Meer

Archive | februari, 2011

Waarom ik op 2 maart PvdA stem

Aanstaande woensdag hebben we eigenlijk twee stemmen in één: één voor de provincie Noord-Holland en één voor de Eerste Kamer. Zowel provinciaal als landelijk staat er heel veel op het spel. Wie betaalt de rekening van de crisis? Haalt het rechtse kabinet een meerderheid in de Eerste Kamer of kiest Nederland voor een eerlijker beleid? En krijgen we ook in Noord-Holland straks de PVV aan de macht, die hoofddoekjes in bussen en in het provinciehuis wil verbieden? Zes redenen waarom ik woensdag 2 maart PvdA stem:

Provinciaal:

Voor versterking van economie en werkgelegenheid in Noord-Holland
Minder werkloosheid, moderne bedrijventerreinen, duurzame en innovatieve economie.

Voor goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer
Betaalbaar openbaar vervoer, investeringen in de Zuidtangent en de nachttrein naar Haarlem.

Voor voldoende woningen voor jong en oud
Betaalbaar bouwen voor lage inkomens, starters en ouderen, behoud van het open landschap.

Landelijk:

Voor een land waar we eerlijk delen
Beperking villasubsidies, invoering bankenbelasting en inkomensafhankelijke zorgpremies.

Voor banen scheppen in plaats van schrappen
100.000 extra banen, doorgaan met succesvolle deeltijd WW en langere belasting op arbeid.

Voor een land met goede sociale voorzieningen
Betaalbare kinderopvang, goed en toegankelijk onderwijs voor álle jongeren, meer zorg in de buurt en een welvaartsvaste AOW.

Vragen over misstanden antikraak beantwoord

In december stelde ik schriftelijke vragen aan het College van B&W over misstanden bij antikraak van leegstaande woningen (zie een eerdere blog). Het heeft even geduurd, maar vandaag ontving ik de beantwoording door het College. Zij zeggen daarin toe met corporaties afspraken te maken over het gebruik van tijdelijke verhuur in plaats van antikraak op basis van een bruikleenovereenkomst. Via internet wil men particuliere verhuurders informatie verschaffen over deze mogelijkheid. Ook wil het College in samenwerkingsverbanden als de VNG en de G32 (32 grootste gemeenten) het onderwerp aan de orde stellen om te bekijken of landelijke spelregels voor antikraak nodig en mogelijk zijn.

Ik stelde de vragen naar aanleiding van landelijke berichten dat grote antikraakbureaus vaak gebruik maken van bepalingen in bruikleenovereenkomsten die in strijd zijn met de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het gaat onder meer om een verbod om met de pers te praten, de bepaling dat de beheerder altijd onaangekondigd de woning mag betreden en het beëindigen van de overeenkomst bij het krijgen van een kind. Volgens het College van B&W maken de Haarlemse corporaties over het algemeen geen gebruik van dit soort bruikleenovereenkomsten, maar van tijdelijke verhuur. Ook in bruikleenovereenkomsten die de gemeente zelf gebruikt komen dit soort bepalingen volgens het College niet voor.

De PvdA wil dat er bij tijdelijke bewoning indien mogelijk altijd wordt gekozen voor tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet (artikel 15) in plaats van antikraak via een bruikleenovereenkomst. Ook daarbij is het mogelijk het contract binnen drie maanden op te zeggen, maar zijn de rechten en plichten van huurders duidelijker geregeld. Het is mooi dat de corporaties dit meestal al doen. De gemeente zelf maakt volgens de beantwoording echter incidenteel nog wel gebruik van bruikleenovereenkomsten (zonder de omstreden bepalingen).

Ik ben blij met de toezeggingen van het College dat zij tijdelijke verhuur willen stimuleren in plaats van antikraak en dat zij het onderwerp in landelijke overleggen op de agenda willen zetten. Wel zal ik de beantwoording van de vragen binnenkort nog agenderen in de raadscommissie Ontwikkeling. Ik wil namelijk nog graag van de wethouder weten hoe hij de afspraken met de corporaties en andere verhuurders precies vorm wil geven. Ook wil ik hem vragen als gemeente zelf het goede voorbeeld te geven door geheel af te zien van bruikleenovereenkomsten en alleen nog gebruik te maken van tijdelijke verhuur.

Je kunt de beantwoording hier downloaden als PDF-bestand. De gestelde vragen vind je hier.

Job Cohen voert campagne in Haarlem

Zaterdag 26 februari voerde PvdA-leider Job Cohen campagne in Haarlem. Samen met Marleen Barth (lijsttrekker Eerste Kamer), Tjeerd Talsma (lijsttrekker Provinciale Staten) en vele Haarlemse en provinciale PvdA-ers deelde hij rozen en kopjes thee uit aan het winkelend publiek in de Haarlemse binnenstad. Helaas in de stromende regen.

Haarlems Dagblad: Sluittijden cafés niet vrijgegeven

Deze week besloot het College van B&W de sluitingstijden van de horiet vrij te geven, zoals in het coalitieakkoord wel is afgesproken (zie dit bericht). De PvdA is voorstander van vrije sluitingstijden, omdat het leidt tot veiliger uitgaan (zie een eerdere blog). Donderdag 24 februari schrijft het Haarlems Dagblad over het besluit van het College en mijn reactie daarop. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Nut en noodzaak van kunstsubsidies

De huidige bezuinigingen door zowel Rijk als gemeente brengen soms pijnlijke keuzes met zich mee, maar ze leiden ook tot iets moois: eindelijk wordt er eens echt gedebatteerd over nut en noodzaak van een aantal dingen die overheden financieren. Waarom is dat nodig? En kan het niet veel beter, creatiever en efficiënter? Relevante vragen, waar zowel de politiek als de samenleving in financieel betere tijden helaas nauwelijks aan toe komen. Een voorbeeld hiervan is het debat over nut en noodzaak van kunstsubsidies, dat dinsdag 22 februari naar aanleiding van de bezuinigingen werd georganiseerd in het Mondiaal Centrum Haarlem.

Waarom verdient kunst eigenlijk subsidie? En welke vormen van cultuur zouden daar dan wel voor in aanmerking moeten komen, en welke niet? Die vragen stonden centraal tijdens het goed bezochte debat. Het Mondiaal Centrum had daar een aantal interessante sprekers voor uitgenodigd. Volgens Hans Abbing (econoom en beeldend kunstenaar) kan wat minder subsidie voor cultuur leiden tot een goede prikkel om te vernieuwen. Waarom bestaan orkesten bijvoorbeeld nog altijd uit 75 man? Is dat nog wel van deze tijd? Evelien Tonkens (hoogleraar actief burgerschap) stelde dat de cultuurwereld veel beter moet aangeven waarom kunst van belang is. Volgens haar moet alleen kunst subsidie krijgen die helpt bij de ontwikkeling naar meer beschaving. Volgens Josine Meurs (vereniging Publiek) is dat een heilloze weg en moet juist het publiek veel meer te zeggen krijgen over wat wel en wat geen subsidie krijgt.

Na de pauze was er ruimte voor debat, waaraan ook tal van vertegenwoordigers van Haarlemse culturele instellingen deelnamen. Hier bleek wel dat het nog behoorlijk moeilijk is met een gezamenlijk aansprekend verhaal te komen waarom kunst nu zo belangrijk is. Met argumenten als “kunst verdient gewoon subsidie” kom je er niet meer. Niet bij de gemeente, maar al helemaal niet bij het rechtse kabinet, dat 20% wil bezuinigen op kunst en cultuur en ook nog eens de BTW voor tal van kunstuitingen verhoogt. Je moet laten zien dat cultuur een breder maatschappelijk belang heeft, als spiegel voor de samenleving, als economische motor voor een stad als Haarlem, als middel voor sociale samenhang en emancipatie en als bron van creativiteit en innovatie. Daar is nog niet elke kunstenaar en kunstminnaar even goed in.

De komende maanden zal ook in de gemeenteraad nog veel gedebatteerd worden over kunst en cultuur naar aanleiding van de bezuiniging op de subsidies. Daar komt ook de vraag aan de orde welke vormen van kunst vooral subsidie moeten krijgen. De recente discussie over oude en moderne beeldende kunst is daar een voorbeeld van (zie een eerdere blog), maar de discussie gaat ook over amateurkunst of professionele kunst, en cultuur die vooral een blank ouder hoger opgeleid publieke aanspreekt of ook vormen van cultuur die populair zijn bij allochtonen en jongeren. Het is jammer dat deze discussie kennelijk alleen in alle hevigheid gevoerd kan worden naar aanleiding van bezuinigingen, maar ik ben blij dat hij gevoerd wordt.

Fusiepartners cultuurcentrum CCVT weer om tafel

Muziekcentrum Zuid-Kennemerland zit weer met de Volksuniversiteit en h’Art om tafel om verder te werken aan de fusie tot één Centrum voor Cultuureducatie en Vrije Tijd (CCVT). Dat deelde wethouder Pieter Heiliegers donderdag 17 februari mee in de raadscommissie Ontwikkeling. Goed nieuws, want alleen samen kunnen deze drie organisaties een cultuurcentrum vormen dat klaar is voor de toekomst.

Tot verbazing van velen kondigde de Raad van Toezicht van het Muziekcentrum in januari plotseling aan te willen stoppen met de fusie (zie een eerdere blog). Als aanleiding noemde men onder andere dat er nog steeds geen zicht was op nieuwe huisvesting voor het cultuurcentrum, nadat het College van B&W eerder had afgezien van nieuwbouw op Nieuwe Energie (zie een eerdere blog). Ook was er onduidelijkheid over een aantal financiële zaken en was er verschil van mening ontstaan tussen de fusiepartners.

Samen met GroenLinks heb ik eerder al verzocht om bespreking van de stand van zaken in de raadscommissie. Het is mooi dat de wethouder daarbij kon mededelen dat er inmiddels weer schot in de zaak zit. Er wordt ook hard gewerkt aan een plan voor een nieuw gezamenlijk onderkomen voor het cultuurcentrum CCVT. Dat geeft goede hoop. In de openbaarheid wilde de wethouder in verband met de onderhandelingen nog niet zeggen welke locatie men precies op het oog heeft. Ik heb er op aangedrongen dit zo spoedig als mogelijk ook openbaar te maken, want dit soort discussies horen in het openbaar gevoerd te kunnen worden.

Haarlems Dagblad: Politiek kritisch in oud/nieuw-debat

Het Haarlems Dagblad schrijft zaterdag 19 februari uitgebreid over het standpunt van wethouder Pieter Heiliegers (cultuur) dat de gemeente bij de bezuiniging van 10% op subsidies vooral zou moeten korten op moderne kunst. In een ronde tafelgesprek reageren de directeuren van Frans Halsmuseum, Nieuwe Vide, Vishal en 37PK op de plannen. Daarnaast doet de krant verslag van de eerste discussie hierover in de raadscommissie Ontwikkeling, waarin ook ik word geciteerd. Je kunt het artikel over de politieke discussie hier lezen. Verder lezen

PvdA wil visie op lokale omroep

Donderdag 17 februari bespraken de verschillende raadscommissie voor het eerste de bezuiniging van 10% op subsidies (lees hier meer daarover). Deze bezuiniging is één van de in het coalitieakkoord afgesproken maatregelen om de gemeentelijke begroting weer op orde te krijgen. De komende maanden volgen nog inspraakbijeenkomsten, vele gesprekken met individuele instellingen en uiteindelijke besluitvorming. Deze eerste bespreking was dan ook nog niet bedoeld voor een definitief oordeel. We hebben wel veel kritische vragen gesteld, in onze commissie onder andere over de bezuinigingen op moderne kunst, het Wereldkindertheater en de bibliotheek. Over één ding was de PvdA echter wel al glashelder: het compleet wegbezuinigen van de lokale omroep Haarlem 105 is in strijd met de wet en moet dus van tafel.

Het College van B&W stelt voor de complete subsidie van 80.000 euro voor de lokale omroep te schrappen. Dit blijkt echter in strijd met de wet, die sinds 2010 zegt dat gemeenten een zorgplicht hebben voor de lokale omroep. De stelling van de PvdA is dan ook dat dit bezuinigingsvoorstel niet kan. De wethouder moet dit dus van tafel halen. Wij werden hierin gesteund door vrijwel de gehele raadscommissie. In het Haarlems Dagblad kondigt wethouder Jack van der Hoek vandaag dan ook aan dat hij deze korting gaat heroverwegen.

Wat de PvdA betreft betekent dit overigens niet dat er niets kan veranderen in het lokale omroepbeleid. Ik heb de wethouder gevraagd met een nieuwe gemeentelijke visie te komen over het lokale omroepbeleid. Daarin moet worden vastgelegd wat de gemeente precies verwacht van de lokale omroep en wat daar aan geld tegenover staat. Vervolgens zou de gemeente moeten kijken wie dat het beste kan uitvoeren. Dat kan heel goed de huidige lokale omroepvereniging Haarlem 105 zijn, maar als een andere organisatie het beter kan doen moet dat ook niet op voorhand worden uitgesloten.

Ik verwacht dat het College van B&W voor de definitieve vaststelling van de bezuinigingen op de subsidies zelf met voorstellen komt voor zo’n nieuwe omroepvisie. Als dat niet zo is, dan zal de PvdA hiertoe zelf het initiatief nemen.

De PvdA hangt (aan de brug)

Het is weer campagnetijd! Woensdag 2 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten, en de weken voorafgaand aan deze verkiezingen probeert natuurlijk ook de PvdA Haarlem zoveel mogelijk kiezers te overtuigen om te gaan stemmen en te kiezen voor de PvdA. Dat is belangrijker dan ooit, want dit keer staat niet alleen de provincie op het spel, maar ook de vraag of het rechtse kabinet een meerderheid haalt in de Eerste Kamer.

Een mooie Haarlemse campagnetraditie is dat verkiezingsposters niet alleen op de grote verkiezingsborden worden geplakt, maar dat verschillende partijen ook de vele Haarlemse bruggen opfleuren met verkiezingsborden. Zaterdag 12 februari heeft de PvdA dit in een groot deel van de stad gedaan. Samen met fractiegenoot Roel Schaart was ik verantwoordelijk voor het centrum en Haarlem-Zuidwest.

Wil je weten waarom je op 2 maart PvdA moet stemmen? Bekijk dan de speciale verkiezingssite van de PvdA.

Waarderhaven wordt eindelijk veilige haven

Donderdag 10 februari stemde de gemeenteraad unaniem in met het definitief ontwerp voor een brandveilige Waarderhaven. Een mooi moment. Hiermee wordt een langlopend hoofdpijndossier voor de gemeente, waar ik de afgelopen jaren vanuit de raad veel mee bezig ben geweest, eindelijk afgerond.

De Waarderhaven is een woonschepenhaven in de Waarderpolder. Er liggen in deze haven 55 woonschepen zo dicht op elkaar, dat brand snel kan overslaan. Een onveilige situatie, die eigenlijk snel moet worden aangepakt, maar al meer dan tien jaar voortsleept. Afgelopen raadsperiode heb ik namens de PvdA de brandonveiligheid in de Waarderhaven op de politieke agenda gezet, onder meer via schriftelijke vragen in 2008 (zie een eerdere blog). Uiteindelijk kreeg de PvdA hiervoor de steun van een meerderheid van de gemeenteraad.

Er is samen met de bewoners een plan gemaakt om de haven veiliger te maken. De haven wordt verder uitgegraven, zodat er meer ruimte ontstaat. De woonschepen zullen in clusters van twee worden gelegd, met tussen de clusters vijf meter tussenruimte. Aanvankelijk was het de bedoeling de schepen in grotere clusters te leggen, maar dat stuitte op terechte bezwaren van bewoners. Zij zouden dan aan beide zijden van de boot ingrijpende brandwerende maatregelen moeten nemen, waardoor er bijvoorbeeld geen ramen meer open zouden kunnen. Dat zou de leefbaarheid ernstig schaden. De bewoners kwamen daarom zelf met deze oplossing, die door de gemeente is overgenomen (zie een eerdere blog).

In het definitief ontwerp wordt naast de brandveiligheid nog een aantal zaken geregeld, zoals infrastructuur, bodemsanering en herverkaveling van tuintjes. Het is mooi dat dit definitief ontwerp niet alleen kan rekenen op steun van de gehele raad, maar ook op breed draagvlak onder de bewoners. Hiermee kan de Waarderhaven eindelijk een echt veilige haven worden.

Lees hier mijn eerdere blogs over de Waarderhaven.

Een duurzame stad is een compacte stad

Afgelopen week was ik bij twee bijeenkomsten over duurzaam bouwen. Donderdag 3 februari gaf Charlot ten Dijke van architectenbureau Tangram een lezing voor de raadscommissie Ontwikkeling in architectuurcentrum ABC over de tentoonstelling ‘Balans – dimensies van duurzaamheid’. Vrijdag 4 februari was ik bij de jaarlijkse conferentie Bouwend Haarlem, die dit jaar geheel in het teken stond van duurzaam bouwen.

Haarlem wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Eén van de belangrijkste aspecten daarbij is het duurzaam maken van woningen, zowel nieuwbouw als de bestaande voorraad. Tijdens de conferentie Bouwend Haarlem gingen verschillende sprekers in op de manier waarop dit het beste kan worden gedaan. Eén van de methoden was een dag eerder al aan de orde gekomen tijdens de lezing in het ABC: compacte stedenbouw.

De tentoonstelling in het ABC gaat vooral over de ruimtelijke dimensie van duurzaamheid. Stelling van de architecten van Tangram is dat hoe energiezuinig je ook bouwt, het nog altijd niet duurzaam is als een gebouw op een verkeerde plek staat. Stedenbouw is pas duurzaam als er compact wordt gebouwd. Wie dicht op elkaar woont, verbruikt minder energie. Bovendien leidt compacte stedenbouw tot veel minder vervuilende verkeersbewegingen en wordt door binnenstedelijk bouwen het open landschap gespaard.

Deze visie op stedenbouw spreekt mij erg aan. Op het eerste gezicht lijkt het misschien tegenstrijdig te zijn met de in het coalitieakkoord afgesproken terughoudendheid met verdere verdichting, maar volgens Tangram hoeft compacte stedenbouw zeker niet ten koste te gaan van het groen binnen de stad. Door meervoudig ruimtegebruik en slimme inrichting kun je juist meer groen toevoegen, en toch in hogere dichtheden bouwen. Verschillende in de expositie getoonde voorbeelden laten dat zien. Ook de aanwezige collega’s van GroenLinks en D66, traditioneel kritisch over verdichting, reageerden enthousiast op deze visie.

Lees meer over de visie van Tangram en de tentoonstelling in het ABC in dit artikel uit de Volkskrant van 10 december 2010.

Velsen en Haarlem: veel gemeenschappelijk

Velsen en Haarlem hebben veel gemeenschappelijk. Niet alleen delen we de gemeentegrens aan de noordkant van Haarlem, maar ook werken beide gemeenten samen bij onderwerpen als wonen, WMO, openbaar vervoer, de veiligheidsregio en recreatieschap Spaarnwoude. Alle reden dus voor onze fractie om weer eens bij te praten met de PvdA-fractie van Velsen. Dat gebeurde vrijdag 4 februari tijdens een etentje met de PvdA-fracties uit Velsen en Haarlem in de Kloosterkeuken, een Haarlems leerwerkbedrijf.

Directe aanleiding van de ontmoeting was een drietal actuele onderwerpen, waar we graag met onze partijgenoten in Velsen over van gedachte wilden wisselen. Allereerst het plan van Velsen om bij Fort Benoorden Spaarndam een bungalowpark van Landal aan te leggen, iets waar de gemeente Haarlem grote moeite mee heeft (zie een eerdere blog). Ten tweede spraken we over de Zuidtangent. Haarlem onderzoekt samen met de provincie momenteel drie mogelijke routes voor het hoogwaardig openbaar vervoer tussen station Haarlem en Velsen: de Westelijke Randweg, de Rijksstraatweg en de Waarderpolder (lees hier meer daarover). Tenslotte hebben we het gehad over de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK), waar zowel Velsen als Haarlem deel van uitmaken. Om de financiële problemen bij deze organisatie aan te pakken moet er komende jaren bezuinigd worden. Het zou goed zijn als de PvdA-fracties in de betrokken gemeenten daarbij samen optrekken.

Maar natuurlijk kwamen er nog tal van andere onderwerpen aan de orde, zoals de gezamenlijke woningmarkt voor huurders en de problemen bij thuiszorgorganisatie Viva, die in beide gemeenten actief is. Het is bovendien goed om wat beter kennis te maken met de collega’s aan de andere kant van de gemeentegrens, zodat we elkaar snel weten te vinden. Een kracht van de PvdA is immers dat we een landelijke partij zijn, die in alle gemeenten en op alle bestuursniveaus vertegenwoordigd is. Daar moeten we gebruik van maken.

Op bezoek bij MSD

Met enige regelmaat bezoekt de PvdA-fractie op maandagavond een wijk, een organisatie of een bedrijf in de stad. Maandag 31 januari brachten we een bezoek aan farmaceutisch bedrijf MSD in de Waarderpolder. MSD is sinds 1956 in de Waarderpolder gevestigd en is met ca. 900 werknemers één van de grote werkgevers in de stad.

MSD maakt onderdeel uit van het Amerikaanse Merck & Co. De fabriek van MSD in Haarlem was de eerste vestiging in Europa. Op het terrein is zowel een verkoopafdeling als een productieafdeling van het bedrijf gevestigd. MSD Haarlem produceert, verpakt en verspreidt medicijnen naar 140 landen. Hoewel de nadruk in Haarlem ligt op het verpakken van medicijnen, worden er ook medicijnen geproduceerd. Zo is MSD Haarlem de enige medicijnfabriek ter wereld die een middel tegen rivierblindheid produceert. Dit wordt door het bedrijf gratis ter beschikking gesteld in Afrika.

We kregen een rondleiding over het enorme terrein van MSD, onder meer langs het hoog geautomatiseerde magazijn en langs de afdeling waar pillen worden verpakt. Ook gingen we met Carolien van Bloemendal (directeur operations van Merck Manufacturing Division) en Theo J. van Dijk (public relations manager van MSD) in gesprek over het bedrijf. Met hen spraken wij onder meer over de bereikbaarheid van de Waarderpolder, maatschappelijk verantwoord ondernemen, het beschikbaar stellen van stageplekken, duurzaamheid en samenwerking tussen bedrijven in Haarlem.

Carolien van Bloemendal gaf aan dat MSD erg blij is met de recente verbeteringen van de bereikbaarheid van de Waarderpolder door de fly-over en de Schoterbrug. Zij hoopt dat er in de toekomst nog betere vormen van samenwerking komen tussen bedrijven in Haarlem, zodat zij van elkaar kunnen profiteren. MSD kan op die manier ook een rol spelen om startende ondernemers te ondersteunen. De gemeente zou die samenwerking verder kunnen stimuleren.

De PvdA vindt het erg belangrijk dat bedrijven als MSD in Haarlem zijn gevestigd. Niet alleen zorgen zij voor veel werkgelegenheid in de regio, ook spelen ze een belangrijke rol in de ambitie van Haarlem om innovatieve bedrijvigheid aan de stad te binden. Wij willen dat de gemeente en het bedrijfsleven samenwerken aan een sterke economie, voldoende werkgelegenheid en een mooie stad. Samen maken we Haarlem.