Meer

Archive | januari, 2012

‘Venstertijden’ bij nachtvergunning goed idee

Nu het aantal nachtvergunningen (waarbij horecagelegenheden tot 5 uur ‘s nachts mogen openblijven) wordt uitgebreid, is het een goed idee om dat te combineren met zogenaamde ‘venstertijden’. Daarbij mag de horecagelegenheid na bijvoorbeeld na 3:30 uur geen nieuwe klanten meer binnenlaten. De PvdA ondersteunde donderdag 26 januari een pleidooi van SP-raadslid Bart Jonkers hiervoor.

De PvdA is al jaren groot voorstander van vrije sluitingstijden voor de horeca. Wij hebben nu voor elkaar gekregen dat er een pilot komt bij het Patronaat (zie een eerdere blog). Daarbij stelt het Patronaat zelf al voor deze venstertijden te gebruiken. Daarnaast zullen twee extra kroegen aan de Smedestraat gebruik gaan maken van een nachtontheffing tot 5:00 uur. Het zou een goed idee zijn als ook daar venstertijden worden gehanteerd. Zo wordt de overlast voor omwonenden verminderd en wordt voorkomen dat bezoekers van kroegen die om 4:00 uur sluiten op dat moment allemaal tegelijkertijd naar deze kroegen trekken.

Ik ben blij dat met deze motie SP en CDA (beide tegenstander van algemene vrije sluitingstijden) zich nu ook achter de twee extra nachtontheffingen lijken te scharen. De SP steunde al eerder ook de pilot bij het Patronaat. Actiepartij is net als de coalitiefracties voorstander van vrije sluitingstijden. Burgemeester Schneiders zegde in de gemeenteraad toe het voorstel van de venstertijden mee te nemen bij het overleg met de horeca.

Het Haarlems Dagblad schrijft zaterdag 28 januari over deze discussie. Ook ik word in dit artikel genoemd. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

PvdA gaat open voorverkiezingen houden

De PvdA gaat open voorverkiezingen houden voor de landelijke lijsttrekker. Hierbij kunnen niet alleen leden stemmen, maar ook alle andere sympathisanten van de partij, mits zij een beginselverklaring ondertekenen en een kleine vergoeding voor de kosten betalen. Dat heeft het PvdA-congres zondag 22 januari besloten. Hiermee volgt de PvdA het voorbeeld van de Franse zusterpartij Parti Socialiste. De PvdA is de eerste partij in Nederland die open voorverkiezingen gaat organiseren.

In oktober vorig jaar schreef ik al in een blog op deze site dat ik vond dat de PvdA het Franse voorbeeld moet volgen. Ik vind dat de PvdA niet alleen de partij moet zijn van die paar duizend leden, maar de partij van alle progressieve Nederlanders. Dit past bij zo’n moderne en open partij. Ook Hans Spekman deed als kandidaat-voorzitter dit voorstel. En het congres heeft nu dus dit voornemen bekrachtigd in een motie.

Bekijk hieronder de speech van onze nieuwe partijvoorzitter Hans Spekman tijdens het congres:

‘Onder protest’ burgemeester onverstandig

Vorige week besloot burgemeester Bernt Schneiders twee horecagelegenheden in de Smedestraat een nachtontheffing te geven voor één jaar, waardoor zij tot 5 uur ‘s nachts open kunnen blijven. Dit gebeurt op basis van een al jaren bestaande regeling, waarmee maximaal vijf horecagelegenheden in de binnenstad zo’n nachtontheffing kunnen krijgen. De PvdA steunt deze ontheffingen, omdat wij ervan overtuigd zijn dat vrije sluitingstijden ertoe leiden dat niet iedereen na een avondje stappen tegelijk op straat komt te staan, wat leidt tot minder overlast.

Deze week gaf de burgemeester in het Haarlems Dagblad echter een opmerkelijk interview, waarin hij zegt de ontheffingen “onder protest” te verlenen, omdat de gemeenteraad dat nu eenmaal wil. Dat is niet alleen onjuist (de burgemeester stelde dit zelf voor, als alternatief voor vrije sluitingstijden in de gehele stad), maar wat mij betreft ook onverstandig. De burgemeester hoort wat mij betreft te staan voor besluiten van zijn gemeenteraad, ook als hij het daar persoonlijk misschien niet mee eens is.

Zaterdag 21 januari reageer ik samen met een aantal andere raadsleden in het Haarlems Dagblad op deze uitlatingen van de burgemeester. Je kunt dit artikel hier lezen. Verder lezen

Regionale samenwerking, best belangrijk

Een paar jaar geleden vroeg een overheidscampagne aandacht voor het belang van Europa met de slogan ‘Europa, best belangrijk’. Een bijzonder staaltje understatement in een tijd waarin Europa een steeds groter deel van ons leven en onze toekomst bepaalt, maar misschien wel tekenend voor het belang dat de politiek en de publieke opinie aan Europa hechten. Hetzelfde geldt op lokaal niveau voor regionale samenwerking: het is essentieel voor onze toekomst, maar het krijgt in het politieke en publieke debat lang niet altijd de aandacht die het verdient.

Om daar verandering in te brengen organiseerde de gemeente woensdag 18 januari een bijeenkomst voor Haarlemse raadsleden over regionale samenwerking. Hierbij waren behalve Haarlemse ambtenaren en wethouder Jan Nieuwenburg ook wethouders van Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort en vertegenwoordigers van de Metropoolregio Amsterdam aanwezig. We kregen presentaties over de Metropoolregio Amsterdam, waarin Haarlem samenwerkt met gemeenten en provincies in het gebied rond Amsterdam, en gingen met elkaar in debat over een aantal regionale onderwerpen als woningbouw, economie, landschap en bereikbaarheid.

De komende decenia zal de bevolking in de Metropoolregio blijven groeien. Er zijn daarom de komende decenia nog honderdduizenden extra woningen nodig, volgens de laatste prognoses zelfs nog fors meer dan waar de afgelopen jaren van werd uitgegaan. Waar gaan we die bouwen? Haarlem is er groot voorstander van dat een deel van die woningen in het westelijk deel van de Haarlemmermeer wordt gebouwd. Dat is niet alleen gunstig voor de woningzoekenden in onze regio, maar levert ook extra klanten op voor de winkels, cultuurpodia en sportvoorzieningen in onze stad. Goede samenwerking met andere gemeenten in de regio om dat voor elkaar te krijgen is dan cruciaal.

Hetzelfde geldt voor economische ontwikkeling. Onze regio is vooral sterk in creativiteit, toerisme, congressen, zorg en dienstverlening. Als gemeenten in de regio zich daar samen nog meer op richten en profileren is dat goed voor de werkgelegenheid in onze regio. En we maken alleen kans op bijdragen van provincie en Rijk voor verbetering van de bereikbaarheid per auto, openbaar vervoer en fiets als we daar samen in optrekken. Samen staan we sterker. Regionale samenwerking is veel meer dan best belangrijk, het is cruciaal voor onze toekomst.

Pilot met latere sluitingstijden Patronaat

Er komt een pilot met latere sluitingstijden bij het Patronaat. Het Patronaat mag dan een aantal avonden per jaar tot 6 uur openblijven, mits ze na 3 uur geen nieuwe bezoekers meer toelaten. Op die manier kan bekeken worden of ruimere sluitingstijden in de horeca inderdaad leiden tot minder overlast. Donderdag 12 januari deed ik namens de PvdA dit voorstel in de raadscommissie Bestuur en kreeg daarbij steun van een ruime meerderheid van de raad (D66, VVD, GroenLinks, SP en Actiepartij). Burgemeester Bernt Schneiders zegde daarna toe binnen enkele maanden met een voorstel te komen om de verordening te wijzigen, waardoor dit mogelijk wordt.

De PvdA is al jaren voorstander van vrije sluitingstijden in de horeca, omdat wij denken dat het leidt tot minder overlast. Wanneer niet alle bezoekers tegelijkertijd om 4 uur op straat komen te staan maar geleidelijk vertrekken zal dat de overlast verminderen en de veiligheid vergroten, zo blijkt ook in een aantal steden die al vrije sluitingstijden kennen. De politie en de wijkraad binnenstad hebben echter aarzelingen bij vrije sluitingstijden. Daarom hebben wij voorgesteld het eerst op beperkte schaal uit te proberen in een pilot. Het Patronaat is het enige bedrijf dat op dit moment een aanvraag daartoe heeft ingediend. Daarom stellen wij voor deze aanvraag te honoreren in de vorm van een pilot.

Het Patronaat kan in deze pilot een aantal avonden per jaar, bijvoorbeeld twintig keer, open blijven tot 6 uur. Dit zal vooral worden gebruikt voor grotere dancefeesten, waarbij bezoekers van ver buiten Haarlem komen. Zij kunnen dan blijven totdat de eerste treinen weer gaan rijden, waardoor zij niet tussen 4 en 6 uur op straat blijven hangen. Om dit mogelijk te maken zal de verordening moeten worden aangepast. Ook omwonenden van het Patronaat krijgen nog de mogelijkheid voor inspraak. Volgens de burgemeester kan dit binnen enkele maanden worden gedaan, waardoor de pilot hopelijk in het nieuwe seizoen van start zou kunnen gaan.

Haarlems Dagblad: PvdA bezorgd over verkoop huurwoningen

Donderdag 5 januari schrijft het Haarlems Dagblad over onze raadsvragen over de verkoop van sociale huurwoningen in Haarlem (zie een eerdere blog). Wij stelden vragen omdat wij bezorgd zijn over de gevolgen van de verkoopplannen van de corporaties en de kabinetsplannen om corporaties te verplichten veel van hun woningen te koop aan te bieden. Je kunt het artikel van het Haarlems Dagblad hier lezen. Verder lezen

Raadsvragen over (uit)verkoop sociale huurwoningen

De PvdA Haarlem is bezorgd over de verkoop van sociale huurwoningen. Op dit moment worden er al flinke aantallen huurwoningen verkocht door de corporaties. Door het plan van het kabinet om corporaties te verplichten woningen te koop aan te bieden aan zittende huurders zal dit alleen maar toenemen. Wij vrezen dat daardoor de afgesproken kernvoorraad van 18.000 sociale huurwoningen in gevaar komt. Samen met fractiegenoot Artie Ramsodit heb ik hier schriftelijke raadsvragen over gesteld aan het College van B&W.

In de huidige woonvisie en in het coalitieakkoord is afgesproken dat Haarlem inzet op het tenminste in stand houden van de kernvoorraad sociale huurwoningen (op dit moment 18.000 woningen). In rap tempo worden er echter door de corporaties woningen verkocht, met name in relatief dure wijken als Zuidwest, Zuiderpolder, Centrum en delen van Haarlem-Noord. Het kabinet heeft bovendien een wetsvoorstel in voorbereiding dat corporaties verplicht om 75 procent van hun sociale woningvoorraad te koop aan te bieden aan huurders.

De PvdA is bezorgd over het te koop aanbieden van zoveel sociale huurwoningen. Niet alleen worden de wachttijden voor woningzoekenden hierdoor langer, ook leidt het tot grotere tegenstellingen in de stad. De PvdA streeft naar gemengde wijken, waarin Haarlemmers samen wonen. Wij vinden het daarom een slechte ontwikkeling als de weinige sociale huurwoningen in bijvoorbeeld Zuidwest en de binnenstad ook nog eens te koop worden aangeboden. Dan raakt de sociale woningbouw helemaal geconcentreerd in slechts een paar wijken.

De kabinetsplannen, die corporaties verplichten nog meer sociale huurwoningen te verkopen, zijn slecht voor de Haarlemse woningmarkt. Ten eerste dreigt de Haarlemse woningvoorraad hierdoor door de ondergrens van 18.000 sociale huurwoningen heen te zakken, aangezien er door de economische crisis nauwelijks woningen worden bijgebouwd. Ten tweede dreigen de sociale woningen nog verder geconcentreerd te raken in een aantal wijken en leidt het tot ‘gespikkeld’ woningbezit, wat herstructurering en wijkverbetering moeilijker zal maken. En tenslotte worden hierdoor nog meer woningen te koop aangeboden op een toch al stil gevallen markt, waardoor de koopmarkt nog verder dreigt te stagneren. Ook de drie Haarlemse corporaties zijn negatief over de kabinetsplannen.

Wij willen onder meer van het College weten wat de huidige verkoopplannen van de corporaties zijn en hoe die zich verhouden tot de afgesproken sociale kernvoorraad van 18.000 woningen. Ook vragen wij in welke wijken de meeste woningen worden verkocht en hoe dit zicht verhoudt tot de ambitie om te streven naar meer gemengde wijken. Tenslotte vragen we naar de mening van het College van B&W over de kabinetsplannen en of Haarlem van plan is daartegen bezwaar te maken bij kabinet en Tweede Kamer.

Je kunt de raadsvragen hier downloaden als PDF-bestand.

Een heel gelukkig 2012!

Ik wens alle bezoekers van mijn website en iedereen die mij volgt via twitter, facebook, linkedin of hyves een heel gelukkig 2012! Hopelijk wordt 2012 een heel mooi jaar voor ieder persoonlijk en voor Nederland een wat socialer, toleranter en progressiever jaar dan het vorige. Het wordt ongetwijfeld weer een economisch lastig jaar, maar dat kunnen we makkelijk aan als we wat meer naast elkaar staan in plaats van tegenover elkaar, de kosten van de crisis wat eerlijker delen en kiezen voor vooruitgang in plaats van stilstand. Dat wordt de uitdaging voor 2012.

Ook in de Haarlemse politiek zal 2012 weer een spannend jaar worden. Kunnen we de bezuinigingen zo verdelen dat Haarlem ook in moeilijke tijden een sociale stad blijft? Kunnen we de dramatische bezuinigingen van het kabinet op werk, sociaal beleid, veiligheid en cultuur opvangen zonder dat ze het hart uit de Haarlemse samenleving slopen? Kunnen we ondanks de stagnerende woningmarkt blijven bouwen aan voldoende betaalbare woningen voor jong en oud? Ik ga me er in ieder geval ook het komende jaar weer voor inzetten.

De PvdA Haarlem houdt zondag 8 januari haar nieuwjaarsreceptie in wijkcentrum Binnensteeds. Ik nodig je graag uit daarbij te zijn en samen het glas te heffen op een gelukkig, sociaal en progressief 2011. De receptie begint om 16:00 uur en vindt plaats in wijkcentrum Binnensteeds, Nieuwe Groenmarkt 20 in Haarlem. Kijk hier voor meer informatie.