Meer

Archive | november, 2010

Scheefwonen: een probleem of niet?

“Scheefheid is in de gemeente Haarlem geen groot probleem. Extra aandacht hiervoor zal niet veel winst opleveren.” Het is één van de meest opvallende conclusies van het woonwensenonderzoek ‘Wonen in Haarlem’ van onderzoeksbureau Explica, dat als basis zal dienen voor de nieuwe woonvisie van de gemeente.

Volgens het onderzoek is er sprake van scheefwonen wanneer iemand meer dan anderhalf keer modaal verdient en minder dan 400 euro huur per maand betaalt. Hier is sprake van bij ongeveer 1100 huishoudens, 9 procent van de woningen met een huur onder de 400 euro. Dit gaat echter veelal om mensen met een middeninkomen, die ook zijn aangewezen op goedkope woningen. Bovendien wordt het aantal goedkope scheefwoners grotendeels gecompenseerd door mensen met een laag inkomen die te duur huren: dat zijn zo’n 700 huishoudens.

Het onderzoek toont aan dat de bewering van sommige (met name rechtse) politieke partijen dat we in Haarlem te veel sociale huurwoningen hebben, maar dat die worden bewoond door mensen met een te hoog inkomen, niet klopt. Als er al sprake is van scheefwonen, wordt dat grotendeels gecompenseerd door mensen met een laag inkomen die te duur wonen. De Haarlemse sociale woningvoorraad blijft dus keihard nodig. Wel zou je mensen die meer gaan verdienen ook iets meer huur kunnen laten betalen door huur naar draagkracht in te voeren. Daarbij gaat de huur van een sociale huurwoning wat omhoog wanneer je inkomen stijgt. Dat is wel zo eerlijk. Een experiment hiermee is in het coalitieakkoord afgesproken.

Het probleem van scheefwonen naar inkomen mag in Haarlem dan misschien beperkt zijn, wel is er volgens het onderzoek sprake van een ander soort scheefwonen: 59 procent van de ouderen bewoont een eengezinswoning, die vaak te groot is. Oorzaak hiervan is onder meer het gebrek aan aantrekkelijke appartementen voor ouderen in de wijken. Dit leidt tot twee problemen. Ten eerste wordt het hierdoor voor ouderen moeilijk om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, omdat zij geen aangepaste nultredenwoning hebben. Ten tweede komen deze eengezinswoningen hierdoor niet ter beschikking voor andere Haarlemmers, die op zoek zijn naar een eengezinswoning. Het bouwen van meer aantrekkelijke aangepaste appartementen voor ouderen blijft daarom belangrijk.

Tijdelijk een nieuwe collega

Lange tijd waren politici één van de weinige beroepsgroepen waar dit niet mogelijk was, maar sinds enkele jaren hebben ook wij recht op zwangerschaps- of zorgverlof. Door een wetswijziging is ook tijdelijke vervanging mogelijk gemaakt. Mijn fractiegenoot Artie Ramsodit maakt hier de komende 16 weken gebruik van. Zij is tot half maart met zwangerschapsverlof. Tijdens deze periode wordt Artie vervangen door Hans van der Bruggen, die donderdag 25 november als tijdelijk raadslid werd geïnstalleerd.

Met Artie werk ik intensief samen, omdat wij samen namens de PvdA in de raadscommissie Ontwikkeling zitten. Ook daar zal zij de komende maanden worden vervangen door Hans. Ik wens Artie heel veel plezier en geluk de komende maanden en zie uit naar de samenwerking met Hans. De afgelopen weken heeft Hans al meegelopen met de fractie en ik weet zeker: Artie zal de komende maanden op een hele goede manier worden vervangen.

Nieuw Haarlem

Hoe moet Haarlem zich de komende jaren economisch ontwikkelen? Die vraag staat centraal bij Nieuw Haarlem, dat twee jaar geleden op initiatief van burgemeester Bernt Schneiders van start ging. In tweejaarlijkse symposia en tussentijdse werkateliers spreken ondernemers en gemeente met elkaar over de toekomst van de Haarlemse economie. Maandag 22 november vond het tweede grote symposium plaats in hogeschool Inholland Haarlem.

Twee jaar geleden vond het eerste Nieuw Haarlem symposium plaats (zie een eerdere blog). Eén van de conclusies daar was dat Haarlem bovengemiddeld veel startende ondernemers kent, de meeste van de Metropoolregio Amsterdam. Haarlem zou zich daarom moeten ontwikkelen tot kraamkamer van de Metropoolregio, met een focus op creativiteit, kwaliteit en innovatie. De afgelopen twee jaar is dit verder uitgewerkt, wat onder meer heeft geleid tot de opening van verschillende (culturele) broedplaatsen en bedrijfsverzamelgebouwen voor startende ondernemers.

Dit jaar stond het symposium in het teken van cultuur en ondernemerschap. Sprekers waren, naast de burgemeester, trendwatcher Adjiedj Bakas en oud-burgemeester van Gent Frank Beke. Beiden erkenden het grote belang van cultuur en de monumentale binnenstad voor Haarlem. Die moet je beschermen, en tegelijkertijd moet je blijven zoeken naar innovatie en creativiteit.  Beke moedigde Haarlem dan ook aan te blijven investeren in cultuur. Bakas hield een pleidooi voor meer hoogbouw en meervoudig ruimtegebruik, het blijven zoeken naar nieuwe kansen en meer ruimte voor ondernemerschap.

Frank Beke heb ik enkele jaren geleden al eens ontmoet. Als voorzitter van de Jonge Socialisten Haarlem was ik toen mee met een bezoek dat een aantal Haarlemse PvdA-ers bracht aan onze zusterpartij SP.A in Gent (zie een eerdere blog). Haarlem heeft (vanwege de grote Vlaamse immigratie naar de stad in de geschiedenis) een historische band met Gent, maar daarnaast kan Haarlem ook veel leren van hoe Gent haar rijke culturele leven en historische binnenstad gebruikt voor economische vooruitgang. Na dat bezoek heeft de PvdA in de gemeenteraad en het college het initiatief genomen om te zoeken naar meer samenwerking met Gent, om zo te leren van deze op veel vlakken vergelijkbare stad.

Bekijk onderstaand het mooie openingsfilmpje van het symposium Nieuw Haarlem over de creativiteit van Haarlem, gemaakt door de creatieve ondernemers van Harlem Legacy.

Haarlem schreeuwt om cultuur

Net als tal van andere steden schreeuwde ook Haarlem zaterdag 20 november om cultuur. Duizenden Haarlemmers waren naar het Wilsonsplein gekomen om te protesteren tegen de buitensporige bezuinigingen van het kabinet op cultuur en de kaalslag die dit tot gevolg zal hebben. Zij kregen een programma voorgeschoteld met optredens van onder meer Erik van Muiswinkel, Brigitte Kaandorp, Loes Luca, Boris, Holland Symfonia en Speelman en Speelman.

Ook de Haarlemse PvdA-fractie was bij dit protest goed vertegenwoordigd. Natuurlijk zien wij dat er ook op cultuur bezuinigd moet worden, daar zullen wij ook in Haarlem niet aan kunnen ontkomen. Maar de bezuinigingen van het kabinet zijn echt buitensporig. Dat is niet gewoon bezuinigen, maar een ware kaalslag. Het heeft veel weg van een afrekening met de cultuur, die door onder meer de PVV wordt gezien als ‘linkse hobby’. Steden als Haarlem, waar cultuur erg belangrijk is voor de economie en identiteit van de stad, worden daardoor hard getroffen.

Het is mooi om te zien dat zoveel Haarlemmers hun betrokkenheid willen tonen bij kunst en cultuur en komen protesteren tegen het kabinetsbeleid. Wel hoop ik dat zij dit ook zullen doen wanneer er geprotesteerd wordt tegen bijvoorbeeld de asociale bezuinigingen op de WSW en de Wajong of ontwikkelingssamenwerking. We mogen niet vergeten dat dezelfde kaalslag als in het cultuurbeleid ook daar plaatsvindt, en dat de mensen die dat treft heel wat minder mondig zijn. Ook zij verdienen een soortgelijke betrokkenheid.

Werkbezoek langs sociale projecten in Schalkwijk

Behalve een inhoudelijke portefeuille hebben alle wethouders in het Haarlemse College van B&W ook een stadsdeel onder hun hoede, waarvoor zij wijkwethouder zijn. PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg is dat voor Schalkwijk. Regelmatig organiseert hij werkbezoeken voor raadsleden aan projecten in dit stadsdeel. Zo bezochten we vorig jaar verschillende fysieke projecten (zie een eerdere blog). Donderdag 18 november vond er weer een werkbezoek plaats, dit keer langs een aantal sociale projecten in Schalkwijk.

In verschillende korte bezoeken maakten wij kennis met een aantal gemeentelijke projecten en particuliere initiatieven op het gebied van jeugd, onderwijs, sociale samenhang, werk en zorg. Zo bezochten we het moedercentrum in Meerwijk-Centrum, dat allochtone en autochtone vrouwen helpt mee te doen in de samenleving. In de voormalige Vomar in Meerwijk start corporatie Pré Wonen binnenkort een mooi project om startende ondernemers in de buurt een plek te bieden en sollicitatietrainingen te geven. Ook bezochten we het Centrum voor Jeugd en Gezin aan de Athenestraat en de nieuwe VMBO-school Haarlem College. De PvdA heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor deze nieuwbouw, om VMBO-scholieren in dit deel van de stad een aantrekkelijke plek te bieden die ruimte biedt voor modern praktijkonderwijs.

Indrukwekkend waren ook de bezoeken aan Rebound in de voormalige Grafische School en het woonproject Ferm Rozemarijn. Rebound vangt scholieren die het op hun eigen school even niet redden tijdelijk op, wat een belangrijke bijdrage levert aan het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Ferm Rozemarijn is een woongemeenschap van de Raphaelstichting. Er wonen twaalf kinderen met een beperking, acht jongeren die begeleiding nodig hebben en zes jongvolwassen die zelfstandig wonen in appartementen. Dit alles in een prachtig nieuw gebouw aan de Belgiëlaan. Mooi en inspirerend werk.

Tijdens zo’n werkbezoek loop je natuurlijk ook tegen dingen aan die nog beter kunnen, en waar je in de gemeenteraad verder mee aan de slag kan. Een voorbeeld daarvan zijn het mooie theater en de enorme sporthal in de nieuwe VMBO. Ondanks dat deze met gemeenschapsgeld zijn gebouwd, staan zij buiten schooltijd vaak nog leeg. Het moet toch mogelijk zijn deze veel intensiever te gebruiken voor de buurt. Het schoolbestuur heeft hier aarzelingen over vanwege problemen bij het beheer, maar dat moet toch opgelost kunnen worden.

Nieuwe startersleningen vanaf 2011

Vanaf 2011 komen er nieuwe startersleningen beschikbaar. Wethouder Jan Nieuwenburg heeft hiervoor extra geld beschikbaar gesteld. Dat is mooi nieuws. Mede op initiatief van de PvdA ondersteunt de gemeente sinds enkele jaren jonge starters op de woningmarkt met een starterslening. Doordat de Rijkssubsidie hiervoor kwam te vervallen dreigde voortzetting van de startersleningen in gevaar te komen. Het College van B&W heeft nu besloten toch 2,89 miljoen euro voor de komende twee jaar beschikbaar te stellen. Het maximumbedrag voor een starterslening wordt wel wat verlaagd naar 20.000 euro.

Het is voor starters op de woningmarkt in Haarlem vrijwel onmogelijk om een eerste eigen woning te kopen. De prijzen van koopwoningen zijn dusdanig hoog dat de prijs van woningen ver boven het maximale bedrag dat een starter aan hypotheek kan krijgen ligt. Bovendien is het door de economische crisis voor jongeren nog lastiger geworden een hypotheek te krijgen.

PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg heeft op verzoek van de PvdA in 2008 een startersregeling ingesteld (zie een eerdere blog). Haarlemse starters kunnen voor het financieren van hun eerste koopwoning tegen gunstige voorwaarden een aanvullende lening bij de gemeente afsluiten. Op die manier wordt het verschil tussen de prijs van de woning en de maximale hypotheek die een starters kan krijgen volgens de Nationale Hypotheek Garantie overbrugd. Honderden starters hebben hier inmiddels gebruik van gemaakt.

In het coalitieakkoord werd al afgesproken dat het aantal startersleningen de komende jaren zal worden uitgebreid. Het is mooi dat er nu geld beschikbaar is voor voortzetting van de regeling, maar wij zullen blijven zoeken naar mogelijkheden om het aantal beschikbare leningen verder uit te breiden, zodat meer starters hiermee geholpen kunnen worden. Een mogelijkheid daarvoor zou samenwerking met ontwikkelaars en corporaties kunnen zijn, die dan voor hun eigen bouwprojecten startersleningen beschikbaar stellen. De gemeente is hierover al met hen in gesprek. Daarnaast hebben Provinciale Staten onlangs op initiatief de PvdA besloten dat ook de provincie wil bijdragen aan gemeentelijke startersleningen. Lees hier meer daarover.

Teylers Museum kandidaat Unesco Werelderfgoed

Het Haarlemse Teylers Museum is één van de negen Nederlandse kandidaten om toegevoegd te worden aan de Werelderfgoedlijst van Unesco. Het oudste museum van Nederland maakt daarmee kans om het tweede Werelderfgoed in Haarlem te worden, naast de Stelling van Amsterdam, die voor een klein deel binnen onze gemeentegrenzen ligt. Mooi nieuws, in de eerste plaats natuurlijk voor het Teylers Museum zelf, maar ook voor de toeristische aantrekkelijkheid van de stad.

De afgelopen jaren is van verschillende Haarlemse gebouwen geopperd dat ze mogelijk in aanmerking zouden komen voor een plek op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Het ging onder meer over de beide Bavokerken. Mijn fractiegenoot Moussa Aynan heeft eens een voorstel in de gemeenteraad gedaan om de Haarlemse hofjes samen met de hofjes in een aantal andere steden collectief kandidaat te stellen. Het is mooi dat het met het Teylers Museum nu is gelukt een Haarlems gebouw ook echt officieel kandidaat te stellen. Hopelijk wordt het spoedig ook echt door Unesco op de Werelderfgoedlijst geplaatst.

Begrotingsweek in gemeenteraad afgerond

Het was een drukke week, maar donderdag 11 november heeft de gemeenteraad het debat over de begroting voor 2011 (zie een eerdere blog) afgerond. Een week waarin plaats was voor goed debat over inhoudelijke discussiepunten, soms ook tussen de coalitiepartijen onderling. Sommigen leggen dit uit als teken van zwakte, maar ik ben het meer eens met die leden van de oppositie die spraken over een goed dualistisch debat. Het ging echt ergens over.

PvdA-fractievoorzitter Joyce Langenacker heeft de afgelopen week aandacht gevraagd voor het feit dat Haarlem niet af is en er investeringen nodig blijven in werk, de sociale stad en wonen. Er zijn wijken waar het nog niet goed gaat, en ook die hebben onze steun hard nodig. Wij dienden daarover verschillende moties in, die allemaal door de gemeenteraad zijn aangenomen. Ook mijn motie over collectief particulier opdrachtgeverschap (zie een eerdere blog) kreeg vrijwel raadsbrede steun. Een mooi resultaat.

Zelf mocht ik (om praktische redenen) als vice-fractievoorzitter het woord voeren tijdens de tweede termijn van de PvdA-fractie. Ik ben daarin onder meer ingegaan op het teleurstellende antwoord van wethouder Van der Hoek in eerste termijn over jongerencentrum Prisma (zie een eerdere blog). Gelukkig revancheerde de wethouder zich ruimschoots in tweede termijn. Hij kondigde aan dat Prisma al veel eerder dan april 2011 open gaat voor kleine groepen.

Natuurlijk kwamen ook andere fracties met interessante discussiepunten en moties, waarvan een aantal binnen mijn portefeuille lagen. Namens de PvdA was ik bijvoorbeeld mede-indiener van twee VVD-moties, over het omvormen van leegstaande kantoren tot woningen en over doorstroming op de woningmarkt. Beide moties werden aangenomen door de gemeenteraad. Ook rond cultuur waren er boeiende discussies, onder meer over het cultuurcentrum CCVT (zie een eerdere blog) en het Frans Halsmuseum (zie een eerdere blog). Deze discussies krijgen komende tijd zeker nog een vervolg.

Kijk hier voor veel meer informatie over alle door de PvdA ingediende moties.

PvdA bezorgd over cultuurcentrum CCVT

Eén van de onderwerpen die afgelopen week tijdens de debatten over de begroting 2011 in de gemeenteraad (zie een eerdere blog) tot veel discussie leidden was het Centrum voor Cultuureducatie en Vrije Tijd (CCVT). D66 en VVD pleitten voor het uitstellen van de nieuwbouw van dit centrum, dat ontstaat na fusie van Muziekcentrum Zuid-Kennemerland, Volksuniversiteit en h’Art. Wethouder Pieter Heiliegers ziet zo’n uitstel weliswaar niet zitten, maar zegt de bouw van een nieuw gebouw te willen heroverwegen. De PvdA heeft aangegeven hier, net als overigens GroenLinks, bezorgd over te zijn.

Zowel de Volksuniversiteit als het Muziekcentrum zitten op dit moment in sterk verouderde gebouwen, waar veel te lang geen goed onderhoud heeft plaatsgevonden. Ze snakken daarom naar een nieuw gebouw. Dat nieuwe gebouw zou moeten komen op het creatief bedrijventerrein Nieuwe Energie. Daarnaast zou er een dependance moeten komen in het stadsdeelhart van Schalkwijk. Een goed plan, dat bovendien een impuls kan betekenen voor zowel Nieuwe Energie als het culturele leven in Schalkwijk.

In tijden van bezuinigingen moet je dit soort zaken uiteraard tegen het licht houden. Als er dingen efficiënter en beter kunnen, zal de PvdA dat natuurlijk steunen. Maar wij zouden er wel moeite mee hebben als de cultuurbezuinigingen vooral zouden worden opgevangen via bezuinigingen bij het CCVT, terwijl de professionele cultuurinstellingen minder hard worden getroffen. Dit centrum is juist erg belangrijk voor laagdrempelige amateurkunst en cultuureducatie, twee zaken waar wij zeer aan hechten in het cultuurbeleid. Wij hebben de wethouder daarom gevraagd zeer binnenkort de raadscommissie Ontwikkeling verder in te lichten over de plannen, zodat wij hierover een debat kunnen hebben.

Het Frans Halsmuseum is en blijft van ons

“Maak een Rijksmuseum van het Frans Halsmuseum”. Dat was één van de oproepen die het CDA Haarlem afgelopen week deed tijdens de behandeling van de begroting 2011 in de Haarlemse gemeenteraad (zie een eerdere blog). Zij dienden hierover samen met Trots op Nederland en de Actiepartij de motie ‘Frans Halszaak’ in. De PvdA stemde, net als een ruime meerderheid van de Haarlemse gemeenteraad, tegen deze motie.

De PvdA heeft twee redenen om tegen deze motie te stemmen. Ten eerste is het omvormen tot een Rijksmuseum in het verleden al vaker onderzocht. Niet alleen bij het Frans Halsmuseum, maar ook bij het Teylers Museum. Steeds opnieuw bleek het Rijk hier niet toe bereid. Bovendien zou zo’n omvorming nauwelijks financiële voordelen voor de gemeente met zich meebrengen. In het verleden is daarom gekozen om het museum in handen van de stad te houden, maar wel meer te verzelfstandigen. Directeur Karel Schampers van het Frans Halsmuseum noemde de motie daarom in het Haarlems Dagblad al ‘kletskoek’.

De tweede reden waarom wij het niet zien zitten is het grote belang van het Frans Halsmuseum voor de stad. Het trekt duizenden toeristen naar Haarlem en is van grote culturele waarde voor de stad. Als je ziet wat voor kaalslag het rechtse kabinet wil uitvoeren in de cultuurwereld denken wij dat de toekomst van het Frans Halsmuseum veel beter gegarandeerd wordt zolang de gemeente Haarlem ervoor verantwoordelijk is. De gemeente is ook genoodzaakt te bezuinigen op cultuur, maar doet dat lang niet zo extreem als het kabinet. Het Frans Halsmuseum is dus veel beter uit met wethouder Pieter Heiliegers als subsidiegever dan met staatssecretaris Halbe Zijlstra.

Haarlems Dagblad over jongerencentrum Prisma

Donderdag 11 november 2010 schrijft het Haarlems Dagblad over het debat in de gemeenteraad over jongerencentrum Prisma. Wethouder Jack van der Hoek kondigde tot verbijstering van de gemeenteraad aan dat dit jongerencentrum in Schalkwijk nog tot april 2011 dicht blijft. In het artikel worden ook PvdA-fractievoorzitter Joyce Langenacker en ik geciteerd. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Kim Putters for Senate

Binnenkort kunnen de leden van de PvdA een nieuwe lijsttrekker voor de Eerste Kamer kiezen. Het is nog niet precies duidelijk wie er allemaal kandidaat zijn, maar er heeft zich in ieder geval al één uitstekende kandidaat gemeld: Kim Putters. Een jonge kandidaat en een sterke debater. Ik zal dus op Kim stemmen en hoop dat jullie dat ook zullen doen.

De Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart 2011 worden ongemeen spannend. Niet alleen vanwege de samenstelling van Provinciale Staten zelf, maar ook omdat Provinciale Staten op hun beurt vervolgens weer de Eerste Kamer kiezen. Op dit moment heeft het rechtse kabinet van VVD, CDA en PVV geen meerderheid in de Senaat. Als het lukt dat zo te houden, kunnen veel asociale voorstellen van het kabinet mogelijk worden afgezwakt of zelfs worden tegengehouden. Het is dus van groot belang dat we als PvdA een aansprekende lijsttrekker hebben voor de Eerste Kamer.

Ik denk dat Kim Putters zo’n aansprekende lijsttrekker zal zijn. Hij vertegenwoordigt een nieuwe generatie PvdA-ers. Ik heb Kim leren kennen als een betrokken, vernieuwende en enthousiaste sociaal-democraat. Kim is een jonge politicus, maar heeft desondanks ruime ervaring in zowel de Senaat als in de lokale politiek. Hij wil generaties met elkaar verbinden en tussen de mensen staan. Ik denk dat hij een belangrijke bijdrage kan leveren om een meerderheid voor het rechtse kabinet in de Eerste Kamer te voorkomen. Daarom steun ik Kim Putters.

Kijk voor meer informatie ook eens op de mooie website van Kim Putters.

Live vanuit de raadszaal: Begroting 2011

Het is inmiddels een traditie: bij de twee jaarlijkse grote financiële debatten in de gemeenteraad (Kadernota en Begroting) blog en twitter ik live vanuit de raadszaal over de inbreng van de PvdA. Deze week behandelt de gemeenteraad de begroting voor 2011. Vandaag spreekt de gemeenteraad in eerste termijn, woensdag antwoordt het college van B&W en is de tweede termijn van de raad en donderdag vinden de stemmingen plaats.

Zojuist heeft fractievoorzitter Joyce Langenacker namens de PvdA haar verhaal gehouden. Centrale boodschap: Haarlem is niet af, we moeten ook in tijden van bezuinigen blijven investeren in werk, in de sociale stad, in betaalbare woningen en prettige en veilige wijken. Zij heeft onder meer voorstellen gedaan voor slimmer omgaan met ID-banen (de vroegere Melkertbanen), het op gang houden van de woningbouw, het voorkomen van huisuitzettingen van gezinnen met kinderen en meer stageplekken voor scholieren. Lees hier meer over de inbreng van de PvdA.

In totaal dienden wij zes moties in. Bij drie daarvan ben ik zelf vanuit mijn woordvoerderschappen extra betrokken. Ten eerste heb ik zelf een motie opgesteld over collectief particulier opdrachtgeverschap (lees hier meer daarover). Daarnaast was ik betrokken bij de motie van mijn fractiegenoot Artie Ramsodit over hoe de gemeente door slimmer opdrachtgeverschap geld kan besparen bij bouwprojecten en bij de motie van mijn fractiegenoot Marceline Schopman over meer doetuinen in de wijken. Meer over alle door de PvdA ingediende moties kun je komende dagen lezen op de website van de PvdA Haarlem.

Motie Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Steeds meer bouwprojecten komen niet van de grond, omdat ontwikkelaars en corporaties ze niet financieel rond zeggen te krijgen door de economische crisis. Tegelijkertijd zie je dat steeds meer groepen Haarlemmers op zoek zijn naar grond om in eigen beheer via collectief particulier opdrachtgeverschap woningen te bouwen.  Kun je die twee zaken combineren? Bij de behandeling van de begroting in de gemeenteraad (zie deze blog) heb ik hierover samen met D66, GroenLinksl, VVD en CDA een motie ingediend.

Al vaker besteedde ik op deze website aandacht aan collectief particulier opdrachtgeverschap, waarbij groepen particulieren gezamenlijk in eigen beheer woningen bouwen (zie onder meer hier). Verschillende groeperingen in de stad willen graag in eigen beheer een bouwproject realiseren, waaronder Stichting CPO Zuid-Kennemerland en verschillende woongroepen. De plannen van deze particuliere groepen passen vaak ook binnen maatschappelijke doelstellingen van de gemeente, zoals meer starterswoningen, sociale woningbouw, ouderenhuisvesting,  klimaatneutraal bouwen en meer gemengde woonwijken. Zij stuiten echter vaak op problemen bij het vinden van beschikbare grond om hun plan te realiseren.

Volgens veel deskundigen kan collectief particulier opdrachtgeverschap een (gedeeltelijke) oplossing betekenen voor de crisis in de bouw. Waar corporaties en ontwikkelaars uiterst terughoudend zijn bij bouwprojecten, willen dit soort groepen wel gewoon aan de slag. Doordat zij veel meer in eigen beheer uitvoeren en al verzekerd zijn van de afzet van de woningen, worden zij veel minder getroffen door de economische crisis. Wij verzoeken het College van B&W in de motie dan ook te onderzoeken in hoeverre collectief particulier opdrachtgeverschap een bijdrage kan leveren aan het alsnog van de grond krijgen van (kleinschalige) bouwprojecten die door de economische situatie worden bedreigd en welke plekken in Haarlem hiervoor ter beschikking zouden kunnen worden gesteld.

Je kunt de tekst van de motie hier lezen. Verder lezen