Meer

Archive | november, 2009

Huiskamerbijeenkomst in de Spaarnwouderbuurt

De PvdA komt naar je toe deze winter. In een groot aantal wijken in Haarlem zal de PvdA de komende maanden huiskamerbijeenkomsten organiseren: kleinschalige bijeenkomsten bij iemand thuis of in een café of buurthuis, waar  buurtbewoners kunnen vertellen wat er speelt in hun buurt en wat hun wensen en ideeën zijn. Zondag 29 november organiseerde ik samen met Moussa Aynan de eerste huiskamerbijeenkomst in de Spaarnwouderbuurt en Burgwal in restaurant In den Swarten Hondt.

De bijeenkomst in de Spaarnwouderbuurt

Onderwerpen die aan de orde kwamen zijn onder meer de verplaatsing van rondvaartboten naar de Vissersbocht, overlast van jongeren in de buurt, de herinrichting van de Spaarnwouderstraat, verkeersveiligheid en parkeren in de wijk. Met de gemaakte opmerkingen gaan wij de komende tijd in de gemeenteraad aan de slag.

Wil jij zelf de PvdA Haarlem uitnodigen voor een huiskamerbijeenkomst bij jou in de buurt? Stuur dan een mailtje naar jeroen@jeroenfritz.nl. De bedoeling is dat jij zorgt voor een huiskamer (of andere ruimte) en een aantal buurtbewoners. Het hoeft geen grote groep te zijn, vijf tot tien mensen kan al een leuk gesprek opleveren. Eventueel kunnen wij ook zorgen voor een flyer om te verspreiden in de buurt. Wij komen dan met twee (kandidaat)raadsleden langs om gedurende ongeveer een uur te praten over wensen en ideeën uit de buurt.

Raadscongres Stadse Ruimte

Donderdag 26 november organiseerde de Haarlemse gemeenteraad het Raadscongres Stadse Ruimte over de vraag hoe we in Haarlem moeten omgaan met de beperkte ruimte. Moeten we verder verdichten, moet het groen om de stad worden volgebouwd of moet de stad op slot voor nieuwe woningzoekenden? Verschillende deskundigen en actieve Haarlemmers lieten hier onder leiding van Frenk van der Linden hun licht over schijnen. Aanleiding van het congres was de discussie over verdichting die in juni in de gemeenteraad werd opgestart door GroenLinks-fractievoorzitter Lukas Mulder (zie o.a. hier, hier en hier).

Frenk van der Linden interviewt burgemeester Bernt Schneiders en initiatiefnemer Lukas Mulder

Architect Rudy Uytenhaak begon de avond met een presentatie over hoe groot de vraag naar woningen in de toekomst in deze regio blijft. Er zullen in de Randstad tenminste enkele honderdduizenden woningen bij moeten worden gebouwd om de bevolkingsgroei en gezinsverdunning op te vangen. Ook Haarlem ontsnapt daar volgens Uytenhaak niet aan. Uytenhaak hield een pleidooi om daarom binnen de bestaande steden veel meer te verdichten. Volgens hem moet dat wel op een veel creatievere en gevarieerdere manier gebeuren dan op dit moment. Veel meer over de visie van Uytenhaak kun je hier lezen.

Hilde Prins van de Haarlemse Bomenwachters betoogde dat Haarlem al vol genoeg is. Te vaak sneuvelen er volgens haar bomen en groen voor woningbouw. Daar moet verandering in komen door te stoppen met verdere verdichting. Het bestaande groen moet bovendien bij bouwplannen veel meer als uitgangspunt worden genomen voor nieuwe ontwikkelingen.

Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol en rijksadviseur Wim Eggenkamp

Verschillende sprekers hielden een pleidooi om veel meer over de stadsgrenzen heen te kijken dan nu gebeurt. Zo ligt Haarlem volgens Maarten Kloos van architectuurcentrum Arcam juist in een zeer groene omgeving. Alleen omdat de gemeentegrens op een bepaalde manier loopt lijkt de stad versteend te zijn. De echte stad Haarlem loopt volgens Kloos echter buiten die toevallige stadsgrenzen door: Bloemendaal, Heemstede en delen van de Haarlemmermeer en Haarlemmerliede horen eigenlijk bij de stad. En dat zijn juist hele groene gebieden.

Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol vindt dat Haarlem veel meer kan en moet verdichten. Zij pleit er daarbij wel voor om het autoverkeer zoveel mogelijk uit de stad te weren. Dat levert veel ruimte op, waardoor er zowel meer woningen gebouwd kunnen worden als meer groen kan worden toegevoegd. Van der Pol kreeg hierbij steun van de Haarlemse stadsbouwmeester Max van Aerschot, die ook vind dat rijdende en geparkeerde auto’s veel minder ruimte in het straatbeeld moeten innemen dan nu het geval is.

Voorafgaand aan het congres: de raadsleden zaten bij elkaar in de zaal

Ik heb tijdens het congres een oproep gedaan om meer rekening te houden met de toekomst van onze kinderen. Die zullen ook ergens willen wonen. Dan zijn er eigenlijk maar twee keuzes: of we verdichten verder binnen de stad, of grote groene gebieden als het Groene Hart en de buffer tussen Haarlem en Amsterdam zullen worden volgebouwd. De PvdA kiest dan voor verdichting binnen de steden, zodat het landschap daartussen open en groen kan blijven.

Foto’s gemaakt door: Martien Brander

Vier miljoen voor sociale wijkverbetering Haarlem-Oost

Rijksoverheid, corporaties en gemeente gaan de komende jaren vier miljoen euro investeren in sociale wijkverbetering in Haarlem-Oost. De gemeente Haarlem heeft een grote subsidie van het Rijk gekregen voor projecten op het gebied van werkgelegenheid, sociale cohesie en kansen voor de jeugd in de zogenaamde Zomerzone, met name de Slachthuisbuurt en Parkwijk.

Minister Van der Laan heeft het Preventiebudget 40+ ingesteld voor wijken die niet behoren tot de 40 prachtwijken, maar wel grote sociale problemen kennen. Haarlem heeft voor Haarlem-Oost de maximale subsidie van 2 miljoen euro uit dit budget gekregen. Voorwaarde voor de subsidie is dat lokale partijen eenzelfde bedrag bijleggen. In Haarlem dragen de corporaties en de gemeente elk 1 miljoen euro bij, waardoor het totale bedrag op 4 miljoen euro komt. De gemeente financiert dit uit het geld voor stedelijke vernieuwing. In de raadscommissie Ontwikkeling spraken wij donderdag 26 november over de besteding van dit geld.

zomerzone

De subsidie is bedoeld voor sociale verbetering van de wijk. Samen met wijkbewoners zijn plannen gemaakt om het geld te besteden. Er komen onder meer projecten op het gebied van werkgelegenheid, sociale cohesie, kansen voor de jeugd, sport en cultuur.

Haarlem-Oost is een stadsdeel waar veel gebeurt. Er wordt flink geïnvesteerd in renovatie en nieuwbouw van woningen en in de openbare ruimte. Maar de gemeente moet niet alleen in stenen investeren, maar ook in de mensen. Naast een prettig huis en een goed onderhouden straat is het ook belangrijk dat buurtbewoners een baan hebben, dat jongeren kansen krijgen op goed onderwijs en dat buren elkaar ontmoeten. Met deze subsidie wordt dat mogelijk gemaakt.

Bouwen en groen: wat vind jij?

Donderdag 26 november organiseert de gemeenteraad het Raadscongres Stadse Ruimte over de vraag hoe we in Haarlem moeten omgaan met de beperkte ruimte. Het standpunt van de PvdA is duidelijk: verdere verdichting is noodzakelijk om woningzoekenden een thuis te kunnen bieden en het groene landschap tussen de steden open te houden. Maar wat vind jij? Geef je mening in deze poll:

Stem hier!

Je kunt hier stemmen.

Verdichting: GroenLinks Amsterdam snapt het wél

Donderdag 26 november organiseert de Haarlemse gemeenteraad het Raadscongres Stadse Ruimte over de vraag hoe we in Haarlem moeten omgaan met de beperkte ruimte. Moet er verder verdicht worden binnen de stad of moet er gebouwd worden in het groen rond de stad? Of moet Haarlem op slot voor nieuwe woningzoekenden? Liesbeth van der Pol (rijksbouwmeester), Rudy Uytenhaak (auteur van Steden vol ruimte-kwaliteiten van dichtheid), Diederik van den Bos (burgerinitiatief Groen), Maarten Kloos (directeur Arcam) en Max van Aerschot (stadsbouwmeester) laten hier hun licht over schijnen.

Het congres is een uitvloeisel van de discussie over verdichting die in juni in de gemeenteraad werd opgestart door GroenLinks-fractievoorzitter Lukas Mulder (zie een eerdere blog). Hij betoogde dat Haarlem is volgebouwd. De grens aan de verdichting is bereikt en Haarlem biedt geen plaats meer voor mensen die hier graag willen wonen. Zij moeten maar elders op zoek naar een woning. Ik vind dit een elitaire stelling, en heb dit ook in de media aan de orde gesteld (zie o.a. hier en hier). Haarlem moet ruimte blijven bieden voor mensen die op zoek zijn naar een woning. Er kunnen bovendien binnen de stad nog duizenden woningen worden gebouwd door slimmer om te gaan met de ruimte. Daar hoeft geen groen voor te worden opgeofferd.

Amsterdamse GroenLinks-wethouder Maarten van Poelgeest

Wat dat betreft vind ik dat GroenLinks Amsterdam een veel beter verhaal heeft. De Amsterdamse GroenLinks-wethouder Maarten van Poelgeest houdt geregeld een warm pleidooi voor verdere verdichting binnen de steden in de Randstad. Zo schreef hij onlangs nog een artikel in ‘City Journal’ samen met collega-wethouders uit de vier grote steden. Daarin schreef Van Poelgeest onder meer:

“Binnenstedelijk bouwen is een forse opgave, maar noodzakelijk als de kwaliteit van onze leefomgeving ook in de toekomst gegarandeerd hoog moet blijven. Binnenstedelijk bouwen levert meer voor- dan nadelen op. Het levert draagvlak voor voorzieningen, ontziet het landelijk gebied, zorgt voor minder verkeer van forensen, verbetert de kostendekkingsgraad van het openbaar vervoer en vermindert de CO2 uitstoot. Verdichten is een instrument om de kwaliteit van wonen, werken en recreëren in de steden te verbeteren”.

Ik ben het erg eens met de analyse van deze Amsterdamse GroenLinks-politicus. Wanneer je het groen tussen de steden wilt behouden en echt werk wil maken van een duurzame toekomst, dan kan je niet anders dan binnen de steden verder verdichten. Het is jammer dat GroenLinks Haarlem geen voorbeeld neemt aan hun Amsterdamse collega, en de stad vol verklaart. Daarmee doen ze op korte termijn niet alleen duizenden woningzoekenden onrecht (GroenLinks was toch ooit ook een sociale partij?), maar op de lange termijn zal het ook betekenen dat het landschap in de Randstad verder wordt volgebouwd en de milieuvervuiling toeneemt. Dat wil GroenLinks Haarlem toch niet op haar geweten hebben?

Plek 5 op kandidatenlijst PvdA!

Op de concept-kandidatenlijst van de PvdA Haarlem sta ik op de vijfde plek. Dat heb ik vanochtend te horen gekregen van de kandidaatstellingscommissie. Deze plek op de lijst biedt, ook in pessimistische scenario’s, goed uitzicht op een nieuwe termijn in de gemeenteraad. Ik ben hier dan ook erg blij mee.

De top-5 van de kandidatenlijst bestaat verder uit lijsttrekker Joyce Langenacker, wethouder Jan Nieuwenburg, raadslid Jan de Ridder en nieuwkomer Arti Ramsodit. De complete kandidatenlijst verschijnt binnenkort op www.haarlem.pvda.nl.

pvda posters

Vier jaar geleden stond ik op de tiende plek op de kandidatenlijst. De vijfde plek is een mooie vooruitgang dus. Ik voel me vereerd door het vertrouwen dat de kandidaatstellingscommissie opnieuw in mij stelt. Ik heb heel veel zin om campagne te gaan voeren voor een mooie uitslag op 3 maart.

Waar er mensen blij zijn, zullen er ongetwijfeld ook mensen teleurgesteld zijn over hun plek op de lijst. Collega’s in de fractie met wie ik de afgelopen jaren nauw heb samengewerkt en nieuwe kandidaten die geen verkiesbare plek hebben gekregen. Er waren veel meer goede kandidaten dan plekken in de top van de lijst. Dat geeft nog een extra stimulans om keihard aan de slag te gaan om zoveel mogelijk zetels te behalen, zodat zoveel mogelijk partijgenoten hun dromen en idealen in de gemeenteraad kunnen waarmaken.

De kandidatenlijst kan overigens nog worden gewijzigd, want dinsdag 8 december stelt de ledenvergadering van de PvdA de kandidatenlijst vast. Zij kunnen nog wijzigingen aanbrengen.

Werkbezoek kaatsbaan Huis ter Kleef

Begin oktober schreef ik op deze website al over de kaatsbaan bij Huis ter Kleef. Ik vroeg toen om duidelijkheid of de plannen om de zestiende-eeuwse kaatsbaan in oude luister te herstellen kunnen doorgaan (zie een eerdere blog).  Donderdag 19 november was de raadscommissie Ontwikkeling uitgenodigd door de Stichting Huis ter Kleef en de Real Tennis Club voor een bezoek aan de kaatsbaan met een presentatie over de plannen. Samen met Anita de Jong (GroenLinks) en Wim Catsman (CDA) was ik hierbij aanwezig.

Kaatsbaan Huis ter Kleef

De kaatsbaan van het Huis ter Kleef werd omstreeks 1560 gebouwd. Het is het enige deel van het gebouw dat niet werd opgeblazen door Don Frederik bij de Spaanse bezetting. Kaatsen is de voorloper van het moderne tennis. De Stichting Huis ter Kleef en de Real Tennis Club willen het pand overnemen en op eigen kosten restaureren. Hierdoor wordt kaatsen, tegenwoordig real tennis genoemd, voor het eerst sinds ongeveer 1800 weer mogelijk in Nederland. Bovendien krijgt Haarlem hiermee de oudste (overdekte) tennisbaan ter wereld terug.

Tijdens de rondleiding door het gebouw was goed te zien hoe vaak de hal sinds de middeleeuwen is verbouwd en aangepast. Zo zijn er onder andere later ramen toegevoegd. Waarschijnlijk was de hal toen het een kaatsbaan was ook wat hoger, en is de huidige lagere kap van later datum. Het plan is dan ook om de kaatsbaan bij restauratie wat verdiept aan te leggen, zodat het de goede hoogte krijgt. Ook was te zien dat het pand in slechte staat verkeert. Deze particulieren willen dit op eigen kosten restaureren, wat natuurlijk een prachtig initiatief is.

Rondleiding in en rond de kaatsbaanDe kaatsbaan verkeert in slechte staat

In 2005 heeft het toenmalige College van B&W toegezegd het pand in principe te willen verkopen, zodat deze restauratie mogelijk wordt. Sindsdien blijft besluitvorming echter uit. Donderdag 1 oktober vroeg ik in de raadscommissie Ontwikkeling duidelijkheid (zie een eerdere blog). Wethouder Jan Nieuwenburg zegde toen toe dat hij het restauratieplan van de kaatsbaan zal meenemen in de nieuwe gebiedsvisie voor het gebied, die eind dit jaar wordt opgesteld. Zodra de gemeenteraad deze gebiedsvisie vast stelt kan er ook een definitief besluit worden genomen over de overdracht van de kaatsbaan. Waarschijnlijk zal dit niet gebeuren door verkoop maar door een langdurige erfpachtovereenkomst. De wethouder bevestigde dit nog eens in een interview met het Haarlems Dagblad naar aanleiding van mijn oproep.

Joyce Langenacker lijsttrekker PvdA Haarlem

Joyce Langenacker is gekozen tot lijsttrekker van de PvdA Haarlem bij de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Bij de ledenraadpleging versloeg zij haar medekandidaten Jan de Ridder en Oktay Özcan. Ruim dertig procent van de Haarlemse PvdA-leden bracht een stem uit. Dat werd gisteren bekend gemaakt in het Patronaat.

Joyce na haar uitverkiezing (foto Martien Brander)
(Foto gemaakt door Martien Brander)

Met Joyce hebben we een uitstekende voorvrouw om de PvdA naar een mooie uitslag te leiden bij de verkiezingen volgend jaar. Joyce is sinds 2006 lid van de gemeenteraad. Zij is een bevlogen en sterke PvdA-politica, die veel mensen aan zich weet te binden. En natuurlijk is Joyce gewoon een hele aardige collega, met wie ik het erg goed kan vinden. Ik heb de afgelopen vier jaar al erg prettig met Joyce samengewerkt, en zie uit naar de samenwerking met haar als lijsttrekker de komende tijd.

De komende dagen krijgt de gekozen lijsttrekker de kans haar mening te geven over de samenstelling van de kandidatenlijst. Daarna krijgen wij als kandidaten onze plek op de lijst te horen. Voor mij blijft het dus nog even heel erg spannend…

Op bezoek bij winkeliers Cronjéstraat

Elke maandag vergaderen we met de PvdA-fractie. Meestal is dit in het stadhuis, maar regelmatig vergaderen we ook ergens op locatie in de stad. Soms is dat bij in een bepaalde wijk (zoals Parkwijk-Zuiderpolder of de Sportliedenbuurt), soms bij een organisatie (zoals jongerencentrum Flinty’s, Stem in de Stad of de Selimiye Moskee) en soms bij een interessante Haarlemmer (zoals klimaatgoeroe Maurits Groen). Maandag 16 november waren we te gast bij de winkeliersvereniging in de Cronjéstraat in Haarlem-Noord.

De Cronjéstraat is één van de belangrijke winkelstraten in Haarlem buiten het centrum. Bijna vier jaar lang deed ook ik hier mijn dagelijkse boodschappen, toen ik in een studentenkamer woonde aan de Rijksstraatweg vlakbij het Soendaplein. Dit soort buurtwinkelcentra zijn erg belangrijk voor de economie, de werkgelegenheid en de leefbaarheid in de wijken. Reden genoeg voor de PvdA om in gesprek te gaan met de winkeliers die hier ondernemen.

Cronjé

Sinds vorig jaar is de straat tijdens de openingstijden van de winkels afgesloten voor het autoverkeer. Ook opende de nieuwe Cronjégarage bij het Ripperdaterrein. In februari hield de PvdA in de straat al een enquête over hoe deze vernieuwingen in de smaak vallen bij bezoekers van de Cronjé. Hieruit bleek grote tevredenheid over de autovrije straat, maar ook bleek dat de garage nauwelijks werd gebruikt. Mijn fractiegenoten Joyce Langenacker en Martien Brander zijn hiermee aan de slag gegaan, wat leidde tot een aantal verbeteringen (zie dit bericht).

Natuurlijk zijn er nog genoeg andere dingen die verbeterd kunnen worden. Zo ging het gesprek onder meer over het terrassenbeleid, de inrichting van het Julianapark, parkeerpaaltjes, het nieuwe bestemmingsplan, het aangeven van de Cronjégarage in het verwijssysteem van parkeergarages in de stad en het parkeren van fietsen. Allemaal punten waar wij de komende weken in de verschillende raadscommissies mee aan de slag gaan.

Afronding begrotingsbehandeling in gemeenteraad

Donderdag 12 november heeft de gemeenteraad het debat over de begroting afgerond met de stemmingen over de verschillende moties en amendementen, nadat er maandag en woensdag al over was gedebatteerd (zie een eerdere blog). Alle door de PvdA ingediende moties (kijk hier voor overzicht) werden door de gemeenteraad aangenomen. Ook mijn motie over betaalbaar wonen voor grote gezinnen (zie een eerdere blog) werd aangenomen. De motie was samen ingediend met SP en GroenLinks en kreeg verder steun van CDA, ChristenUnie, Partij Spaarnestad en een deel van de VVD-fractie.

Conclusie van het debat is dat fracties heel verschillend denken over de noodzaak tot bezuinigen. De rechtse fracties (D66, VVD en CDA) zouden het liefst vandaag al beginnen met forse bezuinigingen, terwijl de linkse fracties in de raad (PvdA, SP en GroenLinks) tijdens de recessie zo lang mogelijk door willen gaan met investeringen, om zo de economie te blijven stimuleren, banen te behouden en mensen in moeilijkheden te helpen. VVD en D66 dienden dan ook geen enkele motie in en kondigden aan nauwelijks moties van anderen te steunen, hoewel de VVD uiteindelijk toch voor veel moties van PvdA, SP en GroenLinks stemde.

Debat over de financiële kaders

Binnen mijn portefeuilles werden dit keer relatief weinig moties ingediend door andere fracties. Partij Spaarnestad en Actiepartij kwamen nog met een motie om de aanwijzing van gemeentelijke monumenten voorlopig uit te stellen. Opmerkelijk genoeg kreeg deze motie ook steun van het CDA. Helaas stappen deze drie partijen hiermee uit de raadsbrede coalitie die deze raadsperiode naar aanleiding van een burgerinitiatief een koerswijziging heeft aangebracht in het monumentenbeleid. Gelukkig blijft een zeer ruime meerderheid van de gemeenteraad de snelle uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst steunen.

De Actiepartij kwam met een voorstel om te onderzoeken of de bouwleges vergroend kunnen worden, door bijvoorbeeld voor duurzaamheidsmaatregelen aan woningen korting op de bouwleges te geven. De PvdA steunde deze motie, omdat wij het het onderzoeken waard vinden. De motie kreeg ook steun van GroenLinks, maar haalde helaas geen meerderheid, omdat de rest van de gemeenteraad (waaronder ook een groene partij als D66) tegen stemde.

Live vanuit de raadzaal: Begroting 2010

Het is inmiddels een traditie: bij de twee jaarlijkse grote financiële debatten in de gemeenteraad (Kadernota en Begroting) blog ik live vanuit de raadzaal over de inbreng van de PvdA. Dit keer is dat voor het laatst deze raadsperiode. Deze week behandelt de gemeenteraad de Begroting 2010, waarin het financiële beleid voor 2010 wordt vastgelegd.

Zojuist heeft onze fractievoorzitter Marjan Zoon namens de PvdA haar verhaal gehouden. Zij was als grootste coalitiefractie als tweede aan de beurt, na de grootste oppositiepartij GroenLinks. Hoofdlijn van het verhaal is dat wij als PvdA willen doorgaan met investeren zolang de economische crisis duurt. Op die manier wil de PvdA de economie stimuleren en zoveel mogelijk banen behouden. Ook wil de PvdA mensen blijven ondersteunen wanneer zij het moeilijk hebben. Lees hier meer over de inbreng van Marjan Zoon.

Debat over de financiële kaders

De PvdA heeft tien moties ingediend. Wij doen daarin onder meer voorstellen voor een groen banenplan, een beter functionerende formulierenbrigade, aanpak van de meeuwenoverlast, verbetering van de gemeentelijke website en het terugdringen van overgewicht bij kinderen. Eén van de moties is van mijn hand. Die gaat over betaalbaar wonen voor grote gezinnen (zie een eerdere blog). Een compleet overzicht van alle PvdA-moties vind je hier.

Vandaag voeren alle fracties het woord in eerste termijn. Woensdag antwoordt het College en is de tweede termijn van de fracties. Donderdag antwoordt het College in tweede termijn en wordt er gestemd over alle ingediende moties en amendementen.

Motie ‘Betaalbaar wonen voor grote gezinnen’

De gemeente moet samen met corporaties in kaart brengen hoe groot het aantal grote gezinnen is in Haarlem die wonen in een te kleine woning. Zo nodig moet het College met voorstellen komen om hier iets aan te doen. Dat is de strekking van een motie, die ik samen met de SP en GroenLinks heb indiend bij behandeling van de begroting in de raad.

Haarlem telt ruim 3000 grote gezinnen, bestaande uit vijf of meer personen. In andere (met Haarlem vergelijkbare) steden blijkt dat circa twintig tot dertig procent van de grote gezinnen in een te kleine woning woont. Volgens de normen is er per persoon tenminste 16 m2 nodig (80 m2 bij vijf personen), maar veel grote gezinnen wonen in woningen kleiner dan 60 m2. Het gaat bovengemiddeld vaak om minimagezinnen, die zijn aangewezen op de sociale volkshuisvesting. Onduidelijk is hoe groot deze problematiek in Haarlem is, maar Haarlemmers vertellen mij wel vaak dat dit ook in onze stad speelt.

groot gezin

Het opgroeien van kinderen in een te klein gehuisvest gezin kan tot verschillende problemen leiden. Zo lopen kinderen vaker ontwikkelingsachterstanden op, omdat zij thuis onvoldoende ruimte hebben om te spelen en te leren. Ook kan het tot overlast leiden, omdat kinderen en jongeren gedwongen worden veel op straat te hangen wanneer er binnenshuis te weinig ruimte is. Wij willen dan ook dat het College in kaart brengt hoeveel grote gezinnen er in Haarlem gehuisvest zijn in volgens de normen te kleine woningen.

Wanneer blijkt dat ook in Haarlem veel grote gezinnen te klein zijn gehuisvest vraagt de motie het College van B&W met voorstellen te komen om dit op te lossen. Dat kan bijvoorbeeld door vrijkomende grote goedkope huurwoningen met voorrang aan te wenden voor grote gezinnen (via de 30% vrije verdeelruimte) of door meer grote sociale huurwoningen te bouwen.

Je kunt hier de tekst van de motie lezen. Lees hier meer over de begrotingsbehandeling in de Haarlemse gemeenteraad. Verder lezen