Meer

Archive | augustus, 2009

Herontwikkeling Petrus LTS van start

Vorige week is de herontwikkeling van de voormalige St. Petrus LTS van start gegaan. In het bouwproject ‘De Haarlemse School’ van ontwikkelaar Hillgate en corporatie Pre Wonen komen 159 woningen en appartementen en ruimte voor bedrijven en kantoren. Bij de verkoop is afgesproken dat 30 procent van de woningen uit sociale huur- en koopwoningen zal bestaan. In het bouwplan worden de kunstwerken van Wiesman en Tollenaar behouden.

Petrus LTS nu

In 2007 heb ik mij ingezet voor behoud van de kunstwerken van Hans Wiesman en Levinus Tollenaar in dit schoolgebouw uit de Wederopbouwperiode. Aanvankelijk was een sloopvergunning afgegeven voor het gehele gebouw en leek daarmee ook de kunst verloren te gaan. Ik heb toen namens de PvdA het College van B&W gevraagd een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar behoudenswaardigheid van de kunst (zie een eerdere blog).

Het Instituut Collectie Nederland (ICN) heeft dit onderzoek uitgevoerd en kwam tot de conclusie dat de kunstwerken zeer behoudenswaardig zijn (zie een eerdere blog). PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg heeft vervolgens gekozen voor een plan van ontwikkelaar Hillgate, waarbij de delen van het gebouw waar de kunstwerken zich bevinden (aula met karakteristiek zaagdak en trappenhuis) behouden zullen worden (zie een eerdere blog). De kunstwerken blijven daarmee in hun oorspronkelijke omgeving behouden.

De Haarlemse School straks

Dit bouwproject is één van de projecten die door de crisis op de woningmarkt vertraging dreigden op te lopen. Gelukkig kan de ontwikkeling van het gebied versneld worden door een subsidie van minister Van der Laan (zie een eerdere blog). Ook worden er meer huurwoningen gebouwd in plaats van koopwoningen, waardoor het project rendabeler wordt.

Waarom ik niet stem over de Binkmannpassage

Donderdag 27 augustus sprak de raadscommissie Ontwikkeling over de toekomst van de Brinkmannpassage, de winkelpassage in hartje Haarlem die vrijwel leeg staat. Ik heb bij dit onderwerp de vergaderzaal verlaten en op de publieke tribune plaatsgenomen. Ook komende week, wanneer er in de gemeenteraad over dit onderwerp wordt gesproken, zal ik niet meedoen en niet stemmen over dit onderwerp. Waarom?

Ik woon in een woning aan de Barteljorisstraat die onderdeel uitmaakt van het Brinkmanncomplex. Keuzes over de toekomst van de Brinkmannpassage kunnen daarom rechtstreekse invloed hebben op mijn woning. Wanneer bijvoorbeeld in het uiterste geval zou worden gekozen voor (gedeeltelijke) sloop van de passage, zou dat ook gevolgen kunnen hebben voor mijn woning. Ik ben dus rechtstreeks belanghebbend. En dan is het beter, om belangenverstrengeling te voorkomen, niet deel te nemen aan discussies en stemmingen over dit onderwerp in de gemeenteraad.

Dat is dus de reden dat ik alle discussies over de Brinkmannpassage volg vanaf de publieke tribune, in plaats van eraan deel te nemen in de gemeenteraad. Ook op deze website schrijf ik er verder niet over. Woordvoerder over dit onderwerp namens de PvdA is mijn fractiegenoot Martien Brander. Bij hem kun je terecht voor meer informatie.

Klushuizen in Haarlem stap dichterbij

Corporatie Pre Wonen gaat de komende jaren experimenteren met zogenaamde klushuizen. Dat staat te lezen in het Beleidsplan 2009-2012, dat deze week werd gepresenteerd. Klushuizen zijn woningen die met korting worden verkocht of verhuurd, met de verplichting ze op te knappen. Het idee komt uit Rotterdam, waar veel positieve ervaringen met klushuizen zijn opgedaan. In 2007 pleitte ik al voor een experiment met klushuizen in Haarlem.

In Rotterdam gaat het om woningen in achterstandswijken die door de gemeente voor een relatief laag bedrag worden verkocht, onder voorwaarde dat de bewoners zelf een forse investering plegen in renovatie. Dit blijkt zeer succesvol. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zijn klushuizen één van de weinige effectieve instrumenten om de eenzijdige sociaal-economische bevolkingssamenstelling van probleemwijken te doorbreken. Ze trekken creatieve en hoger opgeleide jongeren aan en geven daarmee en impuls aan de wijk. Maar daarnaast hebben projecten met klushuizen nog een aantal voordelen: verloedering wordt aangepakt, karakteristieke panden in de stad kunnen behouden blijven en het maakt het voor starters op de woningmarkt mogelijk een eigen huis te kopen of te huren.

Klushuizen in Rotterdam-Zuid

In 2007 zette ik de klushuizen namens de PvdA op de politieke agenda in Haarlem. Ik stelde toen schriftelijke vragen aan het College van B&W. Ook ging ik samen met fractiegenoten Stan Kaatee en Joyce Langenacker op bezoek bij klushuizen in Rotterdam (zie een eerdere blog). Helaas reageerde het College van B&W terughoudend op het idee (zie een eerdere blog). Maar corporatie Pre Wonen laat nu weten ermee aan de slag te gaan. Pre Wonen schrijft in haar beleidsplan voor de komende jaren:

“Omdat we klanten meer keuzemogelijkheden willen bieden, gaan we experimenteren met de verhuur van zogenaamde kluswoningen. Tegenover een relatief lage huur staat de verplichting van de huurder om de kwaliteit van de woning flink te verhogen”.

Ik ben erg blij met het voornemen van Pre Wonen. Onduidelijk is echter nog of dit experiment zal plaatsvinden in Haarlem of in één van de andere gemeenten waar de corporatie actief is. Ik roep Pre Wonen op om voor Haarlem te kiezen. In Haarlem zijn er verschillende panden die door gebrek aan onderhoud of langdurige leegstand verloederen. Wanneer Pre Wonen dit soort panden opkoopt en als klushuis verkoopt of verhuurt, kunnen deze panden worden behouden en betekent dat een grote verbetering voor de omliggende buurt.

De politieke agenda van de Lowlandsgeneratie

Invoering van een districtenstelsel en een gekozen premier, alle bouwprojecten klimaatneutraal, een striktere scheiding tussen kerk en staat en mensenrechten prioriteit geven boven de economie. Het zijn enkele punten uit de ‘Llowgenda, de politieke agenda van de Lowlandsgeneratie’, die nrc.next maandag 24 augustus publiceerde. De agenda is tot stand gekomen via debatten tijdens popfestival Lowlands. Het is de bedoeling de agenda als burgerinitiatief aan te bieden aan de Tweede Kamer.

Llowgenda

Veel van de voorstellen uit deze agenda zijn herkenbaar als onderwerpen waar de generatie waar ik ook zelf toe behoor zich druk over maakt. Ook ik ben voorstander van een ander kiesstelsel waar personen belangrijker worden, meer gebruik van nieuwe media om transparatie en toegankelijkheid van de overheid en de politiek te vergroten, een ambitieuzer beleid om de klimaatverandering tegen te gaan, een idealistisch buitenlands beleid en een heldere scheiding tussen kerk en staat. Dat zijn wensen waarmee onze generatie zich deels onderscheidt van eerdere generaties. Er wordt wel eens gezegd dat onze generatie geen idealen meer heeft, maar niets is minder waar. Dat blijkt wel uit deze agenda.

Wat ik echter jammer vind is dat de onderwerpkeuze van de agenda wel een beetje ‘ver van mijn bed’ blijft. Er wordt terecht aandacht besteedt aan buitenlands beleid en democratie, maar waarom gaat het niet ook over de problemen waar deze generatie dagelijks mee te maken heeft? Over de woningmarkt, waar jonge starters nauwelijks een woning kunnen vinden. Over de arbeidsmarkt, waar jongeren nauwelijks kansen krijgen op een vaste baan. Dat zijn de onderwerpen waar de belangen van de ‘Lowlandsgeneratie’ en eerdere generaties echt botsen, dat zijn de onderwerpen waar we de strijd ook over zouden moeten aangaan.

Haarlem en Gent

Terwijl Antwerpen en Zeeland elkaar zo ongeveer de oorlog verklaren over de Westerschelde, maakten Haarlem en Gent dit weekend bekend nauwer te gaan samenwerken op het gebied van cultuur, monumenten en evenementen. Culturele instellingen uit beide steden gaan samenwerken en beide gemeenten gaan ervaringen uitwisselen.

Gent en Haarlem hebben veel gemeen. Niet alleen hebben beide steden een beroemde Bavokerk, ook kent Haarlem sinds de 16e eeuw veel Vlaamse inwoners uit onder meer Gent, waaronder de eerste Haarlemse stadsbouwmeester Lieven de Key, die het aanzien van de historische binnenstad grotendeels heeft bepaald. Hij werd geboren in Gent. Maar ook tegenwoordig zijn er nog grote overeenkomsten: de historische binnensteden, het vele water, bovengemiddeld veel musea en culturele podia en veel grote evenementen. En beide steden worden bestuurd door sociaal-democraten en liberalen.

Gent

In 2005 ging ik als voorzitter van de Jonge Socialisten met een aantal Haarlemse PvdA-ers een weekend naar Gent om te kijken hoe zij hun stad aantrekkelijk houden voor jongeren. We werden toen ontvangen door de toenmalige burgemeester en lokale politici van onze zusterpartij SP.A en de jongerenorganisatie van de SP.A, Animo. We bezochten onder meer het informatiebureau voor jonge reizigers Use-it en een project om startende ondernemers te ondersteunen. Gent is een prachtige stad, en wij hebben veel inspirerende ideeën meegenomen naar Haarlem. Uit dit bezoek is onder meer het initiatiefvoorstel jongerentoerisme voortgekomen, dat ik in 2007 samen met fractiegenoten Helga Koper en Moussa Aynan in de gemeenteraad indiende.

De afgelopen jaren waren er al enkele verkennende bezoeken tussen Haarlem en Gent. PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg reisde vorig jaar naar de Vlaamse stad voor gesprekken met de Gentse schepene Feestelijkheden (die bestaat daar…) en mijn fractiegenoot Moussa Aynan was deze zomer namens de gemeente Haarlem aanwezig bij de Gentse Feesten. Nu zal de samenwerking vaste vorm krijgen.

Fractieweekend

Elk jaar houden wij met de Haarlemse PvdA-fractie een fractieweekend. Tijdens het fractieweekend bekijken we ons eigen functioneren, doen we aan teambuilding en maken we plannen voor het komende jaar. Vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus vond het laatste fractieweekend van deze raadsperiode plaats aan het strand van Wijk aan Zee.

Natuurlijk stond het fractieweekend dit keer vooral in het teken van de verkiezingen van 3 maart 2010: de campagne, het verkiezingsprogramma en welke dingen wij tot de verkiezingen nog in de gemeenteraad willen realiseren. Over dat soort strategische plannen moet je van tevoren niet teveel schrijven op een website als deze, jullie merken er als het goed is vanzelf iets van.

Duidelijk is in ieder geval dat het een spannend jaar gaat worden. Wij zullen als PvdA-fractie er alles aan doen zoveel mogelijk Haarlemmers ervan te overtuigen bij de verkiezingen opnieuw hun vertrouwen aan ons te geven. Ik zit na het fractieweekend in ieder geval weer vol nieuwe energie en goede ideeën voor het nieuwe politieke seizoen en de campagne.

VEH: Gemeenten doen te weinig aan tijdelijke verhuur

Gemeenten doen te weinig om tijdelijke verhuur van huizen makkelijker te maken. Dat stelt de Vereniging Eigen Huis in een persbericht naar aanleiding van onderzoek in een aantal gemeenten. Gemeenten moeten tijdelijke verhuur veel actiever stimuleren, stelt de VEH. Ik ben het daar erg mee eens. Helaas werd een motie van PvdA en SP die precies hierom vroeg in juni niet aangenomen door de Haarlemse gemeenteraad.

Volgens de VEH biedt tijdelijke verhuur van woningen een mogelijkheid om de door de economische crisis vastgelopen woningmarkt weer op gang te helpen. De tijdelijke verhuur van te koop staande woningen biedt een oplossing voor mensen die met dubbele woonlasten zitten. Daarnaast voegt het voor de toekomst flexibiliteit toe waardoor mensen gemakkelijker kunnen besluiten tot de aankoop van een woning. Tijdelijke verhuur kan als achtervang dienen als de verkoop van een woning niet zo verloopt als verwacht.

Huis te koop

Ik ben het zeer met de Vereniging Eigen Huis eens dat gemeenten meer moeten doen om tijdelijke verhuur te stimuleren. In juni van dit jaar stelde ik daarom al samen met fractiegenoot Martien Brander een motie op, die samen met de SP werd ingediend bij de Kadernota. De motie stelde voor dat de gemeente tijdelijke verhuur stimuleert door soepeler om te gaan met belemmerende regels en het kwijtschelden van kosten die verbonden zijn aan vergunningen. Omdat met name jongeren interesse hebben in zo’n tijdelijke huurwoning stelden wij daarnaast voor dat het Kamerburo van Woonservice een rol krijgt om mensen die hun woning tijdelijk willen verhuren in contact te brengen met jongeren die op zoek zijn naar een woning. Helaas steunde een meerderheid van de gemeenteraad deze motie toen niet.

Overigens ben ik het niet met alles wat de Vereniging Eigen Huis voorstelt eens. Zo wil de vereniging dat de huurprijs wordt vrijgelaten, en niet langer wordt gebaseerd op het puntensysteem. Dat lijkt me absoluut geen goed idee, want op woekerhuren zit niemand te wachten. Tijdelijke verhuur is een prima manier om mensen die hun huis niet verkocht krijgen te helpen, maar dat mag natuurlijk niet ten koste gaan van de rechten van huurders.

Kamernood studenten voorbij?

Deze week besteed ik verschillende blogs aan onderwerpen die tijdens mijn vakantie in het lokale nieuws waren en waar ik als raadslid mee te maken heb. Zaterdag 18 juli 2009 kopte het Haarlems Dagblad: “Studenten razendsnel in kamer”. Volgens het Haarlems Dagblad is de kamernood van studenten in Haarlem grotendeels voorbij. Maar is dat wel echt zo?

De wachttijd voor een studentenkamer bij het Kamerburo van Woonservice is volgens het Haarlems Dagblad nog slechts een paar maanden. Prachtig nieuws, en onder meer het gevolg van het feit dat dit College van B&W mede op aandringen van de PvdA echt werk heeft gemaakt van het realiseren van meer studentenkamers. Zo opende deze raadsperiode nieuwe studentenflats in de voormalige HTS bij de hogeschool en aan de Spoorwegstraat, bij elkaar zo’n 300 extra kamers. Ook werden er, mede naar aanleiding van een door mij ingediende motie, campuscontracten ingevoerd, om zo de doorstroming uit studentenkamers na het afstuderen te bevorderen (zie een eerdere blog).

Studentenkamer

Er is dus echt veel verbeterd, en daar ben ik erg blij mee. Toch blijft er nog wel wat te doen. Het grootste probleem blijft dat de huurprijzen van studentenkamers in Haarlem erg hoog zijn. Al jaren behoort de gemiddelde huur van een kamer in Haarlem tot de duurste van heel Nederland. Daardoor blijven veel Haarlemse studenten thuis wonen. En ook dit jaar zijn de huren weer verder gestegen. Ook blijft het aantal studenten dat in Haarlem wil wonen stijgen. Het blijft dus belangrijk om voldoende studentenkamers te blijven bouwen, zodat de huren kunnen dalen en de groei van het aantal studenten kan worden opgevangen.

Eind 2007 heb ik het PvdA-manifest ‘Studenten Onder Dak’ geschreven, waarin ik namens de PvdA vijf voorstellen deed om het aantal betaalbare studentenkamers in Haarlem te vergroten. Een aantal voorstellen zijn inmiddels uitgevoerd. De belangrijkste waar ik mij voor blijf inzetten is het realiseren van een campus door overbouwing van de Westelijke Randweg tussen hogeschool INHOLLAND en het Nova College. In maart van dit jaar vroeg ik daar samen met PvdA-statenlid Alwin Oortgiesen nog aandacht voor (zie o.a. hier en hier), en dat zal ik ook de komende tijd zeker blijven doen.

Veel steun Haarlemmers voor uitbreiding monumenten

Deze week besteed ik verschillende blogs aan onderwerpen die tijdens mijn vakantie in het lokale nieuws waren en waar ik als raadslid mee te maken heb. In juli werden de uitkomsten van het Omnibusonderzoek 2008 bekend, de jaarlijkse enquête van de gemeente onder zo’n tweeduizend Haarlemmers. Eén van de onderwerpen die dit jaar aan de orde kwamen is het monumentenbeleid. De komende jaren wordt het aantal gemeentelijke monumenten fors uitgebreid, en dat blijkt te kunnen rekenen op brede steun van de Haarlemmers.

Het nieuwe gemeentelijke monumentenschildjeDe uitbreiding van het aantal gemeentelijke monumenten is een initiatief van de gemeenteraad, naar aanleiding van een burgerinitiatief van Marianne Rietvink (zie een eerdere blog). De komende drie jaar worden maar liefst 700 complexen (2150 adressen) aangewezen als gemeentelijk monument. In 2009 wordt ervaring opgedaan met een eerste selectie van 80 monumenten, in 2010 en 2011 volgt de rest. De PvdA is groot voorstander van deze uitbreiding van het aantal gemeentelijke monumenten en ik ben één van de trekkers in de gemeenteraad geweest om dit voor elkaar te krijgen. Een paar jaar geleden stonden monumenten nog erg laag op de politieke agenda. Daar hebben we het afgelopen jaar echt een omslag in kunnen aanbrengen. Veel meer waardevolle panden in Haarlem krijgen nu de bescherming die ze verdienen.

Dit blijkt te kunnen rekenen op veel steun van de Haarlemmers. Zij vinden het monumentale karakter van de stad erg belangrijk. Gevraagd naar welke aspecten men prettig vindt aan het wonen in Haarlem zet de helft dit aspect in de top-3. Alleen de ligging bij duinen en zee scoort nog hoger. Ook het nieuwe monumentenbeleid krijgt veel steun. Maar liefst tachtig procent van de ondervraagde Haarlemmers in het Omnibusonderzoek noemt de uitbreiding van het aantal gemeentelijke monumenten belangrijk of zeer belangrijk. Een mooie steun in de rug!

Bouw 400 woningen versneld

De bouw van 400 nieuwe woningen in Haarlem kan worden versneld dankzij subsidie uit de stimuleringsregeling woningbouw van minister Eberhard Van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie). Haarlem krijgt bijna 2 miljoen euro voor zeven verschillende projecten, die door de economische crisis stil dreigden te vallen. Door de subsidie kunnen de projecten nog dit jaar van start. Zo wordt de bouwproductie en de werkgelegenheid gestimuleerd.

Eberhard van der Laan

De stimuleringsbijdrage is toegekend voor de woningbouwprojecten Ripperda, De Pionier (Spaarneoevers), Raaks, Deliterrein, Slauerhoff, de Haarlemse School en de vervangende nieuwbouw A.L. Dyserinckstraat. In totaal gaat het om 400 nieuwbouwwoningen.

Het is erg goed nieuws dat deze woningbouwprojecten dankzij de subsidie alsnog snel kunnen worden uitgevoerd. De woningbouwproductie staat door de economische crisis erg onder druk, terwijl duidelijk is dat de druk op de woningmarkt in Haarlem ook na de crisis groot zal blijven. Bovendien levert de bouw van woningen veel banen op. Het is daarom belangrijk dat er woningen gebouwd blijven worden, en met deze subsidie kan er nog dit jaar worden gestart met de bouw van deze 400 woningen.

Stadscamping jaar vertraagd

Deze week besteed ik verschillende blogs aan onderwerpen die tijdens mijn vakantie in het lokale nieuws waren en waar ik als raadslid mee te maken heb. Dinsdag 21 juli werd bekend dat de opening van de stadscamping aan de Veerplas een jaar is uitgesteld. De camping had eigenlijk deze zomer open moeten gaan.

camping

Bij de Veerplas komt een stadscamping voor kort verblijf, bedoeld voor rugzaktoeristen. Er is plaats van zestig tenten en acht campers. De vertraging wordt veroorzaakt door een vertraging van het bestemmingsplan. Het is jammer dat het de gemeente niet lukt dit bestemmingsplan te versnellen, zeker omdat ook de gemeente groot voorstander is van een stadscamping.

Een “domper voor backpackers” kopte het Haarlems Dagblad. En dat is het zeker. De stadscamping was één van de drie voorstellen die ik samen met fractiegenoten Helga Koper en Moussa Aynan deed in ons Initiatiefvoorstel Jongerentoerisme, dat in september 2007 door de gemeenteraad werd aangenomen. Een camping op deze plek is een prima goedkope overnachtingsplek voor jonge reizigers, vlakbij station Haarlem-Spaarnwoude en met de trein op tien minuten van Amsterdam en nog geen vijf minuten van de binnenstad van Haarlem. Hopelijk wordt deze stadscamping nu volgend jaar werkelijkheid.

Cinema Palace verdwijnt, monumentaal pand behouden

Deze week besteed ik verschillende blogs aan onderwerpen die tijdens mijn vakantie in het lokale nieuws waren en waar ik als raadslid mee te maken heb. Zo’n onderwerp waar de lokale kranten vol van stonden is de sluiting van bioscoop Cinema Palace aan de Grote Houtstraat. Wanneer de nieuwe grote bioscoop in het Raaksgebied open gaat, zal de laatst overgebleven oude kleine bioscoop in Haarlem verdwijnen. In het pand komt een winkel.

De eenzalige bioscoop Cinema Palace is een echt Haarlems monument. Niet alleen liggen er vele herinneringen van generaties Haarlemmers die hier sinds 1915 naar de film gingen, ook het pand heeft belangrijke monumentale waarde. Het staat zelfs op de nominatie om gemeentelijk monument te worden.

Cinema Palace

Wethouder Jan Nieuwenburg (PvdA) heeft aangekondigd Cinema Palace versneld aan te zullen wijzen als gemeentelijk monument, om zo het behoud van het waardevolle gebouw te kunnen garanderen. De komende jaren zal de gemeentelijke monumentenlijst, naar aanleiding van een burgerinitiatief, fors worden uitgebreid (zie een eerdere blog). Maar liefst 700 complexen (2150 adressen) worden gemeentelijk monument. Cinema Palace staat ook op de lijst, en die aanwijzing zal nu worden versneld. Daarmee wordt de bioscoopfunctie helaas niet behouden, maar het uit het begin van de vorige eeuw daterende pand kan daarmee wel worden beschermd. Overigens hebben ook de nieuwe eigenaren van het pand inmiddels laten weten het met zorg te willen verbouwen, waarbij ook de orginele gevel-ornamentiek terugkeert.

In februari 2008 pleitte ik namens de PvdA al voor actief gebruik van een spoedprocedure wanneer kandidaat-monumenten acuut worden bedreigd (zie een eerdere blog). Met zo’n spoedprocedure kunnen acuut bedreigde panden indien nodig zelfs binnen 24 uur door de gemeente worden aangewezen als gemeentelijk monument, waardoor de beschermingsregels uit de Monumentenverordening gelden. Ik ben dan ook blij dat de wethouder hier nu gebruik van maakt. Eerder gebruikte hij ook al een spoedprocedure om een met sloop bedreigde kerk in de Van Oldenbarneveldtlaan te redden.

Terug

Zaterdag 8 augustus ben ik thuis gekomen na een maand vakantie in Midden-Amerika. Na een vlucht van ruim tien uur vanuit Panama City zat de prachtige reis door Costa Rica, Nicaragua en Panama er helemaal op en landde ik op Schiphol. Met veel mooie reisherinneringen, veel te veel foto’s en een flinke jetlag.

Inmiddels ben ik ook weer een beetje begonnen met mijn werk als gemeenteraadslid. Hoewel deze week eigenlijk nog vakantie is, heb ik al een paar afspraken en vergaderingen in mijn agenda staan. En op dit moment werk ik mij door de stapel kranten van de afgelopen maand heen, om te zien of ik belangrijke gebeurtenissen in Haarlem heb gemist.

De komende dagen zal ik op deze site een aantal blogs wijden aan verschillende Haarlemse nieuwsgebeurtenissen van de afgelopen maand waar ik als raadslid mee te maken heb. Vanaf maandag 17 augustus ga ik ook echt weer aan de slag als raadslid. Vanaf die week beginnen de fractievergaderingen, commissievergaderingen en raadsvergaderingen weer.

Tips hotels en restaurants reis

Omdat ik bij vorige reisverslagen op deze site heb gemerkt dat veel mensen via een zoekmachine op mijn site terecht komen wanneer ze op zoek zijn naar informatie en tips over een bepaalde reisbestemming heb ik (net als vorig jaar) een overzicht gemaakt van hotels waar ik tijdens mijn reis heb verbleven en van enkele goede en leuke restaurants in Costa Rica, Nicaragua en Panama. Je kunt dit hier lezen. Verder lezen

Panama Viejo: eerste koloniale stad aan Grote Oceaan

PanamaMijn laatste dag in Panama heb ik doorgebracht in Panama Viejo, de ruïnes van de eerste Europese koloniale nederzetting aan de Grote Oceaan op het Amerikaanse continent. Panama Viejo ligt aan zee aan de oostkant van het huidige Panama City en staat op de Werelderfgoedlijst van Unesco.

Nadat Columbus Amerika in 1492 ontdekte, vonden de eerste expedities plaats aan de Atlantische kant van het Amerikaanse continent. Zo bezocht Columbus zelf onder andere Bocas del Toro (zie een eerdere blog). Pas twintig jaar later, in 1513, zag de Spanjaard Vasco Nunez de Balboa in het huidige Panama als eerste Europeaan de Grote Oceaan aan de andere kant van het continent. In 1519 werd de eerste koloniale nederzetting aan deze kant van het continent gesticht, nu bekend als Panama Viejo.

De nederzetting ontwikkelde zich snel tot een belangrijke stad. Verschillende expedities richting het Incarijk in het huidige Peru vertrokken vanuit hier en de stad werd werd een belangrijke doorvoerhaven voor goud en zilver naar Spanje. Toch was de stad geen lang leven beschoren: verschillende keren werd de stad aangevallen door Engelse en Nederlandse piraten en in 1671 brandde de Engelse piraat Henry Morgan de stad geheel plat. De overlevenden besloten een nieuwe stad te stichten enkele kilometers naar het westen, het huidige Casco Viejo, dat ik aan het begin van mijn reis bezocht (zie een eerdere blog). Dit groeide uit tot Panama City.

De ruïnes van Panama Viejo raakten steeds verder in verval en werden overgroeid door bomen en planten. Pas eind vorige eeuw, toen de buitenwijken van Panama City de locatie van Panama Viejo bereikten, werd begonnen met opgravingen en restauratie. Hoewel het er nog altijd zeer vervallen bij ligt en wordt omgeven door niet al te veilige sloppenwijken, is het erg bijzonder door de overblijfselen van deze oude koloniale stad te lopen. De toren van de oude kathedraal staat nog altijd overeind en er zijn verschillende ruïnes van kerken, kloosters en belangrijke overheidsgebouwen te zien. En er is een mooi museum, waar opgegraven gebruiksvoorwerpen tentoon worden gesteld.

Hiermee zit mijn reis door Panama, Costa Rica en Nicaragua er op. Vanavond vlieg ik terug naar Nederland, waar ik zaterdagmiddag aankom. Het einde van een mooie reis.