Meer

Archive | oktober, 2012

Randvoorwaarden aan RIBW Papentorenvest

De raadscommissie Ontwikkeling heeft donderdag 18 oktober unaniem ingestemd met de vestiging van een woonvoorziening voor jongeren van het RIBW aan de Papentorenvest. De PvdA stelde aan die instemming wel twee voorwaarden: er moet een beheersplan worden opgesteld in overleg met de omwonenden en de bewonersgroep mag niet tussentijds worden gewijzigd.

Sinds 2009 wordt onder regie van de gemeente Haarlem binnen de regio gewerkt met het Regionaal Kompas. Hierin staan de ambities geformuleerd ten aanzien van de maatschappelijke opvang van dak- en thuislozenzorg voor de periode 2008-2014. Vanuit haar zorgplicht heeft de gemeente Haarlem een verantwoordelijkheid voor het adequaat huisvesten van haar kwetsbare burgers, maar de gemeente heeft ook de verantwoordelijk naar bewoners in de wijk en mogelijke gevolgen voor de leefbaarheid bij het realiseren van dergelijke voorzieningen.

Al lange tijd is er discussie rond het vestigen van groepswoningen voor jongeren met psychische problemen door de Regionale Instelling Beschermd Wonen (RIBW) in het Scheepmakerskwartier. Met name rond de communicatie met de buurt en de aanpak van mogelijke overlast is er het nodige misgegaan. Wij hebben naar aanleiding daarvan al eerder gepleit om in de prestatieafspraken met instellingen als voorwaarde op te nemen dat men ervoor moet zorgen eerst de communicatie met de buurt op orde te hebben.

Net als alle andere fracties is de PvdA akkoord gegaan met de vestiging van het RIBW aan de Papentorenvest. Wij vinden deze plek geschikt voor de opvang van deze groep jongeren, waarvan de ervaring leert dat de overlast beperkt is. De PvdA heeft het College van B&W daarbij wel verzocht om het RIBW te vragen om nu al met de buurt een beheersplan op te stellen om de mogelijke overlast zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast hebben we gevraagd of het mogelijk is om vast te leggen dat er geen wisseling van soort bewonersgroep komt, wat een duidelijke wens van de buurt is. Het College heeft beide zaken toegezegd.

Haarlems Dagblad: Extra subsidie zit er niet in

Uit de Cultuurmonitor 2012 blijkt dat de bezoekerscijfers voor Stadsschouwburg en Philharmonie tegenvallen. Volgens directeur Jaap Lampe komt dit doordat het budget de afgelopen jaren niet is gestegen, terwijl de kosten wel hoger zijn geworden. Daardoor kan er minder geprogrammeerd worden. Het Haarlems Dagblad vroeg raadsleden naar een reactie. Ook ik kom in dit artikel aan het woord. Mijn reactie is dat de gemeente helaas op dit moment echt geen geld heeft voor een forse subsidieverhoging, maar dat er misschien wel andere creatieve manieren zijn om de exploitatie van de podia te verbeteren. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Meer grip op straatmuziek

De gemeenteraad wil dat de gemeente meer grip krijgt op straatmuzikanten. Niet alleen moet er sprake zijn van enige kwaliteit en moet de overlast voor bewoners van winkel- en uitgaansgebieden worden beperkt, maar ook wil de gemeenteraad iets doen aan misstanden als uitbuiting en armoede bij met name Oost-Europese straatmuzikanten in onze stad. Om die reden zou er een vergunningstelsel moeten worden ingevoerd. Een motie van D66 die hierom vraagt en waarvan ik namens de PvdA mede indiener ben werd donderdag 11 oktober aangenomen door de gemeenteraad.

Straatmuziek hoort bij de binnenstad. De PvdA wil straatmuziek dan ook zeker niet uitbannen. Maar steeds vaker zien we dat straatmuziek eigenlijk een dekmantel is geworden om het bedelverbod te omzeilen. Muzikanten die slechts drie tonen kunnen spelen zitten urenlang op dezelfde plek hetzelfde deuntje te spelen. En soms moeten ze de opbrengst aan het einde van de dag inleveren bij de persoon die hen naar Nederland heeft gehaald.

Het zal zeker niet makkelijk zijn om iets te doen aan de schrijnende problematiek van armoede en uitbuiting die achter sommige straatmuzikanten verborgen gaat. Maar door een vergunningstelsel in te voeren krijgt de gemeente in ieder geval meer zicht op welke straatmuzikanten in de stad actief zijn. Op die manier kunnen mensen indien nodig worden doorverwezen naar hulpinstanties. Zo kunnen we proberen de straatmuziek in onze stad muzikaal te houden en tegelijkertijd iets te doen aan de problemen waar deze mensen mee te maken hebben.

Pilot sluitingstijden horeca 1 november van start

De pilot met ruimere sluitingstijden voor de horeca gaat op 1 november van start. Drie clubs (Patronaat, Club Stalker en de Lichtfabriek) mogen bij wijze van proef gedurende een half jaar vijf keer tot 6:00 uur open blijven. Bij goed verloop wordt de pilot verlengd tot een jaar, waardoor het totaal aantal avonden komt op tien. Dat heeft burgemeester Bernt Schneiders aan de gemeenteraad laten weten.

Al jaren woedt er een discussie over de sluitingstijden van de horeca in de Haarlemse gemeenteraad (zie eerdere blogs). De PvdA is voorstander van vrije sluitingstijden in de horeca, omdat wij denken dat het leidt tot minder overlast. Wanneer niet alle bezoekers tegelijkertijd om 4 uur op straat komen te staan maar geleidelijk vertrekken zal dat de overlast verminderen en de veiligheid vergroten, zo blijkt ook in een aantal steden die al vrije sluitingstijden kennen. De politie en de wijkraad binnenstad hebben echter aarzelingen bij vrije sluitingstijden. Daarom hebben wij voorgesteld het eerst op beperkte schaal uit te proberen in een pilot.

Na jaren discussie is dit nu eindelijk gelukt. De proef gaat van start, zodat we kunnen kijken of ruimere sluitingstijden wel of niet werken om overlast te verminderen. Voor en tijdens de proef worden overlastmetingen gedaan. Deze worden betrokken bij de evaluatie, zodat we kunnen kijken of ruimere sluitingstijden tot meer of minder overlast leiden.

Haarlems Dagblad: Bouwen nu al strijdpunt

Vrijdag 5 oktober doet het Haarlems Dagblad verslag van de bijeenkomst van vijf gemeenteraden over de Intergemeentelijke Structuurscan Zuid-Kennemerland (zie een eerdere blog). Ook ik word in dit artikel geciteerd, met mijn oproep aan andere gemeenten om zich ook mede verantwoordelijk te voelen voor sociale woningbouw. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Zuid-Kennemerland: samen staan we sterker

Haarlem, Haarlemmerliede, Heemstede, Bloemendaal en Heemstede willen meer gaan samenwerken op het gebied van bereikbaarheid, wonen, economie, groen en recreatie. Samen staan we immers sterker binnen de Noordvleugel van de Randstad, de Metropoolregio Amsterdam en tegenover het Rijk. Dat is het doel van de Intergemeentelijke Structuurscan Zuid-Kennemerland, die woensdag 3 oktober werd besproken tijdens een bijzondere gemeenschappelijke vergadering van de gemeenteraden van deze vijf gemeenten in Heemstede.

In de Intergemeentelijke Structuurscan wordt op basis van de structuurplannen van de vijf gemeenten gekeken wat onze gezamenlijke belangen zijn en waar dilemma’s liggen, die we samen moeten oplossen. Aan vijf tafels gingen we met elkaar in gesprek over de vijf thema’s van de structuurscan: bereikbaarheid, wonen, economie, groen en recreatie. Vervolgens werd gekeken waar we het over eens zijn en op welke punten het document mogelijk nog moet worden aangepast, voordat het kan worden vastgesteld door de vijf afzonderlijke raden.

Zelf nam ik deel aan de thematafel over wonen. Ik heb daar bepleit dat gemeenten zich ook samen verantwoordelijk moeten voelen voor sociale en betaalbare woningbouw. Nu is het vooral Haarlem die het gros van de betaalbare woningen bouwt. Net als het bouwen van voldoende ouderenwoningen, starterswoningen en (middeldure) appartementen zou ook sociale woningbouw als gemeenschappelijke verantwoordelijkheid in het stuk moeten worden opgenomen. Want ook daarvoor geldt: samen staan we sterker.