Meer

Archive | december, 2010

2010: mijn jaar in 10 gebeurtenissen

2010: een boeiend politiek jaar. Niet alleen waren er twee verkiezingen en werd ik herkozen in de gemeenteraad, ook lukte het in Haarlem om een paars-plus college van b&w te vormen, iets wat landelijk helaas mislukte. Mijn jaar in 10 gebeurtenissen: drie hoogtepunten, drie dieptepunten en vier in de gemeenteraad behaalde resultaten.

3 hoogtepunten

  • Tijdens de verkiezingen op 3 maart werd ik herkozen als lid van de Haarlemse gemeenteraad, een hele eer (lees meer).
  • Samen met mijn moeder en broertje reisde ik in juli en augustus een maand door het land waar mijn familie vandaan komt: Indonesië (lees meer).
  • In maart werd ik gekozen tot Beste Lokale Webpoliticus vanwege de manier waarop ik internet gebruik bij mijn politieke werk (lees meer).

3 dieptepunten

  • In september overleed oud-wethouder en op dat moment collega-raadslid Chris van Velzen van de VVD (lees meer).
  • HFC Haarlem ging begin van dit jaar failliet, het einde van een historische club, waar ik als raadslid nauw bij betrokken was (lees meer).
  • Na een wat teleurstellende verkiezingsuitslag moesten wij afscheid nemen van één van onze wethouders: Maarten Divendal (lees meer).

4 resultaten

  • Een paars-groen college van b&w (lees meer), met een prachtige portefeuille voor PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg (lees meer) en een coalitieakkoord waar progressief Haarlem ondanks de forse bezuinigingen “zijn vingers bij kan aflikken” (lees meer). Als lid van één van de twee onderhandelingsgroepjes was ik nauw betrokken bij het opstellen van het coalitieakkoord.
  • De startersleningen voor starters op de woningmarkt konden tegen de klippen op toch voor volgend jaar worden behouden (lees meer).
  • In september werd het duizendste gemeentelijk monument aangewezen, een gevolg van een wijziging van het monumentenbeleid op initiatief van de vorige gemeenteraad, waarbij ik één van de trekkers was (lees meer).
  • Collectief particulier opdrachtgeverschap wordt dankzij een PvdA-motie een instrument in het Haarlemse woonbeleid (lees meer).

Serious Request in 2012 naar Haarlem?

Deze week maken de 3FM-dj’s Giel Beelen, Gerard Ekdom en Coen Swijnenberg in Eindhoven weer non-stop radio in het Glazen Huis voor Serious Request. Vorig jaar voerde ik met de PvdA actie om het Glazen Huis naar Haarlem te halen (zie een eerdere blog). Helaas lukte dat niet voor dit jaar, maar wat de PvdA betreft stelt Haarlem zich opnieuw kandidaat voor 2012.

Vorig jaar december startte ik namens de PvdA een internetpetitie op om het Glazen Huis naar Haarlem te halen. Deze werd door meer dan 1500 mensen ondertekend. Helaas bleek in april dat 3FM voor 2010 had gekozen voor Eindhoven en voor 2011 voor Leiden. Ik heb toen in schriftelijke raadsvragen aan het College gevraagd zich kandidaat te stellen voor 2012. Uit de beantwoording bleek dat Haarlem in de laatste fase van de kandidering was afgehaakt vanwege de kosten (175.000 euro).

Het komende half jaar wil ik proberen om in de gemeenteraad en de stad steun te zoeken om Haarlem in 2012 opnieuw kandidaat te stellen. Daar hoort dus ook financiering bij. 175.000 euro is veel geld, zeker in tijden van bezuinigingen, maar bij vorige edities blijken er ook forse opbrengsten tegenover te staan (zie een eerdere blog). Ik wil proberen bij behandeling van de Kadernota in juni 2011 met een voorstel voor dekking van deze kosten te komen. Dat hoeft niet alleen van de gemeente te komen, het bedrijfsleven kan ook flink profiteren van de komst van het Glazen Huis en verschillende bedrijven hebben vorig jaar al laten weten best een steentje te willen bijdragen.

Overigens hebben we in Haarlem wel al twee jaar een klein Glazen Huis: studenten van hogeschool Inholland hebben zowel vorig als dit jaar met Feelin Radio geld opgehaald door 48 uur radio te maken in het Glazen Studentenhuis. Dit jaar bracht dat ruim 8000 euro op. Een erg gave actie.

In de tussentijd nog een oproep: steun deze week net als ik de actie van Serious Request voor aidswezen. Doneer of vraag een plaat aan op http://seriousrequest.3fm.nl.

In gesprek met de corporaties

Dinsdag 14 december organiseerden de drie grote Haarlemse woningcorporaties Pré Wonen, Ymere en Elan Wonen samen een bijeenkomst voor Haarlemse raadsleden om kennis te maken en met elkaar van gedachte te wisselen over het Haarlemse woonbeleid. Dat is belangrijk, want gemeente en corporaties zijn sterk van elkaar afhankelijk voor een goed woonbeleid in Haarlem. Samen werken we aan voldoende betaalbare woningen, prettige wijken en meer doorstroming op de woningmarkt.

Ook vorige raadsperiode organiseerden de corporaties met enige regelmaat van dit soort bijeenkomsten en werkbezoeken (zie o.a. hier en hier). Daarnaast heb ik zelf in het verleden wel eens een dag stage gelopen bij zowel Elan Wonen (zie deze blog) als Pré Wonen (zie deze blog) om nader kennis te maken met hun werk. Natuurlijk heb ik als raadslid ook wel eens kritiek op de corporaties, maar over het algemeen ben ik elke keer weer onder de indruk van het vele goede werk dat ze voor Haarlem doen. Bovendien zijn zij op dit moment nog één van de weinige partijen die ondanks de ingestorte woningmarkt nog woningen bouwen in Haarlem.

Deze keer ging de discussie onder meer over de rol van corporaties in tijden van economische crisis. Zowel de gemeente als de corporaties moeten fors bezuinigen. De corporaties worden bovendien extra getroffen door maatregelen van het kabinet, zoals de bepaling dat men nauwelijks meer woningen mag verhuren aan mensen met een inkomen boven de 33.000 euro. Hierdoor dreigt een grote groep mensen in de kou te komen staan, omdat hun inkomen te hoog is voor een corporatiewoning, maar te laag om een woning te kopen (daarvoor is in Haarlem voor de goedkoopste woningen een inkomen van bijna 45.000 euro nodig). Welke keuzes moeten corporaties en gemeente maken in deze moeilijke tijden?

De bijeenkomst vormde een mooie aftrap voor deze discussie, waarbij de verschillende dilemma’s duidelijk op tafel kwamen. Hoe houden we voldoende betaalbare woningen, ook voor middeninkomens? Hoe zorg je voor meer doorstroming? Hoe helpen we starters op de woningmarkt? Hoeveel woningen mogen corporaties verkopen? En hoe bouwen we meer aantrekkelijke appartementen voor ouderen? Deze discussies zullen de komende maanden ongetwijfeld nog verder worden gevoerd, want komend jaar wordt een nieuwe gemeentelijke woonvisie opgesteld, die als basis zal dienen voor nieuwe afspraken met de corporaties.

Haarlem in winterse sferen

Haarlem ligt vrijdag 17 december onder een dik pak sneeuw. Deze foto maakte ik vanochtend vroeg op de Grote Markt in Haarlem.

Sociale woningbouw in zuidstrook Slachthuisbuurt

Het Haarlems Dagblad schrijft 15 december over een discussie in de raadscommissie Ontwikkeling twee weken geleden over de zuidstrook van de Slachthuisbuurt. Daar werd onder meer de afspraak uit het verleden om in dit gebied 85 tot 100 procent sociale huurwoningen te bouwen door sommige fracties ter discussie gesteld.

Er zijn drie redenen waarom in het verleden is gekozen voor dit hoge percentage sociale woningbouw in dit project. De belangrijkste reden is dat het gaat om nieuwbouw van bestaande sociale huurwoningen. Aan bewoners is beloofd dat zij na nieuwbouw kunnen terugkeren in een sociale huurwoning. Daarnaast speelt mee dat we in het coalitieakkoord hebben afgesproken dat 30 procent van alle nieuwbouwwoningen in de stad zal bestaan uit sociale woningbouw. Daar is dit project heel belangrijk voor. Tenslotte wordt aan de overkant van de Schipholweg het project 023 gerealiseerd, waar vrijwel geen sociale huurwoningen worden gebouwd.

Natuurlijk valt er met de PvdA best te praten over aanpassingen van de plannen om daarmee de realiseerbaarheid in economisch lastige tijden te vergroten. Maar wij willen de belofte aan de bewoners nakomen dat zij na de nieuwbouw kunnen terugkeren in een sociale huurwoning in deze buurt. Wij willen deze mensen niet in de steek laten, belofte maakt schuld. Ook houden wij vast aan de afspraak van 30 procent sociale woningbouw in de hele stad. Daarom blijven wij voorstander van een hoog percentage sociale woningbouw in dit project. Als daarvan wordt afgeweken moet het College van B&W eerst maar eens met een plan komen hoe dit in de buurt wordt gecompenseerd, bijvoorbeeld op 023 of bij het slachthuis. Dat lijkt mij niet erg kansrijk.

Overigens is de besluitvorming over het bestemmingsplan Slachthuisbuurt-Zuid in de gemeenteraad om een andere reden uitgesteld tot januari. De gemeente is in gesprek over herinrichting van het slachthuisterrein en het zou zo kunnen zijn dat dit ook invloed heeft op de zuidstrook. Daarom is besluitvorming over het bestemmingsplan een maand uitgesteld.

Je kunt het artikel uit het Haarlems Dagblad hier lezen. Verder lezen

Rekenkamerrapport Stadion Oostpoort

Het is misschien wel de meest dramatische gebeurtenis tijdens mijn raadslidmaatschap tot nu toe: het niet doorgaan van het stadion Oostpoort en het daaropvolgende faillissement van voetbalclub HFC Haarlem. Zelf was ik hier nauw bij betrokken omdat ik namens de PvdA woordvoerder was over het stadion en HFC Haarlem (zie eerdere blogs). Ik baal er nog altijd van dat het niet mogelijk bleek het stadion van de grond te krijgen en de voetbalclub te redden. Op verzoek van de gemeenteraad heeft de Rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar wat en precies mis is gegaan rond de stadionplannen. Aanstaande donderdag 9 december bespreken we het onderzoeksrapport in de raadscommissie Ontwikkeling.

De hoofdconclusie van het rapport is dat het mislukken van het project te wijten is aan een ongelukkige samenloop van omstandigheden: het uit beeld verdwijnen van vastgoedondernemer Erik de Vlieger, overnames van de projectontwikkelaar, de economische crisis en de lange duur van verschillende procedures. Er kan volgens de Rekenkamer niet één partij worden aangewezen als schuldige. Wel is de gemeente te naïef in het project gestapt en had het project strakker aangestuurd moeten worden.

Voor mij als raadslid is natuurlijk vooral interessant welke lessen wij er uit kunnen trekken. De Rekenkamercommissie doet een aantal aanbevelingen, die wij als fractie ondersteunen. Zorgelijk is dat opnieuw wordt aangedrongen op een beter risicobeheer bij grote projecten, iets wat ook in eerdere onderzoeken al aan de orde kwam. Kennelijk gaat dat nog steeds niet goed genoeg. Als gemeenteraad zullen wij hier dus nog veel strakker op moeten toezien. Voor alle duidelijkheid: de PvdA stond en staat achter de keuze die indertijd is gemaakt om een nieuw stadion te bouwen in Haarlem-Oost. Maar ook wij hadden misschien soms kritischer moeten doorvragen over de risico’s, en dat is een les die ik mij ook persoonlijk ter harte neem.

Je kunt het rapport van de Rekenkamercommissie hier downloaden als PDF-bestand.

Haarlems Dagblad: Scheve blikken op wooncijfers

Het Haarlems Dagblad schrijft vrijdag 3 december 2010 in twee artikelen over het woononderzoek van de gemeente, dat als basis moet dienen voor de nieuwe Woonvisie (zie een eerdere blog). In één van de artikelen schrijft de krant naar aanleiding van een discussie op Twitter die ik had met VVD-raadslid Wouter Rutten over scheefwonen en de sociale woningvoorraad. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

PvdA stelt misstanden antikraak aan de kaak

De PvdA wil dat er gemeentelijke regels komen waar bruikleencontracten voor antikraak in Haarlem aan moeten voldoen. Op die manier moeten de rechten en plichten van mensen die antikraak wonen beter worden gegarandeerd. Ik heb hierover schriftelijke raadsvragen gesteld aan het Haarlemse college van b&w. Daarnaast zijn we een meldpunt gestart waar Haarlemmers hun positieve en negatieve ervaringen met antikraak kwijt kunnen.

Landelijk is de discussie over antikraak het afgelopen jaar flink opgelaaid, onder meer naar aanleiding van de documentaire ‘Leegstand zonder zorgen’ van Abel Heijkamp over misstanden bij antikraak (zie een eerdere blog). De Bond Precaire Woonvormen, die antikrakers vertegenwoordigt, onderzocht veel voorkomende contracten van grote antikraakbureaus. In de gebruikte contracten staan ruim 50 onredelijke bedingen die volgens de bond in strijd zijn met de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het gaat onder meer om een verbod om met de pers te praten, de bepaling dat de beheerder altijd onaangekondigd de woning mag betreden en het beëindigen van de overeenkomst bij het krijgen van een kind.

De PvdA is groot voorstander van tijdelijke bewoning van leegstaande panden, maar het moet wel op een nette manier worden geregeld. Het is logisch dat er bij antikraak andere regels gelden dan bij gewone huur, bijvoorbeeld omdat het contract op korte termijn opgezegd moet kunnen worden. Maar het mag niet zo zijn dat de bewoner daarnaast ook nog eens tal van andere rechten wordt ontnomen. Sommige bepalingen gaan echt veel te ver.

Veel van de onderzochte antikraakbureaus zijn ook in Haarlem actief. Ik wil daarom van de gemeente weten of dergelijke contracten ook bij antikraak in Haarlem worden gebruikt. De gemeente kan verschillende dingen doen om de situatie te verbeteren. De PvdA wil dat er bij tijdelijke bewoning indien mogelijk altijd wordt gekozen voor tijdelijke verhuur in plaats van antikraak via een bruikleenovereenkomst. Ook daarbij is het mogelijk het contract binnen drie maanden op te zeggen, maar zijn de rechten en plichten van huurders duidelijker geregeld. Daarnaast kan de gemeente op basis van de nieuwe Wet kraken en leegstand een vergunningstelsel invoeren voor antikraakbureaus, waarbij alleen bureaus die zich aan de gemeentelijke regels houden worden toegelaten tot de Haarlemse woningmarkt. De gemeente Amsterdam is dit al van plan, wij vragen het Haarlemse stadsbestuur dit voorbeeld te volgen.

Om een duidelijker beeld te krijgen van de omvang van het probleem in Haarlem is de PvdA een meldpunt gestart. De PvdA roept Haarlemmers die (positieve en negatieve) ervaringen hebben met antikraak op deze te mailen naar pvda.antikraak@gmail.com. De PvdA zal vertrouwelijk omgaan met alle reacties, indien gewenst mag er ook anoniem worden gemaild.

Je kunt de raadsvragen hier downloaden als Word-bestand.