Meer

Archive | november, 2011

Job Cohen op bezoek in Haarlem

Vrijdag 25 november bracht PvdA-leider Job Cohen een bezoek aan zijn geboortestad Haarlem. Wij lieten hem tijdens dit bezoek kennismaken met een aantal initiatieven voor sociale buurtverbetering in het Rozenprieel en Schalkwijk. Aansluitend vond er een politiek café over de gevolgen van de landelijke bezuinigingen voor Haarlem plaats in het Noord-Hollands Archief.

Het bezoek begon in de Hannie Schaftschool. Met de Haarlemse fractie waren wij hier al eens op bezoek geweest (zie een eerdere blog). Wij waren toen zo onder de indruk van hoe deze school een slecht imago en een teruglopend aantal leerlingen heeft weten te veranderen in een succesverhaal, dat wij dit ook graag aan Cohen wilden laten zien. Hij kreeg een rondleiding, beantwoorde vragen van schoolkinderen en ging in gesprek met ouders, leraren en buurtbewoners. 

Daarna bezochten we met Cohen Meerwijk in Schalkwijk. Hier stonden onder meer De Kas (een centrum voor buurtbewoners voor leren en ondernemen), moedercentrum De Mallemolen en gesprekken met de buurtvaders en scouting De Brug op het programma. Allemaal voorbeelden van hoe buurtbewoners zelf samenwerken aan een betere en socialere wijk. Ook werd Cohen geïnterviewd door jongeren van Stichting STAD.

Tijdens het afsluitende politiek café gingen Job Cohen, wethouder Jan Nieuwenburg en fractievoorzitter Joyce Langenacker in gesprek over de gevolgen van de landelijke bezuinigingen voor Haarlem. Cohen zei daarbij onder de indruk te zijn van wat hij in Haarlem had gezien. “Ik heb vandaag in Haarlem hele goede voorbeelden gezien van hoe je in economisch moeilijke tijden de boel bij elkaar kan houden. Die neem ik mee naar Den Haag.”

Bekijk hieronder het interview dat de jongeren van Stichting Stad hadden met Job Cohen:

Op bezoek bij Stem in de Stad

Ongeveer één keer per maand gaan wij als PvdA-fractie tijdens onze wekelijkse fractievergadering op maandagavond ergens in de stad op werkbezoek. Vorige maand bezochten wij bijvoorbeeld de wijkraad Boerhaavewijk (zie een eerdere blog) en in september waren wij op bezoek bij de Hannie Schaftschool in het Rozenprieel (zie een eerdere blog). Maandag 21 november bezochten we sociaal centrum Stem in de Stad.

Stem in de Stad is een oecumenisch diaconaal centrum aan de Nieuwe Groenmarkt in de binnenstad. In de praktijk is het echter vooral een sociaal centrum, waar eenzamen, dak- en thuislozen en asielzoekers terecht kunnen voor ondersteuning. Ze verzorgen onder meer een aanloopcentrum voor mensen die behoefte hebben aan een praatje, een eetvoorziening voor daklozen en verslaafden en noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers. Stem in de Stad ondersteunt hiermee een groep mensen die door alle sociale voorzieningen zijn heengezakt en die de gemeente en het reguliere welzijnswerk vaak niet meer weten te bereiken. Belangrijk werk voor de sociale stad Haarlem.

Natuurlijk is Stem in de Stad een kerkelijke organisatie, maar ze weten kerk en diaconaal werk goed te scheiden. Mensen die bij het aanloopcentrum komen of asielzoekers in de noodopvang worden niet lastig gevallen door mensen die ze proberen te bekeren. Dat is wat mij betreft ook de enige voorwaarde waaronder de gemeente dit soort organisaties mag ondersteunen: evangelisatie hoort door de overheid niet gefinancierd te worden. Gelukkig kunnen wij daar bij Stem in de Stad op vertrouwen.

Als fractie zijn we al vaker op bezoek geweest bij Stem in de Stad (zie o.a. hier en hier). Aanleiding voor deze hernieuwde kennismaking was vooral de nieuwe huisvesting aan de Nieuwe Groenmarkt. Deze werd vorige maand door prinses Maxima geopend. Tijdens ons bezoek kregen we een rondleiding door dit prachtige nieuwe gebouw. Ook lichtte directeur Jurjen Beumer het werk van Stem in de Stad toe en vertelde over de groeiende sociale problematiek door de economische crisis. Indrukwekkende verhalen, die je weer eens doen realiseren dat veel mensen de hulp van de overheid nog keihard nodig hebben.

Handhaving oneerlijk verdeeld over de stad?

Is de inzet van handhaving oneerlijk verdeeld over de stad? Die vraag kwam donderdag 17 november aan de orde in de raadscommissie Bestuur op initiatief van het CDA. Zij vinden dat er teveel handhavers worden ingezet in het centrum en te weinig in de overige stadsdelen. Maar is die kritiek terecht?

Uit cijfers van de gemeente blijkt inderdaad dat komend jaar 40 procent van de handhavingscapaciteit wordt ingezet in het centrum. Schalkwijk komt op de tweede plek met 20%, Noord en Oost zien beide 15% van de handhaving en Zuidwest 10%. Maar die cijfers op zich zeggen nog niet zoveel. In het centrum is namelijk veel meer handhaving nodig, bijvoorbeeld rond de horeca en parkeren. En in Schalkwijk zijn de veiligheidsproblemen groter dan in Zuidwest.

De PvdA is voorstander van een slimme handhaving: de handhavers daar inzetten waar het het hardst nodig is. Niet het gevoel van veiligheid moet leidend zijn bij de inzet van handhaving, maar de daadwerkelijke problemen met de veiligheid. Dat kan dus betekenen dat er in het ene stadsdeel veel meer handhavers worden ingezet dan in het andere. Wel vinden wij dat uit de toelichting van de burgemeester nog onvoldoende duidelijk wordt waarop de huidige verdeling nu precies is gebaseerd. Wij kunnen nu de huidige verdeling niet uitleggen aan de mensen in de stad. Dat moet veranderen.

Ik heb de burgemeester daarom gevraagd om met een notitie te komen, waaruit duidelijk wordt welke problemen er in de verschillende stadsdelen spelen en hoeveel handhaving daarvoor nodig is. Dan kunnen we beoordelen of de huidige verdeling terecht is of dat er toch iets scheef is gegroeid. De burgemeester heeft dit toegezegd.

Linkse vernieuwing: mijn visie op een moderne PvdA

Dinsdag 15 november organiseerde de PvdA Haarlem een ledenvergadering, die voor een groot deel in het teken stond van de Linkse Vernieuwing. Dit is een initiatief van zes PvdA-afdeling om de PvdA en de Nederlandse progressieve beweging van nieuwe ideeën en energie te voorzien. Vorige week werden er in acht steden hierover bijeenkomsten georganiseerd. Verschillende Haarlemse PvdA-leden waren hierbij aanwezig. Aan de hand van hun ervaringen gingen we met elkaar en met kamerlid Jeroen Recourt en vice-partijvoorzitter Bert Otten in debat.

Gelukkig gaat er heel veel goed binnen de PvdA, kijk bijvoorbeeld naar de resultaten die alle wethouders en raadsleden in het land boeken ondanks de rechtse tegenwind. Maar er zijn wat mij betreft drie dingen die echt nog beter moeten:

Niet houden wat we hebben, maar streven naar verandering: De PvdA is altijd een progressieve partij geweest, die de status quo niet accepteerde en streefde naar verbetering. Daarmee hebben we de afgelopen eeuw heel veel bereikt. De laatste jaren is de nadruk echter steeds meer komen te liggen op het verdedigen wat we al hebben, in plaats van te streven naar verandering. De PvdA is een beetje een conservatieve partij aan het worden. Nederland is echter nog lang niet af. De PvdA moet daarom werken aan een eigen progressieve agenda, met antwoorden  op de vragen van deze tijd. Een agenda over het weerbaar maken van mensen in een tijd van mondialisering, het terugveroveren van de macht op het casinokapitalisme en een arbeidsmarkt en woningmarkt waar ook jongeren een kans krijgen. Een agenda over de steden van de toekomst, als centra voor creativiteit en innovatie. En een agenda die een duidelijk en aansprekend beeld schetst van het Nederland dat ons over dertig jaar voor ogen staat, een fundamenteel alternatief voor het op dit moment dominante rechtse verhaal.

Durf verkiezingen te verliezen: De PvdA is bang geworden om verkiezingen te verliezen en die angst bepaalt te vaak ons handelen en onze standpunten. Wint de PVV de verkiezingen, dan gaan we de PVV kopiëren. Wint de SP fors, dan moeten we opeens een soort SP-light worden. Kiezers herkennen daardoor niet meer waar de PvdA voor staat. De partij heeft veel meer lef en zelfverzekerdheid nodig. Een partij die staat voor haar idealen, ook als die even minder populair zijn, is op de lange termijn veel aantrekkelijker dan een partij die na elke verloren verkiezing haar standpunten herziet. We moeten weer durven verkiezingen te verliezen met ons eigen verhaal, in plaats van ons verhaal aan te passen aan wat wij denken dat de kiezer wil.

Emotie terug in de politiek: De grootste valkuil van PvdA-ers is misschien wel dat wij het vooral hebben over verordeningen, wetsvoorstellen, koopkrachtplaatjes, amendementen en moties. Wij zijn er trots op als wij op dat niveau iets hebben veranderd, maar vergeten mensen te vertellen waarom dat nu echt zo belangrijk is. Ook ik maak mij daar als goed PvdA-er met enige regelmaat schuldig aan. De PvdA spreekt kiezers vooral aan met een rationeel verhaal van feiten en cijfers, maar uit onderzoek blijkt dat kiezers zich in het stemhokje vooral laten leiden door hun emotie. Het ontbreken van emotie in het PvdA-verhaal is des te schrijnender omdat het rechtse verhaal ervan is doorspekt: angst voor immigratie en islam, verlangen naar herstel van gezag, boosheid over een verkwistende overheid, afgunst tegen een culturele elite. Zolang het antwoord van de PvdA daarop enkel bestaat uit koopkrachtplaatjes gaan we het niet redden. In plaats daarvan moet de PvdA haar eigen emotioneel aantrekkelijke verhaal van hoop, optimisme en strijd voor rechtvaardigheid hebben. Zolang we rechts het monopolie op de emotie van de kiezers gunnen, gunnen we hen ook het monopolie op hun stemmen.

Cohen en Monasch in Haarlem over zelf bouwen

Afgelopen week was het Woonweek voor de landelijke PvdA, een week vol werkbezoeken aan initiatieven om de woningmarkt vlot te trekken. Vrijdag 11 november bezochten Job Cohen en Jacques Monasch Haarlem. Zij kregen een rondleiding door het voormalige Belastingkantoor in Schalkwijk, waar tegenwoordig veel kunstenaars en startende bedrijven gevestigd zijn. Daarna gingen zij in gesprek met Hans van Eeden, een vooruitstrevende architect op het gebied van collectief particulier opdrachtgeverschap en het herbestemmen van leegstaande gebouwen. Samen met PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg was ik bij dit werkbezoek aanwezig.

Volgens Hans van Eeden zouden veel meer mensen de kans moeten krijgen hun eigen huis te bouwen via collectief particulier opdrachtgeverschap. Dat hoeft niet altijd op lege kavels, het is ook een prima manier om leegstaande panden een nieuwe bestemming te geven. Omdat mensen hierbij veel in eigen beheer doen worden de woningen beter betaalbaar. Bovendien sluiten de woningen hierdoor beter aan bij de wensen van hun bewoners.

Ook in de Haarlemse gemeenteraad is de PvdA al langer bezig met het op de agenda zetten van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Vorig jaar diende ik een motie in over het inzetten van CPO als middel om de woningmarkt vlot te trekken (zie een eerdere blog). Mede naar aanleiding van deze motie wordt CPO een belangrijk thema in de nieuwe gemeentelijke woonvisie, die begin volgend jaar wordt gepresenteerd. Afgelopen week diende de PvdA bovendien bij de begrotingsbehandeling een motie in die vraagt met een nieuw grondbeleid te komen, waarin ook de mogelijkheden voor CPO nadrukkelijk worden meegenomen (lees hier meer daarover). Ook deze motie werd aangenomen door de gemeenteraad.

Het bezoek van Cohen was alvast een voorproefje voor vrijdag 25 november, wanneer Job Cohen een uitgebreid en openbaar werkbezoek aan Haarlem brengt. Binnenkort meer daarover.

Begroting 2012: de resultaten

Afgelopen week sprak de Haarlemse gemeenteraad over de begroting 2012. Na de eerste termijn van de raad op maandag 7 november (zie een eerdere blog), werd het debat woensdag 9 november vervolgd en donderdag 10 november afgerond. Als PvdA-fractie hebben we afgelopen week een aantal belangrijke resultaten voor de stad kunnen binnenhalen.

De PvdA heeft de afgelopen week met name aandacht gevraagd voor wijken, werken en wonen. Met succes vroegen wij om extra geld voor Haarlemse banen begeleid werken (de opvolger van de ID-banen), het teruggeven van de Amsterdamsevaart aan de wijk voor een betere leefbaarheid in Haarlem-Oost en een nieuw grondbeleid om de stagnerende woningmarkt vlot te trekken. Ook vroegen wij aandacht voor de stapeling van bezuinigingen van het kabinet, die veel Haarlemmers onevenredig hard treffen.

In het coalitieakkoord hebben we afgesproken dat er, ondanks de bezuinigingen, jaarlijks tenminste 215.000 euro wordt vrijgemaakt voor nieuw beleid. Samen met D66, GroenLinks en VVD heeft de PvdA de afgelopen week een voorstel gedaan voor de besteding van dit geld, dat op brede steun kon rekenen in de raad. Wij hebben ervoor gekozen de effecten van een aantal pijnlijke Rijksbezuinigingen te verzachten. Het geld gaat naar de Haarlemse banen begeleid werken, Toneelschuur Producties, het uitstapprogramma voor prostituees en extra groen in de meest versteende wijken. Vier belangrijke doelen, maar als cultuurwoordvoerder van de fractie ben ik natuurlijk extra trots dat het is gelukt geld te vinden om Toneelschuur Producties te redden (zie een eerdere blog). Lees hier meer over het geld voor nieuw beleid.

Eerder schreef ik op deze website al over drie moties waar mijn handtekening onder staat: over beter onderhoud voor monumentale panden in gemeentebezit (zie een eerdere blog), over een onderzoek naar de mogelijkheden om het kantoor Koningstein om te vormen tot centrum voor de creatieve economie (zie een eerdere blog) en over een onderzoek naar de aansluiting van Haarlemse huishoudens en bedrijven op glasvezel (zie een eerdere blog). Al deze moties werden gisteren met grote steun aangenomen door de gemeenteraad. Daarnaast was ik ook mede-indiener van een motie van het CDA over het intensiever benutten van tijdelijk verhuurde panden (antikraak) en van een motie van D66 over intensiever gebruik van de cultuurpodia. Ook deze moties werden beide aangenomen.

Wil je meer weten? Hier vind je overzicht van alle aangenomen PvdA-moties.

Toneelschuur Producties voorlopig gered

Toneelschuur Producties lijkt tot tenminste 2014 gered. De gemeenteraad heeft op voorstel van PvdA, D66, GroenLinks en VVD afgelopen week tijdens de begrotingsbehandeling besloten in 2013 200.000 euro en in 2014 130.000 euro uit te trekken voor een reddingsplan voor Toneelschuur Producties in afgeslankte vorm. Het unieke productiehuis dreigde te verdwijnen door de cultuurbezuinigingen van het kabinet.

De botte bijl waarmee het kabinet bezuinigt op cultuur hakt er in Haarlem hard in. Toneelschuur Producties verliest zelfs de gehele subsidie (zie een eerdere blog). Dit raakt Haarlem is het hart, omdat onze stad economisch sterk afhankelijk is van cultuur. De bezuinigingen leiden daarom niet alleen tot verschraling van ons culturele klimaat, maar ook tot minder werkgelegenheid en een slag voor de creatieve economie.

Dat was de reden dat ik eind oktober het initiatief nam om dit onderwerp op de agenda van de raadscommissie Ontwikkeling te plaatsen (zie een eerdere blog). De PvdA wilde, samen met veel andere fracties, dat er een reddingspoging werd ondernomen om Toneelschuur Producties in afgeslankte vorm in stand te houden. Volgens de Toneelschuur is hier vanaf 2013 tijdelijk een gemeentelijke bijdrage van 200.000 euro per jaar voor nodig.

Het is nu gelukt om dit bedrag voor 2013 bij elkaar te krijgen. Wethouder Pieter Heiliegers heeft door verschuiving binnen de cultuurbegroting 60.000 euro gevonden. Daarnaast wordt er 140.000 euro vrij gemaakt uit het geld voor nieuw beleid. Ook voor 2014 is al een flink bedrag gevonden: 70.000 euro uit nieuw beleid en 60.000 euro uit de cultuurbegroting. Daarmee lijkt Toneelschuur Producties voorlopig gered. Wij hebben de wethouder opgeroepen de komende maanden samen met Toneelschuur Producties te gaan werken aan een structurele oplossing, zodat het unieke productiehuis ook na 2014 kan voortbestaan.

Ik ben best trots op dit resultaat. Een maand geleden leek het er nog op dat Toneelschuur Producties op 1 januari 2013 de deuren zou moeten sluiten. Samen met de Toneelschuur, de wethouder en verschillende andere fracties heb ik er de afgelopen maand alles aan gedaan om het geld bij elkaar te krijgen om dit te voorkomen. Met succes, Toneelschuur Producties lijkt hiermee een goede kans te maken de gure culturele wind van het kabinet te kunnen doorstaan.

Haarlem op glasvezel?

Sluit zoveel mogelijk Haarlemse woningen en bedrijven aan op glasvezel. Die oproep doet het burgerinitiatief Haarlem op Glasvezel aan de gemeente Haarlem. Ze zijn hierover een petitie gestart. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft dit initiatief inmiddels omarmd. Op initiatief van D66 is maandag 7 november een motie over ingediend in de gemeenteraad om de mogelijkheden hiervan te onderzoeken. Ik ben één van de mede-indieners van deze motie.

Met glasvezel wordt internet veel sneller. Dat is niet alleen belangrijk voor consumenten die steeds meer gebruik maken van video, internettelevisie of online games, maar opent ook de weg naar veel nieuwe mogelijkheden, zoals zorg op afstand en gemakkelijker thuis werken. Verschillende steden hebben dan ook al het initiatief genomen om de komende jaren de bestaande koperverbindingen te vervangen door glasvezel. Dat hoeft niet op kosten van de gemeente, er staan bedrijven te trappelen om dat te doen. De gemeente moet het alleen wel faciliteren en stimuleren.

Dinsdag 8 november had ik samen met mijn fractiegenoot Roel Schaart en D66-collega Fedde Reeskamp een gesprek met de initiatiefnemers van het burgerinitiatief. Zij hebben inmiddels ook gesproken met het bedrijf Reggefiber, een dochter van KPN, die in verschillende steden al samen met de gemeente bezig is met het aanleggen van een glasvezelnetwerk voor alle huishoudens. Het zou een mooie eerste stap zijn als de gemeente naar aanleiding van dit burgerinitiatief en onze motie eens met dit soort bedrijven gaat praten over de mogelijkheden. Want een stad die klaar wil zijn voor de toekomst kan niet zonder glasvezel.

Live uit de raadszaal: begroting 2012

Deze week behandelt de gemeenteraad de begroting voor 2012. Samen met de kadernota in juni is de begrotingsbehandeling het belangrijkste politieke moment van het jaar, omdat in de begroting besloten wordt waar de gemeente de komende jaren wel en geen geld voor uittrekt. Zeker in tijden van bezuinigingen zijn dat belangrijke keuzes.

Zojuist heeft onze fractievoorzitter Joyce Langenacker haar verhaal in eerste termijn gehouden. Centraal in haar verhaal staan drie thema’s waar de PvdA ook in economisch moeilijke tijden op blijft inzetten: wijken, werken en wonen. Op die en andere onderwerpen wordt de gemeente geconfronteerd met kabinetsbezuinigingen die er hard inhakken. Natuurlijk kan de gemeente dit onmogelijk allemaal compenseren, maar wij hebben verschillende voorstellen gedaan om de pijn waar mogelijk wat te verzachten. Deze voorstellen lopen uiteen van sociaal aanbesteden en het in kaart brengen van de gevolgen van de stapeling van bezuinigingen tot een gemeentelijke bijdrage om Toneelschuur Producties te redden (zie een eerdere blog).

De PvdA heeft negen moties ingediend. Bij verschillende moties was ik betrokken, maar onder twee staat mijn handtekening als eerste indiener. De eerste gaat over het geven van een goed voorbeeld bij het onderhoud van gemeentelijke monumenten (zie deze blog). De tweede gaat over een onderzoek of het kantoorpand Koningstein kan worden omgevormd tot centrum voor de creatieve economie in onze stad (zie deze blog). Verder heeft de PvdA onder meer moties ingediend over minder verkeer op de Amsterdamsevaart, een nieuw grondbeleid, microkredieten voor ondernemers in Haarlem-Oost en collectieve inkoop van energie voor minima. Kijk hier voor een compleet overzicht van alle PvdA-moties.

Het debat over de begroting gaat later deze week verder. Woensdag 9 november antwoordt het College van B&W in eerste termijn en is de tweede termijn van de gemeenteraad. Donderdag 10 november volgen de tweede termijn van het College en de stemmingen.

Een creatieve kroon op Koningstein

Gisteren organiseerde de PvdA een debat over de creatieve economie (zie een eerdere blog). Vandaag geven we hier in de gemeenteraad een gevolg aan. Tijdens de begrotingsbehandeling hebben wij aandacht gevraagd voor het stimuleren van creatieve bedrijvigheid. Concreet doen wij dit door een motie in te dienen die vraagt om te onderzoeken of het gemeentelijke pand Koningstein, dat binnenkort leeg komt te staan, kan worden omgevormd tot centrum voor de creatieve economie in onze stad.

De afgelopen jaren heeft Haarlem, mede als gevolg van een motie van mij uit 2008, veel gedaan om meer broedplaatsen te creëren waar kunstenaars en creatieve ondernemers een plek kunnen vinden. Deze broedplaatsen zijn echter vaak op tijdelijke locaties gevestigd. De PvdA wil kijken of het mogelijk is om hen op een centrale plek samen te brengen, waar zij voor langere tijd onderdak kunnen vinden. Dit zou ook gecombineerd kunnen worden met bijvoorbeeld huisvesting voor startende ondernemers of verschillende culturele initiatieven in de stad die op zoek zijn naar ruimte, zoals Daisybell of Toneelschuur Producties.

Het kantorencomplex Koningstein komt binnenkort leeg te staan door de nieuwe gemeentelijke huisvesting. In de huidige markt is het zeer de vraag of verkoop of herontwikkeling op korte termijn haalbaar en rendabel is. Wij willen daarom onderzoeken of Koningstein, wanneer herontwikkeling op korte termijn niet haalbaar blijkt, tijdelijk kan worden omgevormd tot centrum van creatieve bedrijvigheid en startend ondernemerschap in de stad. Deze ontwikkeling zou niet alleen een belangrijke impuls kunnen zijn voor de creatieve economie, het culturele klimaat en startende ondernemers, maar kan ook een impuls betekenen voor de aangrenzende wijken Rozenprieel en Haarlem-Oost.

De motie is door de PvdA ingediend samen met D66, GroenLinks, VVD, CDA en Haarlem Plus.

Monumenten: Geef het goede voorbeeld!

De afgelopen jaren is het aantal gemeentelijke monumenten, mede op initiatief van de PvdA, fors uitgebreid. Je hebt daar de afgelopen jaren vaak over kunnen lezen op deze website (zie onder meer hier). De aanwijzing van de nieuwe gemeentelijke monumenten is nu bijna afgerond. De komende jaren kan de gemeente bij slecht onderhoud aan deze monumenten de eigenaren aanschrijven en verplichten onderhoud- of herstelwerkzaamheden uit te voeren. Maar dan moet de gemeente wel zelf het goede voorbeeld geven door ook gemeentelijke monumenten waarvan zij zelf eigenaar is goed te onderhouden. Daar heb ik maandag 7 november bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad een motie over ingediend.

De gemeente is eigenaar van een groot aantal monumentale panden. Een aantal daarvan verkeert in slecht onderhouden staat. Dit heeft vaak een negatieve uitstraling op de omliggende straat en buurt. Verschillende wijkraden dringen daarom al jaren aan op een opknapbeurt voor deze monumentale panden in hun wijk.

De PvdA vindt dat wanneer de gemeente particulieren vraagt hun monumentale pand goed te onderhouden, zij zelf ook het goede voorbeeld moet geven. Wij hebben daarom samen met D66, GroenLinks, VVD, CDA en Haarlem Plus een motie ingediend die het College van B&W vraagt voor de zomer van 2012 met een overzicht te komen over hoe monumentale panden in gemeentelijk eigendom die in een slecht onderhouden staat verkeren opgeknapt kunnen worden en wat de kosten daarvan zouden zijn

Inspirerend debat over de creatieve economie

Zondag 6 november organiseerde de PvdA samen met creatieve hub Klein Haarlem een debat over de creatieve economie. Is creatieve en culturele bedrijvigheid de economie van de toekomst? En als dat zo is, wat kan Haarlem dan doen om deze sector meer te stimuleren? Die vragen stonden centraal tijdens een levendig en zeer inspirerend Haarlems Lagerhuisdebat.

Creatieve economie zou een speerpunt moeten zijn voor sociaal-democraten, betoogde Araf Ahmadali van Klein Haarlem tijdens het debat. Het zorgt voor veel werkgelegenheid, verbindt cultuur met bedrijvigheid en is vaak een impuls voor sociale wijkverbetering. Maar wat kan de gemeente precies doen? Je zou bijvoorbeeld kunnen zorgen voor aantrekkelijke woonvormen voor jonge creatieven aan te bieden, zoals klushuizen, cascowoningen, wonen boven winkels of bouwen in eigen beheer. In andere steden bestaan hier goede voorbeelden van (zie onder meer deze blogs).

Een andere vraag die tijdens het debat aan de orde kwam is of Haarlem zich binnen de creatieve economie zou moeten richten op één of twee sectoren waar de stad traditioneel sterk in is, zoals bijvoorbeeld de grafische industrie en muziek. Als je je immers op alles richt ben je uiteindelijk in niets echt goed. Tijdens mij bezoek aan de Dutch Design Week (zie een eerdere blog) heb ik gezien hoe Eindhoven zich met succes richt op design. Moet Haarlem zich ook niet veel meer focussen? Veel aanwezigen waren hier voorstander van, maar wezen erop dat het dan cruciaal is dat er ook aansprekend onderwijs rond dat thema wordt aangeboden, zoals de Design Academie in Eindhoven.

De afgelopen jaren heeft Haarlem, mede als gevolg van een motie van mij uit 2008, veel gedaan om meer broedplaatsen te creëren waar kunstenaars en creatieve ondernemers een plek kunnen vinden. Met succes: het aantal broedplaatsen is de afgelopen jaren fors uitgebreid. Voorbeelden daarvan zijn onder andere Klein Haarlem en Gonnet 26. Deze broedplaatsen zijn echter vaak gevestigd op tijdelijke locaties. De uitdaging voor de komende tijd is om daar alternatieve plekken voor te vinden voor wat langere tijd. Vanavond zullen wij als PvdA daarom bij de begrotingsbehandeling een motie indienen om te onderzoeken of het binnenkort leegkomende gemeentekantoor Koningstein hiervoor kan worden ingezet totdat dit gebied definitief kan worden herontwikkeld. Meer daarover vanavond op deze website.