Meer

Archive | juni, 2009

Haarlem moet aantrekkelijker voor jongeren

Haarlem moet aantrekkelijker worden voor jonge mensen om te wonen, te werken en uit te gaan. Die conclusie werd onderschreven door de meeste aanwezigen bij de PvdA-conferentie ‘Jong in Haarlem, die ik samen met fractiegenoot Helga Koper en PvdA-bestuurslid Martin van de Velde vrijdag 26 juni in Club Stalker heb georganiseerd. De conferentie was bedoeld om ideeën voor het nieuwe verkiezingsprogramma van de PvdA Haarlem te verzamelen.

Hoewel de opkomst met ca. 20 mensen wat tegenviel, werd het wel een erg interessante bijeenkomst waar veel nieuwe en creatieve ideeën werden geopperd om Haarlem aantrekkelijker te maken voor jongeren tot ca. 30 jaar. Aanwezig waren onder meer vertegenwoordigers van Young MKB, ASA Student Uitzendbureau, de gemeente Haarlem, Club Stalker, Stichting Stad Haarlem en verschillende jonge Haarlemmers.

Patronaat

Onder de aanwezigen bestond veel steun voor de door de PvdA gewenste aanleg van een campus met studentenkamers en starterswoning boven de Westelijke Randweg (zie eerdere blogs). Dit kan een oplossing bieden voor één van de grootste problemen voor jongeren in Haarlem: het is nauwelijks mogelijk hier een betaalbare woning te vinden. Daardoor vertrekken veel jonge Haarlemmers naar elders, wat ook ten koste gaat van het uitgaansleven in Haarlem. Als je Haarlem bruisender wil maken, moeten jongeren hier ook kunnen wonen.

Om jonge startende ondernemers aan de stad te binden is het belangrijk dat zij meer ondersteuning krijgen. Dat kan bijvoorbeeld door bedrijfsverzamelgebouwen voor starters op te richten waar ondernemers niet alleen onderdak kunnen vinden, maar ook begeleiding krijgen bij het opstarten van hun onderneming. Ook zouden er meer betaalbare woningen moeten komen waar ondernemers ook aan huis kunnen werken en ondernemen.

Tenslotte moet Haarlem meer leuke evenementen en uitgaansmogelijkheden hebben voor jonge Haarlemmers. Er zijn in Haarlem volgens de aanwezigen te weinig leuke kleine initiatieven, zoals optredens in het park of kleinschalige evenementen. Haarlemmers zijn vaak te behoudend, waardoor nieuwe initiatieven moeilijk van de grond komen door bijvoorbeeld protest van omwonenden. Ook ontbreekt het in Haarlem aan diversiteit in het uitgaansleven. Er zijn veel leuke kroegjes, maar er is bijvoorbeeld geen grote club voor jongeren ouder dan 25 jaar. Tenslotte is het belangrijk dat Haarlem eindelijk wordt aangesloten op het nachtnet van de NS, zodat jongeren makkelijker kunnen wonen in Haarlem en uitgaan in Amsterdam. Dit bepleit ook de PvdA al jaren (zie een eerdere blog).

De PvdA Haarlem zal deze en andere geopperde ideeën meenemen in het nieuwe verkiezingsprogramma, dat in het najaar zal worden vastgesteld door de leden van de PvdA.

Wensen voor de Oostradiaal

De Oostradiaal is de oostelijke toegang tot Haarlem langs het spoor naar Amsterdam. De komende tijd zal voor dit gebied een gebiedsvisie worden opgesteld door de gemeente onder leiding van architect Thijs Asselbergs. Eerder schreef ik al over een bijeenkomst hierover voor raadsleden en buurtbewoners (zie een eerdere blog). Donderdag 25 juni besprak de raadscommissie Ontwikkeling welke wensen de verschillende fracties hebben voor deze visie.

Namens de PvdA gaf ik de opstellers van de gebiedsvisie drie wensen mee, die we graag zouden terugzien in het uiteindelijke document. Allereerst willen wij dat het station Haarlem-Spaarnwoude meer onderdeel gaat uitmaken van de stad. Er zou een transferium moeten komen, waar automobilisten kunnen overstappen op de trein of bus naar de binnenstad. Ook zou er rond het station meer gebouwd mogen worden, met name nieuwe woningen. Het station kan een echt stedelijk knooppunt van vervoer worden, maar ligt nu min of meer in de middle of nowhere. Rond het station kunnen meer woningen worden gebouwd, en dat mag wat ons betreft ook best hoogbouw zijn. Op deze plek past dat.

Oostpoort Centre, waar de bijeenkomst werd gehouden

Door rond het station te kiezen voor hoogbouw wordt bovendien de tweede wens van de PvdA mogelijk: de groene rand om de stad groen houden. Het gaat dan met name om de Veerplas. De PvdA is geen voorstander van woningbouw op die plek. Wij willen geen villa’s aan de Veerplas, zoals onder meer de VVD lijkt voor te stellen. Dit gebied moet wat ons betreft echt groen blijven. Wel moet de Veerplas beter toegankelijk worden voor recreatie op en rond het water.

Tenslotte wil de PvdA dat onderzocht wordt of het water kan terugkeren in de voormalige trekvaart naar Amsterdam, de Amsterdamsevaart. Door de aanleg van de fly-overs zal de Amsterdamsevaart veel minder verkeer te verwerken krijgen, omdat veel verkeer uit Amsterdam zal kiezen voor de Oudeweg of de nieuwe Oostweg. Dat is een ideale kans om hier opnieuw bevaarbaar water terug te brengen. Ook in Amsterdam werkt men op dit moment aan het weer bevaarbaar maken van hun kant van de trekvaart, de Haarlemmervaart. Als ook de Amsterdamsevaart weer in ere wordt gesteld kunnen mensen van het centrum van Amsterdam helemaal naar het centrum van Haarlem varen.

Nieuwe entree voor Oude Bavo

De Grote of St. Bavokerk krijgt een nieuwe entree. De entree komt te liggen aan de Grote Markt in het achterste deel van de Vishal. Tegelijkertijd met deze nieuwe entree zal ook het achterstallig onderhoud aan de Vishal worden aangepakt. De commissie Ontwikkeling heeft donderdag 25 juni 2009 ingestemd met een krediet voor deze ontwikkeling.

De  Bavo

Al jaren bestaat zowel bij het kerkbestuur als bij de gemeente de wens om een beter vindbare en grotere publieksingang te realiseren. In de vorige raadsperiode vroeg de gemeenteraad hier al met een (mede door de PvdA ingediende) motie om. Nu is de publieksingang van de kerk gevestigd aan de Oude Groenmarkt, maar een ingang aan de Grote Markt bij de Vishal zou veel logischer zijn. Dit stuitte echter lange tijd op bezwaren van de kunstenaarsvereniging die gebruik maakt van de expositieruimte in de Vishal. Nu is er echter een oplossing gevonden die zowel de steun heeft van het kerkbestuur als van de kunstenaars in de Vishal. De entree komt in de voormalige timmerwerkplaats achter de expositieruimte, die op dit moment leeg staat.

De PvdA is blij dat er eindelijk een oplossing is gevonden voor de kerkentree. Voor het toerisme in onze stad is het belangrijk dat de Bavo, één van de belangrijkste bezienswaardigheden in Haarlem, goed toegankelijk is. Tegelijkertijd wordt het achterstallig onderhoud aan de Vishal aangepakt. Ik heb wel al aangegeven dat die aanpak van het achterstallig onderhoud niet mag leiden tot onevenredige huurverhogingen voor de kunstenaars die gebruik maken van de expositieruimte. De Vishal is een belangrijke plek voor Haarlemse kunstenaars. Zij mogen niet het kind van de rekening worden van deze ontwikkeling.

Vrijdag 26 juni: Conferentie ‘Jong in Haarlem’

Hoe kan Haarlem aantrekkelijker worden gemaakt voor jonge mensen om te wonen, te werken en uit te gaan? Die vraag staat centraal tijdens de conferentie ‘Jong in Haarlem’ die de PvdA vrijdag 26 juni 2009 organiseert. Samen met fractiegenoot Helga Koper en PvdA-bestuurslid Martin van de Velde heb ik het initiatief genomen om deze conferentie te organiseren.

Haarlem moet een aantrekkelijke stad zijn voor jongeren. Dat is één van de speerpunten van de PvdA-fractie deze periode. Jongeren moeten in de stad prettig en betaalbaar kunnen wonen, een baan kunnen vinden of een eigen bedrijf starten en leuk kunnen uitgaan. Alleen op die manier kunnen (talentvolle) jongeren voor de stad behouden blijven en kan voorkomen worden dat Haarlem teveel vergrijst. De PvdA wil daarom dat Haarlem een bruisende stad is die aantrekkelijk is voor jongeren van binnen en buiten de stad. 

Patronaat

Tijdens de conferentie wil de PvdA met Haarlemmers in gesprek over hoe Haarlem aantrekkelijker kan worden gemaakt voor jonge mensen. De conferentie krijgt de vorm van een townhall, waarbij de aanwezigen wordt gevraagd vanuit de zaal mee te discussiëren over verschillende thema’s. De uitkomsten worden onder meer gebruikt als input voor het nieuwe verkiezingsprogramma van de PvdA. De thema’s die aan de orde komen zijn:

  • Wonen
  • Werken en ondernemen
  • Uitgaan en toerisme

Ik nodig je van harte uit om bij deze conferentie aanwezig te zijn en mee te praten over hoe Haarlem aantrekkelijker kan worden gemaakt voor jongeren. De conferentie duurt van 15:00 tot 17:00 uur en vindt plaats in Club Stalker, Kromme Elleboogsteeg 20 in Haarlem. Aansluitend is er tot 18:00 uur gelegenheid voor een drankje.

Haarlems Dagblad: Woningkrant weer in papieren vorm

Het Haarlems Dagblad schrijft maandag 22 juni over mijn door de gemeenteraad aangenomen motie over een gratis woningkrant voor ouderen (zie een eerdere blog). Het is de derde keer dat het Haarlems Dagblad aandacht besteedt aan dit onderwerp, eerder schreef de krant hier al over toen we in februari schriftelijke vragen stelden (zie hier) en toen deze vragen in april werden beantwoord (zie hier). Je kunt het complete artikel hier lezen. Verder lezen

Kadernota 2009: het vervolg

De afgelopen week stond in het teken van het gemeenteraadsdebat over de financiële kaders voor de komende jaren. Een week vergaderen werd donderdag 18 juni afgesloten met de tweede termijn en de stemmingen over moties en amendementen. Deze week besteedde ik op deze site al uitgebreid aandacht aan het debat over de Kadernota. Zo blogde ik live vanuit de raadszaal over de inbreng van de PvdA in eerste termijn (zie een eerdere log) en over de twee moties over wonen die ik heb opgesteld samen met fractiegenoot Martien Brander: over de tijdelijke verhuur van crisiswoningen aan jongeren en over de gratis woningkrant voor ouderen. Ook kun je in een eerdere log lezen over de ludieke motie ‘Stadskweektuin Haarlems Wiettuin’ die de SP mede namens de PvdA indiende.

Helaas werd één van mijn moties (over tijdelijke verhuur van crisiswoningen) niet aangenomen, alleen de PvdA en SP steunden deze motie. Dat is jammer, want ik denk dat dit echt had kunnen helpen de woningmarkt weer een beetje te stimuleren. Het is ook één van de maatregelen die bijvoorbeeld door de Vereniging Eigen Huis wordt bepleit. Maar helaas dacht een meerderheid van de gemeenteraad daar anders over. De motie over de gratis woningkrant voor ouderen kreeg wel brede steun in de gemeenteraad.

Debat over de financiële kaders

Behalve indiener van deze twee PvdA-moties was ik ook mede indiener van een motie van de SP die vroeg om tijdens de recessie meer gebruik te maken van erfpacht om bouwprojecten van de grond te krijgen. Door de grond als gemeente zelf in eigendom te houden wordt het voor corporaties betaalbaarder om in deze lastige tijd woningbouw te realiseren. Deze motie werd door het College van B&W overgenomen en werd daarom niet in stemming gebracht.

Tenslotte ging een belangrijk deel van de discussie in de gemeenteraad over de stelling van GroenLinks dat Haarlem is volgebouwd. GroenLinks kreeg hiervoor steun van D66 en de VVD. Ik een eerdere log op deze site reageerde ik hier al op. Gelukkig zwakte GroenLinks tijdens het debat haar harde stellingname wat af: er kan wel degelijk nog gebouwd worden, alleen minder en niet ten koste van groen. GroenLinks diende uiteindelijk een motie in die vraagt hier een debat in de stad over te organiseren. Hoewel wij de stelling van GroenLinks niet delen, konden we deze motie wel van harte ondersteunen. Ik ga graag het debat met GroenLinks aan over hoe we ervoor zorgen dat er ook voor starters op de woningmarkt plek blijft in onze stad.

Stadskweektuin als Haarlemse Wiettuin?

De gemeente Haarlem moet onderzoeken of een deel van de Stadskweektuin kan worden omgebouwd tot een gemeentelijke wietkwekerij. Dat stelt een ludiek bedoelde motie, die SP-raadslid Pieter-Anne Wever donderdag 18 juni mede namens mijn PvdA-fractiegenoot Helga Koper indiende in de gemeenteraad. De motie haakt in op een opmerking van burgemeester Bernt Schneiders vorig jaar tijdens de Kadernota. De burgemeester zei toen grappend: “Als de SP en de PvdA voorstellen om een gemeentelijke wietplantage te maken van de stadskweektuin in Haarlem-Noord en van het oude Huis Ter Cleeff een gemeentelijke coffeeshop, doen we dat”.

De motie van SP en PvdA verzoekt het College van B&W nu “op relaxte wijze” de mogelijkheden te onderzoeken om:

- Op kleine schaal ruimte in te richten in de stadkweektuinen, waar particulieren een perceel van één vierkante meter kunnen huren, voor het telen van maximaal vijf Cannabisplanten;
- Van het oude Huis Ter Cleeff een gemeentelijke coffeeshop te maken, waaraan alleen huurders van bovengenoemde percelen tegen een vaste prijs kunnen verkopen;
- De revenuen van de beperkte winst ten bate van de algemene middelen te laten komen, en de solvabiliteit in het bijzonder.

De motie is natuurlijk vooral grappig bedoeld. Het is in de Haarlemse gemeenteraad de traditie bij debatten over de Kadernota of Begroting af en toe ook een ludieke motie in te dienen. Maar er zit natuurlijk ook een serieuze achtergrond bij: een meerderheid van de Haarlemse gemeenteraad is voorstander van regulering van teelt en aanvoer van wiet voor coffeeshops (het oplossen van de zogenaamde achterdeurproblematiek). Het kabinet weigert daar iets aan te doen, waardoor de hypocriete situatie dat coffeeshops wel worden gedoogd maar teelt en aanvoer illegaal is blijft voortbestaan.

Bij de stemming over de motie staakten de stemmen (19 voor en 19 tegen), waardoor de motie volgende raadsvergadering opnieuw in stemming moet worden gebracht. Je kunt de motie hier downloaden als Word-bestand.

Haarlem volgebouwd? Dacht het niet

Haarlem is volgebouwd. De grens aan de verdichting is bereikt en Haarlem biedt geen plaats meer voor mensen die hier graag willen wonen. Zij moeten maar elders op zoek naar een woning. Dat betoogde GroenLinks-fractievoorzitter Lukas Mulder maandag 15 juni in de gemeenteraad en woensdag 17 juni in het Haarlems Dagblad.

Ondertussen zien we dat de wachttijd voor een huurwoning in Haarlem ruim vier jaar is en dat de huizenprijzen nog altijd tot de hoogste van Nederland behoren. Starters kunnen geen eerste huis kopen, ouderen hebben moeite een goede aangepaste woning in hun eigen buurt te vinden en na een scheiding komen mensen (met hun kinderen) soms gewoon op straat te staan. Tegen al deze mensen zegt GroenLinks “Jammer, maar helaas. Ga maar ergens anders op zoek naar een woning”. GroenLinks kiest hiermee voor een elitaire opstelling: men kiest voor de insiders op de woningmarkt, mensen met een goed inkomen en een mooi huis, maar laat outsiders zoals starters op de woningmarkt in de kou staan.

Landschap

Natuurlijk ben ook ik niet voor het volbouwen van al het groen om de stad. Maar juist om het open landschap te kunnen behouden is het belangrijk dat er binnen de steden verder verdicht wordt. Dat is waar we in de Randstad sterk in zijn en waar ze in het buitenland jaloers op zijn: onze verdichte steden met daartussen prachtig open landschap. Als je dat landschap wil behouden moet je niet kiezen voor een hek om de stad, maar zoeken naar creatieve oplossingen. Manieren om de extra woningen te bouwen waar zoveel Haarlemmers om vragen, maar tegelijkertijd het groen te sparen. Gebruik dus leegstaande kantoren en lege etages boven winkels, plaats hoogbouw op plekken waar dat kan en stapel functies door bijvoorbeeld boven wegen te bouwen, parken bovenop gebouwen aan te leggen en wonen op water mogelijk te maken.

Door te stellen dat Haarlem volgebouwd is laat je niet alleen de vele Haarlemmers die op zoek zijn naar een woning in de kou staan, maar sluit je ook je ogen voor dit soort vernieuwende oplossingen. Het enige gevolg daarvan zal zijn dat juist het open landschap in de Randstad zal verdwijnen. Door creatiever om te gaan met de beperkte ruimte kunnen we én onze kinderen een betaalbare woning bieden, én de stad leefbaar houden met voldoende ruimte voor groen, spelen en om elkaar te ontmoeten. Dat is een veel aantrekkelijker toekomstperspectief dan een hek om de stad.

Live vanuit de Raadszaal: Kadernota

Het is inmiddels een traditie: bij de twee jaarlijkse grote financiële debatten in de gemeenteraad (Kadernota en Begroting) blog ik live vanuit de Raadszaal over de inbreng van de PvdA. Deze week behandelt de gemeenteraad de Kadernota, waarin de financiële kaders voor volgend jaar worden vastgesteld. Vandaag spreekt de gemeenteraad in eerste termijn, woensdag antwoordt het College van B&W en donderdag vinden de tweede termijn en de stemmingen plaats.

De financiën van de gemeenteZojuist heeft onze fractievoorzitter Marjan Zoon namens de PvdA haar verhaal gehouden. De hoofdlijn is dat de PvdA meer inzet van de gemeente wil om de gevolgen van de kredietcrisis voor de Haarlemmers te verzachten. Wij doen daarom voorstellen om de economie te versterken, het sociaal beleid verder te verbeteren en de woningmarkt te stimuleren. Meer hierover kun je hier lezen.

Wij hebben vandaag verschillende moties hierover ingediend. Wij doen daarin onder meer voorstellen om de bereikbaarheid van de stad te verbeteren, de toegankelijkheid van sport en cultuur voor jongeren die in armoede opgroeien te vergroten en de gemeente meer stageplaatsen en leerwerkplekken te laten aanbieden. Hier vind je een overzicht van alle door de PvdA ingediende moties.

Twee van de moties gaan over wonen. Die heb ik samen met fractiegenoot Martien Brander opgesteld. Eén motie stelt voor om ouderen weer gratis de Woningkrant aan te bieden (zie een eerdere log), de andere motie stelt voor om het makkelijker te maken om door de crisis moeilijk verkoopbare woningen tijdelijk te verhuren aan jongeren (zie een eerdere log).

Motie gratis woningkrant voor ouderen

De PvdA wil dat ouderen zonder computer gratis een geprinte versie van het woningaanbod van Woonservice thuisgestuurd kunnen krijgen. Ik heb daartoe maandag 15 juni bij de behandeling van de Kadernota een motie ingediend samen met VVD, CDA en Actiepartij.

De WoningkrantPer 1 februari 2009 is de papieren Woningkrant afgeschaft en vervangen door digitale informatie via de website van Woonservice. Voor mensen zonder computer verschijnt er weliswaar wel nog een geprinte versie, maar het aantal afhaaladressen is fors beperkt. Aan een abonnement om de geprinte versie thuis te ontvangen zijn kosten verbonden (50 euro per jaar). De PvdA vreest dat met name ouderen hierdoor minder makkelijk een nieuwe woning zullen kunnen vinden, wat ten koste gaat van de doorstroming op de woningmarkt. Ik stelde hier eerder al samen met fractiegenoot Martien Brander schriftelijke vragen over (zie een eerdere log), maar het antwoord daarop stelde ons onvoldoende gerust (zie een eerdere log).

Het is beleid van de gemeente Haarlem en de corporaties om mensen die in een woning wonen die eigenlijk niet voor hen bedoeld is te verleiden om te verhuizen naar een meer passende woning. Het gaat daarbij vaak om ouderen, die bijvoorbeeld na vertrek van hun kinderen of overlijden van hun partner alleen in een grote woning achterblijven. Juist ouderen hebben vaak geen beschikking over internet. Als het de gemeente en de corporaties werkelijk ernst is dat ze hen willen verleiden om te verhuizen naar een meer passende woning, dan past een hoog abonnementsgeld voor een geprinte versie van het woningaanbod daar niet bij.

De motie stelt daarom voor om uiterlijk vanaf 1 januari 2010 een geprinte versie van het woningaanbod gratis ter beschikking te stellen aan ouderen vanaf 65 jaar die daar behoefte aan hebben. Het eerste jaar levert de gemeente een bijdrage aan de kosten, daarna wordt Woonservice gevraagd de kosten voor haar rekening te nemen. Je kunt de motie hier lezen. Verder lezen

Motie tijdelijke verhuur crisiswoningen aan jongeren

Het moet voor mensen die hun woning in deze lastige economische tijd niet verkocht krijgen makkelijker worden om de woning tijdelijk te verhuren, bijvoorbeeld als kamers voor jongeren. Op deze manier kan de woningmarkt worden gestimuleerd en komen er bovendien meer woningen beschikbaar voor jonge woningzoekenden. Dat stelt de motie die ik samen met fractiegenoot Martien Brander heb opgesteld en die maandag 15 mei bij de behandeling van de Kadernota werd ingediend samen met de SP.

Door de economische recessie staat de koopwoningmarkt ernstig onder druk. Hierdoor blijven mensen die een nieuwe woning kopen soms ongewenst achter met twee woningen, omdat ze hun oude woning niet kunnen verkopen. Zij krijgen daardoor te maken met dubbele woonlasten. Ook wachten veel mensen met het kopen van een nieuwe woning uit angst hun huidige woning niet verkocht te krijgen. Hierdoor komen de woningmarkt en de doorstroming verder onder druk te staan.

De Jonge Socialisten in de PvdA presenteerden onlangs het ‘Crisisplan voor een match tussen woningbezitters en jongeren’, waarin zij voorstellen deze woningen (eventueel kamergewijs) tijdelijk te verhuren aan woningzoekende jongeren, zoals studenten en werkende jongeren (zie een eerdere log). Dit kan een oplossing bieden voor mensen met dubbele woonlasten. Bovendien is tijdelijke verhuur bij uitstek geschikt voor jongeren, omdat zij vaak op zoek zijn naar een kleine kamer of appartement voor een korte tijd. Tijdelijke verhuur met een vaste looptijd van bijvoorbeeld één tot vier jaar biedt huurders en verhuurders meer zekerheid dan bijvoorbeeld antikraak met een onbepaalde verhuurtermijn.

Dit plan slaat twee vliegen in één klap: de woningmarkt wordt gestimuleerd en er komen meer woningen beschikbaar voor jonge woningzoekenden. Wij stellen daarom voor dat de gemeente dit stimuleert door soepeler om te gaan met belemmerende regels en het kwijtschelden van kosten die verbonden zijn aan vergunningen. Ook willen wij dat het Kamerburo van Woonservice een rol krijgt om mensen die hun woning tijdelijk willen verhuren in contact te brengen met jongeren die op zoek zijn naar een woning. Tenslotte vragen wij het Kamerburo een modelcontract op te stellen voor tijdelijke verhuur met een looptijd van bijvoorbeeld één tot vier jaar, waarin rechten en plichten van huurder en verhuurder worden vastgelegd.

Lees hier de tekst van de motie. Verder lezen

Raad steunt initiatief ‘Woonhotel voor spoedzoekers’

De Haarlemse gemeenteraad heeft donderdag 11 juni unaniem ingestemd met mijn initiatiefvoorstel ‘Woonhotel voor spoedzoekers’. In mei werd het voorstel al uitgebreid besproken in de raadscommissie Ontwikkeling (zie een eerdere log). Nadat behandeling in de gemeenteraad twee weken geleden was uitgesteld in verband met tijdgebrek werd het initiatiefvoorstel dit keer wel behandeld. En met succes: de gehele Raad steunde het voorstel.

Een kamer in het Rotterdamse woonhotel

In het initiatief stel ik voor dat er in Haarlem en omgeving een woonhotel komt, waar mensen die met spoed op zoek zijn naar een andere woning maar niet in aanmerking komen voor een urgentieverklaring tijdelijk huisvesting kunnen vinden. Het woonhotel is bestemd voor ‘spoedzoekers’, mensen met een kleine beurs die met spoed hun woning moeten verlaten door bijvoorbeeld een scheiding. Het initiatief vraagt het College van B&W de haalbaarheid hiervan in overleg met corporaties en regiogemeenten te onderzoeken. Lees hier meer over het voorstel, of download het hier als PDF-bestand.

Ik ben blij met de brede steun van de Raad voor het voorstel. Er bestaat in onze regio duidelijk behoefte aan een tijdelijke voorziening voor mensen die acuut een andere woning nodig hebben, maar voor wie een sociaal pension eigenlijk niet bedoeld is. Deze mensen vallen in Haarlem tussen wal en schip. Een woonhotel zoals dat in onder meer Utrecht en Rotterdam bestaat kan daar een oplossing voor bieden. De gemeente Haarlem gaat de haalbaarheid hiervan nu samen met de corporaties en andere gemeenten in de regio onderzoeken en zal voor het eind van het jaar met de conclusies naar de gemeenteraad komen.

De toekomst van de Oostradiaal

Woensdag 10 juni was er een interessante brainstormbijeenkomst voor raadsleden en vertegenwoordigers van wijkraden over de toekomst van de Oostradiaal. De Oostradiaal is de oostelijke toegang tot Haarlem langs het spoor naar Amsterdam. De komende tijd zal voor dit gebied een gebiedsvisie worden opgesteld door de gemeente onder leiding van architect Thijs Asselbergs. Deze bijeenkomst, gehouden bovenin de door de huidige stadsbouwmeester Max van Aerschot ontworpen kantoortoren Oostpoort Centre, was bedoeld om alvast te horen wat de wensen en ideeën van raadsleden en buurtbewoners voor het gebied zijn.

De gebiedsvisie is een pilot om op een nieuwe manier naar dit soort gebieden aan de rand van de stad te kijken. De visie wordt opgesteld in samenwerking met onder meer de provincie en het atelier van de Rijksbouwmeester. In het gebied liggen onder meer het station Haarlem-Spaarnwoude, dat nu min of meer in de middle of nowhere ligt, en de Amsterdamsevaart, die door de nieuwe flyover, Oostweg en Schoterbrug veel minder verkeer te verwerken zal krijgen.

Oostpoort Centre, waar de bijeenkomst werd gehouden

Eén van de ideeën is om in de Amsterdamsevaart het water van de voormalige trekvaart weer prominenter te laten terugkeren. Daar bestaat nu de kans voor, omdat veel verkeer dat vroeger via deze route de stad binnen kwam nu zal kiezen voor de nieuwe route door de Waarderpolder. Vorige week stond in het Parool te lezen dat ook de gemeente Amsterdam plannen heeft om de trekvaart weer geschikt te maken voor recreatievaart, zoals kano’s en kleine bootjes. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als je in de toekomst over de oude trekvaart vanuit de binnenstad van Haarlem naar de binnenstad van Amsterdam kan varen.

Het is goed dat op deze vernieuwende manier naar dit gebied wordt gekeken. Er zijn zeker kansen om dit gebied aantrekkelijker te maken, een echte toegangspoort voor de stad. Wel moet voorkomen worden dat er megalomane plannen worden bedacht, die toch niet van de grond komen. Vanavond (11 juni) wordt de startnotie van de gebiedsvisie behandeld in de gemeenteraad. Daar zullen Actiepartij en GroenLinks een voorstel indienen om de grenzen van het gebied aan te passen, waardoor de visie alleen gaat over het bebouwd gebied en niet over de groene rand. De PvdA is daar niet voor. Ook de PvdA wil het groen niet volbouwen, maar het is wel interessant om te kijken hoe dit gebied bijvoorbeeld toegankelijker kan worden gemaakt voor recreatie en hoe de verrommeling van het landschap kan worden tegengegaan.

Lokaal Bestuur: Twitterende raadsleden

In Lokaal Bestuur, het blad voor lokale en provinciale politici van de PvdA, staat dit keer een stuk van de raadsleden Jelmer Staal (Leeuwarden) en Lobke Zandstra (Den Haag) namens het PvdA-netwerk Jonge Politici over manieren om jongeren bij de politiek te betrekken. Eén van de methoden die aan de orde komt is Twitter. Samen met collega-raadslid Ömer Kaya uit Sneek kom ik hierover aan het woord in het artikel.

Je kunt het complete artikel uit Lokaal Bestuur hier lezen.