Meer

Archive | december, 2011

Jaaroverzichtje: 2011 in tien resultaten

Zoals elk jaar sluit ik ook dit jaar op deze website af met een klein jaaroverzichtje. Tijdens een jaar houd je je als raadslid met tientallen onderwerpen bezig. Gelukkig lukt het af en toe daarbij kleinere en grotere resultaten te boeken, die helpen Haarlem wat socialer en mooier te maken. Een selectie van tien resultaten die ik het afgelopen jaar, samen met anderen, in de gemeenteraad kon behalen.

  1. Het is gelukt om Toneelschuur Producties, ondanks dat de Rijkssubsidie komt te vervallen, voorlopig te redden. Ik agendeerde dit in de gemeenteraad en samen met D66, VVD en GroenLinks maakten wij geld vrij in de gemeentebegroting. Daarnaast maakte de raad geld vrij voor Haarlems Banen Begeleid Werken, uitstapprogramma prostitutie en extra groen in versteende wijken.
  2. Er komt een Haarlems keurmerk en eerlijker sanctiebeleid voor coffeeshops.
  3. Naar aanleiding van mijn raadsvragen kiest de gemeente in plaats van antikraak op basis van een bruikleenovereenkomst waar mogelijk voor tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet, met betere bescherming voor huurders.
  4. De historische kaatsbaan van Huis ter Kleef wordt opgeknapt, waardoor de oudste tennisbaan ter wereld in ere wordt hersteld.
  5. De gemeentelijke bezuinigingen op cultuursubsidies zijn zo aangepast dat er subsidie beschikbaar blijft voor moderne kunst, amateurkunst, het Wereld Kindertheater en de lokale omroep.
  6. Naar aanleiding van mijn motie uit december 2009 experimenteerde de gemeente dit jaar met vernieuwende vormen van participatie rond gebiedsvisies.
  7. Komend jaar wordt onderzocht of het mogelijk is alle Haarlemse huishoudens aan te sluiten op glasvezel.
  8. Gemeente en provincie gaan samen een plan maken voor een campus aan de Westelijke Randweg tussen hogeschool Inholland en het Nova College.
  9. Woonschepenhaven de Waarderhaven wordt eindelijk brandveilig gemaakt.
  10. De Bosch en Vaartschool krijgt na jaren discussie eindelijk een nieuwe unilocatie.

Op bezoek in de Haarlemmermeer

De PvdA vindt regionale samenwerking belangrijk. Natuurlijk op gemeentelijk niveau, maar als PvdA-fractie proberen wij ook zelf zoveel mogelijk samen te werken met andere PvdA-fracties in onze regio. Zo hadden we begin dit jaar al een etentje met de PvdA-fractie uit Velsen (zie een eerdere blog). Zaterdag 17 december bezochten we die andere grote buurgemeente van Haarlem: Haarlemmermeer.

Haarlem en Haarlemmermeer hebben veel gemeenschappelijk. De beide gemeenten werken samen rond onderwerpen als veiligheid, rampenbestrijding, belastinginning en het recreatieschap Spaarnwoude. Daarnaast hebben we natuurlijk veel met elkaar te maken rond onderwerpen als bereikbaarheid, woningbouw, economie en Schiphol. Het is daarom belangrijk dat wij elkaar als PvdA-fracties goed weten te vinden en zoveel mogelijk samen optrekken.

In Haarlemmermeer bezochten wij twee interessante projecten. Ten eerste twee leegstaande kantoren die de afgelopen jaren zijn herbestemd tot woningen. In twee kantoorgebouwen vlakbij het station van Hoofddorp zijn een groot aantal startersapparmenten gebouwd. Ook Haarlem heeft de ambitie om leegstaande kantoren om te vormen tot woningen, dus dit voorbeeld was erg leerzaam. Daarna gingen we naar het nieuwe cultuurgebouw van Hoofddorp, waar de schouwburg, de bibliotheek, cultuureducatie en een poppodium zijn samengebracht onder één dak. Vooral de bibliotheek was interessant. Boeken staan niet meer in lange kasten, maar worden op een aantrekkelijke en moderne manier gepresenteerd. Inspirerend voor de discussie over de toekomst van de Haarlemse bibliotheek.

PvdA blijft moeite houden met Scharlaken Koord

De PvdA blijft moeite houden met het streng-religieuze Scharlaken Koord als uitvoerder van het gemeentelijke uitstapprogramma voor prostituees. Wij willen het contract met hen daarom voor maximaal één jaar verlengen en gedurende dat jaar op zoek gaan naar een alternatief. Dat heb ik donderdag 15 december gezegd in de raadscommissie Bestuur. Ik verving fractiegenoot Helga Koper, die normaal dit onderwerp behandelt namens de PvdA.

De PvdA is groot voorstander van het uitstapprogramma voor prostituees. Daarom hebben wij ook bij de begroting samen met GroenLinks, D66 en VVD hier de komende jaren geld voor vrijgemaakt (zie een eerdere blog). Wij hebben er echter moeite mee dat dit uitstapprogramma wordt uitgevoerd door het Scharlaken Koord, dat bij het aannemen van personeel om deze publieke taak uit te voeren selecteert op religie. Alleen gelovige christenen mogen solliciteren.

Wij zijn absoluut niet tegen overheidssubsidies aan organisaties met een religieuze achtergrond. Dat kan heel goed, kijk bijvoorbeeld maar naar Stem in de Stad, maar er moet wel worden voldaan aan twee voorwaarden. Ten eerste mag er met overheidsgeld niet aan evangelisering worden gedaan. De overheid dient niet mee te betalen aan zieltjes winnen door religieuze organisaties. En ten tweede moet de organisatie bij het uitvoeren van publieke taken die door de gemeente worden gesubsidieerd niet discrimineren, ook niet in haar personeelsbeleid. Ook mensen die een ander geloof aanhangen of niet gelovig zijn moeten kunnen solliciteren. Op dat punt wringt wat ons betreft de schoen bij het Scharlaken Koord.

Helaas stonden wij in de commissie vrijwel alleen met ons voorstel om te zoeken naar een alternatief, we kregen alleen steun van SP en Actiepartij. Een meerderheid van de commissie wil het contract met het Scharlaken Koord tot 2013 verlengen. VVD, D66 en GroenLinks, die landelijk terecht strijd voeren tegen bijvoorbeeld de enkele feit constructie in het onderwijs, vinden het in dit geval kennelijk geen probleem dat voor uitvoering van deze overheidstaak enkel christelijke sollicitanten in aanmerking komen.

Een feestelijke jaarwisseling voor héél Haarlem

Wordt het dit jaar eindelijk eens een feestelijke en rustige jaarwisseling in heel Haarlem? Afgelopen jaren ontstonden er in met name Haarlem-Oost en Schalkwijk elke oudjaarsnacht weer problemen met rellende jongeren. Gemeente en politie hebben dit jaar een uitgebreid pakket maatregelen aangekondigd om de jaarwisseling dit jaar eens voor alle Haarlemmers feestelijk te laten verlopen. Donderdag 8 december sprak de raadscommissie Bestuur over deze maatregelen.

Het pakket bestaat uit zowel preventieve als repressieve maatregelen. Zo wordt voorkomen dat er opgebroken straten zijn, zal de openbare verlichting de hele nacht branden en worden risicogebouwen en risicolocaties extra in de gaten gehouden. Ter voorkoming van branden worden autowrakken, sloopafval en containers tijdelijk verwijderd en worden ondergrondse afvalcontainers afgesloten. Er wordt gekeken of beruchte relschoppers preventief kunnen worden vastgezet en er zal snelrecht worden toegepast.

De meeste discussie in de commissie ging over de tijdelijke inzet van camera’s op drie plekken waar de afgelopen jaren veel problemen waren: Teylerplein, Berlagelaan en Floris van Adrichemlaan. De Haarlemse gemeenteraad is in overgrote meerderheid geen voorstander van de inzet van camera’s in de openbare ruimte, omdat er effectievere instrumenten voor handen zijn. De PvdA kan in dit geval echter wel instemmen met de inzet van camera’s, omdat het gaat om tijdelijke en zeer gerichte inzet op plekken waar we van tevoren weten dat daar problemen zullen ontstaan. Wel heb ik namens de PvdA twee voorwaarden verbonden aan de inzet van camera’s tijdens de jaarwisseling. Ten eerste moet de inzet echt tijdelijk zijn. Ten tweede willen wij hieraan een kleine evaluatie koppelen, waarin bekeken wordt of zo’n tijdelijke inzet van camera’s effectief is. Beide zaken werden door burgemeester Bernt Schneiders toegezegd.

Alle raadsfracties stemden uiteindelijk in met deze tijdelijke inzet van camera’s. Wel was de commissie kritisch over de communicatie van de gemeente hierover. Afgesproken was namelijk dat wanneer de burgemeester camera’s in de openbare ruimte wilde inzetten, hij dit eerst aan de raadscommissie zou voorleggen. In een persbericht van de gemeente werden de camera’s vorige week echter al als vaststaand feit gepresenteerd. Dit leidde tot forse kritiek van met name VVD, GroenLinks en PvdA. De burgemeester bood hiervoor zijn excuses aan.

Wijkvisie Burgwal

Hoe moet de Burgwalbuurt er in de toekomst uitzien? Die vraag beantwoordt de wijkraad Burgwal in een wijkvisie, die zij naar aanleiding van veel interviews in de buurt heeft opgesteld. Een unieke manier voor een wijkraad om mee te denken over de toekomst van de eigen buurt. Woensdag 7 december presenteerde de wijkraad Burgwal haar concept-wijkvisie tijdens een expertmeeting met wethouder Rob van Doorn, raadsleden, ambtenaren, ondernemers, architecten en mensen van de corporaties.

De Burgwal is een bijzonder buurtje aan de oostkant van het Spaarne. De wijk strekt zich uit van Amsterdamse Poort tot Lange Brug. De Burgwalbuurt is eigenlijk een eiland, omgeven door het water van het Spaarne en de Lange Herenvest. De wijk ligt direct tegen het centrum aan, maar heeft toch een heel eigen karakter.

Wat opvalt in de wijkvisie is dat de meeste bewoners heel tevreden zijn over hun wijk. Zij geven de wijk gemiddeld een 7,8. Toch zijn er een aantal zaken die verbeterd kunnen worden. Zo is er overlast van uitgaanspubliek in het centrum, laat het onderhoud van de wijk soms te wensen over, is er te weinig parkeerruimte en zijn de leegstand van winkels in de Spaarnwouderstraat en de huidige toestand van de Amsterdamse Poort veel bewoners een doorn in het oog. De wijkvisie pleit ervoor hier iets aan te doen, onder meer door investeringen in de openbare ruimte en mogelijk een ondergrondse parkeergarage bij de Amsterdamse Poort. Ook zijn zij positief over de plannen van Stadsherstel Amsterdam voor onder meer een hostel en kindertheater aan de Spaarnwouderstraat.

Ik vind het heel goed dat de wijkraad op deze manier meedenkt over de toekomst van de wijk. Komende maanden wordt het nieuwe bestemmingsplan voor de wijk vastgesteld door de gemeenteraad. De PvdA zal er daarbij op letten dat ideeën uit de wijkvisie daarin ook een plek krijgen.

Vrije koopzondagen vanaf 1 maart

Vanaf 1 maart volgend jaar krijgen alle Haarlemse winkels de vrijheid om elke zondag tussen 12:00 en 18:00 uur open te zijn. Dat heeft de Haarlemse gemeenteraad donderdag 1 december besloten. Tegelijkertijd heeft de gemeenteraad op initiatief van de PvdA besloten een aantal maatregelen te treffen om overlast voor omwonenden te beperken. Hiermee is er eindelijk een doorbraak gekomen in een jarenlange discussie over de koopzondagen.

Persoonlijk ben ik al jaren groot voorstander van vrije koopzondagen. Ik vind het niet meer van deze tijd dat de overheid de zondag als verplicht vrije dag oplegt. Het is belangrijk dat werknemers vrije tijd hebben, maar zij kunnen prima zelf bepalen of dat op zondag is of op een andere dag. Veel jongeren willen juist graag op zondag werken. Bovendien willen veel mensen graag op zondag winkelen en dreigt Haarlem uit de markt geconcurreerd te worden doordat de winkels in omliggende gemeenten wel elke zondag open zijn.

Al jaren wordt de discussie in Haarlem gevoerd, maar nooit leidde dit tot een besluit in de gemeenteraad. PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg besloot daarom begin dit jaar de discussie nu eindelijk eens echt goed te gaan voeren, met een uitgebreid draagvlakonderzoek, participatie met de stad en een voorstel in de gemeenteraad. Dit heeft nu geleid tot dit besluit, waarvoor uiteindelijk een kleine meerderheid was van PvdA, D66, VVD, Trots en Actiepartij. GroenLinks, CDA, SP, Haarlem Plus en Ouderenpartij stemden tegen. Ook mijn fractiegenoot Roel Schaart stemde om principiële redenen tegen de vrije koopzondagen.

Op initiatief van PvdA-collega Artie Ramsodit heeft de gemeenteraad een aantal aanvullende voorwaarden verbonden aan de vrije koopzondagen om overlast te verminderen. Ten eerste wordt de openingstijd op zondag beperkt van 12:00 tot 18:00 uur, in plaats van tot 20:00 uur zoals het College voorstelde. Daarmee gunnen we omwonenden van winkels en supermarkten meer rust. Bovendien werd er een motie van de PvdA en de VVD aangenomen over het beperken van overlast, zoals het beperken van laden en lossen op zondag en betere handhaving op overtredingen. Hiermee komen we tegemoet aan de terechte bezwaren van een aantal omwonenden van met name supermarkten, die vrezen voor extra overlast.

In gesprek met de corporaties

Haarlem kent drie grote woningcorporaties: Ymere, Pré Wonen en Elan Wonen. Zij vervullen een belangrijke rol in het Haarlemse woonbeleid, als grootste verhuurders van (sociale) woningen en als investeerders in Haarlemse woonwijken. Het is daarom belangrijk dat lokale politici en corporaties elkaar goed weten te vinden. Daarom organiseren de corporaties jaarlijks een bijeenkomst voor raadsleden in de raadscommissie Ontwikkeling om van gedachte te wisselen over het Haarlemse woonbeleid. Dit jaar vond deze bijeenkomst plaats op woensdag 30 november.

Op dit moment werkt de gemeente Haarlem aan een nieuwe woonvisie. Het gesprek ging dan ook vooral over discussies die daarbij spelen. Wat kunnen de corporaties doen om meer te bouwen voor de middeninkomens, die door het kabinetsbeleid nu tussen wal en schip belanden? Hoeveel sociale huurwoningen mogen corporaties verkopen en in welke wijken kunnen zij dat dan het beste doen? Hoe kunnen we aantrekkelijke woningen aanbieden voor ouderen? Hoe gaan we om met de stagnerende woningmarkt? En wat kunnen corporaties doen om jonge starters op de koopmarkt te ondersteunen?

Gelukkig trekken PvdA en corporaties bij de meeste discussies aan hetzelfde eind van het touw. Samen willen we werken aan voldoende betaalbare woningen, energiezuinig bouwen en leefbare wijken. Samen verzetten we ons in Haarlem tegen een aantal asociale plannen van het kabinet, zoals het uitsluiten van middeninkomens bij corporatiewoningen, het taboe op echte hervormingen in het woonbeleid en het fors verhogen van de huren in deze regio. Natuurlijk zijn er ook behoorlijke verschillen van mening, zoals over de verkoop van sociale huurwoningen in juist die wijken waar al nauwelijks sociale huurwoningen zijn, maar over het algemeen hebben we hetzelfde doel voor ogen. Dat is maar goed ook, want voor een goed woonbeleid in Haarlem hebben we de corporaties keihard nodig.