Meer

Archive | maart, 2010

Beantwoording schriftelijke vragen Italiëlaan

Op 9 maart stelde ik schriftelijke vragen aan het College van B&W over de uitstel van de nieuwbouw aan de Italiëlaan (zie een eerdere blog). Pré Wonen kondigde aan deze nieuwbouw uit te stellen, ondanks  het feit dat de oude woningen hier inmiddels zijn gesloopt en de bewoners wachten op terugkeer in de nieuwbouw. Ik vroeg het College onder meer naar een reactie op deze aankondiging van Pré Wonen.

Inmiddels heeft het College van B&W de vragen beantwoord. Het College geeft aan grote moeite te hebben met het besluit van Pré Wonen. Het heeft de corporatie inmiddels om opheldering gevraagd, ook omdat het College niet vooraf volledig is geïnformeerd en betrokken. Het College verwacht niet dat hetzelfde ook in andere sociale woningbouwprojecten van de corporaties zal gebeuren. Wel wil men met de corporaties afspreken dat de gemeente voortaan tijdig en volledig wordt geïnformeerd en betrokken als vergelijkbare situaties zich voordoen.

Ik vroeg het College van B&W ook of de afspraken met de corporaties wel afdoende zijn voor dit soort situaties. Het College antwoordt dat in het Algemeen Sociaal Plan tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties geen specifieke afspraken zijn gemaakt over wat er moet gebeuren wanneer de woningen van huurders al zijn gesloopt en de nieuwbouw vertraging oploopt. Het College wil samen met de corporaties bekijken of de afspraken op dit punt moeten worden aangepast. Ook gaat men kijken of er nadere afspraken moeten worden gemaakt om woningen pas te slopen wanneer de nieuwbouw geheel zeker is.

Een moeilijke keuze

Afgelopen week hebben wij als fractie een moeilijke keuze moeten maken. Op dit moment voert de PvdA coalitieonderhandelingen met D66, GroenLinks en VVD over een nieuw paarsgroen stadsbestuur. Het ziet ernaar uit dat de PvdA in dit nieuwe College van B&W één wethouder zal kunnen leveren. Maar we hebben twee uitstekende wethouders: Maarten Divendal en Jan Nieuwenburg. De fractie moest dus een keuze maken wie wij namens de PvdA naar voren zullen schuiven indien de PvdA één wethouder kan leveren.

De PvdA wil duidelijkheid scheppen wie namens de PvdA de kandidaat-wethouder is. Niet alleen naar de stad en onze coalitiegenoten, maar vooral ook naar beide wethouders. De fractie heeft nu afgesproken dat, als uit de onderhandelingen blijkt dat slechts één van de wethouders zal kunnen terugkeren, Jan Nieuwenburg namens de PvdA de kandidaat-wethouder zal zijn. Jan is wethouder sinds 2006, onder meer op het gebied van ruimtelijke ordening en wonen. Hij stond op de tweede plek op de kandidatenlijst, achter lijsttrekker Joyce Langenacker.

Dit is één van de moeilijkste keuzes die we als fractie ooit hebben moeten maken, juist omdat we konden kiezen uit twee zulke sterke kandidaten. Als het inderdaad zo is dat de PvdA in het nieuwe College één wethouder levert, zullen we afscheid moeten nemen van Maarten Divendal. Hij heeft zich de afgelopen zes jaar als wethouder met veel energie ingezet voor Haarlem en de PvdA. Maarten heeft veel bereikt, onder meer op het gebied van jeugdbeleid, onderwijs, sport, achterstallig onderhoud, verkeer en een klimaatneutraal Haarlem. Maar bovenal is Maarten een hele fijne en betrokken collega. Ik ben hem daar heel erg dankbaar voor.

Lees hier de verklaring van PvdA-fractievoorzitter Joyce Langenacker namens de fractie.

Haarlems Dagblad: Commotie door censuurkwestie

Dinsdag 23 maart schrijft het Haarlems Dagblad over de reacties op internet op de tentoonstelling van fotograaf Cris Toala Olivares met foto’s van Palestijnse olijfboeren, die vorige week door de Stadsbibliotheek verwijderd werd omdat het te politiek gekleurd zou zijn. In het artikel wordt ook een twitterconversatie tussen D66-fractievoorzitter Fedde Reeskamp en mij geciteerd. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Minder bureaucratie voor eigenaren monumenten

De bureaucratie voor eigenaren van monumenten bij onderhoud of werkzaamheden wordt verminderd. Voortaan is een monumentenvergunning alleen nog nodig voor werkzaamheden aan de monumentale onderdelen van een gebouw. Bij niet monumentale onderdelen volstaat een melding. Bovendien worden de leges voor monumentenvergunningen bij gemeentelijke monumenten afgeschaft en is de procedure verkort. Dat heeft het College van B&W besloten. In december heeft de gemeenteraad de monumentenverordening al aangepast om dit mogelijk te maken, tegelijk met de instelling van de spoedprocedure (zie een eerdere blog).

Het nieuwe gemeentelijke monumentenschildjeHet aantal gemeentelijke monumenten wordt, mede op initiatief van de PvdA, fors uitgebreid (zie een eerdere blog). Tot en met 2011 worden maar liefst 700 complexen (2150 adressen) aangewezen als gemeentelijk monument. Dat is goed voor de bescherming van historisch waardevolle panden in de stad, maar het betekent ook een extra last voor de eigenaren. De PvdA vindt dat verdedigbaar vanuit het belang van bescherming van het Haarlemse erfgoed. Maar het is wel belangrijk de lasten voor eigenaren zoveel mogelijk te beperken. Dat gebeurt niet alleen door eigenaren gunstige leningen aan te bieden voor restauratiewerkzaamheden, maar ook door het terugdringen van bureaucratie en kosten voor eigenaren.

De nu genomen maatregelen betekenen een forse vermindering van bureaucratie en kosten voor eigenaren van monumenten. Doordat een meldingsplicht blijft bestaan kan de bescherming van monumenten worden gegarandeerd, zonder dat eigenaren voor elke ingreep een omslachtige vergunningsprocedure hoeven te doorlopen. Voor die werkzaamheden waar een vergunning noodzakelijk blijft worden de kosten verminderd door afschaffing van de leges. Ook is de afhandelingstermijn nu gelijk aan de termijn voor een bouwvergunning, waardoor er geen extra vertraging meer ontstaat door de monumentenvergunning.

Kijk hier voor meer informatie over de veranderde regels rond monumenten.

Project Scheepmakerskwartier in problemen

Na het stadion en Schalkstad is opnieuw een belangrijk bouwproject in de problemen gekomen omdat een ontwikkelaar dreigt af te haken: het Scheepmakerskwartier. Ontwikkelaar De Principaal weigert de realisatieovereenkomst te ondertekenen, omdat er volgens hen een groot financieel gat is ontstaan in de plannen. Dat heeft wethouder Jan Nieuwenburg de gemeenteraad in een brief laten weten.

Het Scheepmakerskwartier ligt aan het Spaarne tussen molen De Adriaan en het spoor. Nu is daar nog het bedrijf Cavex gevestigd, maar dat zal verhuizen naar elders in de stad. Op het vrijkomende terrein zijn woningen, een openbare kade en een stadshaven gepland. Mede op verzoek van de PvdA is deze passantenhaven in de plannen opgenomen, vlak naast molen De Adriaan. Lees hier mijn eerdere blogs over het Scheepmakerskwartier.

Het Scheepmakerskwartier is een belangrijk project voor Haarlem. Niet alleen komen hier nieuwe woningen en een stadshaven, ook vormt het een uitbreiding van de binnenstad en de verbinding tussen de binnenstad en de nieuwe wijkjes en culturele bedrijvigheid aan de rand van de Waarderpolder, zoals Droste en Nieuwe Energie. Het project heeft brede steun in de buurt en de rest van de stad. Iedereen wil dat het snel van de grond komt. De aankondiging van de ontwikkelaar is dan ook zeer zorgelijk.

De ontwikkelaar wil het plan fors aanpassen, wat grote negatieve gevolgen zou hebben voor de aantrekkelijkheid van het project. Dit is voor de gemeente niet acceptabel. Het College gaat de komende twee maanden onderzoeken hoe het project alsnog kan worden uitgevoerd. Hierbij zal onder meer bekeken worden of het haalbaar is dat de gemeente zelf een grotere regierol neemt, om het project zo alsnog van de grond te krijgen. De resultaten van dit onderzoek zullen in mei worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Wouter bedankt!

Een donderslag bij heldere hemel. Zo kwam vanochtend de aankondiging van Wouter Bos dat hij vertrekt uit de politiek bij mij aan. Ik merk dat ik er best aangeslagen door ben. De PvdA van Wouter Bos is de partij waar ik mij bij thuis voel.

Wouter Bos heeft de Nederlandse sociaal-democratie hervormd en een modern progressief gezicht gegeven. Toen iedereen de PvdA voor dood verklaarde na de nederlaag in 2002, wist hij de partij er weer bovenop te krijgen. Met nieuw elan en een modern programma. Natuurlijk waren er ook veel tegenslagen onder zijn leiderschap, maar Wouter Bos heeft de PvdA klaar gemaakt voor de toekomst. Daar ben ik hem zeer dankbaar voor.

De pijn van het vertrek van Wouter Bos wordt wel verzacht door de wetenschap dat de best mogelijke opvolger klaar staat: Job Cohen. Ik ben ervan overtuigd dat hij een grote kans maakt om Balkenende op te volgen als premier. En Cohen is opgegroeid in deze regio: hij woonde in Heemstede en heeft in Haarlem op school gezeten, op dezelfde middelbare school als ik (Stedelijk Gymnasium). Voor Haarlem zou het dus ook mooi zijn als hij premier wordt. Maar vandaag overheerst nog even de teleurstelling over het onverwachte vertrek van Wouter Bos. Vanaf morgen ga ik weer keihard campagne voeren voor de beste premierkandidaat die Nederland zich na zijn vertrek kan wensen: Job Cohen.

Wisseling van de wacht

De afgelopen week stond in het teken van het afscheid van de oude gemeenteraad en de installatie van de nieuwe raad. Woensdag 10 maart namen we afscheid van 20 van de 39 raadsleden die de afgelopen vier jaar de stad hebben bestuurd. Donderdag 11 maart werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Ook ik legde voor de tweede keer de belofte af, en ben daarmee opnieuw voor vier jaar geïnstalleerd als gemeenteraadslid.

Onder de twintig vertrekkende raadsleden zijn zes PvdA-ers, met wie ik de afgelopen vier jaar intensief en prettig heb samengewerkt. De meeste van hen vertrekken vrijwillig, maar sommigen ook door een tegenvallende plek op de kandidatenlijst of de stembusuitslag. De vertrekkende PvdA-raadsleden zijn: Marjan Zoon, Marijke Lodeweegs, Annemiek Kropman, Sonja Kagie, Martien Brander en Oktay Özcan. Met de laatste twee heb ik de afgelopen vier jaar extra intensief samengewerkt in de raadscommissie Ontwikkeling: de eerste drie jaar met Oktay, het laatste jaar met Martien. Een hele prettige samenwerking, die ik erg zal gaan missen.

Ook van andere partijen namen veel mensen afscheid. Onder hen drie zeer ervaren rotten: Anita de Jong (GroenLinks), Pieter Elbers (SP) en Teus Vreugdenhil (CU). Zij werden voor hun lange dienst in de gemeenteraad beloond met een lintje. Twee partijen verdwijnen geheel uit de gemeenteraad: ChristenUnie en Partij Spaarnestad. Cees de Vries (Partij Spaarnestad) nam afscheid van de PvdA met een voorspelling: “Het is nu de tijd om rozen flink terug te snoeien, zodat ze in de toekomst weer uitbundig kunnen bloeien.” Dat opbloeien gaan we zeker doen!

Donderdag 11 maart werd vervolgens de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Een gemeenteraad waarin de PvdA voor het eerst niet de grootste partij is. Voor ons betekent dat ook een nieuwe plek in de raadzaal: aan de andere kant van het halfrond, op de plek die traditioneel bestemd is voor de tweede partij van de gemeenteraad. Op dit moment bouwt de PvdA samen met D66, GroenLinks en VVD aan een nieuwe coalitie. Een paars-groene coalitie, die de stad de komende vier jaar op een sociale en duurzame manier door moeilijke tijden zal moeten loodsen. Haarlem zal fors moeten bezuinigen. De PvdA strijdt ervoor dat de sterkste schouders daarbij de zwaarste lasten dragen. De onderhandelingen zijn in volle gang, maar ik heb er veel vertrouwen in dat het een succes wordt.

Schriftelijke vragen uitstel nieuwbouw Italiëlaan

Afgelopen week werd bekend dat corporatie Pré Wonen de nieuwbouw aan de Italiëlaan uitstelt. Dit ondanks het feit dat de oude woningen hier inmiddels zijn gesloopt en de bewoners wachten op terugkeer in de nieuwbouw. Reden voor mij om hier namens de PvdA schriftelijke vragen over te stellen aan het College van B&W.

Donderdag 4 maart organiseerde corporatie Pré Wonen een bewonersavond voor de (voormalige) bewoners van de Italiëlaan. Hier maakte de Pré Wonen bekend de bouw van het project Italiëlaan uit te stellen tot tenminste 2014. Ook kondigde de corporatie aan de plannen mogelijk te zullen aanpassen. Deze aankondiging heeft grote gevolgen voor de bewoners. Hun woningen zijn inmiddels gesloopt. Afgesproken was dat zij recht zouden hebben op terugkeer in de nieuwbouw, maar die laat nu veel langer op zich wachten. Wel biedt Pré Wonen de bewoners een aantal mogelijkheden om sneller elders een definitieve woning te vinden.

Ik ben zeer bezorgd over dit bericht. Juist bij sloop-nieuwbouw is grote zorgvuldigheid ten opzichte van bewoners noodzakelijk. Je kunt het niet maken de woningen eerst te slopen, en daarna bekend te maken dat de nieuwbouw jaren langer op zich laat wachten, waardoor de afspraken over terugkeer van bewoners gevaar lopen. Dit kan ook het vertrouwen en draagvlak van bewoners bij dit soort sloop-nieuwbouwprojecten aantasten.

De PvdA vindt dan ook dat bij sloop-nieuwbouwprojecten pas overgegaan mag worden tot definitieve ontruiming en sloop, wanneer er zekerheid bestaat dat de nieuwbouw ook volgens planning zal worden uitgevoerd. Wij willen dat de afspraken met de corporaties op dit punt worden aangepast.

Je kunt de schriftelijke vragen hier downloaden als Word-bestand.

In de media: Beste Webpoliticus

Afgelopen week besteedden veel lokale en nationale media aandacht aan mijn uitverkiezing tot Beste Webpoliticus (zie een eerdere blog). Vaak met een kort bericht, maar soms ook met een uitgebreider artikel of interview. Lees en beluister hier een selectie van de verschillende artikelen in de media. Verder lezen

Herkozen. Kiezers, bedankt!

Ik ben herkozen in de gemeenteraad. Hoewel de uitslag voor de PvdA wel wat teleurstellend is, ben ik natuurlijk blij dat ik de komende vier jaar verder kan met mijn werk in de gemeenteraad. De PvdA heeft 7 zetels gehaald. 209 mensen brachten een voorkeursstem op mij uit. Heel erg bedankt daarvoor! Ik heb er heel veel zin in het vertrouwen dat jullie in mij hebben gesteld opnieuw waar te maken.

D66 werd in Haarlem de grootste partij met 8 zetels. De PvdA is de tweede partij van de stad geworden met 7 zetels, vier minder dan de afgelopen vier jaar en evenveel als GroenLinks, die van 4 naar 7 zetels ging. SP en VVD zakten elk van 7 naar 5 zetels. Het CDA krijgt 3 zetels, de Ouderenpartij 2 en Actiepartij en Trots op Nederland komen elk met één persoon in de gemeenteraad. Ik feliciteer van harte de winnaars van deze verkiezingen. Op de eerste plaats natuurlijk D66, die van 2 naar 8 zetels is gegaan. Een hele knappe prestatie! Ook GroenLinks, Ouderenpartij en Trots op Nederland hebben winst geboekt. Van harte gefeliciteerd daarmee!

Hoewel de uitslag voor de PvdA natuurlijk vraagt om wat bescheidenheid, gaan we  ons uiterste best doen het vertrouwen dat ruim 10.000 Haarlemmers aan ons hebben gegeven waar te maken. De landelijke uitslagen geven bovendien hoop op een mooi resultaat voor de PvdA bij de landelijke verkiezingen van 9 juni. We hebben de stijgende lijn weer te pakken. De komende maanden zullen dan ook niet alleen in het teken staan van de coalitieonderhandelingen in Haarlem, waar D66 als grootste partij natuurlijk een leidende rol in speelt, maar ook van de landelijke verkiezingscampagne. We gaan proberen zoveel mogelijk Haarlemmers die dit keer niet op ons hebben gestemd voor de PvdA te herwinnen. Daar beginnen we vandaag mee!

Stem PvdA: lijst 1, nummer 5

Woensdag 3 maart zijn er verkiezingen. Er valt dan echt iets te kiezen. De PvdA kiest voor een sociaal Haarlem, met meer werkgelegenheid, betaalbare woningen en prettige buurten. De PvdA staat voor een aantrekkelijke stad voor jonge Haarlemmers en een prettige en schone stad. Dat kunnen we niet alleen, dat willen we samen met u doen. Stem daarom 3 maart PvdA. Samen maken we Haarlem.

Natuurlijk hoop ik dat je daarbij een voorkeursstem op mij wilt uitbrengen. Met 28 jaar ben ik de jongste PvdA-kandidaat in Haarlem. Ik woon aan de Barteljorisstraat in de binnenstad van Haarlem. Wil je ook een jonge generatie Haarlemmers in de gemeenteraad? En wil je dat ik mijn werk als raadslid kan voortzetten? Stem dan 3 maart op mij: lijst 1, nummer 5.

Mijn persoonlijke flyer kun je hier downloaden. Kijk hier voor een overzicht wat ik de afgelopen vier jaar in de gemeenteraad heb bereikt en bekijk hier mijn speerpunten voor de komende vier jaar. Meer informatie over wat de PvdA voor jou en jouw buurt wil bereiken vind je hier.

Bekijk hieronder een stemadvies van PvdA-kamerlid Mei Li Vos:

Gewonnen! Beste Lokale Webpoliticus

De belangrijkste verkiezing is natuurlijk pas woensdag 3 maart, maar dit is toch ook heel leuk: ik heb de juryprijs voor Beste Lokale Webpoliticus van Nederland gewonnen! Rond 11:30 uur kreeg ik de prijs vandaag uitgereikt in de aanwezigheid van veel lokale pers.

Deze landelijke prijs wordt elk jaar uitgereikt. Dit jaar wordt de prijs in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen uitgereikt aan de lokale politicus die het beste gebruik maakt van internet. Eerdere winnaars waren Tweede Kamerleden Sabine Uitslag en Boris van der Ham en kandidaat voor het Europees Parlement Ivo Thijssen.

Vorige week werd al bekend dat ik samen met Marc Rosier (VVD Zoetermeer) en Thierry Aartsen (VVD Breda) op de shortlist stond (zie een eerdere blog). Behalve de juryprijs is er ook een publieksprijs uitgereikt. Die is gewonnen door Martijn Vroom (CDA Noordwijk).