Meer

Archive | maart, 2012

Haarlems Dagblad: ‘Quotum illegalen kan niet’

Donderdag 29 maart stelde ik in de gemeenteraad mondelinge vragen aan onze burgemeester Bernt Schneiders over de instelling van een illegalenquotum bij de politie. In antwoord hierop sprak de burgemeester zich in duidelijke bewoordingen uit tegen dit quotum (zie een eerdere blog). Zaterdag 31 maart schrijft het Haarlems Dagblad over onze vragen en het antwoord van de burgemeester. Je kunt dit artikel hier lezen. Verder lezen

Burgemeester: “Illegalenquotum ontzettend onbeschaafd”

Burgemeester Bernt Schneiders heeft zich uitgesproken tegen het quotum voor het oppakken van illegalen, dat minister Leers met de politie heeft afgesproken. Dit deed hij donderdag 29 maart in antwoord op mondelinge raadsvragen die ik namens de PvdA stelde. Volgens de burgemeester is het illegalenquotum niet alleen ongewenst, “maar vooral ook zo ontzettend onbeschaafd”.

Het kabinet heeft een quotum ingesteld voor het oppakken van illegalen. Dit jaar moeten er 4800 illegalen worden overgeleverd aan de Dienst terugkeer en vertrek, maar liefst 35 procent meer dan in 2011. Hierdoor zullen niet langer alleen criminele illegalen worden opgepakt, maar ook andere mensen die zonder geldige verblijfsvergunning in Nederland verblijven.

De PvdA is principieel tegen het instellen van zo’n quotum. Het gaat hier om de meest kwetsbare mensen, daar ga je niet op zo’n manier mee om. We hebben onlangs het bonnenquotum voor onder meer zonder licht fietsen afgeschaft, en nu wordt voor zo iets gevoeligs wel een quotum ingesteld. Mensen zijn geen nummer. Daarnaast vrezen wij dat illegalen voortaan opvang, zorg, onderwijs en politie zullen mijden wanneer zij in problemen verkeren. Tenslotte zijn wij bang dat dit quotum twijfelachtige opsporingsmethoden in de hand werkt. Vorig jaar nog keurde de rechter een actie in onze regio af, waarbij de politie op basis van huidskleur op zoek ging naar illegale werksters in onder meer Haarlem-Zuid.

Een groot aantal burgemeesters, zoals Van der Laan (Amsterdam), Jorritsma (Almere), Van Aartsen (Den Haag) en Wolfsen (Utrecht) hebben zich inmiddels uitgesproken tegen dit quotum. Burgemeester Schneiders sloot zich hier, in antwoord op mijn mondelinge vragen, bij aan. De burgemeester zei dat mensen die illegaal in ons land verblijven moeten worden uitgezet, maar noemde het illegalenquotum niet alleen ongewenst, maar vooral ook ontzettend onbeschaafd. “Eerst de kopvoddentax, daarna het polenmeldpunt en nu dit weer. Ik zou er eigenlijk niet meer woorden aan vuil willen maken”. Deze opmerking werd ondersteund door geroffel op de tafel door veel van de aanwezige raadsleden.

Haarlem ruim 2000 monumenten rijker

Haarlem is sinds vorige week ruim tweeduizend gemeentelijke monumenten rijker. Vorige week kreeg de eigenaar van het tweeduizendste nieuwe monument, een pand aan het Spaarne, feestelijk het monumentenschilde uitgereikt. Daarmee is de uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst afgerond, waartoe de gemeenteraad in 2008 naar aanleiding van een burgerinitiatief van Marianne Rietvink besloot. Hiermee is Haarlem gestegen van de vijfde naar de tweede monumentenstad van Nederland. Alleen Amsterdam heeft meer monumenten.

De afronding van de aanwijzing van nieuwe monumenten is een bijzonder moment, ook voor mijzelf. In 2008 was ik één van de trekkers in de gemeenteraad om dit voor elkaar te krijgen. In de jaren daarvoor was de gemeente, en ook de PvdA, soms wel erg onvoorzichtig omgesprongen met historische en beeldbepalende gebouwen. De Haarlemse PvdA werd door sommigen zelfs gezien als een sloperspartij. Ik wilde daar verandering in brengen. Haarlem is een historische stad en monumentale panden geven karakter aan de verschillende wijken. Door meer historische panden aan te wijzen als gemeentelijk monument zouden zij de bescherming krijgen die ze verdienen.

Toen Marianne Rietvink eind 2007 met het burgerinitiatief kwam dat vroeg om een ander monumentenbeleid heb ik dit namens de PvdA-fractie meteen omarmd. Wij hebben toen samen met haar een groot debat georganiseerd (zie een eerdere blog) en ons in de raad ingezet voor uitbreiding van de monumentenlijst. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad en ook PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg (o.a. monumenten) schaarden zich achter het initiatief (zie een eerdere blog). Er werd besloten om in een aantal rondes in totaal 700 complexen (ruim 2000 adressen) aan te wijzen als gemeentelijk monument. En nu, vier jaar later, heeft Haarlem er ruim tweeduizend monumenten bij. Een resultaat waar ik wel een beetje trots op ben.

Zijn we nu klaar? Wat mij betreft nog niet helemaal. Ten eerste zal de gemeente moeten blijven opletten of er nog monumentale panden zijn die door sloop worden bedreigd. Wanneer dat het geval is kunnen ook deze alsnog worden aangewezen als gemeentelijk monument, eventueel via de spoedprocedure die er op initiatief van de PvdA is gekomen (zie een eerdere blog). Daarnaast moeten we de komende jaren ook eens gaan nadenken of ook beeldbepalende gebouwen die jonger zijn dan vijftig jaar soms niet een vorm van bescherming verdienen. Nu zijn die vaak nog vogelvrij, omdat gemeentelijke monumenten ouder dan vijftig jaar moeten zijn. En tenslotte zal de gemeente vol moeten inzetten op herbestemming van monumentale panden. Behoud van waardevolle panden is prachtig, maar als ze leeg staan hebben we daar heel erg weinig aan.

Bouwend Haarlem over herbestemming oude panden

Elk jaar organiseren de gemeente Haarlem, de drie Haarlemse corporaties en ontwikkelaar Bouwfonds samen een grote conferentie over woningbouw in Haarlem onder de titel ‘Bouwend Haarlem’. Voorgaande edities gingen onder meer over vraaggericht bouwen, ruimtelijke kwaliteit en duurzame woningbouw. Vrijdag 16 maart stond Bouwend Haarlem in het teken van herbestemming van leegstaande panden. Een thema waar wij als PvdA-fractie al langer aandacht voor vragen en dat door de economische crisis actueler is dan ooit.

De PvdA vindt dat leegstaande oude panden in Haarlem niet automatisch maar gesloopt moeten worden. In het verleden werd daar soms te makkelijk voor gekozen. Herbestemming is vaak een veel betere oplossing, zeker als het gaat om historische panden die karakter geven aan de omliggende buurt. De afgelopen jaren zijn er in Haarlem prachtige voorbeelden geweest van geslaagde herbestemming, zoals de voormalige Drostefabriek, het Ripperdaterrein en de Greinerschool in het Rozenprieel. En ook de komende jaren liggen er op dat gebied nog grote uitdagingen, zoals bij het voormalige slachthuis in de Slachthuisbuurt, Nieuwe Energie in de Waarderpolder en het voormalige gemeentekantoor Koningstein.

De conferentie vond dit jaar plaats in een bijzonder voorbeeld van herbestemming, waar ik ook persoonlijk wel een beetje trots op ben: de Haarlemse School. Dit bouwproject van Pre Wonen combineert nieuwbouw met herbestemming van een deel van de voormalige Petrus LTS. Aanvankelijk zou deze school, een typisch voorbeeld van Wederopbouwarchitectuur, helemaal gesloopt worden. De sloopvergunning was al afgegeven. In het pand bleken zich echter bijzondere kunstwerken te bevinden van Hans Wiesman en Levinus Tollenaar. Ik heb mij daarom in 2007 in de raad ingezet voor behoud van de karakteristieke delen van het pand en de kunstwerken (zie een eerdere blog). Met succes: de aula en het trappenhuis van de school krijgen nu een nieuwe functie en alle kunstwerken zijn behouden.

Dit  is niet alleen een voorbeeld van hoe je als raadslid soms echt het verschil kan maken, maar vooral een mooi voorbeeld van hoe herbestemming op een moderne manier kan gebeuren. Je hoeft niet altijd complete panden te behouden, maar door karakteristieke en historische delen te behouden en te combineren met nieuwbouw kun je dit soort panden een nieuw leven geven. En dat geeft veel meer karakter aan de omliggende buurt dan alleen maar saaie nieuwbouw.

Verkoop Prinsen Bolwerk 3, nieuwe plek voor Flinty’s

De gemeente gaat de historische villa en het voormalige schoolgebouw De Sleutel op Prinsen Bolwerk 3 verkopen. Dat heeft de gemeenteraad donderdag 8 maart besloten. De PvdA kon alleen akkoord gaan met de verkoop van dit pand wanneer er een alternatieve huisvesting komt voor jongerencentrum Flinty’s, dat hier nu gevestigd is. De wethouder heeft dit toegezegd en er is inmiddels gestart met de zoektocht naar nieuwe huisvesting.

De PvdA vindt voldoende ruimte voor maatschappelijke voorzieningen in alle wijken heel belangrijk. Ons verkiezingsprogramma is er duidelijk over: “In elke wijk moet voldoende ruimte beschikbaar zijn voor buurtactiviteiten, jongerenwerk, onderwijs en welzijn. De gemeente verkoopt alleen maatschappelijk vastgoed en staat bestemmingswijziging alleen toe wanneer is aangetoond dat er in die wijk voldoende alternatieven beschikbaar zijn.”

Daarom was een alternatieve plek voor jongerencentrum Flinty’s voor ons een voorwaarde om akkoord te kunnen gaan met verkoop. In eerste instantie waren verkoop en huisvesting van Flinty’s twee los van elkaar lopende trajecten. Daarmee bestond het risico dat het jongerencentrum na verkoop op straat zou komen te staan en er in de haast een oplossing zou moeten worden gezocht. De wethouder heeft nu toegezegd dat beide trajecten aan elkaar worden gekoppeld en dat er een nieuwe plek komt voor Flinty’s voor ze Prinsen Bolwerk 3 moeten verlaten.

Een ander discussiepunt was nog de bestemming van de panden na de verkoop. De gemeente wilde op deze plek alleen een hotel mogelijk maken. Dat is op zich een prima bestemming, maar er een goed plan komt met een woningen moet dat wat ons betreft ook mogelijk zijn. In financieel krappe tijden is de opbrengst bovendien ook belangrijk, zeker omdat de opbrengst van deze verkoop al jaren geleden is ingeboekt ter dekking van de vernieuwing van het Stationsplein. Ik ben dan ook mede-indiener van een motie van VVD-collega Wybren van Haga, die besluit om naast de hotelbestemming ook een woonbestemming mogelijk te maken. Geïnteresseerden kunnen nu zowel bieden met een plan voor wonen als voor een hotel.

Monumentenfonds voor eigenaren monumenten

Haarlem krijgt een Monumentenfonds, waar eigenaren van gemeentelijke monumenten tegen een lage rente geld kunnen lenen voor het onderhoud of de restauratie van hun pand. Dat heeft de gemeenteraad donderdag 8 maart op voorstel van PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg besloten. De instelling van dit Monumentenfonds is de afronding van een nieuw gemeentelijk monumentenbeleid, waar de gemeenteraad in 2008 mede naar aanleiding van een burgerinitiatief toe besloot.

In 2008 besloot de gemeenteraad tot uitbreiding van het aantal gemeentelijke monumenten. Dit was een initiatief van de gemeenteraad, naar aanleiding van een burgerinitiatief van Marianne Rietvink (zie een eerdere blog). Gedurende drie jaar worden maar liefst 700 complexen (2150 adressen) aangewezen als gemeentelijk monument. De PvdA is groot voorstander van deze uitbreiding van het aantal gemeentelijke monumenten. In de gemeenteraad was ik één van de trekkers om dit voor elkaar te krijgen. Ik heb daaraan wel altijd gekoppeld dat er, na afronding van de aanwijzing van de nieuwe monumenten, een regeling moest komen om eigenaren te ondersteunen bij onderhoud en restauratie. De aanwijzing als gemeentelijk monument heeft namelijk veel voordelen voor eigenaren, maar kan ook tot extra kosten lenen. Het Monumentenfonds komt daarin tegemoet.

Het fonds wordt jaarlijks met 425.000 euro door de gemeente gevuld. Daarnaast wordt het geld dat eigenaren aflossen teruggestort in dit fonds. Zo profiteren steeds andere eigenaren van het fonds. Monumenteneigenaren kunnen een verzoek voor een lening doen via de gemeente. Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, sluiten zij via de notaris een lening af bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Het bedrag per lening loopt van minimaal 10.000 tot maximaal 50.000 euro. De maximale looptijd is 15 jaar.

PvdA Haarlem steunt acties passend onderwijs

Vandaag voeren tienduizenden leraren actie tegen de bezuinigingen van het kabinet op het passend onderwijs. Door de bezuinigingsplannen zal er veel minder geld beschikbaar zijn voor extra ondersteuning van kwetsbare kinderen. De PvdA Haarlem vindt deze bezuiniging onacceptabel en steunt de acties van de leraren. Samen met fractiegenoot Roel Schaart bezocht ik daarom vandaag basisschool De Talenten in de Slachthuisbuurt, om te praten met leraren over de gevolgen van de kabinetsplannen.

Het kabinet wil 300 miljoen euro bezuinigen op passend onderwijs voor kwetsbare kinderen. De gevolgen zullen dramatisch zijn: grotere klassen, minder aandacht voor kinderen die dat nodig hebben, 6000 banen minder in het speciaal onderwijs, minder begeleiding in de klas en steeds meer kinderen die thuiszitten en geen eerlijke kans krijgen iets van hun leven te maken.

De Talenten is een goed voorbeeld van hoe kwetsbare kinderen met een beetje extra aandacht en hulp het toch goed kunnen redden in het gewone onderwijs. Leerlingen met achterstanden of een leerprobleem kunnen op die manier gewoon onderwijs volgen en iets van hun leven maken. Door zo fors te korten op het passend onderwijs zal deze school die extra aandacht straks niet meer kunnen geven. Dat is niet alleen een ramp voor deze kwetsbare leerlingen, maar ook voor hun klasgenoten die te maken zullen krijgen met meer problemen in hun klas.

Hopelijk hebben de acties zin en komt het kabinet bij zinnen. Natuurlijk moet er bezuinigd worden, maar bezuinigingen op de meest kwetsbare kinderen is niet alleen asociaal, het zal op termijn ook leiden tot hogere kosten omdat wij de talenten van een grote groep kinderen dan onbenut laten. Dat mogen we niet laten gebeuren.

Een weekje Madrid en Sevilla

Afgelopen week was ik een paar dagen in Madrid en Sevilla. Twee steden in Spanje die niet echt dichtbij elkaar liggen, maar door de snelle AVE-trein van 2,5 uur toch makkelijk te combineren zijn. Madrid is de steeds hipper wordende hoofdstad van Spanje, met prachtige musea als Prado en Reina Sofia, klassieke pleinen als Plaza Mayor en Puerta del Sol en mooie stadsparken als het Retiro. Sevilla is de hoofdstad van de zuidelijke provincie Andalucia met veel overblijfselen uit de tijd dat de Islamitische Moren het hier voor het zeggen hadden, maar ook een vorig jaar geopend staaltje moderne architectuur: de Metropol Parasol.

Bekijk onderstaand een paar van mijn foto’s van Madrid en Sevilla: