Meer

Archive | november, 2012

Haarlems Dagblad: Discussie over Hildebrand volgt

Donderdag 29 november discussieerde de gemeenteraad naar aanleiding van twee moties van het CDA over het Hildebrandmonument. De moties van het CDA vroegen af te zien van de restauratie op de huidige plek in de Haarlemmerhout. De PvdA is ook kritisch over dat plan, omdat het verleden heeft geleerd dat deze plek zeer vandalismegevoelig is. De moties van het CDA waren voor ons echter te voorbarig, het college komt binnenkort met een voorstel en dan gaan wij deze discussie graag aan. Wij laten ons graag overtuigen dat de huidige plek wel geschikt zou zijn, maar hebben daar grote twijfels over vanwege het verleden van vandalisme.

Het Haarlems Dagblad schrijft vrijdag 30 november over de discussie in de gemeenteraad. Ook ik kom hierin aan het woord. Je kunt het artikel hier lezen. Verder lezen

Bewoners Meerwijk bezorgd over inbraakgolf

Ook buiten verkiezingstijd gaat de PvdA regelmatig de wijken in om bewoners te vragen naar hun mening over hun wijk en de politiek. Zo gingen we zaterdag 24 november samen met PvdA-kamerlid Sjoera Dikkers langs de deuren in Meerwijk (Schalkwijk). Daar bleek dat de bewoners over het algemeen redelijk positief zijn over het nieuwe kabinet van VVD en PvdA, maar dat veel bewoners bezorgd zijn over het grote aantal inbraken in hun wijk.

De meeste bewoners die wij spraken zijn positief over het nieuwe kabinet van VVD en PvdA. Dat de lasten eerlijker worden verdeeld wordt door veel bewoners van Meerwijk als positief ervaren. Ook zeiden meerdere bewoners dat ze blij zijn dat er een kabinet zit dat nu eindelijk eens aan de slag kan.

Ook over de eigen wijk waren de meeste bewoners positief, maar er is wel één punt van zorg. Opmerkelijk veel bewoners gaven aan bezorgd te zijn over het grote aantal inbraken in hun wijk. Bij verschillende bewoners is het afgelopen jaar ingebroken, bij één van de bewoners zelfs drie keer in twee jaar.

Onlangs heeft de PvdA het grote aantal inbraken in Schalkwijk al onder de aandacht gebracht van de burgemeester. Dat heeft onder meer geleid tot een speciaal Actieprogramma Veilig Schalkwijk en meer aanwezigheid van de politie in de wijk. De PvdA zal erop blijven letten dat dit, ook in tijden van bezuiniging, prioriteit blijft krijgen van gemeente en politie.

Op bezoek bij Kontext

Ongeveer één keer per maand gaan wij als PvdA-fractie tijdens onze wekelijkse fractievergadering op maandagavond ergens in de stad op werkbezoek. Maandag 19 november waren we op bezoek bij Kontext, een organisatie voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Hierbij stonden twee onderwerpen op de agenda: huiselijk geweld en participatie in de samenleving.

Kontext probeert de brug te slaan tussen mensen die een hulpvraag hebben en de voorzieningen die voor hen bestaan. Het gaat dan onder meer om hulp bij wonen, zorg, werk, financiën, schulden en welzijn. Ook voert Kontext voor de gemeente het Steunpunt Huiselijk Geweld uit, waar mensen terecht kunnen met klachten over (geestelijke en lichamelijke) mishandeling in huiselijke kring.

Het meeste indruk op mij maakte het gesprek over huiselijk geweld. Het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling is schrikbarend hoog. In 2011 waren er zo’n 2100 meldingen in Zuid-Kennemerland. Dat zijn er eigenlijk teveel om met het huidige budget iedereen adequate hulpverlening te bieden. Een duidelijk signaal voor ons als politici: of er moet geld bij, of we moeten prioriteiten gaan stellen, waarbij niet iedereen meer even snel hulp krijgt. Dat laatste zou natuurlijk buitengewoon zuur zijn, want als mensen in zo’n moeilijke situatie de enorme stap zetten om aan te kloppen bij de politie of de hulpverlening, verwachten ze ook dat ze meteen worden geholpen.

Gelukkig was er ook goed nieuws: het tijdelijk huisverbod, dat sinds enkele jaren mogelijk is, is een groot succes. De burgemeester kan zo’n huisverbod voor daders van huiselijk geweld afkondigen. Het geeft dan lucht om hulpverlening en andere zaken te regelen. Politie, hulpverlening en burgemeester werken hier volgens Kontext uitstekend in samen.

Haarlems Dagblad: ‘Audities voor straatmuzikanten is geen oplossing’

We zien dat met name Oost-Europese straatmuzikanten soms te maken hebben met armoede en uitbuiting. Tegelijkertijd leveren ze veel overlast op voor bewoners en ondernemers in de binnenstad. Hoe kunnen we hier iets aan doen? Eerder steunde de PvdA al een motie van D66 om te zoeken naar een oplossing (zie een eerdere blog). Woensdag 14 november organiseerde De Pletterij een debat over straatmuzikanten. Haarlems Dagblad doet donderdag 15 november verslag van dit debat. Ook ik kom hierin aan het woord. Je kunt dit artikel hier lezen. Verder lezen

Ruimte Regeerakkoord voor lokaal maatwerk coffeeshops

De PvdA heeft burgemeester Bernt Schneiders opgeroepen gebruik te maken van de ruimte die het Regeerakkoord biedt voor lokaal maatwerk in het coffeeshopbeleid. Tijdens de behandeling van de Begroting bood de PvdA de burgemeester namens de Haarlemse coffeeshophouders het eerste exemplaar aan van een poster over het nieuwe Haarlemse keurmerk voor coffeeshops.

Onlangs besloot de gemeenteraad tot het instellen van een keurmerk voor coffeeshops (zie een eerdere blog). Coffeeshops die een veilig en verantwoord verkoopbeleid voeren, door de Bibobscreening zijn gekomen, klanten goed voorlichten en de regels uit het gemeentelijke drugsbeleid serieus nemen komen in aanmerking voor dit keurmerk. Er komt een speciale voorlichtingsfolder voor klanten, in de coffeeshops komen posters te hangen met de huisregels en er zal met een kleurcode de sterkte van producten worden aangegeven. Coffeeshops die een keurmerk hebben komen bij kleine overtredingen in aanmerking voor een milder sanctieregime.

In het Regeerakkoord staat het volgende over coffeeshops: “De wietpas vervalt, maar de toegang tot coffeeshops blijft voorbehouden aan ingezetenen die een identiteitsbewijs of verblijfsvergunning, samen met een uittreksel uit het bevolkingsregister kunnen tonen. De handhaving van dit ingezetenencriterium geschiedt in overleg met betrokken gemeenten en zonodig gefaseerd, waarbij wordt aangesloten bij het lokale coffeeshop- en veiligheidsbeleid zodat er sprake is van lokaal maatwerk.”

Wij willen dat Haarlem gebruik maakt van deze passage om het ingezetencriterium niet te handhaven. Wij hebben in Haarlem namelijk al een beter alternatief voor een verantwoord softdrugsbeleid: het keurmerk voor coffeeshops. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam heeft inmiddels ook al aangekondigd gebruik te zullen maken van deze ruimte uit het Regeerakkoord om toeristen te blijven toelaten tot coffeeshops. Wij vragen onze burgemeester dit voorbeeld te volgen.

Begroting 2013: live vanuit de raadszaal

Deze week behandelt de gemeenteraad de Begroting 2013. Hierin worden de financiële kaders voor de komende jaren bepaald. Samen met de Kadernota in juni is dit traditioneel één van de belangrijkste momenten van het politieke jaar, omdat in de begroting besloten wordt waar de gemeente de komende jaren wel en geen geld voor uittrekt. Zeker in tijden van bezuinigingen zijn dat belangrijke keuzes.

Zojuist heeft PvdA-fractievoorzitter Joyce Langenacker haar verhaal in eerste termijn gehouden. De PvdA is trots op wat er de afgelopen jaren is bereikt. Mede op ons initiatief komt er een kavelwinkel voor zelfbouw, blijft de langdurigheidstoeslag voor minima behouden, wordt er een keurmerk ingevoerd voor coffeeshops en zijn de grenzen tussen Haarlem-Zuid en Schalkwijk geslecht met een pontje.  Voor de komende jaren ziet de PvdA echter ook nog grote uitdagingen: de lasten eerlijk delen, het creëren van voldoende werkgelegenheid en investeringen in de delen van de stad waar het nog minder goed gaat.

De PvdA diende drie moties in. Ten eerste willen wij het beheer van buurthuizen en welzijnsgebouwen professionaliseren door het beheer niet langer door welzijnsorganisaties te laten uitvoeren. Op die manier krijgen welzijnswerkers meer tijd en geld voor waar ze voor bedoeld zijn: het op weg helpen van mensen in de wijk. Een tweede motie vraagt om zoveel mogelijk bloembakken in de stad te behouden door buurtbewoners, wijkraden en bedrijven de mogelijkheid te geven zelf een bak te beheren en onderhouden. En tenslotte vragen we het college te onderzoeken hoe de Stadskrant ondanks bezuinigingen behouden kan blijven, door meer te bezuinigen op andere papieren uitgaven van de gemeente. Zo blijft de dienstverlening aan Haarlemmers ook in financieel lastige tijden op peil. Lees hier meer over deze drie moties.

Het begrotingsdebat gaat later deze week verder. Woensdag 7 november antwoordt het college van b&w in eerste termijn en vindt de tweede termijn van de raad plaats. Donderdag 8 november wordt de begrotingsweek afgesloten met de tweede termijn van het college en de stemmingen.

Zuid-Kennemerland bouwt ook sociaal

Niet alleen de bouw van middeldure woningen en starterswoningen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland, maar ook de sociale woningbouw. De Haarlemse gemeenteraad heeft donderdag 1 november de motie ‘Zuid-Kennemerland bouwt ook sociaal’ van de PvdA aangenomen die dat uitspreekt. Deze motie heb ik ingediend samen met GroenLinks, SP, SociaalLokaal, Ouderenpartij Haarlem en de Actiepartij. Ook het CDA stemde voor.

Donderdag 1 november stelde de gemeenteraad de Intergemeentelijke Structuurscan Zuid-Kennemerland vast (lees meer hierover in een eerdere blog). Hierin worden wel starterswoningen en middeldure appartementen en eengezinswoningen als gezamenlijke verantwoordelijkheid benoemd, maar ontbreekt sociale woningbouw. En juist bij sociale woningbouw is wat meer regionale ambitie hard nodig, want een aantal gemeenten in onze regio bouwen nauwelijks betaalbaar. Het komt nu bijna alleen op Haarlem aan.

De motie vraagt ook sociale woningbouw als gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle gemeenten te benoemen in de Structuurscan. Naast deze motie diende de PvdA ook een motie in die vraagt om de “Binnenboog” (verbinding A208-A9) op te nemen in de scan en stemde de PvdA voor een amendement van de VVD dat uitspreekt dat verdichting niet ten koste mag gaan van de ruimtelijke kwaliteit.