Meer

Archive | juni, 2012

Lessen uit Rekenkamerrapport Zijlpoort

De kosten en risico’s van het nieuwe stadskantoor Zijlpoort zijn vanaf de start te optimistisch ingeschat. De gemeenteraad is tot medio 2011 onvoldoende actief geïnformeerd door de wethouder. En de gemeenteraad zelf is onvoldoende kritisch geweest. Die conclusies trekt de PvdA uit het rapport van de Rekenkamercommissie ‘Zijlpoort: tegen (w)elke prijs?’.

Zoals je gisteren al op deze site hebt kunnen lezen, begon het raadsdebat over het rapport met een kort statement van VVD-wethouder Pieter Heiliegers. Hierin kondigde hij aan zijn verantwoordelijkheid te nemen voor de gebrekkige informatievoorziening aan de raad en per direct af te treden (zie een eerdere blog). Daarmee was de belangrijkste politieke angel uit het debat gehaald. Het debat spitste zich daarom vooral toe op welke lessen wij moeten trekken uit het Rekenkamerrapport.

De PvdA constateert dat verschillende partijen tijdens de verkiezingscampagne van 2006 de kiezer beloofden dat een stadskantoor in het centrum veel goedkoper zou zijn dan het toenmalige plan in Schalkwijk, dat de voorkeur had van de PvdA. Toenmalig VVD-wethouder Chris van Velzen heeft vervolgens een plan gemaakt dat koste wat kost goedkoper moest. De kosten en risico’s werden daarom te optimistisch ingeschat. De wethouder trad te solistisch op en kreeg onvoldoende tegenwicht vanuit de ambtelijke organisatie en de gemeenteraad. De gehele raad, ook de PvdA, is vorige raadsperiode onvoldoende kritisch geweest over dit project.

Vanaf eind 2009 werden er verbeteringen doorgevoerd, met name door de aanstelling van een nieuwe ambtelijk opdrachtgever en een nieuwe ambtelijk opdrachtnemer. De gemeente kreeg hierdoor meer grip op de risico’s. De informatievoorziening aan de raad bleef echter gebrekkig. Pas toen D66-wethouder Ewout Cassee de portefeuille halverwege 2011 overnam van Pieter Heiliegers werd de gemeenteraad echt pro-actief geïnformeerd over alle risico’s en kosten.

De PvdA trekt drie lessen uit het Rekenkamerrapport. Ten eerste willen wij een bestuursstijl waarbij het College open en realistisch is over kosten en risico’s van projecten. Ten tweede is een sterker tegenwicht vanuit ambtelijke organisatie en gemeenteraad bij dit soort grote projecten cruciaal. En ten derde heeft het feit dat de raad de meeste informatie over dit project onder geheimhouding kreeg de controlerende taak van de raad belemmerd. Als wij die zaken weten te verbeteren, zal de kans op herhaling van dit soort fouten aanmerkelijk kleiner worden.

Wethouder Pieter Heiliegers afgetreden

Wethouder Pieter Heiliegers (VVD) van financiën, bedrijfsvoering en cultuur heeft donderdag 28 juni tijdens de vergadering van de Haarlemse gemeenteraad zijn aftreden aangekondigd. Hij deed dit aan het begin van het raadsdebat over het kritische onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie (RKC) over stadskantoor Zijlpoort.

De RKC oordeelt hard over het steeds duurder wordende project Zijlpoort, waarbij de kosten en de risico’s te optimistisch zijn ingeschat. Hoewel het grootste deel van de kritiek in het RKC-rapport gaat over de voorganger van Pieter Heiliegers, de inmiddels overleden VVD-er Chris van Velzen, is de RKC ook kritisch over de informatievoorziening aan de gemeenteraad tijdens deze collegeperiode. Verschillende fracties, waaronder ook de PvdA, zijn hier kritisch over.

Het aftreden van Pieter is een dapper besluit. Hij neemt daarmee verantwoordelijkheid voor de gebrekkige informatievoorziening aan de raad. Een besluit dat respect verdient. Het is jammer afscheid te moeten nemen van een wethouder waarmee de samenwerking altijd heel prettig was en die zich twee jaar lang met veel passie heeft ingezet voor onder meer de cultuur in onze stad, maar ik kan me goed voorstellen dat hij tot dit besluit is gekomen. Politiek is soms een heel hard vak.

Morgen op deze website een uitgebreidere blog over het debat in de gemeenteraad over het RKC-rapport Zijlpoort, waarover ik namens de PvdA vanavond het woord heb gevoerd.

Wonen boven Winkels succesvol

Het project Wonen boven Winkels van de gemeente Haarlem was de afgelopen jaren succesvol. Er zijn meer woningen boven winkels gerealiseerd voor minder geld dan gepland. Dat blijkt uit de evaluatie, die dinsdag 26 juni door het College van B&W is vastgesteld. Er zijn sinds 2010 ruim zestig woningen boven winkels gerealiseerd en ook de komende tijd zullen er nog de nodige woningen worden opgeleverd. Daarmee overtreft het resultaat de vooraf in het Convenant Binnenstad vastgelegde ambitie van vijftig woningen per 1 juli 2012, terwijl niet het gehele beschikbare budget is gebruikt. Er blijft daardoor geld over om het project ook de komende jaren voort te zetten.

De PvdA is altijd warm pleitbezorger geweest van Wonen boven Winkels. Niet alleen komen er daarmee woningen bij en wordt leegstand bestreden, maar ook is het goed voor de veiligheid en leefbaarheid in winkelstraten. Buiten de openingstijden van de winkels is het daar vaak stil. Wanneer en mensen wonen boven de winkels betekent dat extra levendigheid en meer ogen op straat. Het project is ooit op aandringen van de PvdA opgestart en door achtereenvolgende PvdA-wethouders tot een succes gemaakt. Haarlem is nu binnen Nederland één van de koplopers op het gebied van wonen boven winkels. Een resultaat om trots op te zijn.

In de evaluatie worden een aantal aanbevelingen gedaan om de regeling voor Wonen boven Winkels aan te scherpen, met name door eenvoudigere subsidievoorwaarden en het flexibeler omgaan met het maximum subsidiebedrag in bijzondere gevallen. Deze aanbevelingen worden door het College van B&W overgenomen.

Nota Ruimtelijke Kwaliteit

Hoe moeten gebouwen die in Haarlem worden gebouwd of verbouwd eruit zien? Hoe beschermen en versterken we onze historische stad? En hoe zorgen we ervoor dat de openbare ruimte in Haarlem er goed uitziet? Dit soort vragen worden beantwoord in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit, die de raadscommissie Ontwikkeling donderdag 14 juni besprak.

De Nota Ruimtelijke Kwaliteit is de vervanger van de oude Welstands- en Monumentennota, maar er is voor gekozen om het stuk veel breder te maken dan enkel welstand. De nieuwe nota gaat veel meer over de kwaliteit van gebieden en wijken als geheel, in plaats van alleen maar over individuele gebouwen. Dit past in de nieuwe manier waarop dit College met de ruimtelijke ordening in de stad wil omgaan, waarbij de ruimtelijke kwaliteit voorop staat. Eerder werd de welstandscommissie om die reden al omgevormd tot de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Ook werkt de gemeente op verschillende plekken met het nieuwe instrument van gebiedsvisies, waarin een integrale visie voor een bepaald gebied wordt gegeven.

Het is wat de PvdA betreft niet de bedoeling dat dit leidt tot veel extra bureaucratie en regeltjes. Om die reden is de afgelopen jaren een aantal bouwactiviteiten al vergunningsvrij gemaakt. Wel zal er een verschuiving plaats vinden: minder regels voor kleine individuele ingrepen bij de eigen woning waar niemand last van heeft en betere regelgeving voor de inrichting van de openbare ruimte. Dat komt de kwaliteit van de stad ten goede.

De PvdA is wel benieuwd hoe een aantal ambities uit de nota, zoals meer groene daken, minder verrommeling van de openbare ruimte en meer meervoudig ruimtegebruik, in de praktijk ook echt van de grond zullen komen. Over twee weken staat de nota ter vaststelling op de agenda van de gemeenteraad. Dan zullen wij nog eens nadrukkelijk aandacht vragen voor de uitvoering van deze ambities, zodat deze mooie nota niet in een la verdwijnt maar ook echt leidt tot meer ruimtelijke kwaliteit in onze stad.

Haarlems Dagblad: Raad valt over 17 miljoen voor Fortress

Donderdag 14 juni besprak de raadscommissie Bestuur het rapport van de Rekenkamercommissie over stadskantoor Zijlpoort. Een kritisch en hard rapport, dat toont dat er met name vorige collegeperiode grote fouten zijn gemaakt rond dit project en dat de informatievoorziening naar de raad lange tijd tekort schoot. Haarlems Dagblad doet 15 juni verslag van dit debat in de raadscommissie. Ook ik word in dit artikel geciteerd. Je kunt dit artikel hier lezen. Verder lezen

Nieuw programma PvdA goed nieuws voor Haarlem

Donderdag 7 juni presenteerde de PvdA haar nieuwe verkiezingsprogramma. Groei, banen en eerlijk delen staan daarin centraal. Een heel andere weg uit de economische crisis dus dan de weg van Mark Rutte en zijn Kunduzcoalitie, die de economie kapot bezuinigen. De kiezer heeft daarmee echt iets te kiezen op 12 september.

Het verkiezingsprogramma van de PvdA is niet alleen goed nieuws voor heel Nederland, maar ook voor Haarlem. Vijf voorstellen uit het verkiezingsprogramma die ons ondersteunen bij ons lokale werk om Haarlem sterker en socialer te maken:

  1. Eerlijke sociale werkvoorziening: in plaats van de botte bezuinigingen van het kabinet op de sociale werkbedrijven als Paswerk kiest de PvdA voor investeren in mensen. Grote en middelgrote bedrijven worden bij wet verplicht vijf procent arbeidsgehandicapten en langdurig werklozen in dienst te hebben.
  2. Starters op de woningmarkt: de overdrachtbelasting voor starters wordt afgeschaft en er komen 25.000 extra startersleningen. Daarmee kunnen de Haarlemse startersleningen worden uitgebreid.
  3. Drugsbeleid: stoppen met de wietpas, de wietteelt wordt gereguleerd en coffeeshops worden behandeld als gewoon horecabedrijf. De Haarlemse raad pleit hier al jaren voor.
  4. Geld voor stedelijke vernieuwing: de PvdA maakt geld vrij voor een stadsvernieuwingfonds. Hiermee kan Haarlem blijven werken aan goede en betaalbare woningen en veilige en leefbare buurten.
  5. Activerend armoedebeleid: het is onacceptabel dat kinderen in Nederland opgroeien in armoede. De PvdA geeft gemeenten als Haarlem nieuwe instrumenten voor een activerend armoedebeleid en betere schuldhulpverlening.

Bekijk hieronder de presentatie van het nieuwe verkiezingsprogramma door Diederik Samsom:

Overhaaste motie over Hildebrandmonument

Aan de zuidkant van de Haarlemmerhout staat al vijftig jaar het Hildebrandmonument. Het is een fontein waar beelden omheen staan die de figuren uit Camera Obscura voorstellen, een boek van de Haarlemse schrijver Hildebrand (pseudoniem voor Nicolaas Beets). De beelden ontbreken echter nadat ook de replica’s door vandalen zijn vernield.

D66 en VVD kwamen donderdag in de gemeenteraad met een motie die vroeg het monument zo snel mogelijk in zijn oude luister te herstellen. Op zich een sympathiek idee, maar de timing was wat vreemd. Onlangs heeft de gemeenteraad namelijk besloten een speciale Commissie Kunst in de Openbare Ruimte in te stellen, die alle kunstwerken gaat inventariseren en bepalen of deze opgeknapt moeten worden of dat ze bijvoorbeeld beter op een andere plek in de stad kunnen worden geplaatst. Ook dit monument komt daarbij aan de orde.

De PvdA wil deze commissie gewoon haar werk laten doen. Daarbij is herstel van het monument op de huidige plek zeker een serieuze optie, maar ook andere ideeën kunnen daarbij bekeken worden. Zo heeft de zeer bij Hildebrand betrokken Haarlemmer Henk Vijn al eens voorgesteld de beelden te verplaatsen naar het pleintje bij de rechtbank in het centrum. Daar zijn ze veel minder gevoelig voor vandalisme en makkelijker te bereiken voor toeristen.

De motie was niet alleen overhaast, maar sloeg ook de participatie over en was bovendien niet voorzien van een financiële dekking. Toch opmerkelijk voor partijen als D66, die participatie hoog in het vaandel zegt te hebben, en VVD, die zegt te staan voor financiële degelijkheid. Alle andere fracties, met uitzondering voor de Fractie Reeskamp, stemden dan ook tegen de motie. Niet omdat wij het Hildebrandmonument niet willen herstellen, maar omdat wij dat op een zorgvuldige manier willen doen.

New Harloheim: de toekomst van Haarlem-Oost

Hoe zorgen we ervoor dat de oostelijke helft van Haarlem (Schalkwijk, Oost en de Waarderpolder) zich de komende jaren zo ontwikkelt, dat ook dit deel van de stad aantrekkelijk blijft om te wonen en te werken? Die vraag houdt de gemeente al een tijdje bezig en stond centraal in de prijsvraag New Harloheim van het Nederlands Architectuurinstituur (NAi) en corporatie Ymere. Woensdag 6 juni presenteerden de winnaars van deze prijsvraag hun ideeën en aanbevelingen tijdens een feestelijke bijeenkomst in het ABC.

Waar het westen van de stad steeds hipper en welvarender wordt, concentreert een groot deel van de stedelijke problemen in onze stad zich aan de oostoever van het Spaarne. De PvdA wil een ongedeelde stad en vindt het daarom belangrijk dat de gemeente juist in deze helft van de stad blijft investeren. Haarlem-Oost heeft een enorm potentieel. Het is eigenlijk een soort stadseiland, geheel omgeven door water en veel groen. Het ligt tussen de historische Haarlemse binnenstad en Schiphol en heeft daarmee grote economische kansen.

De winnaars van de prijsvraag willen met verschillende kleine impulsen een ‘kettingreactie’ veroorzaken. Het gaat dan om verschillende infrastructurele wijzigingen, zoals het doortrekken van de Prins Bernhardlaan onder het spoor en verplaatsing van station Haarlem-Spaarnwoude, maar ook om enkele aantrekkelijke woningbouwprojecten en versterking van het groen.

Deze visie is één van de vele visies op Haarlem-Oost, die de afgelopen jaren zijn verschenen. Hoewel de visies op onderdelen verschillen, hebben ze vooral veel overeenkomsten. Het is aan de gemeente om de komende tijd in overleg met de bewoners al deze visies bij elkaar te vegen en de beste ideeën en oplossingen samen te brengen in één aansprekende visie voor Haarlem-Oost. Daar kunnen we dan de komende jaren mee aan de slag, zodat de tegenstelling tussen beide oevers van het Spaarne niet groter maar kleiner wordt.