Meer

Archive | april, 2011

Op bezoek bij creatieve broedplaats Klein Haarlem

Woensdag 27 april was ik op uitnodiging van oprichter Ivo Maissan op bezoek bij de stichting Klein Haarlem, de creatieve en culturele broedplaats in het voormalige postkantoor aan de Gedempte Oude Gracht. Deze broedplaats biedt werkplekken aan kunstenaars en creatieve ondernemers. Doel is om een kruisbestuiving te laten ontstaan tussen kunstenaars en ondernemers. Ik kreeg een rondleiding en sprak met Ivo Maissan en Araf Ahmadali over het broedplaatsen- en cultuurbeleid van de gemeente.

De PvdA vindt de creatieve economie erg belangrijk voor Haarlem. Daarom diende ik in 2008 in de gemeenteraad een motie in die de gemeente vroeg een actiever broedplaatsenbeleid te gaan voeren (zie een eerdere blog). Sindsdien is er veel gebeurd. Klein Haarlem is één van de voorbeelden van de culturele en creatieve broedplaatsen die de afgelopen jaren mede met steun van de gemeente zijn ontstaan. Andere voorbeelden zijn onder andere het voormalig Belastingkantoor in Schalkwijk, de Greinerschool in het Rozenprieel, Gonnet26 in de Gonnetstraat en Harlem Legacy aan de Parklaan.

Maar er is nog veel werk aan de winkel. In de column ‘De week van’ op de website van de PvdA Haarlem, die elke week door een ander raadslid wordt verzorgd, houd ik daarom deze week een pleidooi voor het ontwikkelen van Haarlem tot kraamkamer van de creatieve en innovatieve economie in het noordelijk deel van de Randstad. Deze column kun je hier lezen. Verder lezen

De hagenpreek van Thomas von der Dunk

Waar de jaarlijkse Arondéuslezing meestal met moeite honderd bezoekers trekt, waren woensdag 27 april zo’n 1200 mensen (volgens schatting RTVNH) aanwezig in de Haarlemmerhout, waar historicus Thomas von der Dunk zijn Arondéuslezing hield. De lezing, die was afgelast door vertegenwoordigers van CDA en VVD uit een commissie van Provinciale Staten omdat Von der Dunk een verband legde tussen de PVV en de NSB, werd toch gehouden als zogenaamde “hagenpreek” voor het provinciehuis in de buitenlucht.

Ook ik was bij deze hagenpreek in de Hout aanwezig. Niet omdat ik het nu met elk woord van Von der Dunk eens ben, maar vooral omdat vrijheid van meningsuiting er niet alleen is voor PVV-ers. Waar politici niet meer willen luisteren naar kritische of onwelgevallige geluiden gaat de democratie ten onder. Dat mogen we niet laten gebeuren.

Het was mooi om te zien dat niet alleen veel sympatisanten van de progressieve partijen aanwezig waren bij de hagenpreek, maar ook veel VVD-politici, waaronder commissaris van de koningin Johan Remkes en veel Haarlemse VVD-ers. Een mooi signaal, dat laat zien dat opkomen voor de vrijheid van meningsuiting niet afhankelijk hoort te zijn van met welke partij je landelijk toevallig in een coalitie zit. Jammer dat de PVV en een aantal statenleden van VVD en CDA daar anders over hebben geoordeeld.

Motie van afkeuring over klokkenluiderskwestie

Als raadslid heb je soms onderwerpen waar je wekenlang intensief mee bezig bent en waar je toch niet veel over kunt vertellen op een website als deze, omdat dat het proces niet ten goede komt. Zo’n onderwerp was de afgelopen weken de gemeentelijke huisvesting en de brief van een klokkenluider vanuit de gemeentelijke organisatie hierover. Nu het debat hierover donderdag 21 april in de gemeenteraad is afgerond is het tijd om ook op deze site verantwoording af te leggen over het oordeel van onze fractie.

De gemeente Haarlem bouwt al jaren aan nieuwe gemeentelijke huisvesting aan de Raaks (nieuwbouw en voormalig postkantoor). Begin maart sprak de raadscommissie Bestuur over een nieuw krediet voor deze huisvesting. Eén dag voordat de gemeenteraad een besluit zou nemen over dit krediet werd opeens duidelijk dat er vanuit de gemeentelijke organisatie al bijna een jaar een klokkenluidersbrief lag, met daarin onder meer kritiek op de risicoanalyse van de gemeente. Van deze brief was de gemeenteraad niet op de hoogte gebracht, ondanks het feit dat de klokkenluiderscommissie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) dit de gemeente wel had gevraagd. Dit is pijnlijk, omdat de gemeenteraad daarmee bijna een besluit had genomen over het krediet zonder deze informatie mee te hebben kunnen wegen.

De afgelopen twee weken hebben we in de raadscommissie Bestuur uitgebreid over deze gang van zaken gesproken. Wethouder Pieter Heiliegers heeft daarbij ook excuses aangeboden voor het niet informeren van de raad over de klokkenluidersbrief. Tijdens het debat bleek echter dat er een nieuwe brief van dezelfde klokkenluider was, waar de raad opnieuw niet actief over was geïnformeerd. Hiermee heeft de wethouder dus (onbedoeld) de raad tot twee maal toe onvolledig, onhandig en niet op tijd geïnformeerd. Dat doet afbreuk aan de controlerende taak van de gemeenteraad.

De PvdA tilt hier zwaar aan. Wij hebben de afgelopen weken flink geworsteld hoe we hiermee om moesten gaan. Wij vinden dat de gemeenteraad een duidelijk signaal moet afgeven. PvdA-fractievoorzitter Joyce Langenacker heeft daarom gisteren in de raad samen met GroenLinks een motie van afkeuring ingediend over de handelswijze van de wethouder. Dit is een zeer zwaar instrument en een lastige keuze, ook omdat deze motie niet de steun zou krijgen van onze coalitiegenoten D66 en VVD, maar wij vinden dat we als raad niet anders konden dan deze motie indienen. Wij zien de motie als een laatste waarschuwing: dit moet echt beter. De motie kreeg de steun van de gehele raad, met uitzondering van D66 en VVD. Een motie van wantrouwen van de oppositie haalde het niet.

Lees hier de tekst van de motie. Verder lezen

Bezoek uit Angers

Haarlem heeft stedenbanden met twee steden in Europa (Osnabrück in Duitsland en Angers in Franskrijk) en twee steden buiten Europa (Mutare in Zimbabwe en Emirdag in Turkije). Met enige regelmaat vinden er uitwisselingen plaats met met name Osnabrück en Angers. Zo was ik al eens met een raadsdelegatie op bezoek in Osnabrück (zie een eerdere blog). En afgelopen week was een delegatie van politici uit Angers op bezoek in Haarlem.

Dit bezoek stond vooral in het teken van citymarketing en toerisme. Ik was zelf bij twee onderdelen van het bezoek aanwezig. Donderdag 14 april was er een bijeenkomst in het stadhuis om goede voorbeelden van citymarketing uit te wisselen. En zaterdag 16 april was ik aanwezig bij het bezoek aan de bibliotheek, waar de traditionele aanbieding van Franse boeken plaatsvond (zie foto hierboven), en het Frans Hals Museum, waar we onder meer de onlangs geschonken schilderijen van het Elisabeth van Thüringenfonds bekeken (zie foto onder).

Met name de bijeenkomst over citymarketing was erg leerzaam. Esther Brasser, de directeur van City Marketing Haarlem, gaf een presentatie over wat Haarlem allemaal doet om bezoekers naar de stad te trekken. Het blijkt dat Haarlem aanmerkelijk verder is dan Angers als het gaat om het aantrekken van bezoekers en toeristen, maar dat Angers al veel verder is dan wij als het gaat om congressen. Ze hebben een prachtige website, waar organisatoren van congressen alle nodige informatie kunnen vinden. Zo lukt het om veel congressen naar de stad te trekken, wat goed is voor de lokale economie.

Wat Haarlem zeker ook van onze Franse zusterstad kan leren is het uit de markt halen van geld voor citymarketing. In Haarlem wordt citymarketing voor het grootste deel betaald uit overheidssubsidie. In Angers betalen de bedrijven die profiteren van alle bezoekers aan de stad ook veel meer mee aan de marketing. Angers biedt bijvoorbeeld tegen betaling de mogelijkheid dat hotels en restaurants op hun website hun diensten aanbieden. Op die manier staat voor het congresbureau tegenover de overheidsbijdrage een bijdrage van het bedrijfsleven die meer dan tien keer zo groot is. Ook Haarlem zal die kant op moeten, want door de bezuinigingen op subsidies zal ook voor City Marketing Haarlem de komende jaren minder geld beschikbaar zijn.

Tijdelijke verhuur in plaats van antikraak

De gemeente Haarlem zal bij de tijdelijke invulling van leegstaande gebouwen waar mogelijk altijd kiezen voor tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet in plaats van antikraak op basis van een bruikleenovereenkomst. Ook zal de gemeente in gesprek gaan met de corporaties om te kijken of in het nieuwe convenant met de corporaties dezelfde afspraak gemaakt kan worden voor de leegstaande panden van de corporaties. Dat heeft wethouder Jan Nieuwenburg donderdag 14 april toegezegd in de raadscommissie Ontwikkeling.

In december stelde ik schriftelijke vragen aan het College van B&W over misstanden bij antikraak van leegstaande woningen (zie een eerdere blog). Deze vragen werden in februari beantwoord door het College van B&W (zie een eerdere blog). Ik heb deze beantwoording vervolgens geagendeerd in de raadscommissie Ontwikkeling, omdat ik nog wat concretere toezeggingen wilde hebben van het College.

Ik stelde de vragen naar aanleiding van landelijke berichten dat grote antikraakbureaus vaak gebruik maken van bepalingen in bruikleenovereenkomsten die in strijd zijn met de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het gaat onder meer om een verbod om met de pers te praten, de bepaling dat de beheerder altijd onaangekondigd de woning mag betreden en het beëindigen van de overeenkomst bij het krijgen van een kind. Omdat huurders slechts een bruikleenovereenkomst krijgen hebben zij nauwelijks rechten en zijn zij grotendeels overgeleverd aan de grillen van de antikraakbureaus.

De PvdA wil daarom dat er bij tijdelijke bewoning indien mogelijk altijd wordt gekozen voor tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet (artikel 15) in plaats van antikraak via een bruikleenovereenkomst. Ook daarbij is het mogelijk het contract binnen drie maanden op te zeggen, maar zijn de rechten en plichten van huurders duidelijker geregeld. De wethouder heeft nu dus toegezegd dat de gemeente zelf hierbij het goede voorbeeld gaat geven en dat zij hierover ook afspraken met de corporaties wil maken.

Op bezoek bij het NZH Vervoers Museum

Elke maandagavond hebben we met de PvdA-fractie fractievergadering. Meestal is dat in het stadhuis, maar regelmatig gebruiken we deze maandagavond ook om ergens in de stad op bezoek te gaan. Zo waren we onlangs bij de winkeliers in de Cronjéstraat en bij farmaceutisch bedrijf MSD (zie een eerdere blog). Maandag 11 april bezochten we met de fractie het NZH Vervoers Museum.

Behalve de grote musea als het Frans Halsmuseum, Teylers Museum en Dolhuys, kent Haarlem ook een aantal kleine musea, die geheel vaak door vrijwilligers worden gerund. Een voorbeeld van zo’n klein museum is het NZH Vervoers Museum op het terrein van de voormalige busremise van Connexxion aan de Leidsevaart. Dit museum toont onder meer een aantal klassieke trams en bussen van NZH, de voorloper van Connexxion.

Veel van de vrijwilligers die bij het NZH Vervoers Museum werken zijn voormalig medewerkers van de NZH. Als fractie kregen we een rondleiding door twee van hen. Het is prachtig om te zien met hoeveel passie zij vertellen over de mooie oude trams en bussen die zij de afgelopen jaren geheel hebben gerenoveerd en nu als pronkstukken in het museum staan.

Het voormalige Connexxionterrein krijgt de komende jaren een nieuwe bestemming. In de gemeenteraad heb ik mij er in het verleden hard voor gemaakt dat het museum een plek houdt op dit terrein (zie een eerdere blog). Dat zal ook gebeuren. Het museum is op dit moment in gesprek met de ontwikkelaar over mogelijke nieuwbouw.

Gemeente start met gebiedsvisie campus

Het College van B&W heeft deze week besloten te starten met een gebiedsvisie voor het gebied rond het kruispunt Zijlweg-Westelijke Randweg. De bedoeling is dat hier een campus ontstaat tussen hogeschool Inholland en het Nova College, met naast de beide scholen ook ruimte voor starterswoningen, studentenkamers en startende bedrijven. Het College voert hiermee (met enige vertraging) een motie van mij uit, die de gemeenteraad in december 2009 aannam (zie een eerdere blog).

Ik zet mij sinds mijn aantreden als raadslid al in om dit project van de grond te krijgen (zie verschillende eerdere blogs). Omdat dit gebied is gelegen tussen hogeschool INHOLLAND en het Nova College is dit een ideale plek voor een campus met studentenhuisvesting, betaalbare woningen voor starters en ruimte voor startende bedrijfjes. Op die manier kan hier een levendig en creatief nieuw stukje Haarlem ontstaan, dat echt een toevoeging is op de bestaande Haarlemse wijken. Bovendien bestaat hier de mogelijkheid om creatiever om te gaan met de beschikbare ruimte via meervoudig ruimtegebruik, bijvoorbeeld door het overbouwen van de Westelijke Randweg. In het coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en PvdA spreken ook onze coalitiepartners zich uit voor deze ontwikkeling (zie een eerdere blog).

Onderzocht wordt of het inmiddels leegstaande provinciekantoor aan de Zijlweg in afwachting van definitieve ontwikkeling van de campus tijdelijk kan worden gebruikt voor leerwerkbedrijven van de hogeschool en het Nova College. Hier zouden ook startende bedrijven een plek kunnen krijgen, zoals de ondernemers die binnenkort moeten vertrekken uit het AWVN gebouw. Dit zou een mooie start kunnen zijn voor de ontwikkeling van dit gebied. De gemeente gaat hierover verder in gesprek met de provincie, de eigenaar van het pand.

Bij het opstellen van de gebiedsvisie zal de gemeente samenwerken met de provincie Noord-Holland, hogeschool Inholland en het Nova College. Ook wordt er een klankbordgroep opgericht, met daarin ook bewoners uit de omgeving. Binnenkort zal de startnotitie voor de gebiedsvisie worden besproken in de raadscommissie Ontwikkeling. De verwachting is dat de gebiedsvisie eind dit jaar kan worden vastgesteld door de gemeenteraad.

In debat over subsidies

Al meerdere malen besteedde ik op deze website aandacht aan de bezuinigingen op subsidies voor onder meer cultuur, welzijn en educatie, waarover de gemeenteraad in juni een definitief besluit zal nemen. Omdat de gemeente fors moet bezuinigen is in het coalitieakkoord afgesproken dat ook het bedrag dat de gemeente uitgeeft aan subsidies met tien procent omlaag moet. Omdat de PvdA het belangrijk vindt hierover niet alleen met de politiek in debat te gaan, maar ook met de betrokkenen uit de stad, organiseerden wij zondag 3 april een Haarlems Lagerhuisdebat over de subsidies in de voormalige stationsrestauratie.

Heel veel van de betrokken organisaties hadden van de uitnodiging gebruik gemaakt. Met een volle zaal konden we dan ook in debat over de bezuinigingen op subsidies onder leiding van mijn fractiegenoot Helga Koper. Aan de hand van een aantal stellingen ontstond een levendig debat over onder meer nut en noodzaak van bezuinigingen, het sparen van kwetsbare groepen bij de bezuinigingsoperatie en het stimuleren van samenwerking tussen gesubsidieerde organisaties. Aan het slot van het debat kregen alle aanwezigen nog de kans een korte hartenkreet te uitten over de bezuinigingen bij zijn organisatie.

De PvdA zal de gemaakte opmerkingen tijdens het debat meenemen bij de definitieve besluitvorming over de bezuinigingen in juni. De lokale omroep Haarlem 105 was met een cameraploeg aanwezig bij het debat. Een verslag van het debat zal dus binnenkort te zien zijn op de Haarlem 105 TV.

Lees hier mijn eerdere blogs over de bezuinigingen op (cultuur)subsidies.

Mijn duizendste blog

Dit is mijn duizendste blog. Sinds ik vijf jaar geleden raadslid werd heb ik duizend keer een bericht geplaatst op deze website. Een mooi moment om eens terug te kijken. Waar gingen al die blogjes over? En worden ze eigenlijk wel gelezen? Een paar statistieken.

De afgelopen vijf jaar is deze website uitgegroeid van een eenvoudige weblog naar een website waar ook sociale media een steeds belangrijker rol zijn gaan spelen. Gemiddeld schrijf ik zo’n 200 blogs per jaar, wat neerkomt op ruim drie blogjes per week. De meest gebruikte woorden in al die blogs? Naast mijn eigen naam zijn dat Haarlem, PvdA en blog. Andere woorden die ik opvallend veel gebruik zijn wonen, samen en jongeren. Donderdag is de meest genoemde dag en de VVD de meest genoemde andere partij. Onderstaand een tagcloud van de honderd meest gebruikte woorden in al die duizend blogs (klik op de afbeelding voor een vergroting).

De meeste blogs gingen over de thema’s wonen (153), ruimtelijke ordening en bouwen (146) en PvdA (138). Veruit de meeste blogs schreef ik zelf, maar niet allemaal: 112 blogs waren berichten uit de lokale of landelijke media over mij. De meeste blogs gingen over politiek, maar sommige blogs waren ook meer persoonlijk van aard, zoals de 86 blogs met reisverslagen. Mijn blogs zijn niet alleen te lezen op deze website, maar ook op mijn pagina’s op Facebook en Hyves en via Twitter.

Het bezoekersaantal van deze website is de afgelopen duizend blogs fors gegroeid. Trok mijn website de eerste jaren zo’n dertig unieke bezoekers per dag, inmiddels schommelt dat rond de 130 per dag. Sinds de eerste blog is mijn website 106.184 keer bezocht. Een belangrijk deel daarvan bestaat uit eenmalige bezoekers, die via google op deze website belanden. Daarnaast komen steeds meer bezoekers via twitter op deze site terecht. De best bezochte dag is overigens alweer een tijdje geleden: op 27 en 28 november 2007 werd mijn website gedurende 24 uur ruim tienduizend maal bezocht toen deze blog stond doorgelinkt vanaf Geenstijl (zie een eerdere blog).

Natuurlijk hoop ik dat jullie ook de komende jaren met enige regelmaat deze website blijven bezoeken, want ik ga nu op voor de 2000!