Meer

Archive | juni, 2011

Live vanuit de raadszaal: Kadernota 2011

Deze week behandelt de gemeenteraad de Kadernota 2011. In de Kadernota worden de financiële kaders voor de komende jaren bepaald. Dit is traditioneel één van de belangrijkste momenten van het politieke jaar. Dit jaar is het nog eens extra belangrijk, omdat in deze Kadernota de uitwerkingen van de bezuinigingen worden vastgesteld. Meest in het oog springend daarbij is de bezuiniging van 3 miljoen euro op de subsidies, waar we de afgelopen maanden al intensief mee bezig zijn geweest.

Zojuist heeft PvdA-fractievoorzitter Joyce Langenacker haar verhaal in eerste termijn gehouden. Het verhaal concentreerde zich op drie hoofdpunten: de bezuinigingen, werk en wijken. Je kunt hier meer lezen over het verhaal van Joyce. Wij hebben negen moties en amendementen ingediend om het beleid aan te passen of aan te scherpen. Bekijk hier een overzicht van deze moties en amendementen. Ze gaan onder meer over kinderopvang, homo-emancipatie, wijkverbetering in Schalkwijk en winkelcentrum Cronjé. Eén van deze moties is van mijn hand. Deze gaat over bundeling van de cultuurfondsen in de regio. Lees meer hierover in deze blog.

Rond de bezuinigingen zijn wij samen met coalitiegenoten D66, GroenLinks en VVD met een omvangrijk alternatief pakket voor de bezuinigingen op subsidies gekomen. Wij brengen voor bijna 450.000 euro aan wijzigingen aan in het voorstel van het College van B&W. Zelf ben ik vooral intensief betrokken geweest bij het alternatief rond de cultuursubsidies. Het is ons gelukt de bezuinigingen op amateurkunst, moderne kunst, Wereld Kindertheater, stadsdichter en lokale omroep te verzachten. Daar zijn wij maanden mee bezig geweest, maar het resultaat mag er zijn. Lees meer over dit alternatieve pakket in een eerdere blog.

Het debat over de kadernota gaat later deze week verder. Woensdag 29 juni reageert het College van B&W in eerste termijn. Donderdag 30 juni volgen de tweede termijn en de stemmingen over de verschillende moties en amendementen.

Bundel de cultuurfondsen

Elke gemeente kent wel een fonds waaruit initiatieven op het gebied van kunst en cultuur incidenteel worden gefinancierd. In Haarlem is dit het cultuurstimuleringsfonds. Gebruikers en publiek van cultuurinitiatieven die subsidie ontvangen uit het Haarlemse cultuurstimuleringsfonds bestaan vaak uit inwoners van verschillende gemeenten. Zou het daarom niet logisch zijn als de verschillende gemeenten in de regio bijdragen aan één gezamenlijk regionaal fonds? In een motie, die ik maandag 27 juni bij behandeling van de kadernota namens de PvdA heb ingediend, vragen wij om de mogelijkheden van zo’n regionaal cultuurstimuleringsfonds te onderzoeken.

Zowel de gemeente Haarlem als verschillende andere gemeenten in de regio moeten noodgedwongen bezuinigen op cultuur. Door bundeling van de verschillende lokale fondsen kan ook in tijden van bezuinigingen een krachtig stimuleringsfonds voor cultuurparticipatie blijven bestaan. In de motie vragen wij het College van B&W in overleg te gaan met andere gemeenten in de regio of dit mogelijk is. Wij willen dat de uitkomst van deze gesprekken wordt verwerkt in de nieuwe cultuurnota.

De motie werd mede ingediend door D66, GroenLinks, CDA en Actiepartij. Je kunt de tekst van de motie hier lezen. Stemming over deze en de andere moties bij de kadernota volgt donderdag 30 juni. Verder lezen

City Marketing kan meer geld uit de markt halen

Volgende week behandelt de gemeenteraad de kadernota. Hierbij worden onder meer de bezuinigingen op de subsidies besproken. Samen met coalitiegenoten D66, GroenLinks en VVD zal ik een alternatief voorstel voor de bezuinigingen op de cultuursubsidies doen (zie een eerdere blog). Deze week ga ik in aparte blogs in op verschillende onderdelen van dit alternatieve voorstel. Vandaag de laatste in de serie: city marketing.

Tot nu toe heb ik in deze serie blogs alleen aandacht besteed aan organisaties waar we minder willen bezuinigen. Maar tegenover die lagere bezuinigingen staan natuurlijk ook hogere bezuinigingen elders, om de begroting toch financieel rond te krijgen. Vandaag een organisatie waar de coalitiefracties een wat hogere bezuiniging voorstellen dan het College van B&W: City Marketing Haarlem. Het College stelde voor 71.000 euro van de 704.000 euro subsidie te schrappen, een korting van 10 procent. De coalitiefracties verhogen deze korting naar 15 procent in 2018. De korting loopt in ons voorstel stapsgewijs op van 10.000 in 2012 naar 106.000 in 2018.

City marketing is belangrijk voor een stad als Haarlem, die voor haar economie voor een belangrijk deel afhankelijk is van toeristen en binnenlandse bezoekers. De reden dat wij toch denken dat deze wat hogere bezuiniging reëel is, is dat City Marketing Haarlem relatief weinig geld uit de markt haalt voor haar activiteiten. Wij denken dat het bedrijfsleven voor een veel belangrijker deel kan bijdragen aan de promotie van onze stad. In bijvoorbeeld onze Franse zusterstad Angers bestaan daar al mooie voorbeelden van (zie een eerdere blog). Wij begrijpen wel dat dit niet van de ene op de andere dag gaat lukken. Daarom geven we City Marketing een aantal jaar de tijd om dit voor elkaar te krijgen, vandaar de oplopende korting.

Hoe verder met de lokale omroep?

Volgende week behandelt de gemeenteraad de kadernota. Hierbij worden onder meer de bezuinigingen op de subsidies besproken. Samen met coalitiegenoten D66, GroenLinks en VVD zal ik een alternatief voorstel voor de bezuinigingen op de cultuursubsidies doen (zie een eerdere blog). Deze week ga ik in aparte blogs in op verschillende onderdelen van dit alternatieve voorstel. Vandaag is dat de lokale omroep Haarlem 105.

Aanvankelijk was het College van B&W van plan de gehele subsidie van 80.000 euro voor de lokale omroep Haarlem 105 te schrappen. In de wet is echter vastgelegd dat gemeenten een zorgplicht hebben voor de lokale omroep. Na kritiek van vrijwel de gehele raadscommissie Ontwikkeling (zie een eerdere blog) besloot het College van B&W daarom de helft van de subsidie (40.000 euro) te handhaven en de andere helft te schrappen. Onduidelijk is echter of het College zich hiermee wel aan de wet houdt.

Het probleem is dat er landelijk onduidelijkheid bestaat over wat de zorgplicht voor de lokale omroep precies inhoudt. Er bestaat een normbedrag per huishouden, maar de wet kent geen sanctie als een gemeente zich niet aan dat bedrag houdt. Veel gemeenten kiezen daarom voor een ander bedrag. Zo ook Haarlem, want ook de huidige subsidie  wijkt af van het normbedrag.

Als coalitiefracties stellen wij voor nog eens 25.000 euro van de bezuiniging ongedaan te maken. Haarlem 105 houdt daarmee 65.000 euro van de subsidie over. Verder vinden wij dat het College en Haarlem 105 met elkaar in gesprek moeten over het verschil van mening over het normbedrag. De gemeente moet nog eens goed juridisch uitzoeken hoe dit nu zit. Als dat leidt tot verhoging van de subsidie, dan willen wij dat het College van B&W daar een voorstel voor doet. Dat hoeft niet perse via subsidie. De gemeente kan ook op een andere manier bijdragen aan financiering van de lokale omroep, bijvoorbeeld door zendtijd in te kopen of programma’s te sponsoren.

Daarnaast heb ik de wethouder gevraagd met een nieuwe gemeentelijke visie te komen over het lokale omroepbeleid. Daarin moet duidelijker worden vastgelegd wat de gemeente precies verwacht van de lokale omroep. Eens in de zoveel jaar kan de gemeente vervolgens bepalen welke omroep dat het beste kan uitvoeren. Dat kan heel goed de huidige lokale omroepvereniging Haarlem 105 zijn, maar als een andere organisatie het beter kan doen moet dat ook niet op voorhand worden uitgesloten.

Amateurkunst blijven subsidiëren

Volgende week behandelt de gemeenteraad de kadernota. Hierbij worden onder meer de bezuinigingen op de subsidies besproken. Samen met coalitiegenoten D66, GroenLinks en VVD zal ik een alternatief voorstel voor de bezuinigingen op de cultuursubsidies doen (zie een eerdere blog). Deze week ga ik in aparte blogs in op verschillende onderdelen van dit alternatieve voorstel. Vandaag is dat de amateurkunst.

De PvdA vindt het belangrijk dat de gemeente haar geld niet alleen uitgeeft aan professionele kunst, maar ook aan amateurkunst. Kunst en cultuur is er immers niet alleen voor professionals, maar ook voor gewone Haarlemmers. Bovendien dragen koren, orkesten en dansgezelschappen bij aan de sociale samenhang in de stad.

Op dit moment geeft de gemeente 143.000 euro per jaar uit aan rechtstreekse vaste subsidie voor o.a. koren, orkesten en dansgezelschappen. Dit geld wordt bijvoorbeeld gebruikt om repetitieruimte te huren of een dirigent in dienst te nemen. Het College van B&W stelt voor om 100.000 euro hiervan te schrappen. De 43.000 euro die overblijft wil het College vervolgens toevoegen aan het Cultuur Stimuleringsfonds, specifiek bestemd voor amateurkunst.

Op zich kunnen veel deelnemers aan koren en orkesten best zelf iets meer bijdragen. Bezuinigingen op het budget voor amateurkunst valt daarom te verdedigen, maar de korting van het College gaat ons te ver. In het alternatieve voorstel van de coalitiefracties wordt de bezuiniging op amateurkunst daarom gehalveerd naar 50.000 euro. Bovendien wordt de resterende 43.000 euro niet overgeheveld naar het Cultuur Stimuleringsfonds. Er blijft daarmee 93.000 euro beschikbaar voor amateurkunst.

2013, het einde van De Wereld?

Volgende week behandelt de gemeenteraad de kadernota. Hierbij worden onder meer de bezuinigingen op de subsidies besproken. Samen met coalitiegenoten D66, GroenLinks en VVD zal ik een alternatief voorstel voor de bezuinigingen op de cultuursubsidies doen (zie een eerdere blog). Deze week ga ik in aparte blogs in op verschillende onderdelen van dit alternatieve voorstel. Vandaag is dat het Wereld Kindertheater.

’2013, het einde van de wereld’. Zo heet – vast niet geheel toevallig – de voorstelling waar de kinderen van het Wereld Kindertheater op dit moment mee bezig zijn. De wereld mag dan vergaan in 2013, wat de PvdA betreft blijft het Wereld Kindertheater nog jaren bestaan.

Het Wereld Kindertheater biedt cursussen en activiteiten op theatergebied voor kinderen van 4 tot 19 jaar. Naast cursussen en workshops in het theater worden er ook projecten aangeboden op scholen en in de wijk. Het is een mooi voorbeeld van laagdrempelige cultuureducatie, niet alleen voor kinderen die dat van huis uit meekrijgen, maar juist ook in de wijken waar kinderen veel minder in aanraking komen met cultuur.

Het College van B&W stelt voor de subsidie van 39.000 euro voor het Wereld Kindertheater geheel te laten vervallen vanaf 2013. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad is het hier niet mee eens. In ons alternatieve voorstel voor de cultuursubsidies stellen wij samen met onze coalitiegenoten voor 90 procent (35.000 euro) van de subsidie te handhaven. Het Wereld Kindertheater heeft aangegeven daarmee haar uitstekende werk te kunnen voortzetten.

Ook ruimte voor moderne kunst in Haarlem

Volgende week behandelt de gemeenteraad de kadernota. Hierbij worden onder meer de bezuinigingen op de subsidies besproken. Samen met coalitiegenoten D66, GroenLinks en VVD zal ik een alternatief voorstel voor de bezuinigingen op de cultuursubsidies doen (zie een eerdere blog). Deze week ga ik in aparte blogs in op verschillende onderdelen van dit alternatieve voorstel. Vandaag is dat de moderne kunst.

Het College van B&W stelde voor dat Haarlem zich op het gebied van beeldende kunst vooral zou richten op 17e de 18e eeuwse kunst. De subsidies voor expositieruimtes voor moderne kunst (De Hallen, Vishal en Nieuwe Vide) zouden dan ook fors worden verminderd. Het Frans Halsmuseum zou 244.000 euro moeten bezuinigen en dat moeten opvangen door tenminste één van De Hallen te sluiten, de Vishal zou de helft van de 49.000 euro aan subsidie verliezen en de 59.000 euro subsidie voor Nieuwe Vide zou helemaal worden geschrapt.

De PvdA is het, net als veel andere fracties, niet eens met deze keuze (zie een eerdere blog). Wij vinden ook de innovatieve kracht van kunst belangrijk. Moderne kunst is de klassieke kunst van de toekomst. Bovendien wil Haarlem graag een creatieve stad zijn, die jongeren en creatieve ondernemers aan zich bindt. Daar is ook moderne kunst van levensbelang bij. Wij zien best kansen voor betere samenwerking tussen de verschillende instellingen, zoals het College bepleit, maar dat kan niet als je tegelijkertijd een aantal van de instellingen de nek om draait.

De afgelopen maanden heb ik veel gesprekken gevoerd met Frans Halsmuseum, Vishal en Nieuwe Vide. Daarbij gaven zij aan dat zij best wat kunnen bezuinigen, maar dat de korting door het College zou leiden tot sluiting van de meeste expositieruimten voor moderne kunst in de stad. In ons alternatieve voorstel stellen wij voor om de bezuiniging voor het Frans Halsmuseum met 50.000 euro te verzachten en ze de oplossing bovendien te laten zoeken in een kleiner depot in plaats van sluiting van De Hallen. De Vishal behoudt 39.000 van de 49.000 euro subsidie en Nieuwe Vide behoudt 40.000 van de 59.000. Op deze manier kunnen deze instellingen ook in tijden van bezuinigingen voor de stad worden behouden.

Alternatief voorstel bezuiniging cultuursubsidies

Over ruim een week bespreekt de gemeenteraad de kadernota. Daarin wordt ook de 3 miljoen euro bezuinigingen op de subsidies vastgesteld. Al maanden ben ik als cultuurwoordvoerder van de PvdA vooral bezig met de cultuursubsidies (zie onder meer hier, hier en hier). Wij zijn het op een aantal onderdelen oneens met de voorstellen van het College van B&W. Donderdag 16 juni presenteerde ik in de raadscommissie Ontwikkeling samen met coalitiegenoten D66, GroenLinks en VVD ons alternatieve voorstel voor de cultuursubsidies, dat wij bij de behandeling van de kadernota zullen indienen.

Voor de PvdA staan in het lokale cultuurbeleid drie uitgangspunten voorop. Ten eerste willen wij niet alleen geld geven aan professionele kunst, maar ook aan amateurkunst. Wij zijn het dan ook oneens met de forse bezuiniging op subsidies voor koren, blaaskapellen en orkesten. Ten tweede vinden we dat cultuur er moet zijn voor alle Haarlemmers. Het Wereld Kindertheater, een goed voorbeeld van cultuureducatie in de wijken, moet wat ons betreft dan ook blijven bestaan. Ten derde zijn wij voor het stimuleren van de innovatieve kracht van kunst. De keuze om vooral in te zetten op 17de en 18de eeuwse kunst en flink te korten op expositieruimtes voor moderne kunst delen wij dan ook niet.

Met onze coalitiegenoten stellen wij dan ook voor om de bezuiniging op amateurkunst, het Wereld Kindertheater, Nieuwe Vide, Vishal, Frans Halsmuseum, stadsdichter en Haarlem 105 (deels) terug te draaien. Wij dekken dit onder meer door wat extra te bezuinigen op city marketing, evenementen, de stadsbeeldhouwer, de VAC en een soberder nieuw depot voor het Frans Halsmuseum. Dat laatste is een idee van het museum zelf, dat door ons wordt omarmd.

Tijdens de behandeling van de kadernota eind juni zullen wij deze alternatieve voorstellen als amendement indienen. In dat amendement zal ook een soortgelijk alternatief voorstel voor bezuinigingen op het gebied van welzijn en educatie zijn opgenomen. Voorafgaand aan de behandeling van de kadernota zal ik komende week in een aantal aparte blogs verder ingaan op een aantal van onze alternatieve voorstellen: moderne kunst, Wereld Kindertheater, amateurkunst, lokale omroep en city marketing.

Scenario’s voor de bibliotheek van de toekomst

De gemeente Haarlem moet de komende jaren fors bezuinigen. Ook de stadsbibliotheek ontkomt helaas niet aan deze bezuinigingen. Naast een aantal bezuinigingen uit het verleden moet de bibliotheek vanaf 2016 nog eens 340.000 euro per jaar inleveren, ruim 8 procent van de totale subsidie. De bibliotheek heeft zelf drie scenario’s uitgewerkt voor hoe deze bezuiniging kan worden opgevangen.Donderdag 16 juni besprak de commissie Ontwikkeling deze scenario’s.

Het eerste scenario gaat uit van sluiting van één van de vestigingen in de stadsdelen, waarschijnlijk in Haarlem-Noord. In het tweede scenario blijven naast de centrale bibliotheek in het centrum ook de drie filialen in de stadsdelen (Schalkwijk, Noord en Oost) bestaan, maar worden de filialen in Schalkwijk en Noord verkleind, bijvoorbeeld door samen te werken met zorgvoorzieningen. Het derde scenario gaat uit van vernieuwing op basis van het gegeven dat er steeds meer e-books zullen worden uitgeleend, onder meer via internet. Daardoor verandert de functie van de bibliotheek en is er minder ruimte nodig. In dit scenario ontstaat een gemoderniseerde centrale bibliotheek gecombineerd met servicepunten in de wijken.

De PvdA is enthousiast over de manier waarop de bibliotheek constructief meedenkt over de bezuinigingen. Wij hebben daarbij natuurlijk wel een voorkeur. Voor de PvdA is sluiting van een compleet filiaal in bijvoorbeeld Haarlem-Noord zonder aantrekkelijk alternatief niet bespreekbaar. Scenario 1 heeft daarom niet onze voorkeur. Wij zien veel meer in een combinatie van de andere twee scenario’s, waarbij de centrale bibliotheek wordt gemoderniseerd en aangepast aan de eisen van de toekomst. Daar hoort ook een moderne, aantrekkelijke presentatie bij. In andere steden bestaan daar al mooie voorbeelden van. Daarnaast kunnen de filialen in de stadsdelen worden verkleind en bijvoorbeeld worden samengevoegd met zorgvoorzieningen. In Haarlem-Oost is de bibliotheek al gevestigd in het Reinaldahuis, onder meer gecombineerd met een zorgloket. Wat ons betreft kan dat ook in de andere stadsdelen een goed en aantrekkelijk alternatief bieden.

Het dilemma van de Republikeinen (en de PvdA)

Met het eerste debat tussen de presidentskandidaten van de Republikeinse Partij is de campagne voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar in de Verenigde Staten echt van start gegaan. De vraag is echter of het een spannende campagne wordt. De kans is groot dat de Republikeinse voorverkiezingen een kandidaat zullen opleveren die kansloos is in de verkiezingen tegen zittend president Obama.

De Republikeinen zijn de laatste jaren, mede onder invloed van de Tea Party beweging, sterk opgeschoven naar rechts en zeer conservatief geworden. Dit valt goed onder de diehard Republikeinen die zullen stemmen tijdens de voorverkiezingen. Om de algemene verkiezingen te winnen is echter ook de steun van de onafhankelijke en gematigde kiezers nodig. De Republeinen kunnen Obama volgend jaar verslaan wanneer zij een gematigde kandidaat naar voren schuiven die sterk is op de economie, maar zo’n kandidaat maakt nauwelijks kans tijdens de Republikeinse voorverkiezingen. De kans lijkt veel groter dat de Republikeinen een kandidaat kiezen die gematigde kiezers rechtstreeks in de armen van Obama jaagt.

Ergens is dit dilemma voor de Republikeinen wel een beetje vergelijkbaar met de situatie waarin de PvdA landelijk verkeert. De leden van de PvdA zijn een stuk linkser dan de gemiddelde kiezer. Om over drie jaar een kans te maken weer eens de grootste partij van Nederland te worden heeft de PvdA het meest aan een gematigde koers, die ook teleurgestelde kiezers van het CDA weet te overtuigen. Daar hoort een gematigde leider bij, zoals Job Cohen. De vraag is echter of de leden van de PvdA dat geduld kunnen opbrengen. De roep om een meer uitgesproken koers in de Tweede Kamer wordt steeds luider. Maar maakt de PvdA daarmee ook echt meer kans bij de volgende verkiezingen? Misschien moeten we de Amerikaanse verkiezingen het komende jaar maar eens extra aandachtig volgen.

Kabinet sloopt Haarlemse cultuur

Geen subsidie meer voor Toneelschuur Producties, meer dan 6 miljoen euro minder subsidie voor Holland Symfonia en een korting van drie ton voor het Teylers Museum: de plannen van staatssecretaris Zijlstra om te bezuinigen op cultuur komen keihard aan in Haarlem. Het Haarlemse culturele aanbod wordt door het kabinet vakkundig gesloopt. Niet op een weloverwogen wijze, maar met een botte bijl.

Natuurlijk snap ook ik dat er in deze economisch lastige tijden bezuinigd moet worden op cultuur. Dat doen wij als gemeente ook: ook wij zijn gedwongen tien procent te bezuinigen op cultuursubsidies. Het kabinet kort echter onevenredig veel op cultuur. Waar wij in Haarlem bovendien proberen de bezuinigingen zo aan te pakken dat culturele instellingen de kans krijgen met wat meer cultureel ondernemerschap hun werk te blijven doen, hanteert het kabinet de botte bijl. Het heeft veel weg van een afrekening met deze volgens gedoogpartij PVV “linkse hobby”.

Voor een stad als Haarlem, die ook economisch sterk afhankelijk is van cultuur en creativiteit, komt dit extra hard aan. Ik hoop dan ook op wijsheid in de Tweede Kamer. Deze plannen mogen niet ongewijzigd doorgaan. Wat mij betreft slaan de Haarlemse politici en culturele instellingen de handen in één om de Tweede Kamer hiervan te overtuigen.

Rijksbezuiniging veiligheid deels gecompenseerd

Het kabinet Rutte bezuinigt fors op de veiligheid in de steden. Niet alleen komen de tijdens de verkiezingscampagne beloofde extra agenten er niet, ook wordt het geld voor de sociale en fysieke veiligheid in de steden (de zogenaamde Montfransgelden) geheel geschrapt. Steden dreigen daardoor een stuk onveiliger te worden. Desondanks is het het Haarlemse College van B&W gelukt om het veiligheidsbeleid grotendeels op peil te houden door 2/3 van deze Rijksbezuinigingen op de Montfransgelden uit de lokale begroting te compenseren. Donderdag 9 juni besprak de raadscommissie Bestuur dit voorstel.

Het College van B&W stelt vier prioriteiten voor om het geld aan te besteden: jeugd, een veilige binnenstad, handhaving in de openbare ruimte en Schalkwijk. De PvdA kan deze prioriteiten van harte ondersteunen, omdat zich daar de grootste problemen voordoen. Een voorbeeld daarvan zijn de snel groeiende problemen met criminele hangjongeren in Schalkwijk, waar mijn collega Moussa Aynan al een aantal keer aandacht voor heeft gevraagd. Met dit geld kan daar meer aan gedaan worden. Dit neemt natuurlijk niet weg dat politie en gemeente ook gewoon aandacht blijven besteden aan andere vormen van onveiligheid, maar op deze vier thema’s wordt nog eens extra ingezet.

De raadscommissie Bestuur was vrijwel unaniem blij dat het het College is gelukt deze gelden uit de lokale begroting bij elkaar te schrapen. Alleen D66 vindt het te ver gaan om de Rijksbezuinigingen voor 2/3 te compenseren. Een aantal fracties maakt zich zorgen over de 1/3 die noodgedwongen wel wordt geschrapt. Een voorbeeld daarvan is de gemeentelijke bijdrage voor Samen Veilig Ondernemen in verschillende winkelcentra. Ik heb de burgemeester gevraagd met ondernemers in gesprek te gaan om te kijken of dit project ondanks het vervallen van de gemeentelijke bijdrage toch kan worden voortgezet, bijvoorbeeld door het te financieren uit ondernemersfondsen of uit particuliere bijdragen. De burgemeester heeft dat toegezegd.

Eind juni neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de besteding van het geld.

VNG verwerpt onderdeel ‘werk’ bestuursakkoord

Het Congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft vanmiddag het onderdeel ‘werk’ uit het bestuursakkoord met het kabinet verworpen. De gemeenten vragen het bestuur van de VNG verder te onderhandelen met het kabinet over de sociale werkvoorziening. De rest van het bestuursakkoord kon wel rekenen op steun van de gemeenten.

De gemeenten zijn het oneens met de afspraken over de sociale werkvoorziening. Het kabinet wil dit geheel overdragen naar de gemeenten, maar stelt daarbij onvoldoende geld beschikbaar om deze taak goed uit te voeren. Er blijft te weinig geld over om mensen aan een reguliere baan te helpen, waardoor veel mensen in een uitkering zullen belanden. Ook voor de gemeente Haarlem was dit reden om tegen dit onderdeel van het bestuursakkoord te zijn. Enkele weken geleden nam de gemeenteraad vrijwel unaniem een motie hierover aan. Alleen het CDA stemde tegen.

Zelf ben ik namens de Haarlemse gemeenteraad lid van het algemeen bestuur van het Haarlemse sociale werkbedrijf Paswerk. Ik zie daar hoeveel mensen dankzij de sociale werkvoorziening weer een baan krijgen, opbloeien en weer gaan meedoen in de Haarlemse samenleving. Steeds vaker gebeurt dat niet binnen Paswerk zelf, maar gewoon bij bedrijven in de stad. Dat willen we graag blijven doen en verder versterken, maar daarvoor is dan wel voldoende geld nodig. Daarom is het besluit van de VNG een mooie steun in de rug.

Nu is het kabinet aan zet. Nemen zij deze uitgestoken hand van de gemeenten aan om samen te werken aan een eerlijker plan voor de sociale werkvoorziening en de onderkant van de arbeidsmarkt? Of blijven zij, zoals minister Donner afgelopen zondag nog bij Buitenhof deed, de confrontatie opzoeken tussen de verschillende bestuurslagen? Ik hoop op een constructieve opstelling. Niet alleen in het belang van het openbaar bestuur in ons land, maar vooral in het belang van al die mensen die op bedrijven als Paswerk zijn aangewezen.

Aan de slag met de aanbevelingen

Als raadslid ben je niet alleen bezig met onderwerpen die de inwoners direct raken, zoals bouwprojecten, wegen en sociaal beleid, maar soms ook met meer interne gemeentelijke onderwerpen. Een voorbeeld daarvan is de financiële huishouding van de gemeente en de manier waarop de raad die kan controleren en sturen. Zulke onderwerpen zijn misschien op het eerste gezicht wat saai, maar zeker niet minder belangrijk. Woensdag 1 juni nam de raad een motie van mijn hand aan over zo’n onderwerp: de opvolging van aanbevelingen van de accountant en de Rekenkamercommissie (RKC) bij jaarrekening en jaarverslag.

Die avond behandelde de gemeenteraad de jaarrekening en het jaarverslag 2010. In deze stukken wordt verslag gedaan van het financiële en inhoudelijke reilen en zeilen van de gemeente het afgelopen jaar. Ze gaan ook altijd vergezeld van onderzoeken door de accountant en de RKC waarin beiden aanbevelingen doen voor verbetering. Wij constateren echter dat verschillende aanbevelingen (bijvoorbeeld over meetbare doelen, budgetbeheer en de solvabiliteit) jaren achter elkaar worden opgeschreven, zonder dat daar veel mee gebeurt. Daarom heeft de PvdA op mijn initiatief de motie ‘Aan de slag met de aanbevelingen’ ingediend over systematische terugkoppeling van de follow up van de aanbevelingen in het jaarverslag.

De motie, samen ingediend met D66, GroenLinks en CDA, vraagt het College van B&W voortaan in het jaarverslag een overzicht op te nemen met aanbevelingen van de accountant en RKC over voorgaande jaarverslagen en jaarrekeningen en in dit overzicht aan te geven wat er sindsdien met die aanbevelingen is gedaan. Op die manier kan bij de behandeling van het jaarverslag en de nieuwe aanbevelingen ook worden gekeken wat er met vorige aanbevelingen is gebeurd. Bovendien krijgt de opvolging van de aanbevelingen van de accountant en de RKC zo meer politiek gewicht, omdat ze op een belangrijk politiek moment (de behandeling van de jaarrekening) worden behandeld door de raad. Het lijkt misschien een technisch puntje, maar het kan een belangrijk politiek instrument zijn voor de raad in haar controlerende taak.

Je kunt de motie, die met brede steun werd aangenomen door de gemeenteraad, hier lezen. Verder lezen

De toekomst van het slachthuis

Wat moet er precies in het voormalige slachthuis in de Slachthuisbuurt komen? Daarover verschillen gemeente en ontwikkelaar Cobraspen al ruim vijf jaar van mening. Donderdag 2 juni hakte de gemeenteraad de knoop door. De raad stemde unaniem in met de ruimtelijke uitgangspunten die door het College van B&W zijn opgesteld. Deze uitgangspunten omvatten behoud van de monumentale gebouwen van het slachthuis, woningbouw en maatschappelijke voorzieningen. Omvangrijke winkels worden niet toegestaan.

Ruim vijf jaar geleden stelde de gemeente al een plan voor het slachthuisterrein vast. De pachter van de opstallen van het slachthuis, Cobraspen, is het echter niet eens met dit plan. Cobraspen wil een supermarkt en een buurtwinkelcentrum in het slachthuis. De gemeente is daar geen voorstander van, vanwege de grote verkeersproblemen die dit zou veroorzaken.

In februari 2010 stond de gemeente op het punt om de pachtovereenkomst met Cobraspen op te zeggen. De gemeenteraad besloot toen nog een ultieme poging te wagen om eruit te komen. De raad droeg het College van B&W op om nog drie maanden met Cobraspen te gaan praten en hierbij ook de mogelijkheid van een kleine buurtsuper te betrekken. Als dat niet tot succes zou leiden zou de gemeente alsnog zonder Cobraspen verder gaan. Ook de PvdA steunde deze motie indertijd.

We zijn nu bijna anderhalf jaar verder. We hebben gezien dat de gemeente verschillende pogingen heeft gedaan om eruit te komen. De wethouder is daarbij zelfs verder gegaan dan de motie van hem vroeg. Cobraspen heeft echter geen centimeter bewogen. Zelfs in een brief aan de raad één dag voor de raadsbehandeling vragen zij nog altijd om een grote supermarkt van 1500 m2 plus een versmarkt plus aanvullende detailhandel. Daarnaast is er nog altijd verschil van mening over de grondprijs, woningbouw aan de Gouwwetering en het parkeren. Wij hebben er geen vertrouwen meer in dat we er op deze manier uit kunnen komen. Het is nu genoeg geweest, de gemeente moet nu zelf het heft in handen nemen.

De PvdA hoopt dat nu de ruimtelijke uitgangspunten unaniem zijn vastgesteld door de raad er alsnog een constructief overleg op gang komt. Op die manier zou een juridisch gevecht voorkomen kunnen worden. De raad heeft nu duidelijk uitgesproken dat het plan van Cobraspen niet wenselijk is. Ik hoop echt dat Cobraspen nu alsnog bereid is op basis van de gemeentelijke uitgangspunten verder te praten, in het belang van het slachthuis en van de buurt.