Meer

Archive | januari, 2011

Wijkvernieuwing Delftwijk

In een aantal Haarlemse wijken wordt hard gewerkt aan sociale en fysieke wijkvernieuwing. De wijken waar dit het meest ingrijpend gebeurt zijn Schalkwijk, Slachthuisbuurt en Delftwijk. Donderdag 27 januari bracht de raadscommissie Ontwikkeling een werkbezoek aan Delftwijk. Van gemeente, bewoners, ondernemers en corporaties kregen we een uitgebreide toelichting op de stand van zaken van de wijkvernieuwing.

Delftwijk ligt in de noordpunt van Haarlem-Noord, tussen de Westelijke Randweg/N208 en de Rijksstraatweg. Eind vorige eeuw gleed de wijk snel af: er waren steeds meer sociale problemen, veel woningen waren sterk verouderd en winkels trokken weg uit het winkelcentrum Marsmanplein. Voor bewoners, corporaties en gemeente aanleiding om een plan te maken om deze ontwikkeling te keren en van Delftwijk weer een trotse en mooie wijk te maken.

Al enkele jaren wordt er hard gewerkt aan het vervangen van verouderde woningen, het creëren van een gevarieerder woningaanbod, vernieuwing van het winkelcentrum Marsmanplein, nieuw onderdak voor verschillende sociale voorzieningen en de aanleg van een nieuw wijkpark. De eerste resultaten hiervan zijn inmiddels zichtbaar in de eerste opgeleverde wooncomplexen, maar ook de komende jaren staat er nog veel op stapel. Naast deze fysieke wijkvernieuwing wordt er bovendien ook hard gewerkt aan de sociale cohesie in de wijk, met tal van projecten rond onderwijs, spelen, sport, welzijn, veiligheid en elkaar ontmoeten.

De meeste bewoners en ondernemers zijn uitgesproken enthousiast over de wijkvernieuwing, zo bleek ook tijdens de presentaties van de wijkraad en de winkeliersvereniging tijdens het werkbezoek. Natuurlijk levert de vernieuwing ook problemen op, zoals bouwoverlast en problemen met tijdelijke bewoners van flats die op de nominatie staan om gesloopt te worden. Maar de meeste bewoners zien dat de buurt er echt op vooruit gaat en dat er wordt gewerkt aan iets moois. Het is dus vooral zaak ook in deze economisch lastige tijd de vaart in dit project te houden. Gelukkig werken ook de Haarlemse corporaties hier hard aan mee.

Enkele weken geleden brachten we ook met de PvdA-fractie al een bezoek aan Delftwijk. Lees hier een verslag van dat bezoek.

Stadskrant: Standpunt Waarderhaven

In de rubriek ‘Standpunt’ laat de Stadskrant elke week twee raadsleden aan het woord over een actueel onderwerp dat op de agenda staat van de gemeenteraad. Donderdag 27 januari ben ik aan de beurt samen met Inge Crul (schaduwraadslid van de Actiepartij). Wij geven onze mening over het Definitief Ontwerp Waarderhaven, dat donderdag 27 januari wordt besproken in de raadscommissie Ontwikkeling. Je kunt het artikel hier lezen. Lees hier mijn eerdere blogs over de Waarderhaven. Verder lezen

Gemeentelijke bezuinigingen op cultuur verzacht

Naast de vier onderwerpen waar ik zelf het woord over voerde (zie een eerdere blog), besprak de gemeenteraad donderdag 20 januari onder meer ook over het pakket aan extra bezuinigingen. Ook hier was ik  nauw bij betrokken, omdat ik het als woordvoerder cultuur oneens was met een aantal voorgestelde bezuinigingen op cultuur.

Bij de behandeling van de begroting in november ging de gemeenteraad niet akkoord met het extra pakket aan bezuinigingen dat door het College van B&W werd voorgesteld om de meerjarenraming sluitend te krijgen, bovenop de in het coalitieakkoord afgesproken bezuinigingen. Er werd toen afgesproken over de precieze samenstelling van dit pakket in januari 2011 een besluit te nemen in de gemeenteraad. Donderdag 20 januari nam de gemeenteraad hierover een besluit.

De PvdA had vooral moeite met een drietal bezuinigingen in dit pakket: het schrappen van het topsportbeleid, een slecht beargumenteerde korting op de Philharmonie en de Stadsschouwburg en het bezuinigen op de huisvesting van het Centrum voor Cultuureducatie en Vrije Tijd (CCVT) zonder dat er een alternatief plan ligt voor deze bezuiniging. Voor deze drie bezuinigingen zijn wij met alternatieven gekomen, waar in de raad brede steun voor bleek te bestaan. Bij het uitwerken van alternatieven voor de bezuinigingen bij de Philharmonie en Stadschouwburg en bij het CCVT was ik als woordvoerder cultuur nauw betrokken.

De voorgestelde bezuiniging van 75.000 euro per jaar op de Philharmonie en Stadsschouwburg wordt voor 2011 geschrapt. Voor de jaren daarna wil de PvdA deze bezuiniging omvormen tot een taakstelling voor alle vier de podia om de samenwerking te verbeteren, bijvoorbeeld op het gebied van gebouwbeheer of kaartverkoop. Dat is een voorstel vanuit de podia zelf, dat de PvdA graag omarmt. De bezuiniging op de huisvesting van het cultuurcentrum CCVT zijn geschrapt zolang er nog geen zicht is op een concreet plan voor goedkopere huisvesting. Dit wordt gefinancierd uit een volgens ons te riant ingeschat onderhoudspotje voor de stadsschouwburg.

Lees hier meer over de PvdA-alternatieven voor deze bezuinigingen en lees hier eerdere blogs over de huisvesting van het CCVT en de problemen rond de fusie.

Een drukke raadsvergadering

Er zijn raadsvergaderingen waar je als raadslid weinig te doen hebt, omdat alle onderwerpen binnen de portefeuilles van je collega’s vallen. De gemeenteraad van donderdag 20 januari was dit echter bepaald niet het geval: ik mocht flink aan de bak. Er stonden vier grote onderwerpen op de agenda, waarover ik namens de PvdA woordvoerder ben: bestemmingsplan Koninginnebuurt, bestemmingsplan zuidstrook Slachthuisbuurt, gebiedsvisie Oostradiaal en DSK. Daarnaast werd er nog gesproken over twee onderwerpen waar ik ook nauw bij betrokken ben geweest: de bezuinigingen en het watertoerisme.

Het bestemmingsplan Koninginnebuurt, waarover ik afgelopen week in drie blogs al uitgebreid schreef (zie hier, hier en hier), werd door een ruime meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. Alle fracties gingen akkoord met de unilocatie voor de Bos en Vaartschool en een ruime meerderheid (behalve de coalitiefracties ook enkele oppositiefracties) kon ook instemmen met vestiging van Kenamju aan de Raamsingel. Een mooi resultaat en een afsluiting van een maandenlang proces met enorme stapels papier en tientallen gesprekken met de vele voor- en tegenstanders.

De gebiedsvisie Oostradiaal werd unaniem door de gemeenteraad met enthousiasme ontvangen (zie een eerdere blog). Samen met D66, GroenLinks en VVD diende ik nog een motie in over de bebouwing langs de Camera Obscuraweg. Verschillende fracties zien liever een groene rand langs deze weg dan bebouwing. Wij spreken in de motie uit nu nog niet akkoord te gaan met deze bebouwing, maar vragen het College de afweging over deze bebouwing mee te nemen in de verdere uitwerking van de bebouwing rond station Haarlem-Spaarnwoude.

Ook bij het bestemmingsplan zuidstrook Slachthuisbuurt was ik mede-indiener van een amendement van GroenLinks, D66, VVD en PvdA. Dit amendement maakt het mogelijk om de bestemming ‘kantoren’ van het kavel op de hoek van de Schipholweg en Prins Bernhardlaan niet alleen te wijzigen in ‘wonen’, maar ook in ‘groen’. Dit geeft de ruimte om, mocht de kantorenbouw hier niet doorgaan, het kavel ook de functie van park te laten behouden.

Over de bezuinigingen zal ik komende dagen nog uitgebreid schrijven in een aparte blog.

Haarlems Dagblad: Afhaken van MZK wekt alom woede

Dinsdag 18 januari kondigde de Raad van Toezicht van het Muziekcentrum Zuid-Kennemerland tot verbazing van velen opeens aan te willen stoppen met de fusie met de Volksuniversiteit en h’Art tot één Centrum voor Cultuureducatie en Vrije Tijd (CCVT). Donderdag 20 januari schrijft het Haarlems Dagblad over de reacties vanuit de politiek hierop. Ook ik kom aan het woord. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Koperdiefstal uit sloopwoningen

Koperdiefstal is een snel groeiend probleem. Door de sterk opgelopen koperprijs is het een interessante nieuwe tak van sport voor de georganiseerde misdaad. Bliksemafleiders worden van gebouwen gestolen, hekwerken worden gesloopt en treinen lopen gevaar omdat de kabels worden verwijderd. En vandaag meldde het Haarlems Dagblad dat in de Slachthuisbuurt zelfs koperen gasleidingen zijn gestolen uit leegstaande woningen die binnenkort worden gesloopt, wat leidde tot mogelijk explosiegevaar.

Op twitter heb ik vandaag de vraag opgeworpen wat er aan dit vrij bizarre maar gevaarlijke probleem gedaan zou kunnen worden. Ik kreeg daarop veel reacties. De meest logische oplossing, die door meerdere mensen werd gesuggereerd, is om bij het verlaten van de sloopwoning door de laatste bewoners meteen het gas af te sluiten en al het koper uit de woning te verwijderen. Ik kan niet inschatten of dit technisch allemaal mogelijk is, maar het is zeker interessant de wethouder te vragen hier eens samen met de corporaties naar te kijken.

Het is natuurlijk van de gekke dat het nodig is om koper uit sloopwoningen te verwijderen, omdat leidingen en geisers anders door koperdieven van de muur worden gerukt. Maar beter dat dan acuut explosiegevaar in complexen waar vaak nog mensen in andere woningen wonen. Overigens hebben gemeente en corporaties inmiddels ook een beveiligingsbedrijf ingeschakeld, wat hopelijk ook bijdraagt aan een oplossing.

Een nieuwe plek voor judoschool Kenamju

Vrijdag 14 januari schreef ik al een blog over de behandeling van het bestemmingsplan Koninginnebuurt in de raadscommissie Ontwikkeling (zie een eerdere blog). Ik schreef toen in twee aparte blogs verder in te zullen gaan op de twee belangrijkste discussiepunten in dit bestemmingsplan: de Bos en Vaartschool en Kenamju. Eerder schreef ik over de Bos en Vaartschool, vandaag over Kenamju.

Kenamju is de judoschool van Cor van der Geest. Het is één van de belangrijkste Nederlandse judoscholen en leverancier van tal van medaillewinnaars bij wereldkampioenschappen en Olympische Spelen, zoals Dennis en Elco van der Geest, Claudia Zwiers, Ruben Houkes, Jessica Gal, Henk Grol en Guillaume en Dex Elmont. Kenamju is belangrijk voor sportief Haarlem en één van de visitekaartjes van de stad.

Op dit moment is Kenamju gehuisvest in een te klein en verouderd pand in de binnenstad. Al jaren wordt door gemeente en Kenamju geprobeerd een nieuwe huisvesting te vinden. Het plan is nu Kenamju te huisvesten op het voormalige Alditerrein aan de Raamsingel, in combinatie met een aantal woningen. Verschillende omwonenden hebben hier echter bezwaar tegen, vooral vanwege de dichtheid van het plan. Dansschool Schröder heeft bovendien een juridisch verschil van mening met de gemeente over een oud servituut (erfdienstbaarheid).

Net als bij de Bos en Vaartschool is de afgelopen maanden met bewoners, Kenamju en ontwikkelaar gesproken over mogelijke aanpassingen. Dat heeft geleid tot een wat kleiner bouwplan, dat beter past in de omgeving. Een meerderheid van de gemeenteraad lijkt dit plan nu te steunen. Ook de PvdA steunt vestiging van Kenamju op deze plek, ook omdat wij topsport in onze stad willen ondersteunen. Wel zijn er nog een aantal vragen over de gevolgen van het servituut en juridische risico’s voor de gemeente. De wethouder heeft toegezegd voor behandeling in de raad nog met extra informatie hierover te komen.

PvdA kiest voor unilocatie Bos en Vaartschool

Gisteren schreef ik al een blog over de behandeling van het bestemmingsplan Koninginnebuurt in de raadscommissie Ontwikkeling (zie een eerdere blog). Ik schreef toen in twee aparte blogs verder in te zullen gaan op de twee belangrijkste discussiepunten in dit bestemmingsplan: de Bos en Vaartschool en Kenamju. Vandaag is dat de Bos en Vaartschool.

De Bos en Vaartschool is al sinds de fusie verdeeld over twee locaties: Bos (aan het Florapark) en Vaart (aan de Leidsevaart). Sinds de fusie zijn er plannen om de school op één locatie te vestigen. Dat is volgens de school en de overgrote meerderheid van de ouders belangrijk voor het onderwijs. Bovendien kampen beide locaties met achterstallig onderhoud en zou het opknappen van beide locaties hoge kosten met zich meebrengen. De gemeenteraad stemde in 2007 in met het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs, waarin deze unilocatie is opgenomen.

Een aantal omwonenden ervaren het bouwplan aan het Florapark echter als te massaal. Zij verzetten zich daarom tegen een unilocatie. Toen het bestemmingsplan in mei 2010 in de raadscommissie Ontwikkeling werd behandeld was dit één van de redenen om toen nog niet in te stemmen met het bestemmingsplan. De gemeenteraad vroeg de wethouder met de school en omwonenden in gesprek te gaan, om te kijken of er een oplossing mogelijk is. Door onder meer de PvdA werd daarbij de suggestie gedaan nog eens goed te kijken naar de verwachte leerlingenaantallen. De omvang van de school ging namelijk uit van een piek in het aantal leerlingen op de korte termijn (20 lokalen), terwijl uit de prognoses bleek dat op de lange termijn slechts 19 lokalen nodig zijn.

Inmiddels is het bouwplan flink aangepast. Het aantal lokalen is teruggebracht naar 19 lokalen en de gebouwen komen verder af te liggen van de huizen van de omwonenden. Twijfels over de verkeersveiligheid en monumentale bomen zijn weggenomen. De PvdA stemt dan ook in met dit plan. Wij vinden dat met de aanpassingen voldoende tegemoet is gekomen aan een aantal terechte bezwaren van omwonenden. Wij kiezen voor het algemeen belang van goed onderwijs voor kinderen in de buurt, zoals dat door de school en de ouders wordt bepleit. Wij willen eerdere beloften van de gemeenteraad aan de school over een unilocatie nakomen. Bovendien blijken alle aangedragen alternatieven of onuitvoerbaar of veel te duur.

De gemeenteraad neemt donderdag 20 januari een definitief besluit over het bestemmingsplan.

Bestemmingsplan Koninginnebuurt

Donderdag 13 januari besprak de raadscommissie Ontwikkeling het bestemmingsplan Koninginnebuurt. In dit bestemmingsplan staat een aantal punten waar de afgelopen maanden veel discussie over is geweest: een unilocatie voor de Bos en Vaartschool aan het Florapark, vestiging van judoschool Kenamju aan de Raamsingel (op het voormalige Alditerrein) en vestiging van twee hotels in de buurt. Voor al deze plannen zijn zowel veel gepassioneerde voorstanders als felle tegenstanders, en veel van hen heb ik de afgelopen maanden meerdere malen gesproken. Nu was het tijd om keuzes te maken. Een lastige taak, maar wel waar je als politicus voor bent ingehuurd: het afwegen van belangen en dan politieke keuzes maken.

Voorafgaand aan de behandeling konden betrokkenen inspreken bij de raadscommissie. Voor een overvolle tribune maakten twintig mensen hiervan gebruik. Ouders en leerkrachten van de Bos en Vaartschool pleitten voor een unilocatie, omwonenden pleitten daar juist tegen. Judoka Dennis van der Geest hield een vurig pleidooi voor vestiging van Kenamju aan de Raamsingel, omwonenden verzetten zich daar juist fel tegen en kwamen met alternatieve plannen. Omwonenden van het pand aan de Wagenweg waar een bed en breakfast mag komen vroegen dit te schrappen, terwijl een ondernemer die volgens het bestemmingsplan voorlopig geen hotel mag starten aan de Fonteinlaan juist vroeg dat wel mogelijk te maken.

De PvdA steunt het bestemmingsplan. Wij zijn voorstander van een unilocatie voor de Bos en Vaartschool en (mits een aantal juridische vragen nog wordt beantwoord) van vestiging van Kenamju aan de Raamsingel. Wij kunnen ons vinden in de bed en breakfast aan de Wagenweg en zijn het ermee eens dat het hotel aan de Fonteinlaan in afwachting van een nieuw hotelbeleid nog niet wordt toegestaan. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad (zowel coalitiefracties als oppositiefracties) lijkt ons hierin te steunen. Donderdag 20 januari volgt definitieve besluitvorming in de gemeenteraad.

Komende dagen zal ik in twee aparte blogs nader ingaan op hoe en waarom de PvdA tot deze keuzes is gekomen bij de twee grootste discussiepunten in het bestemmingsplan: de Bos en Vaartschool en Kenamju.

Vernieuwend participeren over gebiedsvisies in Noord

Vorige week schreef ik over de gebiedsvisie Oostradiaal, die inmiddels af is en komende week ter besluitvorming voorligt in de gemeenteraad (zie een eerdere blog). Twee andere gebiedsvisies, beide in Haarlem-Noord, zijn nog in een veel vroeger stadium. Op dit moment wordt een start gemaakt met het opstellen van de gebiedsvisies voor de Kleverlaanzone (o.a. stadskweektuin) en het Schoterbos (waaronder ook het Noordersportpark en het voormalige stadion van HFC Haarlem valt).

De gemeente stelt de komende jaren een groot aantal gebiedsvisies vast, waarin wordt aangegeven welke ontwikkelingen de gemeente in een bepaald gebied de komende jaren wil toestaan. De gebiedsvisie vult het gat tussen het abstracte Structuurplan en de gedetailleerde bestemmingsplannen. Dit is een relatief nieuw instrument in Haarlem. Toen de gemeenteraad in december 2009 besloot met gebiedsvisies te gaan werken diende ik samen met D66, GroenLinks, SP en CDA de motie ‘Gebiedsvisies maken we samen’ in. Daarin vroegen wij bewoners in een vroeg stadium actief te betrekken bij het opstellen van de gebiedsvisies en bij enkele gebiedsvisies gebruik te maken van vernieuwende vormen van participatie, zoals interactieve beleidsvorming, ontwerpateliers of participatie via internet.

De twee gebiedsvisies die nu in Haarlem-Noord worden gemaakt zijn goede voorbeelden van wat ik in gedachte had toen ik deze motie indiende. Bij de gebiedsvisie Schoterbos zal gewerkt worden met een ideeënbijeenkomst vooraf en daarna ontwerpateliers. Bij de gebiedsvisie Kleverlaanzone gaat de participatie vooral via internet. In een Youtubefilmpje roept wethouder Ewout Cassee bewoners op om via een speciale website ideeën aan te leveren. Hier voeren verschillende mensen zelfs actief campagne in de buurt om steun te krijgen voor hun idee. Twee vernieuwende manieren van participeren, waarbij bewoners en andere betrokkenen al meteen vanaf het begin van het proces actief kunnen meedenken.

Dinsdag 11 januari was ik aanwezig bij de startbijeenkomst voor de gebiedsvisie Schoterbos (zie foto). Tijdens deze avond konden bewoners al hun ideeën over het park, voorzieningen, sportvelden, duurzaamheid en verkeer meegeven aan de opstellers van de gebiedsvisie. De opkomst was enorm, eigenlijk veel te groot voor het zaaltje bij Stayokay dat de gemeente had gehuurd. Je merkte dat sommige bewoners in het begin nog wat wantrouwend waren over deze nieuwe werkwijze (“er ligt vast al ergens een kant en klaar plan”), maar al snel kwamen er veel enthousiaste ideeën over hoe het park verbeterd kan worden en welke voorzieningen er toegevoegd zouden moeten worden. Komende maanden zullen deze ideeën worden verwerkt en zal er in ontwerpateliers verder worden gesproken over de verschillende mogelijkheden.

Op bezoek in Delftwijk

Geregeld gaan we met de PvdA-fractie op bezoek in een Haarlemse wijk om te kijken hoe het gaat met projecten waarover we in de gemeenteraad hebben besloten of om met bewoners te praten over hun wensen voor hun wijk. Zaterdag 8 januari brachten we een wijkbezoek aan Delftwijk in Haarlem-Noord.

Delftwijk is flink in beweging. Een groot deel van de wijk wordt geherstructureerd: verouderde flats worden vervangen door nieuwe, er komt een wijkpark en winkelcentrum Marsmanplein krijgt een ingrijpende opknapbeurt. Deze herstructurering is in volle gang en met de wijkraad bespraken wij de voortgang. De wijkraad is blij met de herstructurering, maar maakt zich wel zorgen over dat sommige onderdelen vertraging oplopen, wat soms leidt tot verloedering in de bestaande bouw. Ook spraken we over speelplekken, groen in de wijk, overlast, de wijkeconomie en de route voor de Zuidtangent door Haarlem-Noord.

Na het gesprek met de wijkraad bezochten wij pétanquevereniging PUK (ik heb inmiddels geleerd dat je geen jeu de boules mag zeggen, want “dat is voor recreanten”). Deze vereniging, die in verband met de herstructurering moest worden verplaatst, kreeg onlangs een prachtige nieuwe hal. Het is één van de twee enige pétanquehallen in Nederland die voldoen aan de internationale wedstrijdeisen. Er zijn 16 binnenbanen en 32 buitenbanen. Hier wordt op professioneel niveau een sport beoefend die veel Nederlanders alleen kennen van de camping of een vakantie in Frankrijk. Een mooie aanwinst voor sportief Haarlem.

Het bezoek werd afgesloten met een gezellig etentje met de fractie bij onze jarige fractievoorzitter Joyce Langenacker, die niet ver van Delftwijk woont.

Gebiedsvisie Oostradiaal

Er zijn de afgelopen jaren weinig plannen in de gemeenteraad besproken waar ik zo enthousiast over ben als de gebiedsvisie Oostradiaal. Deze gebiedsvisie werd donderdag 6 januari besproken in de raadscommissie Ontwikkeling. Daar bleek ik niet alleen te staan in mijn enthousiasme: ook insprekers en andere fracties kwamen met veel complimenten en positieve reacties op deze visie, waarin de plannen voor de oostelijke entree van de stad staan.

De Oostradiaal is de oostelijke toegang tot Haarlem, langs het spoor naar Amsterdam. In het gebied liggen onder meer station Haarlem-Spaarnwoude, de Veerplas en de Amsterdamsevaart. Onder leiding van architect Thijs Asselbergs is hier het afgelopen jaar een gebiedsvisie voor gemaakt. Dat gebeurde in nauw overleg met bewoners en andere betrokkenen. Een mooi voorbeeld van hoe participatie hoort te gaan. Ook wij als raadsleden werden tijdens het proces verschillende keren om onze mening gevraagd (zie o.a. hier en hier), en veel van de daarbij genoemde wensen en ideeën zijn terug te vinden in de gebiedsvisie.

Als PvdA-fractie hebben wij bij het begin van het proces drie wensen op tafel gelegd (zie een eerdere blog): station Haarlem-Spaarnwoude moet meer onderdeel gaan uitmaken van de stad, de groene rand om de stad moet groen blijven (dus geen woningbouw aan de Veerplas) en er moet water terugkomen in de oude trektvaart, de Amsterdamsevaart. Al deze wensen zijn verwerkt in de gebiedsvisie. Daarnaast zitten er verschillende andere goede voorstellen in de visie. Zo wordt een Prins Bernardlaan doorgetrokken onder het spoor. Daardoor wordt het mogelijk de Amsterdamsevaart echt autoluw te maken en ook te versmallen. Er komen twee parken in het gebied: het Vaartpark rond de Joodse begraafplaats en het Liedepark in de groene zoom om de stad. Ook passen de plannen binnen de doelstelling om Haarlem klimaatneutraal te maken in 2030.

Eén punt van zorg heeft de PvdA nog wel: hoe zorgen we dat al deze mooie plannen ook echt worden uitgevoerd. Verschillende onderdelen van de visie waar bewoners en wij heel enthousiast over zijn kosten veel geld. Voorkomen moet worden dat alleen de winstgevende delen van het plan worden uitgevoerd, en juist deze onderdelen blijven liggen. Daar zullen we de komende jaren scherp op moeten letten.

De gebiedsvisie wordt donderdag 20 januari vastgesteld in de gemeenteraad.

Een heel gelukkig 2011!

Ik wens alle bezoekers van mijn website en iedereen die mij volgt via twitter, facebook, linkedin of hyves een heel gelukkig 2011. Het wordt een spannend jaar. In maart beslist Nederland tijdens de Provinciale Statenverkiezingen indirect over de toekomst van het rechtse kabinet: behalen zij een meerderheid in de Eerste Kamer of niet? Het is aan de PvdA om te laten zien dat het eerlijker en socialer kan, hopelijk steeds vaker ook in samenwerking met onze vrienden binnen andere progressieve partijen.

In de Haarlemse politiek zal het ook spannend worden. Dit jaar moet de precieze invulling van de bezuinigingen duidelijk worden, en daarbij zullen soms pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden. Dat is niet leuk, maar wel noodzakelijk. Ook staan er komend jaar een aantal andere grote politieke discussies op de agenda. In de raadscommissie Ontwikkeling is dat bijvoorbeeld de nieuwe woonvisie. Blijven we bouwen aan voldoende sociale woningen en betaalbare woningen voor starters en ouderen? Ik ga me er in ieder geval voor inzetten.

De PvdA Haarlem houdt zondag 9 januari haar nieuwjaarsreceptie in de splinternieuwe Jopenkerk. Ik nodig je graag uit daarbij te zijn en samen het glas te heffen op een gelukkig, sociaal en eerlijk 2011. De receptie begint om 16:00 uur en vindt plaats in de Jopenkerk, Vestestraat 1 in Haarlem. Kijk hier voor meer informatie.