Meer

Archive | maart, 2011

De tafel van Zes: eigen visie cultuursector

Dinsdag 29 maart presenteerden de belangrijkste landelijke organisaties in de cultuursector, verenigd in de Tafel van Zes, een gemeenschappelijke visie op de hervormingen van de cultuursubsidies. In de Tafel van Zes zijn de belangrijkste betrokkenen vertegenwoordigd: werkgevers, werknemers, de cultuurfondsen en de culturele instellingen. Hoewel zij de landelijke bezuinigingen op cultuur terecht buitensporig noemen, zien zij ook wel dat veranderingen nodig zijn. Zij hebben nu samen acht uitgangspunten daarvoor geformuleerd.

Volgens de Tafel van Zes heeft de overheid een aantal rollen in het cultuurbeleid. Zij bewaakt de pluriformiteit, garandeert de toegankelijkheid van cultuur en stimuleert innovatie en ontwikkeling. Deze publieke belangen moeten veel zwaarder gaan meewegen in beslissingen over wat wel en wat niet gesubsidieerd moet worden. Het oordeel over de artistieke waarde van kunst zou niet langer de prioriteit moeten krijgen, ook de meerwaarde van een instelling ten opzichte van anderen, de partners die zij aan zich weet te binden en de mate van creativiteit en innovatie moeten prominenter in de afweging worden betrokken.

Om minder afhankelijk te worden van subsidie moeten culturele instellingen volgens de Tafel van Zes veel meer gaan samenwerken met marktpartijen, private financiers en maatschappelijke organisaties. Ook zou het aantal instellingen binnen de basisinfrastructuur verkleind moeten worden. Andere instellingen moeten op zoek naar andere manieren van financiering, zoals projectsubsidie, microkredieten en crowdfunding.

Hoewel de visie vooral betrekking heeft op de Rijksoverheid, is het natuurlijk interessant om te betrekken bij de huidige discussie in Haarlem over de bezuinigingen op lokale cultuursubsidies. Het eerste dat opvalt is dat de uitgangspunten van de Tafel van Zes (pluriformiteit, toegankelijkheid en innovatie) mooi aansluiten op de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de alternatieve voorstellen voor de bezuinigingen die wij vorige week samen met onze coalitiepartners presenteerden (zie een eerdere blog). Denk bijvoorbeeld aan laagdrempelige cultuureducatie bij het Wereldkindertheater (toegankelijkheid) of het blijven subsidiëren van moderne beeldende kunst (innovatie en pluriformiteit). Daarnaast zijn de voorstellen over de manier van subsidiëren ook zeker interessant voor Haarlem als input voor de discussies over een nieuwe cultuurnota en een nieuwe subsidiesystematiek die nog op de agenda staan.

Ruimtelijke kwaliteit

Hoe moet Haarlem zich de komende jaren ruimtelijk gaan ontwikkelen? Hoe moeten gebouwen die in Haarlem worden gebouwd eruit zien? Hoe gaan we om met het historische karakter van de stad? En hoe zorgen we ervoor dat de openbare ruimte in de stad prettig en mooi is? Dat zijn een aantal vragen die aan de orde zullen komen in de nieuwe Nota Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Haarlem, die de komende maanden wordt opgesteld. Als aftrap voor de politieke discussie kreeg de raadscommissie Ontwikkeling donderdag 24 maart een presentatie.

De Nota Ruimtelijke Kwaliteit is de vervanger van de oude Welstands- en Monumentennota, maar er is voor gekozen om het stuk veel breder te maken dan enkel welstand. In de nieuwe nota worden de ambities voor de ruimtelijke ontwikkeling en het architectuurbeleid van Haarlem neergelegd. Dit past in de nieuwe manier waarop dit College met de ruimtelijke ordening in de stad wil omgaan: niet meer alleen aandacht voor individuele gebouwen, maar vooral ook voor de kwaliteit van complete gebieden en wijken. Eerder werd de welstandscommissie om die reden al omgevormd tot de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Ook werkt de gemeente op verschillende plekken met het nieuwe instrument van gebiedsvisies, waarin een integrale visie voor een bepaald gebied wordt gegeven.

Het is wat de PvdA betreft niet de bedoeling dat dit leidt tot veel extra bureaucratie en regeltjes. Om die reden is de afgelopen jaren een aantal bouwactiviteiten al vergunningsvrij gemaakt. Wel zal er een verschuiving plaats vinden: minder regels voor kleine individuele ingrepen bij de eigen woning waar niemand last van heeft en betere regelgeving voor de inrichting van de openbare ruimte. Dat komt de kwaliteit van de stad ten goede.

De komende tijd krijgen ook de inwoners van Haarlem alle gelegenheid om mee te praten over de nieuwe nota. Er zal onder meer een mogelijkheid worden geboden om digitaal te participeren. Uiteindelijk zal de gemeenteraad de nieuwe Nota Ruimtelijke Kwaliteit vaststellen.

Wijkbezoek Heiliglanden-De Kamp

Regelmatig bezoeken wij als PvdA-fractie een Haarlemse wijk om met de wijkraad en bewoners in gesprek te gaan over hun wensen en ideeën. Zaterdag 26 maart maakten we een wandeling met de wijkraad door Heiliglanden-De Kamp, een wijk in het zuidoosten van de binnenstad. Omdat ik namens de PvdA-fractie contactpersoon ben voor het centrum heb ik dit werkbezoek samen met de wijkraad voorbereid.

Heiliglanden-De Kamp is een klein wijkje, maar er gebeurt heel veel. Recent speelden er grote politieke discussies over deze wijk, zoals de tunnelstudie voor de Zuidtangent en de mogelijke vestiging van een unilocatie voor dak- en thuislozen. Daarnaast heeft de wijkraad een eigen wijkvisie opgesteld, met daarin ideeën over welke verbeteringen er in de wijk zouden moeten plaatsvinden. Speerpunten uit deze visie zijn bewaken van de sociale cohesie, behoud van de historische uitstraling, verbetering van winkelstraat de Kleine Houtstraat en meer groen.

Onderwerpen die tijdens de wandeling aan de orde kwamen waren onder meer de unilocatie voor dak- en thuislozen, het aantrekkelijker maken van het zuidelijk deel van de Kleine Houtstraat, het beheer van de vele (semi) openbare binnentuinen in de wijk, de verkeerssituatie op verschillende plekken, het parkeren in de wijk en een nieuwe functie voor cultureel centrum De Eglantier na het vertrek van het Muziekcentrum. Met verschillende van deze onderwerpen zullen we de komende tijd in de raad verder aan de slag gaan.

Kijk hier voor meer foto’s van het werkbezoek.

Alternatieve voorstellen bezuiniging cultuursubsidies

Donderdag 24 maart spraken de verschillende raadscommissies opnieuw over de bezuinigingen op de subsidies. Na een eerste bespreking op 17 februari (zie een eerdere blog), een grote inspraakbijeenkomst met meer dan 50 organisaties op 1 maart en tal van individuele gesprekken was het nu tijd om aan te geven wat de verschillende fracties zouden willen wijzigen aan het voorstel van het College van B&W.

In de raadscommissie Ontwikkeling ging het vooral over de cultuursubsidies. Voor de PvdA staat daarbij een aantal uitgangspunten voorop. Ten eerste willen wij dat de gemeente niet alleen professionele kunst financiert, maar ook amateurkunst. Wij hebben daarom grote moeite met de enorme bezuiniging op amateurkunst. Ten tweede vinden wij dat cultuur voor alle Haarlemmers moet zijn en dat we dus ook cultuur die populair is bij jongeren en allochtonen moeten subsidiëren. Een goed voorbeeld van cultuureducatie in de wijken als het Wereldkindertheater willen wij daarom behouden. Tenslotte vinden wij het belangrijk dat ook de innovatieve kracht van kunst wordt behouden. Die is ook belangrijk voor de creatieve economie in onze stad. De keuze om moderne kunst voor een groot deel te schrappen delen we dan ook niet (zie een eerdere blog).

Samen met coalitiepartners D66, GroenLinks en VVD heb ik een aantal wijzigingsvoorstellen op het gebied van cultuur en economie gepresenteerd. Zo willen wij de voorgestelde bezuiniging op het Wereldkindertheater, Nieuwe Vide, stadsdichter, amateurkunst en de lokale omroep (deels) ongedaan maken. Wij willen dat betalen door was extra te bezuinigen op citymarketing, het Cultuurstimuleringsfonds, een noodfonds voor evenementen, de VAC en de stadsbeeldhouwer. Ook dat zijn soms pijnlijke keuzes, maar wij vinden die beter te verdedigen dan de keuzes die het College van B&W maakt. Bij citymarketing kan bijvoorbeeld meer geld uit de markt worden gehaald, terwijl de VAC (een adviesorganisatie voor woonconsumenten) ook vanuit bewonersondersteuning kan worden gefinancierd.

Daarnaast stellen wij voor de bezuinigingen voor de bibliotheek en het Frans Halsmuseum wel alvast taakstellend vast te stellen, maar voor deze ingaan eerst een plan aan de raad voor te leggen over hoe deze precies vorm krijgen. De PvdA is bijvoorbeeld geen voorstander van het sluiten van vestigingen van de bibliotheek, maar zien wel kansen in het samenwerken van de bibliotheek met andere organisaties in één gebouw in de wijk en een modernere vorm voor de centrale bibliotheek met meer digitale informatie. Wij willen daarover eerst een plan zien, voordat de bezuiniging bij de bibliotheek in 2016 in gaat.

Wij hebben het College, de betrokken organisaties en de oppositiefracties uitgenodigd de komende maanden mee te denken over dit pakket van alternatieve voorstellen. Definitieve besluitvorming volgt in juni bij de Kadernota.

Kabinet laat kantoren liever leegstaan

Minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) is er tegen om financieel te stimuleren dat leegstaande kantoren worden omgebouwd tot woningen. Volgens de minister zou de overheid dan “tweederangs woningen” financieren. Hij wil in plaats daarvan leegstaande kantoren slopen (zie dit bericht). Een teleurstellend standpunt, dat weer eens laat zien dat dit kabinet erg weinig oog heeft voor de problemen op de woningmarkt van steden als Haarlem.

In Nederland staat zo’n 14 procent van de kantoorruimte leeg. Dat komt niet alleen door de economische crisis, maar ook door nieuwe manieren van werken als tele- en flexwerken. Een meerderheid van de Tweede Kamer, waaronder de PvdA, wil het omvormen van deze leegstaande kantoren stimuleren door bijvoorbeeld de BTW op het ombouwen te verlagen, de overdrachtsbelasting af te schaffen of een statiegeldregeling in te voeren bij nieuwe kantoren (zie dit bericht). Donner voelt echter niets voor dit soort financiële prikkels. Het kabinet wil niet verder gaan dan het wegnemen van belemmerende wet- en regelgeving. Het gevolg hiervan zal zijn dat veel eigenaren het financieel aantrekkelijker blijven vinden hun pand leeg laten staan dan het om te vormen naar bijvoorbeeld studentenkamers of een broedplaats voor kunstenaars of creatieve ondernemers.

Gelukkig hebben VVD en CDA in Haarlem meer oog voor de problemen met leegstaande kantoren dan hun landelijke partijgenoten. Zo diende de VVD bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad nog samen met ons een motie in om meer leegstaande kantoren om te vormen tot woningen (zie een eerdere blog). Dit zal een prominente plek krijgen in de nieuwe Woonvisie, die momenteel wordt opgesteld. Het is teleurstellend dat de gemeente daarbij geen extra steuntje in de rug krijgt van het kabinet.

Lees hier mijn eerdere blogs over leegstaande kantoren.

Toch kleine proef met ruimere sluitingstijden horeca

Er komt waarschijnlijk toch een kleinschalige proef met ruimere sluitingstijden voor de horeca. Dit ondanks het voorstel van het College van B&W om geheel af te zien van dit voornemen uit het coalitieakkoord (zie een eerdere blog). Een ruime meerderheid van de raadscommissie Bestuur, waaronder D66, GroenLinks, VVD, CDA en Actiepartij, steunde donderdag 17 maart mijn voorstel om het voorstel van het College voor kennisgeving aan te nemen en toch op kleine schaal te experimenteren met ruimere sluitingstijden bij een beperkt aantal bedrijven, bijvoorbeeld bij dancefeesten van het Patronaat en/of de Lichtfabriek. Het College is gevraagd hier een voorstel voor uit te werken. De burgemeester heeft dit toegezegd.

De PvdA is al jaren voorstander van vrije sluitingstijden voor de horeca. In steden als Utrecht en Nijmegen blijkt dat vrije sluitingstijden bij kunnen dragen aan veilig uitgaan met minder overlast voor bewoners. Als uitgaansgelegenheden bijvoorbeeld na 3:00 uur geen nieuwe bezoekers meer mogen toelaten, maar de bezoekers wel langer mogen blijven, komt niet meer iedereen om 04:00 uur tegelijk op straat te staan. Dat vermindert de kans op opstootjes en overlast.

In het coalitieakkoord hebben D66, GroenLinks, VVD en PvdA dan ook afgesproken te experimenteren met ruimere sluitingstijden. Het College van B&W ziet dit echter niet zitten. Zij stelden de raad dan ook voor hiervan af te zien. Namens PvdA-fractie kwam ik in de raadscommissie Bestuur met een tegenvoorstel. Wij willen een kleinschalige proef met ruimere sluitingstijden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen bij het Patronaat en/of de Lichtfabriek, die beide al hebben aangegeven voor dancefeesten graag 20 avonden per jaar tot 6:00 uur open te willen blijven. Op deze plekken is ook het risico op overlast voor omwonenden kleiner, waarmee we tegemoet komen aan bedenkingen van bijvoorbeeld de wijkraad binnenstad. Een ruime meerderheid van de commissie steunde dit voorstel. Ook is besloten het raadsstuk van het College waarin helemaal werd afgezien van ruimere sluitingstijden voorlopig voor kennisgeving aan te nemen en niet als besluit voor te leggen aan de plenaire raad. 

Burgemeester Schneiders heeft toegezegd met een voorstel te komen voor zo’n kleinschalige proef. Omdat er nog wel wat juridische haken en ogen aan zitten, wil hij nog onderzoeken in welke vorm zo’n pilot het beste zou kunnen. Het is dus nog even afwachten of de proef precies de vorm krijgt die wij voorstelden (dancefeesten bij Patronaat en/of Lichtfabriek) of een wat andere vorm, maar ik ben erg blij dat er nu eindelijk toch wat gaat gebeuren.

Financiële situatie Veiligheidsregio

Eén van de onderwerpen waar ik als kersvers lid van de raadscommissie Bestuur (zie een eerdere blog) mee te maken zal krijgen is de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). De VRK bestaat uit GGD en Brandweer Kennemerland. Daarnaast horen het Meld- en Informatie Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK), het Veiligheidsbureau Kennemerland en ondersteunende afdelingen bij deze organisatie. Het is een gemeenschappelijke regeling van tien gemeenten, waaronder Haarlem.

De afgelopen jaren ontstonden er financiële problemen bij de VRK, onder meer veroorzaakt doordat de organisatie onvoldoende ‘in control’ was over de financiële huishouding. Daardoor bleek vorig jaar een extra incidentele bijdrage van de betrokken gemeenten nodig. Aan die bijdrage hebben de gemeenteraden een aantal voorwaarden verbonden, zoals verbetering van de bedrijfsvoering en een efficiëntere organisatiestructuur. Daarnaast zou de VRK ruim voor de kadernota van 2011 met zogenaamde ‘menukaarten’ komen met mogelijke bezuinigingen en te schrappen taken. De resultaten hiervan werden dinsdag 15 maart gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst voor raadsleden uit de betrokken gemeenten.

Het lijkt erop dat de VRK steeds beter controle krijgt over de financiële huishouding en dat de organisatiestructuur is verbeterd. Dat is mooi nieuws. Maar er komen de komende tijd nog een aantal lastige keuzes aan. Omdat de betrokken gemeenten fors moeten bezuinigen vragen zij ook van de VRK de broekriem verder aan te halen. Dat kan alleen door een aantal niet-wettelijke taken te schrappen en goed te kijken of het werk efficiënter kan. Dat zal soms flink pijn doen, zowel voor het personeel als de lokale samenleving. Uitgangspunt is wel dat deze maatregelen niet gepaard zullen gaan met gedwongen ontslagen. Ook lijkt het er gelukkig op dat het kan zonder het gevaar voor de bevolking bij ongelukken, branden of rampen onacceptabel te laten toenemen. Maar dat neemt niet weg dat sommige keuzes pijn zullen doen.

De komende maanden zullen de maatregelen verder besproken worden in de gemeenteraad. Wordt dus vervolgd.

Een nieuwe commissie erbij

Jullie zijn inmiddels gewend dat ik op deze blog vooral schrijf over wonen, ruimtelijke ordening, cultuur en monumenten. Dat zijn namelijk de onderwerpen waar ik als lid van de raadscommissie Ontwikkeling het woord over voer. De komende tijd komen daar een aantal nieuwe onderwerpen bij. Donderdag 10 maart ben ik namelijk benoemd tot lid van de raadscommissie Bestuur. Ik ga deze commissie combineren met de commissie Ontwikkeling.

Volgende week keert Artie Ramsodit terug als PvdA-raadslid na een afwezigheid van drie maanden in verband met zwangerschapsverlof. Hans van der Bruggen, die Artie afgelopen maanden verving, zal vanaf dan doorgaan als schaduwraadslid. Omdat mijn fractiegenoot Helga Koper, die als enige van de fractie twee commissies combineerde, een nieuwe baan heeft die veel tijd vraagt hebben we dit moment aangegrepen voor een kleine wijziging van de commissielidmaatschappen in de fractie.

Hans zal als schaduwraadslid zowel de commissie Ontwikkeling als Beheer komen versterken. Artie en ik blijven Ontwikkeling doen, maar daarnaast word ik dus ook lid van de commissie Bestuur. Die commissie doe ik samen met Joyce Langenacker en Helga blijft ook als vervanger betrokken bij die commissie. Joyce wordt daarnaast vervanger in de raadscommissie Samenleving. Op die manier hebben we nu in elke commissie naast de twee vaste leden ook beschikking over een extra lid.

De commissie Bestuur gaat over onder meer financiën, veiligheid, bestuurlijke zaken, wijkgericht werken en personeel en organisatie. Ik zal mij hier onder meer gaan bezighouden met onderwerpen als veiligheid, ict, drugsbeleid en de gemeentelijke huisvesting.

Cultuurcentrum CCVT op Nieuwe Energie?

Wat wordt de nieuwe plek voor het Centrum voor Cultuureducatie en Vrije Tijd (CCVT), dat ontstaat na de fusie tussen Muziekcentrum Zuid-Kennemerland, Volksuniversiteit en h’Art? Afgelopen week heeft wethouder Pieter Heiliegers de drie mogelijke locaties die onderzocht worden openbaar gemaakt: de monumentale gebouwen van Nieuwe Energie, het huidige gebouw van de Volksuniversiteit en het voormalige postgebouw aan de Westergracht. Namens de PvdA heb ik aangegeven een duidelijke voorkeur te hebben: de Nieuwe Energie.

Op cultureel bedrijventerrein Nieuwe Energie, waar onder meer al de Lichtfabriek en Nieuwe Vide zijn gehuisvest, zou het CCVT een plek kunnen krijgen in de monumentale gebouwen die nu nog leeg staan, zoals de Oerkap. Dit heeft een groot aantal voordelen. Ten eerste biedt het ruime voor een goed onderkomen voor het CCVT op een steenworp afstand van de binnenstad. Ten tweede vormt het een mogelijkheid om de monumentale gebouwen hier eindelijk eens op te knappen en een nieuwe functie te geven. En tenslotte kan hier een interessante culturele kruisbestuiving ontstaan tussen het CCVT, de Lichtfabriek, Nieuwe Vide, creatieve bedrijven en mogelijk nog andere hier onder te brengen culturele instellingen.

Het Muziekcentrum geeft in de krant aan dat haar voorkeur niet uitgaat naar de Nieuwe Energie, omdat het te ver van de binnenstad zou liggen. Dat is opmerkelijk. Tot een paar maanden geleden nog was de Nieuwe Energie in de planning voor nieuwbouw voor het CCVT, waar ook het Muziekcentrum mee heeft ingestemd. Toen het College van B&W aankondigde hier van af te willen zien (zie een eerdere blog), was dat voor het Muziekcentrum juist één van de redenen om te twijfelen over de fusie (zie een eerdere blog). Maar daarnaast klopt het argument dat de Nieuwe Energie te ver van de binnenstad zou liggen niet. Psychologisch is dat misschien zo, maar volgens Google ligt Nieuwe Energie 1,5 km fietsen van de Grote Markt, precies even ver als de Volksuniversiteit en minder ver dan de Westergracht (1,7km).

Natuurlijk zal de PvdA alleen instemmen met vestiging van het CCVT op Nieuwe Energie als ook de openbare ruimte daar op orde wordt gebracht en het terrein en de routes erheen veilig zijn. Wat dat betreft moet er nog veel gebeuren. Ook zal er natuurlijk met directie, personeel en cursisten van de drie instellingen die onderdeel gaan uitmaken van het CCVT overlegd moeten worden. Zij hebben een belangrijke stem. Maar ik denk dat dit een gouden kans, die het zeker waard is verder onderzocht te worden.

Een mooie uitslag in Haarlem en Noord-Holland

De peilingen zagen er de afgelopen weken niet goed uit voor de PvdA. Landelijk stonden we op enkele zetels verlies in de Eerste Kamer en in Noord-Holland zouden we dalen van 11 naar 9 zetels in Provinciale Staten en daarmee kleiner worden dan de PVV. Hoe anders liep het gisteravond? In Haarlem werd de PvdA verreweg de grootste partij, in Noord-Holland boekte de PvdA winst en in de Eerste Kamer hield de PvdA haar 14 zetels vast. Of het kabinet een meerderheid haalt in de Eerste Kamer blijft waarschijnlijk spannend tot eind mei.

In Haarlem haalde de PvdA 22 procent van de stemmen, ruim 1,5 procent meer dan vier jaar geleden en vijf procent beter dan het landelijk gemiddelde. De VVD werd met 17,6 procent de tweede partij, gevolgd door D66 (13,8%) en SP (11,3%). In zeven van de negen Haarlemse wijken werd de PvdA de grootste partij. Zelfs in de Slachthuisbuurt, waar bij de Tweede Kamerverkiezingen de PVV nog de grootste werd, won de PvdA met flinke afstand.

Ook in heel Noord-Holland was de uitslag veel beter dan verwacht. In plaats van het verwachte verlies won de PvdA zelfs licht: van 19 naar 20 procent van de stemmen. De PvdA behoudt daarmee haar 11 zetels in Provinciale Staten en is daarmee de tweede partij achter de VVD (13 zetels), maar ruim voor de PVV (6). Lees hier de complete uitslagen van Haarlem en Noord-Holland.

De enige domper van de avond is dat het kabinet samen met de SGP toch een krappe meerderheid in de Eerste Kamer lijkt te behouden. VVD, CDA en PVV krijgen waarschijnlijk net geen meerderheid (37 van de 75 zetels), maar met de ene zetel van de SGP kan het net voldoende zijn. Toch is er nog veel onzeker, de zetelverdeling weten we pas echt zeker op 23 mei, als alle statenleden een nieuwe Eerste Kamer kiezen.