Meer

Archive | mei, 2012

PvdA-speerpunten voor nieuw cultuurbeleid

De komende maanden wordt een nieuwe Cultuurnota opgesteld door de gemeente Haarlem. Donderdag 24 mei besprak de raadscommissie Ontwikkeling de startnotitie voor dit nieuwe cultuurbeleid. Namens de PvdA-fractie heb ik daarbij drie speerpunten aangegeven, die wij graag terug zouden zien in de Cultuurnota:

  1. Creatieve economie: cultuur is niet alleen iets om van te genieten, het is ook van groot economisch belang voor onze stad. Onlangs bleek uit onderzoek dat tien procent van alle banen in Haarlem zich bevinden in de creatieve sector (zie een eerdere blog). De PvdA wil de creatieve economie verder stimuleren, onder meer met het creëren van voldoende broedplaatsen en het blijven stimuleren van culturele initiatieven die goed zijn voor de economie en werkgelegenheid van onze stad, zoals festivals, grote exposities en de culturele podia.
  2. Cultuur voor iedereen: cultuur is er niet alleen voor de happy view. De PvdA vindt het belangrijk dat de gemeente ook prioriteit geeft aan cultuureducatie, amateurkunst, cultuur in de wijk, gratis festivals en culturele uitingen die populair zijn bij bijvoorbeeld jongeren of allochtonen.
  3. Innovatie: Haarlem is een prachtige historische stad, die goed is in het tonen van haar erfgoed, geschiedenis en traditie. Maar daarnaast is het belangrijk dat Haarlem op cultureel gebied ook innovatief blijft. Daarom willen wij ook blijven inzetten op moderne beeldende kunst, eigentijdse podia als Toneelschuur en Patronaat en vernieuwende culturele initiatieven.

De komende tijd vinden er tal van gesprekken in de stad plaats, waar iedereen de kans krijgt zijn mening te geven over het nieuwe cultuurbeleid. Daarna zal de nieuwe Cultuurnota worden opgesteld en door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Actieprogramma Veiligheid in Schalkwijk

De gemeente Haarlem gaat de komende jaren extra aandacht besteden aan de veiligheid in Schalkwijk. De raadscommissie Bestuur besprak donderdag 24 mei het Actieprogramma Veiligheid in Schalkwijk, dat mede tot stand kwam op aandringen van de PvdA-fractie. In het programma staan verschillende nieuwe acties voor een veilige leefomgeving, veilig ondernemen en het voorkomen van overlast en criminaliteit door jongeren.

Veiligheid is in de hele stad belangrijk, maar er zijn twee stadsdelen met specifieke problemen: de binnenstad en Schalkwijk. De binnenstad krijgt al veel extra aandacht vanwege alle winkels en uitgaansgelegenheden. Schalkwijk heeft relatief veel problemen met woninginbraken en overlastgevende en criminele jongeren. De PvdA vraagt daarom al een tijd om ook de veiligheid in dit stadsdeel extra aandacht te geven.

Mijn fractiegenoot Moussa Aynan vroeg de afgelopen jaren verschillende malen aandacht voor de groeiende problemen met criminele jongeren in Schalkwijk. Ook diende de PvdA vorig jaar een motie in die vroeg om meer inzet voor dit stadsdeel, onder andere voor veiligheid. Dat heeft nu geleid tot een stevig actieprogramma, dat de veiligheid in Schalkwijk moet vergroten.

In het actieprogramma wordt veel aandacht besteed aan individuele aanpak van jongeren die crimineel gedrag vertonen of dreigen te ontsporen. De PvdA is daar blij mee. Gelukkig gaat het met het overgrote deel van de jongeren in Schalkwijk prima, maar er zijn ook groepen criminele jongeren actief. Die jongeren zullen nu actief gevolgd en zo nodig aangepakt worden. Zo komt er een speciale aanpak voor kinderen tussen de 8 en 15 jaar die in aanraking dreigen te komen met criminaliteit. Ook kunnen criminele jongeren een gebiedsverbod krijgen en worden ouders meer aangesproken op hun verantwoordelijkheid.

Ik heb daarnaast wel nog aandacht gevraagd voor preventie. Preventie en repressie moeten hand in hand gaan. Om jongeren op het rechte pad te houden is het ook belangrijk dat er voldoende stageplekken beschikbaar zijn en er genoeg te doen is voor jongeren. Goede samenwerking met scholen, centra voor jeugd en gezin en jeugdzorg is daarom belangrijk.

Haarlem als creatieve kraamkamer van Amsterdam

Haarlem is één van de belangrijkste creatieve centra van ons land. Van alle middelgrote steden kent Haarlem het hoogste percentage (10 procent) banen in de creatieve industrie en ICT. Deze sector is de afgelopen tien jaar verantwoordelijk voor bijna een kwart van alle nieuwe banen in onze stad. Met name rond kunst en cultureel erfgoed, media en entertainment en creatief zakelijke dienstverlening doet Haarlem het bovengemiddeld goed. Dat blijkt uit de Cross Media Monitor Haarlem 2012, een onderzoek van Stichting iMMovator Cross Media Network en TNO.

Volgens de onderzoekers kan de kleinschalige creatieve industrie sterk bijdragen aan de economische groei van Haarlem. Dan moet Haarlem wel voldoende broedplaatsen en bedrijfsverzamelgebouwen blijven aanbieden voor (startende) creatievelingen. Ook moet Haarlem blijven werken aan voldoende aantrekkelijke woningen voor deze groep en het helpen creëren en onderhouden van netwerken van creatieve bedrijven en creatief talent.

Deze conclusies en aanbevelingen passen goed bij de visie van de PvdA op Haarlem als creatieve kraamkamer van de metropoolregio Amsterdam. Creatief talent moet in onze stad de kans krijgen zich te ontwikkelen. Dat sommige succesvolle creatieve ondernemers wanneer ze fors groeien overstappen naar Amsterdam hoeft geen probleem te zijn, zolang Haarlem maar een kraamkamer blijft voor de kleinschalige creatieve economie. Haarlem zal de concurrentie met Amsterdam nooit winnen, maar als creatieve kraamkamer hebben we een duidelijke eigen functie in de economie van de regio rond Amsterdam. Dat zorgt voor veel werkgelegenheid.

In november organiseerde de PvdA samen met creatieve hub Klein Haarlem een debat over de creatieve economie (zie een eerdere blog). Daar kwamen verschillende suggesties uit over hoe we de creatieve economie verder kunnen stimuleren, bijvoorbeeld door ons meer te concentreren op de sterke sectoren en door meer aantrekkelijke woonvormen voor creatievelingen aan te bieden. Het rapport van iMMovator laat zien hoe belangrijk het is voor onze lokale economie om ons daarvoor te blijven inzetten.

Debat over nieuwe overschrijding Zijlpoort

De komende anderhalve maand zal de Haarlemse gemeenteraad meerdere debatten wijden aan het nieuwe stadskantoor Zijlpoort. Vorige week presenteerde de Rekenkamercommissie (RKC) een hard rapport over de manier waarop dit project met name in de vorige collegeperiode is aangepakt. Daarover zal de gemeenteraad in juni spreken, nadat het College van B&W een reactie heeft gegeven op het rapport. Woensdag 16 mei sprak de gemeenteraad over één van de zaken die aanleiding waren voor het Rekenkamerrapport: opnieuw een overschrijding van 2,4 miljoen in de bouwkosten van de Zijlpoort.

In een eerdere blog schreef ik al over de turbulente geschiedenis van de Zijlpoort. Toen de gemeenteraad in 2007 besloot de gemeentelijke huisvesting niet in Schalkwijk te bouwen (voorkeur PvdA) maar in het centrum, werden de kosten van de twee nieuwe kantoren Raakspoort en Zijlpoort geraamd om 72 miljoen euro. Inmiddels zijn de kosten al opgelopen tot meer dan 81 miljoen. Dat valt nauwelijks uit te leggen in een tijd waarin iedereen in de stad de broekriem moet aanhalen. Het is des te pijnlijker omdat wethouder Pieter Heiliegers na een vorige overschrijding in 2010 in de gemeenteraad heeft gezegd dat de Zijlpoort niet nog duurder zou worden. Een erg ongelukkige uitspraak, die de wethouder gisteren in de raad, na enig aandringen van de PvdA, ook zei te betreuren.

Een groot deel van de oppositie stemde tegen het extra krediet (= raadsbesluit om geld beschikbaar te stellen) om de overschrijding van 2,4 miljoen te betalen. De PvdA stemde wel in. Dit geld is namelijk gewoon nodig, we kunnen de Zijlpoort niet onafgebouwd laten staan. Bovendien laat de oppositie door tegen te stemmen zien helemaal niets geleerd te hebben van het verleden. Juist door steeds weer de ogen te sluiten voor risico’s en de kosten veel te optimistisch in te schatten kon het project zo uit de hand lopen. Wij willen dat het bestuur open en realistisch is over risico’s en kosten. Daar hoort bij dat je soms door dit soort zure appels heen moet bijten.

De PvdA heeft het College gevraagd snel met een reactie te komen op het rapport van de Rekenkamercommissie, zodat we ook dit snel in de gemeenteraad kunnen bespreken. Wij willen het rapport niet te lang boven de markt laten hangen. Het College zegde toe binnen twee weken met een reactie te komen, waardoor het rapport al in juni in de gemeenteraad kan worden behandeld. Dat wordt ongetwijfeld opnieuw een pittig debat. De PvdA zal dan haar politieke oordeel geven over de Zijlpoort en hoe het zo uit de hand heeft kunnen lopen.

PvdA vraagt aandacht voor digitale risico’s

Donderdag 10 mei besprak de raadscommissie Bestuur het nieuwe Risicoprofiel van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). In dit Risicoprofiel wordt bekeken welke risico’s onze regio bedreigen en op welke mogelijke rampen brandweer, ambulances en politie zich moeten voorbereiden. De PvdA is in grote lijnen positief over dit Risicoprofiel, maar mist aandacht voor digitale risico’s als cyberaanvallen. Ook D66 en GroenLinks vroegen hier aandacht voor.

Cyberaanvallen en het (als gevolg daarvan) op grote schaal wegvallen van internet is een serieus risico. Er zijn zoveel voorzieningen en systemen afhankelijk van het internet, dat het niet goed functioneren de maatschappij ernstig kan ontwrichten. Denk bijvoorbeeld aan het betalingsverkeer, communicatie van hulpverleners en digitaal aangestuurde elektriciteitscentrales.

Onlangs bleek uit onderzoek dat Nederland nog onvoldoende is voorbereid op cyberaanvallen en de gevolgen die zij kunnen hebben voor de maatschappij. Natuurlijk is dit in eerste instantie een landelijke verantwoordelijkheid, maar ook de veiligheidsregio’s hebben een rol wanneer het internet wegvalt en de maatschappij daardoor wordt ontwricht.

De komende tijd zal een Nationaal Cyber Security Centre werken aan oplossingen om Nederland beter voor te bereiden op dit soort digitale risico’s. Ik heb burgemeester Bernt Schneiders gevraagd om, wanneer dit leidt tot aanbevelingen voor de veiligheidsregio’s, het risicoprofiel hier tussentijds op aan te passen. De burgemeester heeft dit toegezegd.

Backstage bij Bevrijdingspop

Eén van de voordelen van het raadslidmaatschap is dat je soms op plekken komt waar je anders niet snel kan komen. Zo ben ik de afgelopen jaren al een aantal keer backstage bij Bevrijdingspop geweest. Dat is niet alleen leuk omdat daar het VIP-gedeelte is met vanaf de zijkant mooi zicht op het podium, maar vooral omdat je een kijkje krijgt achter de schermen van het grootste jaarlijkse evenement van Haarlem.

De afgelopen maanden is er in de Haarlemse politiek veel discussie geweest over de toekomst van Bevrijdingspop: moet het nog wel in de Haarlemmerhout blijven? Gelukkig heeft een ruime meerderheid van de gemeenteraad zich vorige maand duidelijk uitgesproken tegen verplaatsing (zie een eerdere blog). Tijdens een rondleiding door Sascha Baggerman, voorzitter van Bevrijdingspop, kregen we een toelichting op wat de organisatie dit jaar allemaal heeft gedaan om het groen in het monumentale stadspark zo goed mogelijk te beschermen.

Samen met collega-raadsleden Helga Koper en Cora-Yfke Sikkema heb ik ook een bezoek gebracht aan het tijdelijke commandocentrum, van waaruit festivalorganisatie, politie, gemeente en hulpdiensten hun activiteiten coördineren om het festival zo leuk en rustig mogelijk te laten verlopen. Wij namen onder meer een kijkje op de plek waar de beveiligingscamera’s werden bekeken en woonden een afstemmingsoverleg van alle betrokkenen bij. Mede dankzij hun inzet waren er dit jaar, ondanks het grote aantal bezoekers, geen noemenswaardige incidenten. Dat is een groot compliment waard voor alle vrijwilligers, medewerkers van de gemeente, hulpverleners en politieagenten die op deze feestdag hard hebben gewerkt!

Meelopen bij de eetvoorziening

Dak- en thuislozen zijn in de Haarlemse politiek een actueel onderwerp, bijvoorbeeld door de discussie over een nieuwe unilocatie voor de opvang. Maar over wie hebben we het nou precies? Onder meer om daar achter te komen lopen alle Haarlemse PvdA-raadsleden de komende weken een middag mee bij de eetvoorziening voor dak- en thuislozen van Stem in de Stad, gelegen aan de Nieuwe Groenmarkt in het centrum van Haarlem. Vrijdag 4 mei mochten fractiegenoot Hans van der Bruggen en ik de spits afbijten. We hielpen met het opscheppen van bami met pindasaus en kroepoek aan zo’n 65 mensen.

Stem in de Stad is een oecumenisch diaconaal centrum. In de praktijk is het echter vooral een sociaal centrum, waar eenzamen, dak- en thuislozen en asielzoekers terecht kunnen voor ondersteuning. Ze verzorgen onder meer een aanloopcentrum voor mensen die behoefte hebben aan een praatje, een noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers en dus deze eetvoorziening. Stem in de Stad ondersteunt hiermee een groep mensen die door alle sociale voorzieningen zijn heengezakt en die de gemeente en het reguliere welzijnswerk vaak niet meer weten te bereiken. Belangrijk werk voor de sociale stad Haarlem.

Natuurlijk is Stem in de Stad een kerkelijke organisatie, maar ze weten kerk en diaconaal werk goed te scheiden. Mensen die bij het aanloopcentrum komen of asielzoekers in de noodopvang worden niet lastig gevallen door mensen die ze proberen te bekeren. Dat is wat mij betreft ook de enige voorwaarde waaronder de gemeente dit soort organisaties mag ondersteunen: evangelisatie hoort door de overheid niet gefinancierd te worden. Gelukkig kunnen wij daar bij Stem in de Stad op vertrouwen.

Het was een indrukwekkende en leerzame ervaring. Indrukwekkend om te zien hoeveel vrijwilligers zich voor dit belangrijke werk inzetten. En leerzaam om kennis te maken met de gezichten bij de vele beleidsnota’s en politieke discussies over dak- en thuislozen in onze stad. En dat zijn niet alleen de bekende gezichten van aan alcohol of drugs verslaafde daklozen die we allemaal wel eens door de stad zien lopen, maar ook hele jonge mensen zonder dak boven het hoofd of brave huisvaders die door een stapeling van problemen op straat terecht zijn gekomen.

Zorgwekkend is dat het aantal mensen die gebruik maken van de eetvoorziening nog altijd stijgt. Waar een paar jaar geleden nog voor iets meer dan veertig mensen werd gekookt, staat er nu voor tenminste zeventig mensen eten klaar. Economische crisis en rechts kabinetsbeleid hebben ertoe geleid dat steeds meer mensen op straat komen te staan en aangewezen zijn op dit soort voorzieningen. Het laat weer eens zien hoe belangrijk het is dat de verkiezingen van 12 september leiden tot een andere politieke koers en het geeft mij weer frisse energie om daar de komende maanden hard voor campagne te gaan voeren.

PvdA-plan voor meer betaalbare woningen

Haarlem heeft een tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen voor mensen met een inkomen tot 40.000 euro. De PvdA wil daar iets aan doen. Afgelopen half jaar heeft een werkgroep van PvdA-raadsleden en PvdA-leden daarom onder leiding van PvdA-raadslid Artie Ramsodit hard gewerkt aan een plan voor meer betaalbare woningen in Haarlem. Donderdag 26 april presenteerden wij dit plan aan de gemeenteraad met een filmpje.

 

De PvdA wil door mensen meer kansen te bieden om zelf een huis te bouwen niet alleen de bouwproductie weer op gang helpen, maar ook meer betaalbare huizen bouwen. Dat kan door meer vrije kavels beschikbaar te stellen, maar ook door mensen bijvoorbeeld de kans te geven samen een leegstaand pand op te knappen in eigen beheer. Het complete plan voor meer betaalbare woningen in Haarlem kun je hier vinden.