Meer

Archive | maart, 2009

Schriftelijke vragen Woningkrant beantwoord

Deze week ontving ik het antwoord op de schriftelijke vragen die ik samen met fractiegenoot Martien Brander heb gesteld over de afschaffing van de Woningkrant (zie een eerdere log). Eerlijk gezegd vind ik de beantwoording nogal teleurstellend. Het College van B&W lijkt zich onvoldoende bewust van de negatieve gevolgen die de afschaffing van de Woningkrant heeft voor met name oudere woningzoekenden, die niet beschikken over internet.

De WoningkrantIn de Woningkrant, die tot nu toe eens per twee weken verscheen, werd het aanbod van huurwoningen van de corporaties in de regio Zuid-Kennemerland gepubliceerd. Per 1 februari 2009 is de papieren versie van de Woningkrant echter afgeschaft en vervangen door digitale informatie via de website van Woonservice (bekijk hier de brief hierover van Woonservice). Voor mensen zonder computer verschijnt er weliswaar wel nog een geprinte versie, maar het aantal afhaaladressen wordt ten opzichte van de vroegere Woningkrant fors beperkt (alleen nog bij kantoren van Woonservice, corporaties en op het stadhuis). Aan een abonnement om de geprinte versie thuis te ontvangen zijn in het vervolg forse kosten verbonden (50 euro per jaar).

In onze schriftelijke vragen vroegen wij het College van B&W of de afschaffing van de Woningkrant er niet voor zal zorgen dat met name oudere woningzoekenden zonder computer moeilijker bij het woningaanbod kunnen. Daardoor komt de doorstroming op de woningmarkt in gevaar, omdat juist ouderen vaak in een te grote woning wonen en best zouden willen verhuizen naar een meer passende woning, waardoor de huidige woning weer vrij komt voor andere woningzoekenden. Volgens het College is dit echter niet het geval. Men is dan ook niet bereid om oudere woningzoekenden zonder computer alsnog gratis de beschikking te geven over een geprinte versie van het woningaanbod. Wel zal men nauwlettend laten monitoren of het aantal reacties van ouderen afneemt door afschaffing van de Woningkrant.

Ik ben er ook na deze beantwoording niet van overtuigd dat oudere woningzoekenden zonder internet voldoende beschikking houden over toegang tot het woningaanbod. In overleg met Martien zal ik de komende tijd dan ook kijken welke vervolgacties wij kunnen ondernemen.

Je kunt de beantwoording van de schriftelijke vragen hier downloaden als Word-bestand.

Snel tijdelijke huisvesting voor Dreefschool

Donderdag 26 maart vergaderde de raadscommissie Ontwikkeling onder meer over de plaatsing van tijdelijke noodlokalen voor de Dreefschool in het Frederikspark. De tribune zat vol  met zowel voor- als tegenstanders van de tijdelijke huisvesting op deze plek. De voorstanders waren ouders en leerkrachten van de school, de tegenstanders omwonenden van het park.

De DreefschoolDe Dreefschool is gevestigd aan de Dreef in Haarlem-Zuid. De school kampt al jaren met een groot ruimtetekort. Bovendien is het schoolgebouw aan de Dreef dringend toe aan een opknapbeurt. Het plan hiervoor is rond, maar voordat hiermee begonnen kan worden moet er eerst tijdelijke huisvesting voor de school worden geregeld tijdens de verbouwing. Het gaat om een relatief korte periode, want in 2011 krijgt de school de beschikking over een nieuwe dependance aan de Kleine Houtweg (waar nu VMBO-school LJC2 tijdelijk is gevestigd).

De gemeente en de school zijn voorstander van tijdelijke huisvesting in noodlokalen op het parkeerterreintje in het noordelijk deel van het Frederikspark. Omwonenden van het Frederikspark maken bezwaar tegen de tijdelijke huisvesting, omdat het een verstoring vormt van dit monumentale stadspark. Op verzoek van de gemeenteraad heeft het College van B&W dan ook de afgelopen tijd verschillende alternatieve locaties onderzocht, waaronder plaatsing van noodlokalen op de Dreef. Deze alternatieven blijken echter allemaal om verschillende redenen minder geschikt dan het Frederikspark.

Tijdens de commissievergadering waren zowel veel voor- als tegenstanders van de tijdelijke huisvesting aanwezig. De ouders en leerkrachten willen gewoon het beste onderwijs voor hun kinderen in een goed schoolgebouw, en willen daarom dat er snel noodlokalen worden geplaatst zodat er kan worden begonnen met de opknapbeurt voor de school. De omwonenden komen op voor het monumentale karakter van het park. Bij dit soort verschillende belangen is het aan de politiek om de knoop door te hakken.

De PvdA kiest daarbij voor plaatsing van de noodlokalen in het Frederikspark. Het is terecht dat er de afgelopen tijd is gezocht naar alternatieven, het gaat om een monumentaal park en daar moet je zo voorzichtig mogelijk mee zijn. Maar alle genoemde alternatieven blijken niet geschikt. Dan moeten we nu de knoop doorhakken, het is onverantwoord de school nog langer te laten wachten. De huisvesting is bovendien slechts tijdelijk en de gekozen oplossing heeft de goedkeuring van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. De PvdA steunt daarom de oproep van ouders en leerkrachten om nu snel noodlokalen te plaatsen in het Frederikspark.

Eerste nieuwe monumenten aangewezen

De eerste nieuwe gemeentelijke monumenten zijn aangewezen! Woensdag 25 maart heeft PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg het eerste exemplaar van het gemeentelijke monumentenschildje uitgereikt bij het complex ‘Heilige Huisjes’ aan de Jan Gijzenkade in Haarlem-Noord. Dit complex werd samen met enkele tientallen andere panden als eerste aangewezen als gemeentelijk monument. De komende drie jaar zullen in totaal 700 nieuwe gemeentelijke monumenten worden aangewezen.

Het nieuwe gemeentelijke monumentenschildjeDe uitbreiding van het aantal gemeentelijke monumenten is een initiatief van de gemeenteraad, naar aanleiding van een burgerinitiatief van Marianne Rietvink (zie een eerdere log). De komende drie jaar worden maar liefst 700 complexen (2150 adressen) aangewezen als gemeentelijk monument. In 2009 wordt ervaring opgedaan met een eerste selectie van 80 monumenten, in 2010 en 2011 volgt de rest. De PvdA is groot voorstander van deze uitbreiding van het aantal gemeentelijke monumenten, en namens de PvdA ben ik één van de trekkers in de gemeenteraad geweest om dit voor elkaar te krijgen. Een paar jaar geleden stonden monumenten nog erg laag op de politieke agenda. Daar hebben we het afgelopen jaar echt een omslag in kunnen aanbrengen. Veel meer waardevolle panden in Haarlem krijgen nu de bescherming die ze verdienen.

Eigenaren van monumenten krijgen extra ondersteuning om hun panden in een goede staat te houden. Zij kunnen bij noodzakelijke restauratie van hun pand gebruik maken van een lening tegen lage rente. Ook krijgen zij een abonnement op de Monumentenwacht, die eens per twee jaar een inspectie van de staat van de monumenten zal uitvoeren en eigenaren kan ondersteunen en adviseren. En zij krijgen van de gemeente een speciaal gemeentelijk monumentenschildje aangeboden, waarvan de eerste dus is uitgereikt. Hierdoor wordt ook voor bezoekers van de stad duidelijk welke panden monumentale waarde hebben.

Verantwoordingsdag PvdA Haarlem 2009

Zaterdag 21 maart vond de jaarlijkse Verantwoordingsdag van de Haarlemse gemeenteraadsfractie van de PvdA plaats. Elk jaar vertelt de PvdA-fractie tijdens de verantwoordingsdag in maart wat we het afgelopen jaar hebben bereikt en wat de plannen zijn voor het komende jaar. Dit keer gebeurde dit men een drietal activiteiten in de stad rond de speerpunten van de fractie: wonen, jeugd en sociaal.

Wandeling Groen in de Buurt (foto Martien Brander)

De dag begon met een wandeling door de Indische Buurt-Noord. Eén van de zaken waar de PvdA binnen het thema wonen aandacht voor vraagt is voldoende en aantrekkelijk groen in de buurt. Tijdens de wandeling bekeken we samen met de wijkraad en bewoners van deze buurt, die tot de meest versteende wijken van Haarlem behoort, hoe de hoeveelheid groen kan worden vergroot en hoe het bestaande groen in de wijk aantrekkelijker gemaakt kan worden. Op verschillende plekken in de buurt zijn daar zeker mogelijkheden voor. We zullen daar de komende tijd in de gemeenteraad dan ook verder mee aan de slag gaan.

Een goed voorbeeld (de nieuwe groene wandelroute langs het Spaarne) en een slecht voorbeeld (niet onderhouden groenbak) van groen in de Indische Buurt-Noord:

Een goed voorbeeld: de nieuwe groene wandelroute langs het SpaarneEen slecht voorbeeld van groen in de buurt

De tweede activiteit van de dag vond plaats in speeltuin Kindervreugd in de Slachthuisbuurt in Haarlem-Oost. Daar hadden we een discussiebijeenkomst over hoe spelen in Haarlem leuker en spannender kan worden gemaakt. Er waren twee mensen van Ridderspoor te gast, een stichting die onder meer pleit voor meer natuurlijke speelgelegenheid voor kinderen. Denk daarbij aan een klimboom, boomhutten en hangbruggen in plaats van de standaard wipkippen en klimelementen. Dit soort speelgroen is volgens Ridderspoor veel uitdagender voor kinderen. Bij het nieuwe Speelruimteplan dat komende tijd in de gemeenteraad wordt besproken zal de PvdA hier zeker aandacht voor vragen.

Presentatie over natuurlijk spelen door Ridderspoor

De dag werd afgesloten met een discussie over de toekomst van de Voedselbank in het Mondiaal Centrum Haarlem. De PvdA heeft in de gemeenteraad verschillende malen aandacht gevraagd voor een betere hulpverlening aan mensen die gebruik maken van de Voedselbank, bijvoorbeeld via het saneren van schulden. Twee mensen die als professional dagelijks te maken hebben met de hulp aan mensen in armoede vertelden op welke manier deze groep volgens hen beter geholpen zou kunnen worden. Door een betere hulpverlening kan langdurig gebruik van de Voedselbank in de toekomst voor veel mensen overbodig worden gemaakt.

Bekijk hier meer foto’s van de dag en bekijk hier de speciale PvdA Verantwoordingskrant.

Uitbreiding beschermd stadsgezicht Haarlem-Zuid

De PvdA steunt het voornemen van het Rijk om het beschermd stadsgezicht in Haarlem-Zuid uit te breiden. Hierdoor krijgt een groter deel van het Haarlemse historisch erfgoed een betere bescherming. Wij bepleiten dat daarnaast in de toekomst ook een deel van Haarlem Noord als beschermd stadsgezicht wordt aangewezen.

Bij beschermd stadsgezicht worden niet individuele panden, maar het historische stadsbeeld van gebouwen, straten, pleinen en grachten beschermd. Het wordt aangewezen door de Rijksoverheid, na advies door de gemeenteraad. Momenteel geldt het beschermd stadsgezicht alleen voor de binnenstad, de Bolwerken, de omgeving van de Haarlemmerhout en de oude dorpskern van Spaarnwoude. Het Rijk wil dit uitbreiden met een deel van Haarlem-Zuid.

beschermd stadsgezicht + uitbreidingenDonderdag 19 maart werd het advies hierover besproken in de raadscommissie Ontwikkeling. De commissie was unaniem positief over het voornemen. De uitbreiding betreft de volgende buurten: Oosterhout, Zuiderhout, Spaarn en Hout, Bosch en Vaart, de Koninginnebuurt en een klein deel van Tubergen (groen en blauw op het kaartje hiernaast). Het College van B&W stelt voor om het Rijk daarnaast te vragen ook het Haarlemse deel van de wijk Vredenhof, die deels in Haarlem en deels in Heemstede ligt, aan te wijzen als beschermd stadsgezicht. Ook dit voorstel kreeg de steun van de gemeenteraad.

In de Haarlemse politiek is de aandacht voor de bescherming van het erfgoed de laatste jaren sterk gegroeid. Zo wordt op initiatief van de gemeenteraad het aantal gemeentelijke monumenten fors uitgebreid (zie een eerdere log). Door deze uitbreiding van het beschermd stadsgezicht wordt daarnaast ook de bescherming van het historische stadsbeeld verbeterd. Het gaat er niet om de stad op slot te zetten, vernieuwing in deze buurten moet mogelijk blijven. Maar dan wel op een manier die past bij het eigen karakter van de buurt.

De PvdA bepleit dat in de toekomst ook een deel van Haarlem-Noord als beschermd stadsgezicht wordt aangewezen. Het gaat daarbij om (delen van) de wijken Transvaal, Patrimonium, Frans Hals, Kleverpark, Bomenbuurt en Te Zaanen (roze op kaartje). Er wordt al langer over gesproken om ook deze wijken te benoemen tot beschermd stadsgezicht. Ook deze buurten zijn van historisch groot belang en daarom beschermenswaardig. Wat de PvdA betreft volgt na de aanwijzing van Haarlem-Zuid ook dit deel van Haarlem-Noord.

Daarbij moet dan wel van tevoren worden verzekerd dat de huur van sociale huurwoningen die zich in deze wijken bevinden niet wordt verhoogd door de aanwijzing. Na het opknappen van woningen in beschermd stadsgezicht hebben verhuurders het recht de huur te verhogen. In het gebied in Haarlem-Zuid bevinden zich nauwelijks sociale woningen, maar in Haarlem-Noord is dat anders. Voordat daar in de toekomst wordt overgegaan tot aanwijzing als beschermd stadsgezicht moet eerst met de verhuurders worden afgesproken dat zij geen gebruik zullen maken van deze mogelijkheid tot huurverhoging. Ook in andere gemeenten zijn dit soort afspraken vooraf met corporaties gemaakt, dus ook in Haarlem moet dat lukken.

Podje Politiek 34

Podje PolitiekOp het partijcongres zaterdag 13 maart hebben Remy, Constantijn en ik weer een nieuwe aflevering opgenomen van onze podcast Podje Politiek. Voor het luistergemak ook dit keer weer in twee aparte afleveringen: één Haarlem-editie en één Utrecht-editie. In de Haarlemse aflevering onder meer aandacht voor de kiesgerechtigde leeftijd bij referenda, de campusplannen en de overbouwing van de Randweg.

Beluister hier de podcast:

Haarlem:

Utrecht:

Je kunt de podcast ook hier downloaden of je hier abonneren. Kijk voor meer informatie op de www.podjepolitiek.nl.

Congres PvdA

Zaterdag 14 en zondag 15 maart hield de PvdA haar jaarlijkse congres in Utrecht. Een bijzonder congres, want voor het eerst hadden niet alleen de afgevaardigden maar alle leden stemrecht over inhoudelijke onderwerpen. Op de agenda stonden onder meer de resolutie integratie, de economische crisis en de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen van 4 juni.

Voorzitter Lilianne Ploumen op Congres

Zelf was ik alleen zaterdag aanwezig. Natuurlijk was het leuk dat ik als lid nu ook gewoon mag meestemmen, maar het congres is vooral ook altijd een goede gelegenheid om bij te praten met partijgenoten. Er lopen veel raadsleden uit andere steden rond, maar ook vrijwel alle kamerleden, ministers en staatssecretarissen. Netwerken is dan ook een belangrijk onderdeel van het congres. Niet voor niets is het in de wandelgangen vaak minstens even druk (en veel gezelliger) als in de congreszaal.

Via twitter heb ik, net als veel andere aanwezigheden, live geblogd vanuit het congres. Via een speciale site van de PvdA-afdeling Leiden was het congres verder in woord en beeld live te volgen. Een prachtig initiatief. Maar het is natuurlijk wel raar dat de landelijke PvdA dit niet verzorgt. Er was dit jaar zelfs geen livestream op de website. Dat is echt belachelijk voor een partij die met de tijd mee wil gaan!

Haarlems Dagblad: Roep om onderzoek stadion

Het CDA wil dat er een raadsenquête wordt gehouden naar het niet doorgaan van stadion Oostpoort. Een opvallende oproep, omdat het CDA vorige week nog tegen een motie van de Actiepartij stemde die hierom vroeg. Bovendien is het overdreven en voorbarig. De Rekenkamercommissie, die de gemeenteraad speciaal voor dit soort onderzoeken heeft aangesteld, kan zelf besluiten de gang van zaken rond het stadion te onderzoeken. Een raadsenquête is daarom niet nodig. Het Haarlems Dagblad schrijft vandaag over de oproep van het CDA, en laat ook mij in reactie aan het woord. Je kunt dit artikel hier lezen. Verder lezen

Verantwoordingskrant PvdA Haarlem

De jaarlijkse PvdA Verantwoordingskrant is uit! Elk jaar in maart verschijnt in het midden van weekblad De Haarlemmer de Verantwoordingskrant van de Haarlemse PvdA-fractie. Hierin doen we verslag van wat wij het afgelopen jaar hebben gedaan en vertellen wij over de plannen voor het komende jaar. Net als de afgelopen twee jaar heb ik ook dit keer weer namens de fractie de krant samengesteld en geschreven.

Verantwoordingskrant

De Verantwoordingskrant verschijnt altijd de week voor de Verantwoordingsdag van de fractie. Dit jaar vindt deze dag plaats op zaterdag 21 maart. Tijdens de Verantwoordingsdag organiseren we drie activiteiten in de stad rond de drie speerpunten van de fractie: jeugd, sociaal en wonen. Het programma van de Verantwoordingsdag kun je hier vinden.

Je kunt de Verantwoordingskrant hier downloaden als PDF-bestand. Ook kun je hier de verschillende teksten uit de krant lezen.

Schriftelijke vragen statenfractie over campus

Als vervolg op onze gezamenlijke oproep eerder deze week (zie een eerdere log) heeft PvdA-statenlid Alwin Oortgiesen vrijdag 13 maart schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over de overbouwing van de Westelijke Randweg en de aanleg van een campus tussen hogeschool INHOLLAND en het Nova College. Alwin wil van het provinciebestuur weten of men, nu het provinciale kantoor aan de Zijlweg vrij komt, bereid is mee te werken aan deze ontwikkeling. Ook vraagt hij op welke termijn Provinciale Staten hier een voorstel over krijgt voorgelegd.

Je kunt de schriftelijke vragen van Alwin Oortgiesen hier downloaden als Word-bestand.

Haarlems Dagblad: ‘Vaart achter campus aan Zijlweg’

Deze week deed deed ik samen met PvdA-statenlid Alwin Oortgiesen een oproep aan provincie en gemeente om aan de slag te gaan met de overbouwing van de Westelijke Randweg en de bouw van een campus (zie een eerdere log). Donderdag 12 maart besteedt het Haarlems Dagblad hier uitgebreid aandacht aan. Overigens kan uit het artikel de indruk ontstaan dat het gaat om overbouwing van de Zijlweg. Dat is niet juist, het gaat om overbouwing van de Westelijke Randweg, op de hoek met de Zijlweg. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Campus Randweg: dit is het plan

Maandag 9 maart deed ik samen met PvdA-statenlid Alwin Oortgiesen een oproep aan provincie en gemeente om aan de slag te gaan met de overbouwing van de Westelijke Randweg en de bouw van een campus tussen hogeschool INHOLLAND en het Nova College (zie een eerdere log). Wat hebben wij daarbij precies voor ogen?

Maquette plan Mecanoo voor campuspark

In 2004 heeft architectenbureau Mecanoo in opdracht van de gemeente en de provincie de planstudie ‘Studie Overbouwing Westelijke Randweg: Campus Park Haarlem’ gemaakt. Zij maakten een plan voor een wegoverbouwing met daarin onderwijsvoorzieningen, kantoren, woningen, studentenkamers en maatschappelijke voorzieningen. Hierdoor ontstaat een knooppunt van onderwijs, wonen en bedrijvigheid. Bovendien wordt zo een veilige en aantrekkelijke oversteek van de Randweg voor fietsers en voetgangers mogelijk.

Centraal in het plan ligt een park, dat de overige gebouwen met elkaar verbindt. Scholieren kunnen er tijdens de pauze rondhangen, werknemers kunnen er lunchen, bewoners kunnen er wandelen. Dit park strekt zich uit tot op de gebouwen, die beloopbare grasdaken krijgen. Door het park lopen een fietspad en wandelpaden. Aan het park liggen verschillende grote bouwblokken, met daarin onderwijsvoorzieningen, kantoren, woningen, studentenkamers en maatschappelijke voorzieningen. Wat de PvdA betreft moet dit gebied ook ruimte bieden aan starters op de woningmarkt en startende bedrijfjes. Zo ontstaat een levendig en creatief gebied voor jong Haarlem: starters op de woningmarkt, studenten en startende ondernemers.

Schets Mecanoo van plan campuspark

Van het plan van Mecanoo maakt ook een nieuw station Haarlem-West onderdeel uit. In 2006 liet de provincie weten dit station voorlopig niet te willen realiseren. Daar stelde ik toen samen met SP en VVD schriftelijke vragen over (zie hier de vragen en hier de beantwoording door het College van B&W). Maar ook als dit station voorlopig niet wordt gebouwd is de campusontwikkeling wat de PvdA betreft aantrekkelijk genoeg om snel mee te beginnen.

Nu aan de slag met campus en overbouwing Randweg

De gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland moeten nu snel aan de slag met het maken van een plan om de Westelijke Randweg te overbouwen en boven de weg tussen hogeschool INHOLLAND en het Nova College een campus aan te leggen. Die oproep doe ik vandaag samen met het Noord-Hollandse PvdA-statenlid Alwin Oortgiesen in een persbericht. Nu andere huisvesting voor de provinciale ambtenaren die hier zijn gevestigd lijkt te zijn geregeld is er geen reden meer te wachten met deze ontwikkeling.

De huidige campus van hogeschool INHOLLAND

Onlangs werd bekend dat de provincie haar ambtenaren uit zowel de kantoren aan het Houtplein als de kantoren aan de Zijlweg tijdelijk wil vestigen in tijdelijke huisvesting in de Waarderpolder nabij IKEA (zie hier). De kantoren aan het Houtplein worden verbouwd, en zullen daarna ook onderdak bieden aan de ambtenaren die gevestigd waren aan de Zijlweg. Hiermee komt aan de Zijlweg ter hoogte van hogeschool INHOLLAND en het Nova College plek vrij voor de zowel door de provincie als de gemeente gewenste overbouwing van de Westelijke Randweg. Boven de weg zou een campus moeten worden aangelegd, met ruimte voor (studenten)woningen, bedrijven en een park.

De PvdA is groot voorstander van overbouwing van de Westelijke Randweg, waardoor boven en naast de weg ruimte ontstaat voor woningbouw en een park. Omdat dit gebied is gelegen tussen hogeschool INHOLLAND en het Nova College is dit een ideale plek voor een campus met studentenhuisvesting, betaalbare woningen voor starters en ruimte voor startende bedrijfjes. Op die manier kan hier een levendig en creatief nieuw stukje Haarlem ontstaan, dat echt een toevoeging is op de bestaande Haarlemse wijken.

Het bestaande provinciekantoor aan de Zijlweg

Ook de Noord-Hollandse PvdA is voorstander van deze vorm van meervoudig ruimtegebruik. PvdA-statenlid Alwin Oortgiesen zal aan Gedeputeerde Staten vragen de eerder gemaakte plannen weer bij de hand te nemen. De weg is eigendom van de provincie. Provinciale Staten hebben meerdere malen uitgesproken boven wegen woningbouw mogelijk te willen maken. Zo gaan we zuiniger om met de ruimte, en kan het groen rond de steden gespaard worden. Tot nu toe was het probleem dat in het kantoor aan de Zijlweg nog provinciale ambtenaren waren gehuisvest. Nu die lijken te verhuizen naar een andere locatie in de stad verwachten wij provinciale medewerking aan de overkluizing van de Westelijke Randweg.

Samen met Alwin Oortgiesen roep ik de gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland op nu snel met elkaar in overleg te gaan om deze ontwikkeling ook echt van de grond te laten komen. Enkele jaren geleden hebben de gemeente en de provincie hier samen al een plan voor gemaakt. Nu het kantoor van de provincie niet meer nodig is moeten deze plannen snel verder worden uitgewerkt en worden uitgevoerd.

Vrouwendag

8 maart is Internationale Vrouwendag. Elk jaar organiseren ook de Haarlemse PvdA-vrouwen op deze dag een activiteit. Dit keer zijn er zelfs twee activiteiten: een stadswandeling langs legendarische vrouwen uit de Haarlemse geschiedenis en een bijeenkomst met oud-burgemeester Elisabeth Schmitz. Ik nam deel aan de stadswandeling.

Wandeling, bij het beeld voor Hannie Schaft

De Haarlemse geschiedenis kent veel belangrijke vrouwen. Zo was er tijdens het Beleg van Haarlem Kenau Simonsdochter Hasselaer, een vrouwelijke scheepsbouwer die voor ging in de strijd tegen de Spaanse belegger. En tijdens de Tweede Wereldoorlog was er ook een beroemde Haarlemse verzetsheldin: Hannie Schaft, ook wel bekend als het meisje met het rode haar. In dezelfde oorlog bood Corrie ten Boom enkele huizen naast mijn woning onderdak aan Joodse onderduikers. Nu is in dat pand het Corrie ten Boom museum gevestigd, dat met name door veel Amerikaanse toeristen wordt bezocht.

Tijdens de wandeling werden natuurlijk locaties aangedaan die te maken hebben met deze drie beroemde vrouwen. Maar ook bezochten we bijvoorbeeld het beeldje van Malle Babbe, dat recht onder mijn raam in de Barteljorisstraat staat. Malle Babbe is onder meer bekend van een schilderij van Frans Hals en een lied van Rob de Nijs, geschreven door Lennaert Nijgh.

Haarlems Dagblad: Twitteren

In de dagelijkse column ‘In 60 seconden’ in het Haarlems Dagblad besteedt journalist Richard Stekelenburg vandaag aandacht aan twitteren (“het jongste communicatiemiddel voor nerds”). Ook ik word daarin genoemd. Generatieconflictje? Of heeft hij gewoon gelijk? Oordeel zelf: lees hier de column van Richard. Verder lezen