Meer

Archive | juni, 2008

Vakantie!

Het was een druk laatste weekje als raadslid voor de zomer: de bewonersavond in het Rozenprieel, het debat van de SAMS over cultuur en diversiteit, mijn schriftelijke vragen over urban en hiphop en last but not least de raadsvergadering over het bestemmingsplan Deo. Maar nu is het reces, dus tijd voor vakantie!

In de media was er de afgelopen dagen nog behoorlijk wat aandacht voor mijn schriftelijke vragen over urban muziek. Zo schreef vandaag het Haarlems Dagblad erover en werd ik zaterdag geinterviewd in het talkradio programma 023 van Haarlem 105. Ook urban radiostation Reflex FM en website Webregio.nl besteedden er aandacht aan.

SingaporeVietnamLaosThailand

Maar nu is het vakantie! De komende vier weken ga ik backpacken in Singapore, Vietnam en Laos. Dinsdagochtend vertrek ik naar Singapore, waar ik twee dagen blijf. Vervolgens vlieg ik naar Ho Chi Minh City (Saigon), vanwaar ik in ongeveer drie weken door Vietnam naar Hanoi in het noorden reis. Daarna ga ik nog een week naar Laos, waarna ik via Bangkok en Singapore weer naar Nederland terug reis. Zaterdag 2 augustus ben ik weer terug.

De komende weken kun je mijn reis op deze website volgen. De komende weken dus even geen politiek op deze website, dat komt vanaf augustus weer.

Haarlems Dagblad: ‘Géén urban meer in het Patronaat’

Vandaag besteedt het Haarlems Dagblad aandacht aan mijn schriftelijke vragen over urban en hiphop (zie een eerdere log). In dit artikel reageert ook Rob Stecher (directeur Patronaat) op mijn vragen, helaas op een wat teleurstellende wijze. Je kunt het artikel hier lezen.

Stecher reageert dat het Patronaat niet alleen uit veiligheidsoverwegingen, maar ook om inhoudelijke redenen urban heeft geschrapt. Het schrappen vanwege de veiligheid vind ik begrijpelijk, maar daar zou de gemeente iets aan kunnen doen, vandaar mijn schriftelijke vragen. Maar dat het Patronaat urban ook “te plat” noemt voor het Patronaat, daar heb ik meer moeite mee. Vrijwel elke muziekstroming van de laatste decenia werd door oudere generaties te plat genoemd, dus wat dat betreft niets nieuws onder de zon. Maar het is juist de taak van een poppodium als het Patronaat om een divers aanbod te bieden, dat verschillende muzikale subculturen in een stad als Haarlem bedient, niet alleen de hoger opgeleide autochtone jeugd. Daar hoort ook urban zeker bij. Het is dan aan het Patronaat om de betere urban muziek te selecteren, en die een plek te geven. En hopelijk vindt de gemeente dan een manier om de veiligheid te garanderen.

Lees hier het complete artikel uit het Haarlems Dagblad. Verder lezen

Rumoerige laatste raadsvergadering

Gisteren was de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Het werd een rumoerig avondje. Op de agenda stond namelijk het bestemmingsplan Deo, waarover ik namens de PvdA woordvoerder ben. De hele tribune zat vol met bewoners met spandoeken en protestborden. Een deel van hen was duidelijk niet tevreden met het besluit dat werd genomen, en liet dat ook nadrukkelijk weten.

Twee weken geleden schreef ik al over behandeling van het bestemmingsplan in de commissie. Ik schreef toen al dat veel bezwaren van de PvdA tegen het ontwerp-bestemmingsplan in dit definitieve bestemmingsplan waren weggenomen (zie een eerdere log). Gisteren heb ik samen met coalitiegenoten SP en VVD het bestemmingsplan nog eens flink aangepast. Wij dienden twee amendementen en een motie in om de rooilijn in een deel van de Maerten van Heemskerckstraat nog verder naar achteren te leggen, om meer speelruimte te creëren en om de hoeveelheid bebouwing te maximeren op de eerder afgesproken hoeveelheid. Dit om tegemoet te komen aan terechte bezwaren van omwonenden. Meer over deze wijzigingen en mijn inbreng kun je lezen in een uitgebreid stuk dat ik op de website van de PvdA Haarlem heb geplaatst.

De schetsen voor het bouwplan

 

Voor sommige omwonenden waren deze verbeteringen van het bestemmingsplan kennelijk niet voldoende, want zij lieten zich nadrukkelijk horen. Ik voerde vanuit de Raad als eerste het woord, en werd verschillende malen onderbroken door boe-geroep en spreekkoren vanaf de publieke tribune. De burgemeester schorste zelfs halverwege mijn inbreng de vergadering en liet een van de aanwezigen door de politie uit de zaal verwijderen, nadat hij naar herhaaldelijke waarschuwingen de raadsvergadering bleef verstoren. Daarna werd het wat rustiger, waardoor de vergadering op een normale manier kon worden afgerond.

Er is de afgelopen jaren dankzij omwonenden en de gemeenteraad veel verbeterd aan de Deo-plannen. Met onze amendementen en motie gisteren hebben wij daar nog een aantal noodzakelijke verbeteringen aan toegevoegd. We hebben veel wensen van de omwonenden in de uiteindelijke plannen kunnen opnemen. Ik begrijp wel dat sommigen nog meer hadden gewild, bijvoorbeeld een nog verdere teruglegging van de rooilijn. Maar dit is het maximaal haalbare, en ik ben er blij mee dat we het bestemmingsplan op zoveel punten hebben kunnen verbeteren. Daardoor kan hier een aantrekkelijke woonwijk ontstaan, die beter past in de omgeving.

Urban en hiphop horen ook in Haarlem thuis

Vandaag heb ik schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W over urban cultuur en hiphop in Haarlem. Aanleiding hiervoor is dat het in Haarlem nauwelijks meer mogelijk blijkt grootschalige urban optredens of feesten te organiseren. Het Patronaat schrapte vorig jaar alle urban feesten na een vechtpartij. En bij de programmering van het zomerpodium op de Grote Markt zouden landelijk bekende hiphopacts zijn geschrapt op last van de politie uit angst voor ongeregeldheden. Ik vind dat er in Haarlem plaats moet zijn voor optredens van hiphop artiesten en urban feesten. Het moet mogelijk zijn deze, net als in andere steden, op een veilige manier te organiseren.

Urban is een muziek- en cultuurstroming die verschillende vormen van muziek, dans en lifestyle omvat, zoals rap, R&B en hiphop. Deze cultuur is ontstaan uit de Amerikaanse straatcultuur. In Nederland is urban muziek zeer populair bij met name allochtone jongeren, al trekken veel urban feesten ook een groot percentage autochtone bezoekers.

Urban

 

Het is in Haarlem nauwelijks meer mogelijk om (grootschalige) urban optredens en feesten te organiseren, omdat de politie uit veiligheidsoverwegingen vaak weigert een vergunning af te geven. Zo is het Patronaat gestopt met de urban feesten Patro-XL na een grote vechtpartij. Ook bij de programmering van het zomerpodium zouden hiphopacts (waaronder Opgezwolle) zijn geschrapt op last van de politie en moesten andere hiphopacts op een dusdanig vroeg tijdstip plaatsvinden dat er nauwelijks publiek voor was.

De PvdA is voorstander van een divers cultuuraanbod in Haarlem, dat ook aantrekkelijk is voor bijvoorbeeld jongeren en allochtonen. Het is daarom belangrijk dat er ook voor een cultuurvorm als urban een plek is in onze stad, zeker omdat urban feesten en optredens een publiek trekken dat anders nauwelijks gebruik maakt van het Haarlemse cultuuraanbod. Bovendien hoort urban muziek gewoon bij een moderne stedelijke cultuur. Natuurlijk dient de veiligheid van bezoekers en andere Haarlemmers voorop te staan, maar het moet in een stad als Haarlem (net als in tal van andere vergelijkbare steden) mogelijk zijn om op een veilige wijze grootschalige urban feesten en optredens te organiseren.

Ik heb dit al eens eerder aan de orde gesteld in de raadscommissie Ontwikkeling (zie een eerdere log), maar kreeg toen geen bevredigend antwoord. Afgelopen dinsdag werd het ontbreken van urban in Haarlem nog eens benadrukt tijdens een debat over cultuur en diversiteit van de Stedelijke Adviesraad Multiculturele Stad (zie een eerdere log). Ik heb hierover nu schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W.

Ik wil van het College van B&W weten waarom het niet meer mogelijk is om in het Patronaat en de Lichtfabriek urban feesten te organiseren en waarom grote hiphopacts bij het zomerpodium werden geschrapt. Ook wil ik weten wat er voor nodig is zodat op de grote Haarlemse poppodia en tijdens Haarlemse festivals weer grootschalige optredens plaats kunnen vinden van urban muziek en hiphop. Tenslotte vraag ik de gemeente samen met de podia en de politie het initiatief te nemen tot overleg met organisatoren en vertegenwoordigers uit de doelgroep, om zo te bespreken hoe urban feesten op een veilige manier kunnen plaatsvinden in Haarlem.

Je kunt de schriftelijke vragen hier lezen als Word-bestand.

Maatschappelijk gebonden eigendom

Corporatie Ymere gaat de komende jaren woningen in de Bloemenbuurt in Haarlem Zuid-West te koop aanbieden in maatschappelijk gebonden eigendom aan starters op de woningmarkt. Hiermee wordt een begin gemaakt met maatschappelijk gebonden eigendom voor starters, iets wat ik samen met mijn collega’s van SP en VVD verschillende malen in de gemeenteraad heb bepleit (zie onder andere hier, hier en hier) en door PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg is toegezegd.

Het is voor starters op de woningmarkt in Haarlem vrijwel onmogelijk om een eerste eigen woning te kopen. Zij zijn het grootste slachtoffer van de overspannen koopwoningmarkt. De prijzen van koopwoningen zijn dusdanig gestegen dat de prijs van woningen ver boven het maximale bedrag dat een starter aan hypotheek kan krijgen is komen te liggen. Een gemiddelde koopwoning in deze regio kost 230.000 euro. Daarvoor is een tweemaal modaal inkomen van 60.000 euro noodzakelijk. De meeste starters hebben dat niet. Eerder voerde de gemeente mede op initiatief van de PvdA al startersleningen in om starters op de woningmarkt te ondersteunen (zie een eerdere log).

Ymere gaat werken via de koopconstructie ‘Koopgerust’. Alleen starters met een jaarinkomen lager dan 50.000 euro komen in aanmerking. Bij aankoop betalen kopers slechts 75% van de marktwaarde. Als kopers hun woning weer willen verkopen, moeten zij dit doen aan Ymere. De waardestijging of waardedaling wordt 50:50 verdeeld tussen de verkoper en Ymere. Bij verkoop komt de woning zo opnieuw beschikbaar voor starters tegen gereduceerde prijs.

Debat cultuur en diversiteit SAMS

Afgelopen dinsdag organiseerde de Stedelijke Adviesraad Muticulturele Stad (SAMS) een debat in Schalkwijk over cultuur en diversiteit. Men had mij gevraagd één van de vier deelsessies tijdens deze avond voor te zitten, namelijk over cultuur voor (allochtone) jongeren. Mijn collega-raadsleden Tenda Hoffmans (GroenLinks) en Denise Eikelenboom (VVD) zaten ook elk een deelsessie voor.

SAMSIn de gemeenteraad heb ik sinds ik begin dit jaar samen met mijn collega Oktay Özcan ook het woord voer over cultuur (zie een eerdere log) verschillende malen aandacht gevraagd voor een divers cultuuraanbod. Het Haarlemse cultuuraanbod moet aantrekkelijk zijn voor alle Haarlemmers, ook voor groepen die daar nu weinig gebruik van maken zoals jongeren en allochtonen. In april presenteerden wij nog het manifest ’5 punten voor de nieuwe Cultuurnota’ (zie een eerdere log). Het eerste punt hierin was een meer divers cultuuraanbod (zie een eerdere log).

Uit onze deelsessie over jongeren en cultuur kwamen twee belangrijke conclusies: wanneer je meer (allochtone) jongeren wilt laten genieten van cultuur moet je iets doen aan het aanbod en aan de promotie van cultuur. Het aanbod moet meer divers zijn. Zo zijn er in Haarlem bijvoorbeeld nauwelijks urban feesten, terwijl die juist zeer populair zijn bij zowel allochtone als autochtone jongeren die anders weinig gebruik maken van het Haarlemse cultuuraanbod. Meer hierover komende dagen op deze website. Een manier om het aanbod meer divers te maken zou kunnen zijn om jongeren uit verschillende subculturen te betrekken bij de programmering en hen hierover te laten adviseren aan de verschillende cultuurpodia.

Maar ook de promotie moet op een andere manier. Wanneer je bijvoorbeeld Turkse jongeren naar een culturele activiteit wilt krijgen, dan moet je bij de promotie ook gebruik maken van Turkse jongeren die hun vrienden uitnodigen mee te gaan. De Toneelschuur doet zoiets al met jongerenambassadeurs, maar dit zijn vaak autochtone jongeren met een hoge opleiding. Iets soortgelijks zou er ook moeten worden gedaan voor bijvoorbeeld jongeren op het VMBO.

Wijkcontract Rozenprieel

Haarlem werkt sinds een jaar met zogenaamde ‘wijkcontracten’. Hierin worden per wijk afspraken vastgelegd over verbetering van de leefbaarheid en veiligheid voor de komende twee jaar. Vorig jaar gingen deze wijkcontracten in de eerste vijf wijken van start. Dit jaar wordt er opnieuw in vijf wijken zo’n contract afgesloten. Eén daarvan is het Rozenprieel, één van de wijken waarvoor ik namens de PvdA-fractie contactpersoon ben. Gisteren vond een bewonersavond hierover plaats in een grote tent bij wijkcentrum De Tulp.

Wijkgericht werken is één van de vier prioriteiten uit het coalitieakkoord van PvdA, SP en VVD voor de komende vier jaar. Het wijkcontract is een initiatief van de gemeente Haarlem om wijkbewoners, corporaties, politie, welzijn en andere partners in de wijk te betrekken bij hun buurt. Zij bepalen wat er als eerste verbeterd moet worden aan de leefbaarheid en veiligheid, en zij werken zelf mee aan het oplossen van problemen. Onder het motto ‘Haarlem, daar teken ik voor!’ staan in het wijkcontract afspraken over wie, wat, wanneer gaat doen in de wijk.

wijkcentrum De Tulp

 

De afgelopen tijd konden alle bewoners van het Rozenprieel een enquête invullen over welke problemen zij als eerste aangepakt willen hebben. Ook maakte burgemeester Bernt Schneiders met wijkbewoners een wandeling door de buurt. Gisteren werden de resultaten hiervan gepresenteerd in zes concrete projecten die de komende twee jaar zullen worden uitgevoerd. Die lopen uiteen van beter onderhoud en meer groen in de wijk tot het aanpakken van onveilige plekken en het organiseren van culturele projecten. Ook zullen twee verloederde pleinen en een buurttuin worden opgeknapt.

Bewoners konden zich gisteren opgeven om mee te doen aan een werkgroep rond elk van deze zes projecten. Zij kunnen dan meedenken over oplossingen, maar bijvoorbeeld zich ook zelf actief inzetten voor een onderwerp door bijvoorbeeld geveltuintjes te maken of een stuk groen te adopteren. Dit resulteert in een aantal concrete en meetbare afspraken, die worden vastgelegd in het wijkcontract. Dit zal worden ondertekend door o.a. de burgemeester, bewoners, politie en corporaties. Alle acties moeten dan binnen twee jaar zijn uitgevoerd.

Behalve deze zes extra projecten uit het wijkcontract gebeurt er natuurlijk meer in het Rozenprieel. In 2006 stelde ik bijvoorbeeld vragen aan de wethouder over de Bethelkerk, die na een brand jaren stond te verkrotten (zie een eerdere log). Deze is inmiddels door de gemeente verkocht en wordt nu gerestaureerd. Ook wordt de Greinerschool, waarin ateliers van kunstenaars zijn gevestigd, opgeknapt door Ymere, waardoor hier een culturele broedplaats ontstaat midden in de wijk (zie een eerdere log).

Kadernota: de stemmingen

Deze week behandelde de gemeenteraad de Kadernota 2008, een stuk waarin de financiele kaders voor volgend jaar worden vastgesteld. Afgelopen maandag schreef ik al live vanuit de raadszaal een log over de eerste termijn van de Raad. Woensdagavond gaf het College van B&W in eerste termijn antwoord en gisteren vonden de tweede termijn en de stemmingen plaats.

Zoals elk jaar werden er ook dit keer weer veel moties ingediend over tal van onderwerpen. De PvdA heeft dertien moties en een financieel amendement ingediend. Een overzicht van onze moties kun je hier vinden. Al onze moties werden gisteren bij de stemmingen aangenomen. Ook mijn motie over ateliers en broedplaatsen (zie een eerdere log) werd aangenomen door de gemeenteraad. Op het laatste moment trok mede-indiener VVD om onduidelijke redenen haar steun terug, maar de motie kreeg een ruime meerderheid met steun van PvdA, SP, CDA, GroenLinks en D66.

Behalve voor onze eigen moties hebben we natuurlijk ook voor moties van andere fracties gestemd. Een aantal van deze moties hadden wij als mede-ondertekenaars samen ingediend. Zo heb ik samen met de Actiepartij een motie ingediend die het minimale oppervlak van woningen boven winkels omlaag brengt, zodat hier ook bijvoorbeeld studentenkamers kunnen worden gerealiseerd. Deze motie werd na toezeggingen van de wethouder niet in stemming gebracht. Ook waren wij mede-indiener van moties van de SP over aantallen sociale woningen vastleggen in bestemmingsplannen en over doorstroming van ouderen uit gezinswoningen. Deze werden aangenomen door de gemeenteraad.

Een compleet overzicht van alle aangenomen moties staat binnenkort op de website van de gemeente Haarlem. En zoals altijd kun je hier de raadsvergadering weer terugluisteren.

Zomerpodium

Sinds gisteren staat op de Grote Markt een enorm podium voor het standbeeld van Laurens Janszoon Coster: het Haarlem Zomerpodium. Dit vijfdaagse evenement, dat een van de hoogtepunten is van Haarlem Cultuur 2008, duurt tot zondag 22 juni. Elke middag en begin van de avond staan er Haarlemse amateurartiesten op het podium, elke avond landelijk en internationaal bekende artiesten, waarvan de meesten ook hun wortels in Haarlem hebben.

Alain ClarkGisteravond stond bijvoorbeeld in het teken van landelijk bekende Haarlemse popbands en popartiesten. Zo waren er optredens van The Bouncers, The Hype, Silkstone en Alain Clark. Wel een beetje jammer dat dit op een doordeweekse woensdagavond was geprogrammeerd, maar toch stond de Grote Markt met name bij het afsluitende optreden van Alain Clark om 23:00 uur behoorlijk vol. Aan het begin van de avond had ik nog een raadsvergadering en aansluitende fractievergadering over de Kadernota, maar de optredens van Silkstone en Alain Clark heb ik gelukkig kunnen bijwonen.

Ook de komende dagen is er nog van alles te zien op het zomerpodium. Elke dag zijn er vanaf een uur of 13:00 optredens. Donderdagavond is dat onder meer jumpjazz-gezelschap JZZZZZP, vrijdagavond is er een meezingfestival, zaterdagmiddag vindt de dansmanifestivatie Haarlem Danst plaats en zondagmiddag sluit Holland Symfonia samen met bandoneonspeler Carel Kraayenhof het festival af. Kijk hier voor het complete programma.

Live vanuit de Raadszaal: Kadernota

Deze log schrijf ik live vanuit de Raadszaal. Deze week behandelt de gemeenteraad de Kadernota, waarin de financiële kaders voor volgend jaar worden vastgesteld. Vandaag spreekt de gemeenteraad in eerste termijn, woensdag antwoordt het College van B&W en donderdag vinden de tweede termijn en de stemmingen plaats.

Waar besteden we ons geld aan?Zojuist heeft onze fractievoorzitter Stan Kaatee namens de PvdA zijn verhaal gehouden. Wij vragen deze keer vooral aandacht voor sociaal beleid. Wij doen een flink aantal voorstellen om extra te investeren in armoedebestrijding, welzijn, jeugd en de WMO. Meer hierover kun je hier lezen.

In totaal hebben wij vandaag twaalf moties en één financieel verzamelamendement ingediend. Eén van deze moties is van mijn hand: de motie ateliers en broedplaatsen. Daar kun je hier meer over lezen. Daarnaast gaan veel moties dus over extra investeringen in sociaal beleid, maar ook over het Reinaldapark, stageplekken binnen de gemeentelijke organisatie, spelen, investeren in groene fondsen en de Haarlemse hofjes. Een compleet overzicht van al onze moties kun je hier bekijken.

Natuurlijk zijn al onze moties belangrijk, maar een motie waar ik in het bijzonder erg blij mee ben is de motie over gereguleerde wietteelt van mijn fractiegenoot Helga Koper, die wij samen indienen met SP en Actiepartij. Deze motie vraagt het College van B&W en in het bijzonder de burgemeester om landelijk actiever te pleiten voor oplossing van de achterdeurproblematiek van coffeeshops en het mogelijk maken van gereguleerde teelt en aanvoer van wiet voor coffeeshops. Ook vraagt de motie hierbij aansluiting te zoeken bij andere gemeenten, zoals Tilburg en Maastricht, die ook streven naar regulering van de teelt van wiet. Ik pleit al heel lang voor legalisering van softdrugs (zie onder meer hier en hier), en ben dan ook erg blij met deze motie. Kijk hier voor meer informatie over de motie.

Motie ateliers en broedplaatsen

Een belangrijk deel van het extra geld dat de gemeente vanaf 2009 van het Rijk krijgt voor beeldende kunst en vormgeving moet worden besteed aan het creëren van meer ateliers en broedplaatsen. Daarnaast moet Haarlem bij het creëren van culturele broedplaatsen samenwerking zoeken met het succesvolle Amsterdamse Bureau Broedplaatsen. Dat is de strekking van een motie die ik heb opgesteld en die gisteravond door ons samen met SP, VVD en D66 werd ingediend bij behandeling van de Kadernota in de gemeenteraad.

De motie is gebaseerd op één van de voorstellen uit het manifest ’5 punten voor de nieuwe Cultuurnota’ dat ik 24 april namens de PvdA in de commissie Ontwikkeling presenteerde (zie een eerdere log). In dit manifest doet de PvdA vijf voorstellen die wij graag willen terug zien in de nieuwe Cultuurnota. Eén hiervan is het creëren van meer ateliers en broedplaatsen (zie een eerdere log). Met deze motie geven wij alvast richting aan het beleid, dat moet worden uitgewerkt in de nieuwe Cultuurnota.

PaletHaarlem kent nog altijd een tekort aan betaalbare ateliers en woonwerkruimten voor kunstenaars en creatieve ondernemers. Het is goed voor de Haarlemse economie wanneer meer kunstenaars en creatieve bedrijfjes zich hier vestigen. Maar dan moeten er wel voldoende betaalbare ateliers en woonwerkruimten voor hen beschikbaar zijn. De gemeente Amsterdam voert een erg vooruitstrevend broedplaatsenbeleid, waarbij betaalbare ateliers en woonwerkruimten voor kunstenaars en creatieve ondernemers worden ontwikkeld in bijvoorbeeld oude gebouwen. Haarlem zou (op kleinere schaal) ook zo’n broedplaatsenbeleid moeten voeren. Hiervoor zou een deel van het nieuwe geld dat de gemeente van het Rijk krijgt voor beeldende kunst en vormgeving moeten worden gebruikt.

De PvdA wil daarnaast dat de gemeente onderzoekt of een samenwerking mogelijk is met het Amsterdamse Bureau Broedplaatsen. Het Amsterdamse beleid is erg succesvol: de afgelopen jaren zijn er vele tientallen broedplaatsen gerealiseerd. Het Amsterdamse Bureau Broedplaatsen schrijft in haar werkprogramma voor de komende jaren dat zij haar activiteiten wil uitbreiden naar andere gemeenten binnen de Metropoolregio Amsterdam (Noordvleugel), waartoe ook Haarlem behoort. Onlangs is men al een samenwerking aangegaan met de gemeente Zaanstad. Ook Haarlem zou moeten bekijken of zij via een samenwerking kan profiteren van de expertise van dit Amsterdamse bureau.

In de jury: Mars der Muzikanten

Als raadslid krijg je de meest uiteen lopende uitnodigingen: voor debatten, voor tentoonstellingen, voor opvoeringen, en soms om in een jury te zitten. Zo is mijn fractiegenoot Arjen Overbeek al jaren gewaardeerd voorzitter van de Haarlemse Kermisjury en voert VVD-raadslid Udo Buys de jury bij de Haarlemse verkiezing van beste oliebollenbakker aan. Zo ver heb ik het nog niet geschopt, maar gisteren was ik samen met mijn collega’s Pieter-Anne Wever (SP) en Arjen Overbeek (PvdA) wel jurylid bij de Mars der Muzikanten.

Fanfare

 

De Mars der Muzikanten is een jaarlijks evenement waarbij muziekkorpsen van binnen en buiten Haarlem optreden op de Grote Markt. Dit jaar konden de Haarlemse korpsen in het kader van het cultuurjaar 2008 een speciale prijs winnen: een cheques van 1000 euro. Wij moesten als publieksjury bepalen welke band dit geldbedrag zou winnen.

En de winnaar is… (tromgeroffel…): de Damiate Band. Zij ontvingen uit handen van wethouder Chris van Velzen (Cultuur) de cheque van 1000 euro.

Bestemmingsplan Deo

Gisteren was de laatste vergadering van de raadscommissie Ontwikkeling voor de zomer, traditioneel met een overvolle agenda. Het belangrijkste punt dat aan de orde kwam was het Bestemmingsplan Deo. Op de plek waar tot voor kort het ziekenhuis Joannes de Deo was gevestigd zal een nieuw woonwijkje verrijzen. Hiervoor is een nieuw bestemmingsplan gemaakt, en gisteren werd dit in de commissie besproken.

De publieke tribune zat gisteren bomvol, omdat een aantal omwonenden bezwaar heeft tegen de bouwplannen. Zo vinden zij dat het plan een te hoge dichtheid kent. De PvdA heeft vanaf het begin aangegeven daar anders over te denken. Wij vinden deze locatie geschikt om wat dichter te bouwen, onder meer door de ligging vlakbij de binnenstad en met veel groen in de directe omgeving, zoals de Bolwerken en het Kleverpark.

De schetsen voor het bouwplan

 

Over een aantal andere kritiekpunten zijn we het wel altijd eens geweest met de omwonenden. Een jaar geleden werd het bestemmingsplan al eens in concept in de commissie behandeld (zie een eerdere log), en wij hadden toen forse kritiek op drie onderdelen: de rooilijn aan de Maerten van Heemskerckstraat, de verkeersveiligheid en de ruimte voor spelen.  Wij hebben toen gesteld niet akkoord te gaan met het bestemmingsplan als het niet op deze punten zou worden aangepast.

  • Rooilijn Van Heemskerckstraat: deze straat wordt aanzienlijk versmald, doordat de rooilijn van de nieuwbouw verder naar voren komt te liggen dan de oorspronkelijke bebouwing. Wij snappen dat het onmogelijk is om de rooilijn op de plek te laten liggen waar hij vroeger lag (ter hoogte van het oude hoofdgebouw van het ziekenhuis), maar hebben wel altijd gezegd dat de rooilijn naast het hoofdgebouw verder naar achteren moest dan in het ontwerp-bestemmingsplan de bedoeling was, bijvoorbeeld door de voortuinen te vergroten. Deze wens is nu ingewilligd door de rooilijn 2,8 meter naar achteren te leggen, waardoor grotere voortuinen ontstaan en de Van Heemskerckstraat breder blijft. Bovendien is de mogelijkheid om een derde verdieping te bouwen op de woningen aan de Van Heemskerckstraat geschrapt, waardoor de straat haar open karakter houdt.
  • Verkeersveiligheid: bij het ontwerp-bestemmingsplan hebben wij kritiek gehad op de ontsluiting van de ondergrondse parkeergarage. Het was toen nog de bedoeling dat basisschool De Ark naar het oude hoofdgebouw van het ziekenhuis aan de Van Heemskerckstraat zou verhuizen, vlak naast de in- en uitrit van de ondergrondse parkeergarage. Wij maakten ons daarom zorgen over de verkeersveiligheid. Ik heb toen gesteld dat als de school inderdaad hierheen zou verhuizen, de uitrit van de parkeergarage ergens anders moest komen te liggen, bijvoorbeeld in de Tetterodestraat. Inmiddels is echter besloten dat de school niet verhuist naar het hoofdgebouw, waardoor dit minder urgent is geworden. Wel heb ik in de commissie gepleit voor extra aandacht voor een veilige inpassing van de in- en uitrit. De wethouder heeft toegezegd de Raad te informeren over de definitieve plannen hiervoor.
  • Spelen: in het plan is een speelplek voor kinderen tot 8 jaar gepland, maar wij hebben altijd bepleit om ook speelgelegenheid voor oudere kinderen toe te voegen aan de plannen. Volgens de wethouder is de ontwikkelaar hiertoe bereid, maar we hebben nog geen concrete plannen hiervoor gezien.

Kortom: op al onze kritiekpunten van een jaar geleden is het bestemmingsplan fors aangepast of zijn er toezeggingen gedaan. De PvdA is daar blij mee. Over twee weken wordt het bestemmingsplan in de gemeenteraad behandeld. Ik zal daar opnieuw aandacht vragen voor het spelen voor oudere kinderen en mogelijk hier een motie over indienen, om er zeker van te zijn dat dit er ook echt komt.

De vernieuwde schouwburg

Vandaag was er voor gemeenteraadsleden een rondleiding door de vernieuwde Stadsschouwburg. De afgelopen jaren is deze monumentale schouwburg ingrijpend verbouwd. Een jaar geleden bracht ik ook al eens een werkbezoek aan de Stadsschouwburg, toen nog midden in de verbouwing (zie een eerdere log). Sindsdien is er veel gedaan: de schouwburg is nu bijna af en er draaien al proefvoorstellingen.

De vernieuwde Stadsschouwburg

 

De schouwburg is verbouwd en uitgebreid naar een ontwerk van architect Erick van Egeraat. Het historische gebouw is gerestaureerd en tegelijkertijd uitgebreid met een nieuwe toneeltoren aan de achterzijde. Deze toneeltoren is nodig om te kunnen blijven voldoen aan de moderne eisen die gesteld worden aan theaters. Naast de bouw van de nieuwe toneeltoren is het podium vergroot en de historische theaterzaal gerestaureerd. Ook is er een nieuwe ingang aan de voorzijde, die onder de oude verhoogde ingang ligt. Kijk hier voor meer informatie over de vernieuwing. 26 september opent de vernieuwde Stadsschouwburg haar deuren.

De prioriteiten van de Haarlemmers

Gisteren schreef ik op deze website al over de knikkeractie die wij afgelopen zaterdag in de Grote Houtstraat hielden (zie een eerdere log). Wij vroegen mensen daarbij welke onderwerpen volgens hen prioriteit moeten krijgen van de gemeente. 224 mensen deden op straat hieraan mee. Nog eens 79 mensen (vooral leden) vulden een enquête op internet in. Gisteren werd de uitslag bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst.

De uitslag (blauw = op straat, rood = enquête)

 

Op straat kozen de meeste mensen voor welzijn en zorg, gevolgd door onderwijs en arbeidsmarkt, duurzaamheid/milieu en wonen. Bij de deelnemers aan de internetenquête kregen onderwijs en arbeidsmarkt, achterstallig onderhoud en armoedebeleid de hoogste prioriteit. Bij beide groepen kregen gemeentelijke dienstverlening en economische ontwikkeling de laagste prioriteit.

Volgende week behandelt de gemeenteraad de Kadernota. Hierbij zullen wij verschillende voorstellen doen die aansluiten bij deze prioriteiten van Haarlemmers.