeristen. Ze heeft daartoe een initiatiefvoorstel ingediend, dat door de gemeenteraad is aangenomen, meldt PvdA-raadslid Jeroen Fritz. Hij deed het voorstel samen met twee andere jonge fractiegenoten, Helga Koper en Moussa Aynan.

De PvdA denkt aan drie dingen: een informatiepunt voor jonge toeristen, een stadscamping en een budgethotel in de omgeving van de binnenstad.

Het aantrekkelijker maken van Haarlem voor jongeren is één van de speerpunten van de PvdA-fractie deze raadsperiode. Jongeren moeten in de stad goed onderwijs krijgen, prettig en betaalbaar kunnen wonen en een stageplek of baan kunnen vinden. Alleen op die manier kunnen (talentvolle) jongeren voor de stad behouden blijven en kan voorkomen worden dat Haarlem teveel vergrijst. Daarvoor is ook een goede sfeer in de stad van groot belang. Jongeren wonen graag in een levendige en bruisende stad, waar altijd iets te doen is.

Daarnaast vindt de PvdA dat Haarlem ook een gastvrije stad moet zijn voor jongeren van buiten Haarlem. Voor jongeren uit andere steden die een avond komen stappen of een dagje komen winkelen, maar ook voor jonge toeristen uit het buitenland. Hun aanwezigheid kan bovendien de levendige en bruisende sfeer in de stad versterken, waardoor jongeren beter aan de stad kunnen worden gebonden. Uit een onderzoek van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) bleek dat vooral jonge toeristen de weg naar Haarlem nog onvoldoende weten te vinden.