Meer

Archive | november, 2008

Podje Politiek in Den Haag

Podje PolitiekVrijdag 28 november waren Remy, Constantijn en ik te gast bij de PvdA-raadsfractie in Den Haag. Zij hadden ons gevraagd hen het een en ander te vertellen over podcasten tijdens een workshop. We namen vier korte podcasts op, waaronder een interview met de nieuwe wethouder van Den Haag Marieke Bolle. Zij volgt Jetta Klijnsma op, die staatssecretaris van Sociale Zaken wordt.

Beluister hier de podcasts:

WMO Den Haag:

Campagne Den Haag:

Nieuwe wethouder Den Haag Marieke Bolle:

Over podcasten met Remy, Constantijn en Jeroen:

Je kunt je hier abonneren op de podcast. Kijk voor meer informatie op de www.podjepolitiek.nl.

Eindelijk aanpak brandveiligheid Waarderhaven

De gemeente gaat eindelijk aan de slag om de brandveiligheid in woonschepenhaven de Waarderhaven te verbeteren. Het plan hiervoor werd donderdag 27 november goedgekeurd door de gemeenteraad. Sinds ik raadslid ben zet ik me al in voor een oplossing voor de onveilige situatie in de haven. Ik ben dan ook blij dat er eindelijk iets gaat gebeuren.

De Waarderhaven is een woonschepenhaven in de Waarderpolder (bij de Waarderbrug), waar momenteel 57 woonschepen liggen. Er liggen in deze haven zoveel woonschepen zo dicht op elkaar, dat volgens de brandweer de brandveiligheid in gevaar is gekomen. Voor optimale brandveiligheid is een onderlinge afstand tussen woonschepen van minimaal 5 meter noodzakelijk. In de Waarderhaven is deze onderlinge afstand vaak veel kleiner.

Waarderhaven

 

De PvdA dringt al jaren aan op een oplossing voor deze situatie. In de vorige periode deed Jan Nieuwenburg dit, onder meer met een motie die vroeg om een oplossing. Die kreeg toen helaas geen steun van een meerderheid van de gemeenteraad. Deze periode heb ik het stokje van hem overgenomen. Begin dit jaar stelde ik samen met mijn fractiegenoot Helga Koper nog schriftelijke vragen hierover. Wij drongen toen aan op een snelle oplossing van dit al jaren slepende probleem. Het College van B&W heeft aan deze oproep gehoor gegeven en is nu met een plan gekomen. Door woonschepen in clusters bij elkaar te leggen, die onderling een tussenruimte van vijf meter hebben, wordt de brandveiligheid verbeterd. Hiervoor moet het aantal woonschepen wel worden uitgedund. Dit zal gebeuren door de haven verder uit te graven, waardoor er meer ruimte ontstaat.

Het heeft veel te lang geduurd, maar het is goed dat er nu eindelijk iets gaat gebeuren. Het plan dat er nu ligt is in ieder geval een goede eerste stap. De brandveiligheid zal hierdoor aanmerkelijk worden verbeterd. Verschillende fracties kwamen nog met voorstellen om opnieuw alternatieven te onderzoeken of de brandregels voorlopig maar helemaal niet te handhaven. De PvdA steunde deze moties niet. We hebben al veel te lang onderzoek gedaan en de andere kant op gekeken, het is nu echt tijd om aan de slag te gaan.

Kijk hier voor een overzicht van alle eerder op deze website verschenen logs over de Waarderhaven.

Gebiedsvisie Spaarndamseweg

De gemeenteraad heeft donderdag 27 november de gebiedsvisie Spaarndamseweg vastgesteld. Er zal hier de komende jaren veel veranderen. Door aanleg van de Schoterbrug zal er minder verkeer over deze weg rijden, waardoor een mooie stadsboulevard aan het Spaarne kan ontstaan. En door het vertrek van een aantal bedrijven ontstaat er ruimte voor woningbouw.

De Spaarndamseweg vormt de westoever van het Spaarne tussen het station en Spaarndam, langs Haarlem-Noord. De gebiedsvisie heeft betrekking op het deel tussen station en de plek bij de Vondelweg waar de nieuwe Schoterbrug komt. In het gebied liggen onder meer het al jaren braakliggende Deliterrein, waar vroeger een gasfabriek was gevestigd, en de petrochemische fabriek Sonneborn, die binnenkort zal vertrekken.

Studentenflat Steve Biko aan de Spaarndamseweg

 

Nu rijden er nog veel auto’s over de Spaarndamseweg naar Haarlem-Noord en Velsen. Door de komst van de Schoterbrug en de nieuwe Oostweg door de Waarderpolder zal dit verkeer aanmerkelijk verminderen. Dat biedt kansen voor dit gebied. Er kan een echte stadsboulevard langs het Spaarne ontstaan, met fietspaden en wandelpaden langs de rivier. Hierdoor kan Haarlem-Noord echt aan het Spaarne komen te liggen, in plaats van met de rug naar het Spaarne, zoals nu een beetje het geval is.

Op verschillende plekken langs de Spaarndamseweg staan de komende jaren nieuwbouwprojecten gepland. Zo zal er op het al jaren braakliggende Deliterrein eindelijk woningbouw plaatsvinden. Ook vertrekt petrochemische fabriek Sonneborn uit de wijk. Beeldbepalende delen van dit fabrieksgebouw zullen worden behouden, maar daarnaast zullen ook hier nieuwe woningen gebouwd worden. Door deze projecten zal de rommelige aanblik van de bebouwing langs de Spaarndamseweg verminderen.

Wethouder Jan Nieuwenburg zegde op verzoek van de gemeenteraad toe dat het Mandelapark in haar huidige oppervlak behouden zal blijven als groene ruimte voor de buurt. Ook zal de ruimte die er nu is voor doe-tuintjes niet verminderen door de nieuwbouw. De PvdA vindt dit belangrijk, want dit deel van Haarlem-Noord behoort tot de meest versteende delen van de stad. Behalve ruimte voor de nodige nieuwbouwwoningen moet er ook ruimte blijven voor groen, spelen en ontspanning.

Wij steunden een motie van D66 om het boulevardkarakter van de Spaarndamseweg te versterken en een motie van GroenLinks en SP om de ambitie uit te spreken dat ook direct aan het Spaarne betaalbare woningen worden gerealiseerd. Moties over het groen steunden wij niet, omdat daar al voldoende toezeggingen door de wethouder over waren gedaan. De komende jaren zullen de verschillende deelplannen nog door de gemeenteraad worden behandeld. We zullen per deelproject bekijken of er ook daadwerkelijk voldoende ruimte voor groen en spelen wordt gereserveerd.

Lijsttrekkersdebat Europa

Woensdag 26 november waren de vier kandidaat-lijsttrekkers voor de PvdA bij de Europese verkiezingen te gast in Haarlem. Tijdens een debat in de wachtkamer van het station, georganiseerd door mijn fractiegenoot Moussa Aynan, streden Hannah Belliot, Thijs Berman, Kris Douma en Jacques Monasch om de stem van de PvdA-leden uit deze regio. Van 8 tot en met 19 december kunnen alle leden van de PvdA hun stem uitbrengen tijdens een ledenraadpleging, waarbij de lijsttrekker wordt gekozen.

In een eerdere log heb ik al aangegeven dat ik Thijs Berman steun. Tijdens dit debat werd mijn voorkeur alleen maar bevestigd. Hij is duidelijk beter ingevoerd in de Europese onderwerpen dan de andere kandidaten en kan de sociaal-democratische boodschap goed onder woorden brengen. Bovendien bleek, in antwoord op een vraag die ik gisteren stelde, dat hij de enige kandidaat is die ook beschikbaar is als ‘gewone’ europarlementariër. De andere drie hebben zich alleen kandidaat gesteld voor het lijsttrekkersschap, maar willen als zij verliezen niet als gewone parlementariër naar het Europees Parlement. Dat zegt toch iets over de betrokkenheid bij Europa van deze kandidaten.

SAMS ondersteunt pleidooi terugkeer urbanfeesten

De Stedelijke Adviesraad Multiculturele Stad (SAMS) ondersteunt mijn pleidooi voor de terugkeer van urbanfeesten in Haarlem. Het op verantwoorde wijze herintroduceren van urbanfeesten is één van de vier aanbevelingen uit hun onlangs gepresenteerde rapport ‘Cultuurparticipatie in de cultuurperiode 2009-2012′. Eerder dit jaar stelde ik schriftelijke vragen over het schrappen van urbanfeesten en hiphopoptredens in Haarlem uit veiligheidsoverwegingen (zie hier voor de vragen en hier voor de beantwoording door het College van B&W). Het rapport van de SAMS is een vervolg van een debatbijeenkomst in juni, waar ik als gespreksleider van een van de deelgroepen optrad (zie een eerdere log).

Stedelijke Adviesraad Multiculturele Stad (SAMS)De SAMS schrijft in haar rapport: “Urban is een relatief jonge muziekstroming waarin verschillende muziekstijlen samengaan en die jongeren van diverse culturen samenbrengt. Het is daarom spijtig dat er een einde is gekomen aan de organisatie van urbanfeesten in Haarlem. De SAMS adviseert om met alle betrokkenen in gesprek te gaan om te bezien of in de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen voorzien kan worden, zodat ook in Haarlem de jongeren weer terecht kunnen voor urban”.

Maandag 24 november heb ik een gesprek gehad met Rob Stecher, directeur van het Patronaat. Met hem heb ik uiteraard ook gesproken over de urbanfeesten. Rob Stecher gaf aan dat hij niet ziet hoe grootschalige urbanfeesten op een veilige wijze kunnen terugkeren in het Patronaat. Daar heb ik, gezien de eerder ontstane problemen in het Patronaat rond urbanfeesten, wel enig begrip voor. Maar wellicht is er wel iets mogelijk op een andere locatie, of in een kleinschaligere vorm (bijvoorbeeld feesten voor ca. 400 mensen in plaats van 900 mensen), waardoor het wel beheersbaar en veilig kan. Donderdag 4 december behandelt de raadscommissie Ontwikkeling de nieuwe cultuurnota, en dan zal ik hier zeker opnieuw aandacht voor vragen.

In haar rapport doet de SAMS verder nog drie andere aanbevelingen. Zo pleit zij voor een cultuurverkenner die podia moet adviseren over het programmeren voor een diverser publiek, een multiculturele culturele broedplaats bij het nieuwe stadsdeelhart Schalkwijk en een nieuw multicultureel festival in de verschillende podia. Met name de eerste twee voorstellen vind ik interessant. Ik ben benieuwd naar de reactie van de wethouder hierop wanneer we volgende week de nieuwe cultuurnota bespreken. Wordt dus vervolgd.

Je kunt het rapport ‘Cultuurparticipatie in de cultuurperiode 2009-2012′ van de SAMS hier downloaden (PDF-bestand).

Nieuw Haarlem

Dinsdag 18 november organiseerde de gemeente het symposium ‘Nieuw Haarlem’ over de economische toekomst van de stad. De ruim 500 aanwezigen kregen een afwisselend programma voorgeschoteld in De Lichtfabriek, dat werd gespresenteerd door Nova-presentator Joost Karhof. Het programma bestond uit belangrijke sprekers (Job Cohen, Ruud Vreeman, Alexander Rinnooy Kan) die hun licht lieten schijnen op de toekomst van Haarlem, muziek (Holland Symfonia en Alain Clark) en bezoeken aan verschillende innovatieve Haarlemse bedrijven tijdens expedities. Een fantastisch initiatief van burgemeester Bernt Schneiders, die ook de portefeuille economische zaken doet.

Nieuw Haarlem (foto: Arnold Bartman)

 

Het symposium vormt het begin van een campagne, waarbij de toekomst van het Haarlemse bedrijfsleven centraal staat. Hoe moet Haarlem zich op economisch gebied verder ontwikkelen binnen de Metropoolregio Amsterdam? En hoe kan Haarlem zich onderscheiden van andere steden? Die vragen zullen de komende tijd verder moeten worden beantwoord.

Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de SER en inwoner van buurgemeente Bloemendaal, pleitte voor meer agressief chauvinisme. In Haarlem ontbreekt het volgens hem soms nog te veel aan trots op de stad, waardoor belangrijke ontwikkelingen onvoldoende worden gedragen door de stad. Dat moet veranderen om van Nieuw Haarlem een succes te maken. Burgemeester Job Cohen van Amsterdam zei blij te zijn met de koerswijziging van dit College van B&W, waarbij veel actiever de aansluiting wordt gezocht bij de Metropoolregio Amsterdam (de voormalige Noordvleugel), om zo elkaar te versterken. Volgens hem vormt Haarlem een mooie aanvulling op Amsterdam, bijvoorbeeld rond de creatieve economie en als economische kraamkamer voor innovatieve startende ondernemers.

Nieuw Haarlem (foto: Arnold Bartman)

 

Zelf heb ik deelgenomen aan twee ‘expedities’ naar Haarlemse bedrijven, waarvan vooral het bezoek aan Eneco interessant was. Daar kregen we een presentatie over wat de invloed is van ecologische ontwikkelingen als zonnecellen, energieopwekkende cv-ketels en elektische auto’s op het elektriciteitnet. Het Nederlandse elektriciteitnet blijkt daar helemaal niet op berekend, wat betekent dat dit de komende jaren ingrijpend aangepast zal moeten worden. Een interessante ontwikkeling, en zeker ook belangrijk voor Haarlem, dat in 2030 geheel klimaatneutraal wil zijn.

Café Globaal over stadion

Woensdag 19 november was ik te gast bij Café Globaal. Dit is het maandelijke debatcafe van het Mondiaal Centrum Haarlem. Dit keer stond Café Globaal in het teken van de kredietcrisis met als spreker professor Arnold Heertje, maar zoals altijd kwamen er voorafgaand aan dit hoofdonderwerp ook verschillende andere onderwerpen aan de orde. Mij was gevraagd iets te vertellen over de stand van zaken rond het stadion van HFC Haarlem.

Het is altijd leuk om in een zaal vol betrokken Haarlemmers te debatteren over iets waar ik mij in de gemeenteraad mee bezig houdt. De zaal zat bomvol, al betwijfel ik of al die mensen voor het stadion kwamen. Vermoedelijk heeft Arnold Heertje een wat grotere aantrekkingskracht.

Natuurlijk werd ik ondervraagd over het opiniestuk dat ik zaterdag 15 november samen met Stan Kaatee in het Haarlems Dagblad heb geschreven (zie een eerdere log). Dit stuk, waarin wij aangeven waarom het stadion volgens ons moet doorgaan en welke mogelijkheden wij zien om uit de impasse te komen, heeft veel losgemaakt. Fervente tegenstanders van het stadion zijn het natuurlijk met ons oneens en schrijven dat ook in ingezonden brieven in het Haarlems Dagblad. Maar ik heb ook veel positieve reacties gekregen, met name ook uit Haarlem-Noord waar men positief is over onze plannen met de grond van het oude stadion.

Thijs Berman

In december kiezen de leden van de PvdA in een ledenraadpleging de lijsttrekker voor het Europees Parlement. Er zijn vier kandidaten: Hannah Belliot, Thijs Berman, Kris Douma en Jacques Monasch. Ik heb mijn keuze al gemaakt: mijn stem zal gaan naar Thijs Berman. Op zijn website staat ook een steunverklaring van mij.

Thijs BermanThijs Berman is sinds 2004 lid van het Europees Parlement namens de PvdA. Hij houdt zich daar onder meer bezig met ontwikkelingssamenwerking en de begroting. Ook was hij tijdens de ‘Oranje Revolutie’ in Oekraïne lid van de parlementaire delegatie EU-Oekraïne, onder meer als verkiezingswaarnemer. Voordat hij politiek actief werd was Berman correspondent in Parijs voor verschillende weekbladen en radioprogramma’s. Hij is de kleinzoon van Marinus van der Goes van Naters, de eerste fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer.

Bij de vorige Europese verkiezingen, in 2004, bracht ik al een voorkeursstem uit op Thijs Berman. Ik denk dat hij met zijn ervaring, zowel in Europa als in de journalistiek, het best in staat is om te laten zien wat Europa kan betekenen voor het dagelijks leven van mensen.

Overigens organiseert de afdeling Haarlem van de PvdA woensdag 26 november een debat tussen de vier kandidaat-lijsttrekkers. Dit debat begint om 20:00 uur en vindt plaats in de wachtkamer 2e klasse op het station (tussen spoor 3 en 5). Kijk hier voor meer informatie.

Opiniestuk Haarlems Dagblad over stadion

Samen met PvdA-fractievoorzitter Stan Kaatee heb ik een opiniestuk geschreven over het stadion, dat zaterdag 15 november is geplaatst in het Haarlems Dagblad. In het stuk gaan wij in op de ontstane problematiek rond de nieuwbouw van het stadion van HFC Haarlem en de opstelling van de PvdA hierbij. Dit mede naar aanleiding van een discussie die hierover via ingezonden brieven in het Haarlems Dagblad is ontstaan. Je kunt het opiniestuk hier lezen. Verder lezen

Teken petitie tegen ‘bloedmobieltjes’

PvdA Tweede Kamerlid Martijn van Dam is een petitie gestart tegen het gebruik van koltan uit Congo in mobiele telefoons. De strijd om de gebieden waar koltan wordt gewonnen is één van de belangrijkste drijfveren achter de huidige bloedige strijd in Oost-Congo. Gebruik van koltan uit Congo zorgt ervoor dat het conflict blijft voortduren. De petitie ‘Ik wil geen bloedmobieltje’ roept producenten van mobiele telefoons daarom op om te garanderen dat hun mobieltjes geen koltan uit Congo bevatten.

Je kunt de petitie ‘Ik wil geen bloedmobieltje’ hier tekenen.

Permanente plek voor jongerencentra

In april stelde ik samen met mijn fractiegenoot Marijke Lodeweegs schriftelijke vragen over de toekomst van het jongerencentrum Flinty’s Noord (tegenwoordig Delftwijk City) in Delftwijk (zie een eerdere log). Wij stelden daarin dat er ook na de herstructurering van Delftwijk plek moet zijn voor een jongerencentrum. Deze week zijn deze schriftelijke vragen eindelijk (een half jaar te laat) beantwoord. Mede naar aanleiding van deze beantwoording heeft de PvdA bij de begroting een motie ingediend die vraagt om een permanente locatie voor jongerencentra in Noord, Centrum en Schalkwijk. In al deze wijken zijn de jongerencentra nu nog in tijdelijke locaties gevestigd.

Jongeren

 

Het College van B&W schrijft in haar beantwoording van onze vragen dat zij het met ons eens is dat er ook na de herstructurering plaats moet zijn voor een jongerencentrum in dit deel van Haarlem-Noord. Men heeft daarvoor vier mogelijke locaties onderzocht: nieuwbouw aan het Marsmanplein, de Dolfijnschool, de Gentiaan en het multifunctioneel centrum Delftwijk. Een vestiging in de Gentiaan lijkt het meest kansrijk, maar dat kan volgens het College pas vanaf 2010. In de tussentijd moet het jongerencentrum dus opnieuw tijdelijk worden gehuisvest, waarbij een tijdelijke keet volgens het College de meest kansrijke optie is.

In de motie, opgesteld door Marijke Lodeweegs, vragen wij het College van B&W structurele ruimte beschikbaar te stellen voor drie jongerencentra die nu nog gevestigd zijn in tijdelijke locaties: Flinty’s Centrum, Delftwijk City in Noord en Prisma in Schalkwijk. Voor de behandeling van de Kadernota 2009 in de gemeenteraad (juni 2009) moet het College een permanente plek vinden in deze drie wijken. De motie kreeg brede steun in de gemeenteraad. Lees hier meer over deze motie.

Alle PvdA-moties begroting aangenomen

Van maandag 3 november tot en met donderdag 6 november behandelde de gemeenteraad de Begroting 2009 (zie een eerdere log). Alle door de PvdA ingediende moties zijn daarbij door de gemeenteraad aangenomen. Ook mijn twee moties kregen brede steun in de gemeenteraad.

Twee van de zes door ons ingediende moties waren (mede) van mijn hand. Samen met mijn fractiegenoot Helga Koper heb ik de motie ‘Veilig wonen’ ingediend, die het College van B&W vraagt alle nieuwbouwwoningen te laten voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen (zie een eerdere log). En samen met mijn fractiegenoot Annemiek Kropman heb ik de motie ‘Gestippeld wonen’ ingediend, die vraagt om een experiment van deze bijzondere vorm van gemeenschappelijk wonen voor ouderen (zie een eerdere log). Beide moties werden door een grote meerderheid van de gemeenteraad aangenomen.

Behalve deze twee moties zijn wij ook een discussie gestart over hoe om te gaan met scheef wonen (zie een eerdere log). Wij hebben een voorstel gelanceerd over huur naar draagkracht. Hierbij gaan huurders die ondanks een gestegen inkomen blijven wonen in een sociale huurwoning (de zogenaamde ‘scheefwoners’) wat meer huur betalen, terwijl de huur van mensen met een laag inkomen wordt verlaagd. Wethouder Jan Nieuwenburg heeft toegezegd hiermee aan de slag te gaan. Wij zullen dit de komende tijd nauwgezet volgen en zo nodig zelf met initiatieven komen.

Kijk hier voor een overzicht van alle aangenomen PvdA-moties.

Podje Politiek 30

Podje PolitiekZaterdag 1 november hebben Remy, Constantijn en ik weer een nieuwe aflevering opgenomen van onze podcast Podje Politiek. Voor het luistergemak ook dit keer weer in twee aparte afleveringen: één Haarlem-editie en één Utrecht-editie. In de Haarlemse aflevering onder meer aandacht voor het stadion van HFC Haarlem, de Week van de Jeugd en de begroting.

Beluister hier de podcast:

Haarlem:

Utrecht:

Je kunt de podcast ook hier downloaden of je hier abonneren. Kijk voor meer informatie op de www.podjepolitiek.nl.

Change has come to America

Dinsdag 4 november is er geschiedenis geschreven: Amerika heeft voor het eerst een zwarte president gekozen. Het was een lange nacht, maar het was het wakker blijven meer dan waard: Barack Obama behaalde een enorme overwinning. Hij won alle belangrijke ‘swing states’, waaronder Ohio, Florida, New Hampshire, Colorado en Virginia. En mogelijk komen daar ook nog de traditioneel zeer Republikeinse staten Indiana en North Carolina bij, waar het op het moment dat ik deze log schrijf nog ‘too close to call’ is. Wat een uitslag! De lange nacht werd afgesloten met een zeer indrukwekkende acceptatiespeech van Obama, waarvan ik in een eerdere log al de beelden plaatste.

Obama

 

Toegegeven, het is een beetje flauw, maar ik kan het toch niet laten: ruim anderhalf jaar geleden (10 maart 2007) liet ik in onze podcast Podje Politiek al weten dat ik hoopte dat Obama zou winnen en dat ik dacht dat hij een serieuze kans zou hebben. Op dat moment lag Hillary Clinton nog tientallen procenten voor in de peilingen voor de Democratische voorverkiezingen, stond Obama in de peilingen alleen voor in Illinois en in Hawaii, en ging iedereen er nog vanuit dat de uiteindelijke verkiezingen zouden gaan tussen Hillary Clinton en Rudy Giuliani. Niemand gaf een stuiver om de kansen van Obama. Hoe anders is het gelopen.

Beluister onderstaand de podcast van 10 maart 2007 (vanaf minuut 28:00):

Ik heb altijd een aantal redenen gehad om Obama te steunen. Ten eerste is hij de enige kandidaat die al voor de inval in Irak tegen die oorlog was, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Hillary Clinton die in de Senaat voor de inval stemde. Maar belangrijker misschien nog is dat Obama oprecht van plan lijkt iets te doen aan de cynische en negatieve Amerikaanse politiek, waarbij politici meer energie steken in het kapot maken van elkaar dan in het beter maken van het land en waarbij grote geldschieters de agenda van het Witte Huis bepalen. Niet voor niets is Obama verreweg het populairst bij jonge kiezers in de VS. 

Cynici (en realisten) hebben de afgelopen anderhalf jaar steeds tegen mij gezegd dat het niet zou kunnen: een zwarte president. Amerika zou daar nog niet klaar voor zijn. Gelukkig hebben de Amerikanen gisteren het tegendeel bewezen. De cynici zagen één ding over het hoofd: er is echt een verandering gaande in de politiek. Een nieuwe generatie, die is opgegroeid met internet en is verbonden in tal van sociale netwerken, maakt een steeds groter deel uit van het electoraat. En die nieuwe generatie heeft behoefte aan een nieuwe politiek. Niet langer de politiek van angst, cynisme en dogma’s van de babyboomers, maar een politiek van hoop en samenwerking. De overwinning van Obama is vooral een overwinning van deze nieuwe generatie, en die kracht is groter dan alle raciale tegenstellingen en oude politieke wetmatigheden. 

Kijk hier voor een overzicht van verschillende logs op deze website de afgelopen anderhalf jaar over Obama.

WOW!

Obama en familie in Chicago

 

[gv data = "3K8GWCl7P7U"][/gv]

[gv data = "8k_NFJEprdc"][/gv]