Meer

Archive | juni, 2013

Wethouder Rob van Doorn afgetreden

Voor de tweede keer deze raadsperiode heeft de gemeenteraad donderdag 27 juni afscheid moeten nemen van een wethouder. Nadat een jaar geleden VVD-wethouder Pieter Heiliegers aftrad vanwege de Zijlpoort (zie een eerdere blog), maakte gisteren GroenLinks-wethouder Rob van Doorn zijn aftreden bekend. Een besluit dat respect afdwingt.

Rob van DoornReden voor het aftreden van Rob is de discussie over de financiering van verbreding van de Waarderweg. Cruciaal daarbij was de vraag wanneer hij wist dat provinciaal geld hiervoor niet langer beschikbaar zou zijn. Donderdagavond gaf hij toe dat hij dit al op 2 november 2012 wist, maar hij informeerde de gemeenteraad pas maanden later hierover. Na een schorsing concludeerde de wethouder dat er in de raad nog te weinig vertrouwen in zijn functioneren bestaat om aan te blijven.

Persoonlijk heb ik Rob de afgelopen drie jaar leren kennen als een heel betrokken bestuurder, die met veel passie strijdt voor wat hij belangrijk vindt. Hij zette zich in voor een duurzamer Haarlem, verminderde het achterstallig onderhoud en werkte aan een betere bereikbaarheid. Rob opereerde soms wel eens een tikkeltje onhandig, maar hij laat Haarlem duurzamer en leefbaarder achter. En daar mogen we Rob dankbaar voor zijn.

Het aftreden van Rob van Doorn en het hele proces rond de Kadernota de afgelopen week is voor ons aanleiding om ons te beraden op de toekomst van de coalitie. PvdA-fractievoorzitter Joyce Langenacker licht dat in onze verklaring op de PvdA-site als volgt toe: “Komend jaar zullen we nog een aantal belangrijke en pijnlijke besluiten moeten nemen, bijvoorbeeld rond de takendiscussie. Haarlem verdient daarbij een krachtdadig stadsbestuur en een coalitie die het belang van de stad boven het eigen partijbelang stelt. De afgelopen week geeft ons niet het vertrouwen dat dat zonder meer goed komt. Daarover willen wij met elkaar in gesprek.”

VVD en financiën, geen gelukkige combinatie

Deze week behandelt de Haarlemse gemeenteraad de Kadernota. VVD-fractievoorzitter Rob de Jong nam maandag 24 juni in felle bewoordingen afstand van het financiële beleid van het college van B&W. Hij legde daarbij de schuld vooral bij anderen. Wat hij echter even leek te vergeten, is dat de VVD de laatste drie wethouders financiën heeft geleverd. Het financiële beleid van de gemeente Haarlem is al acht jaar VVD-beleid. De inbreng van Rob de Jong leek dan ook in de eerste plaats bijna een motie van wantrouwen tegen de eigen wethouder Cornelis Mooij, constateerde PvdA-fractievoorzitter Joyce Langenacker terecht.

Wie de bal kaatst, kan hem terug verwachten. Dus laten we eens kijken wat acht jaar VVD-beleid op financiën heeft opgeleverd. De VVD beweert immers altijd dat zij goed op de centen letten, terwijl zij de PvdA verwijten potverteerders te zijn. En wat blijkt: niets is minder waar. Waar de gemeenteschuld daalde onder PvdA-wethouders van financiën, steeg die fors onder de VVD-wethouders. Hetzelfde geldt voor de algemene reserve: die steeg onder de PvdA, maar daalde onder de VVD. Onderstaande grafiekjes laten de ontwikkeling van de financiën per collegeperiode zien. Bij een rode lijn leverde de PvdA de wethouder financiën, een blauwe lijn betekent dat de VVD verantwoordelijk was voor die portefeuille. De getallen zijn in miljoenen euro’s (bron: jaarrekening 2001, jaarrekening 2005, jaarrekening 2009, kadernota 2013).

schuld

reserve

Natuurlijk trek ik me ook als PvdA’er deze niet rooskleurige cijfers aan, ook wij maakten deel uit van het college. Maar de eerst verantwoordelijke is al acht jaar een VVD’er. Misschien wordt het na de verkiezingen dus tijd dat een andere partij eens de wethouder financiën levert. Want de VVD en financiën blijkt in Haarlem toch niet zo’n gelukkige combinatie.

Live vanuit de raadszaal: Kadernota 2013

Deze week behandelt de gemeenteraad de Kadernota 2013. Hierin worden de financiële kaders voor de komende jaren bepaald. Samen met de begroting in november is dit traditioneel één van de belangrijkste momenten van het politieke jaar. Dit jaar extra belangrijk, want door de financieel moeilijke omstandigheden van de gemeente Haarlem staat er veel op het spel. Hoe krijgen we de financiën op orde én houden de Haarlem sociaal en mooi?

raadszaal haarlemAnders dan andere jaren komt de PvdA dit keer bij het Kadernotadebat niet met moties met nieuwe beleidswensen. Door de financiële omstandigheden heeft de gemeente haar handen al vol aan bezuinigingen en overeind houden wat we hebben. Wel dienen we samen met andere fracties drie amendementen in om de bezuinigingsvoorstellen van het college op een aantal punten aan te passen.

Voor de PvdA staat daarbij voorop dat de bezuinigingen niet ten koste mogen gaan van de meest kwetsbare Haarlemmers. Daarom maken wij met twee amendementen bezuinigingen op het minimabeleid ongedaan. De kwijtschelding van de afvalstoffenheffing voor minima en de garantietoeslag voor eenoudergezinnen in de bijzondere bijstand blijven daarmee overeind en het sociale beleid van Haarlem blijft op peil. Daarnaast stellen we samen met coalitiegenoten D66, GroenLinks en VVD voor om de onroerende zaakbelasting (OZB) minder te verhogen en geld te blijven sparen voor achterstallig onderhoud in de toekomst. Om dit mogelijk te maken investeren we minder in ICT, maken we leges meer kostendekkend, willen we slimmer investeren in de riolering en houden we vast aan eerder afgesproken besparingen bij inkoop en taken. Ook dat zijn pijnlijke keuzes, maar daar ontkomen we helaas niet aan in deze tijd.

Zojuist heeft fractievoorzitter Joyce Langenacker namens de PvdA het woord gevoerd. Zij is er trots op dat het lukt om, ondanks de bezuinigingen, het sociale gezicht van onze stad op peil te houden. Lees hier meer over onze inbreng tijdens de eerste termijn van het debat. Woensdag 26 juni antwoordt het college in eerste termijn, donderdag 27 juni zijn de tweede termijn en de stemmingen.

Haarlems Dagblad: PvdA bezorgd over regeldruk evenementen

Vrijdag 14 juni schrijft het Haarlems Dagblad over de schriftelijke raadsvragen, die ik samen met fractiegenoot Moussa Aynan heb gesteld over de regeldruk bij evenementen (zie een eerdere blog). Je kunt het artikel hieronder lezen:

PvdA bezorgd over regeldruk evenementen

Door Richard Stekelenburg

HAARLEM – De PvdA Haarlem maakt zich zorgen over de extra regels waar evenementen in de stad in toenemende mate mee te maken krijgen. Vorige week liet de Stichting Avondvierdaagse al een noodkreet klinken over de extra kosten die de regeldruk met zich meebrengt.

PvdA-raadsleden Moussa Aynan en Jeroen Fritz willen dat B en W met de evenementenorganisaties in gesprek gaan over hoe een en ander in de hand kan worden gehouden. Zij hebben daarover inmiddels schriftelijke vragen ingediend.

Van B en W willen zij weten of de extra regels voortkomen uit gemeentelijk beleid dan wel uit rijksbeleid. Daarbij vragen zij hoe de extra bureaucratie die de regels met zich meebrengen zich verhoudt tot de ambitie van het stadsbestuur om te komen tot ‘minder regels, meer service’.

Een evenement als Stichting Avondvierdaagse loopt aan tegen het feit dat ze tegenwoordig niet meer uitsluitend met vrijwillige verkeersregelaars mogen werken. Ook wordt van organisaties veel meer papierwerk verwacht over de aard en inhoud van het evenement en een bijbehorend calamiteitenplan.

PvdA’er Aynan noemt het gezien het belang van evenementen als de Avondvierdaagse ‘pijnlijk’ als de overheid hen op extra kosten jaagt. De organisatie van het Bloemencorso bracht eerder dit jaar naar buiten dat zij tegen nogal wat extra kosten aanloopt vanwege de scherpere regels.

Haarlems Dagblad, 14 juni 2013

Raadsvragen over regeldruk voor evenementen

De PvdA maakt zich zorgen over de toenemende regels bij evenementen, die leiden tot hoge kosten. Samen met fractiegenoot Moussa Aynan heb ik schriftelijke raadsvragen aan het college van B&W gesteld naar aanleiding van een noodkreet van de Avondvierdaagse hierover.

Vorige week luidde Stichting Avondvierdaagse Haarlem en omstreken in het Haarlems Dagblad de noodklok over de hoge kosten als gevolg van de steeds strengere regels die de overheid stelt. Zo mag de organisatie niet langer uitsluitend met vrijwillige verkeersregelaars werken. Ook moet men vooraf steeds meer papierwerk aanleveren, zoals een calamiteitenplan en een precieze omschrijving van de plek waar hekken worden geplaatst. Eerder bleek ook al dat de kosten voor het Bloemencorso door dit soort overheidsregels steeds hoger worden.

verkeersregelaar

Evenementen als Avondvierdaagse en Bloemencorso zijn belangrijk voor onze stad. De Avondvierdaagse laat kinderen bijvoorbeeld op een hele leuke manier kennismaken met lichaamsbeweging. Deze evenementen drijven voor een belangrijk deel op vrijwilligers. Veel evenementen hebben het al moeilijk door de economische crisis, dan is het pijnlijk als de overheid hen nog eens op extra kosten jaagt.

Wij willen uiteraard dat evenementen zo veilig mogelijk verlopen, maar de nieuwe regels moeten wel in verhouding staan tot het risico dat zij beperken en de extra kosten die zij opleveren. Wij vragen ons af of in dit geval de balans niet teveel doorslaat naar de kant van regelzucht. Bij beide evenementen is er immers de afgelopen jaren geen sprake geweest van grote calamiteiten.

Je kunt de raadsvragen hier downloaden als PDF-bestand.

Buurtinitiatieven: weg met het ‘one size fits all’ beleid

Zaterdag 8 juni kwamen meer dan 70 Haarlemmers naar wijkcentrum Meerwijk om mee te denken over de toekomst van Haarlem. De PvdA organiseerde die ochtend de Ideeënfabriek, waar zowel leden als niet-leden de mogelijkheid kregen ideeën aan te dragen voor het nieuwe verkiezingsprogramma. In verschillende workshops werd er gepraat over onder meer onderwijs, wonen, bereikbaarheid, werk, zorg en de nieuwe rol van de gemeente. Een inspirerende bijeenkomst, met veel frisse ideeën.

Eén van de workshops tijdens de Ideeënfabriek

Een vraag die in veel workshops aan de orde kwam is hoeveel je in tijden van bezuinigingen over kunt laten aan het eigen initiatief van buurtbewoners. De overheid kan het immers niet meer alleen, nu zij minder te besteden heeft zullen Haarlemmers ook steeds meer zelf moeten doen. Bovendien willen veel Haarlemmers ook graag meer ruimte voor eigen initiatieven en meer invloed op hun eigen buurt, zonder daarbij steeds op de bureaucratie van gemeente, corporaties of grote welzijnsorganisaties te stuiten. Denk aan het onderhoud van het groen in de wijk, het organiseren van activiteiten voor jongeren of ondersteuning van oudere buurtbewoners.

Gelukkig gebeurt er al heel veel in Haarlem. In de Leidsebuurt en Ramplaankwartier zijn er initiatieven om zelf duurzame energie op te wekken, stichting Ontmoet Elkaar in Parkwijk organiseert sociale activiteiten voor buurtbewoners en in Meerwijk zorgen buurtvaders en -moeders voor minder jongerenoverlast. Fantastische initiatieven, die Haarlem socialer, veiliger en duurzamer maken. Wat mij betreft proberen we de komende jaren dit soort initiatieven in alle wijken van de grond te krijgen. De gemeente zal dit veel meer moeten faciliteren, wat uiteindelijk veel geld kan besparen.

Feit is echter dat buurtinitiatieven niet voor alle problemen in Haarlem de oplossing zijn. Buren helpen immers graag bij het mooi maken van de eigen straat, maar het wassen van de billen van de gehandicapte buurman is iets heel anders. Bovendien zijn niet alle wijken hetzelfde. In Haarlem-Zuid zijn de uitdagingen waar we voor staan van een totaal andere orde dan in Oost of Schalkwijk. Er zijn wijken waar de bewoners heel veel zelf kunnen en willen doen, maar er zijn ook wijken waar buurtinitiatieven veel minder makkelijk van de grond komen en de overheid nog keihard nodig is.

Eén van de workshops tijdens de Ideeënfabriek

Wat mij betreft moeten we af van het ‘one size fits all’ beleid. De ene wijk vraagt om een heel andere rol van de overheid dan de andere. Laten we die buurten waar bewoners prima voor zichzelf kunnen opkomen ook veel meer invloed geven op hun eigen leefomgeving. Zij kunnen immers zelf wel bepalen wat de grootste problemen zijn in hun buurt en meehelpen daar een oplossing voor te vinden. De gemeente kan haar aandacht dan veel meer concentreren op de wijken aan met name de oostkant van het Spaarne, waar juist een sterkere overheid noodzakelijk is om mensen gelijke kansen te geven, de buurt op te knappen en te zorgen voor meer veiligheid en leefbaarheid. Zo besparen we geld en kunnen we bovendien meer doen aan de problemen in die wijken die ons het hardst nodig hebben.

Foto’s met dank aan Martien Brander. Kijk voor meer foto’s op de Facebookpagina van de PvdA Haarlem.

Religieus parkeren?

Af en toe is er in de gemeenteraad wel eens een onderwerp waar we als PvdA-raadsleden zo principieel verschillend over denken, dat we verdeeld stemmen. Zo’n onderwerp was donderdag 6 juni een motie van het CDA over aanpassing van de tijden voor betaald parkeren op zondag op verzoek van een aantal kerken.

Church-Parking-OnlyNu elke zondag koopzondag is, moet er ook op elke zondag vanaf 12.00 uur betaald worden geparkeerd in de binnenstad. Een aantal kerken heeft hier bezwaar tegen gemaakt en verzocht of het betaald parkeren vanaf 13.00 uur kan ingaan, zodat kerkbezoekers er geen last van hebben. Veel kerkbezoekers zijn immers ouder en daarom afhankelijk van een auto. Het CDA stelde bij de parkeervisie voor te onderzoeken of dit mogelijk is.

De principiële discussie die hieraan ten grondslag ligt is de vraag of je religieuze instellingen als overheid anders mag behandelen dan seculiere instellingen. Immers, we passen de parkeertijden ook niet aan op verzoek van een voetbalvereniging, een klaverjasclub of een concertzaal. Ik vind het heel belangrijk dat in een seculiere maatschappij de overheid geen onderscheid maakt tussen gelovigen en niet-gelovigen. Deze mogelijke aanpassing van de parkeertarieven in verband met kerkdiensten is mij dan ook een brug te ver.

Hoewel een meerderheid van de fractie de motie van het CDA steunde, stemde ik samen met twee andere fractieleden (Joyce Langenacker en Helga Koper) tegen de motie. Wat mij betreft laat dat een kracht van onze partij zien: van oudsher herbergt de sociaal-democratische beweging zowel overtuigd seculieren als overtuigd religieuze mensen, en alles daar tussenin. We strijden allemaal voor meer gelijkheid en eerlijke kansen, maar over dit soort onderwerpen verschillen we wel eens van mening. Dat is alleen maar mooi.

De motie behaalde overigens geen meerderheid in de gemeenteraad.

Stadskrant: Cultuur is er niet alleen voor de happy few

Elke week komen in de rubriek ‘Raad en Daad’ in de Stadskrant twee raadsleden aan het woord over een bepaald thema. Deze week vraagt de Stadskrant Mirjam Otten (VVD) en mij naar een eerste reactie op de nieuwe cultuurnota. Wat vinden wij belangrijk in het cultuurbeleid? Hieronder mijn bijdrage. Lees hier het hele artikel in de Stadskrant.

Jeroen Fritz (PvdA):

In tijden van bezuinigingen staat ook cultuur onder druk. Door slimme oplossingen proberen wij desondanks het culturele aanbod op peil te houden, want cultuur is belangrijk voor onze stad. Voor de PvdA staan daarbij drie speerpunten voorop:

1. Cultuur voor iedereen: cultuur is er niet alleen voor de happy few. Daarom geven wij prioriteit aan cultuureducatie en amateurkunst. Wij willen meer cultureel aanbod in wijken als Schalkwijk, Oost en Noord. Ook willen wij cultuur bereikbaar houden voor mensen met een laag inkomen.

2.Creatieve economie: cultuur is niet alleen iets om van te genieten, het is ook van groot economisch belang voor onze stad. Maar liefst 10% van alle banen in Haarlem bevindt zich in de creatieve sector. Daarnaast profiteren winkels en horeca van de vele toeristen die onze monumenten, festivals, musea en podia bezoeken. De PvdA wil dit verder versterken door het faciliteren van culturele broedplaatsen en blijven investeren in culturele initiatieven die goed zijn voor de economie en werkgelegenheid.

3.Innovatie: Haarlem is een prachtige historische stad, die goed is in het tonen van haar erfgoed. Maar daarnaast is het belangrijk dat Haarlem op cultureel gebied innovatief blijft. Daarom willen wij dat Haarlem voorop blijft lopen op het gebied van popmuziek, toneel, literatuur en moderne beeldende kunst.

Jurjen Beumer

Dinsdag 4 juni overleed Jurjen Beumer op 65-jarige leeftijd. Jurjen was pastor, theoloog, dichter en tot voor kort directeur van oecumenisch diaconaal centrum Stem in de Stad. Maar voor mij als atheïst was hij vooral een aimabel mens met een groot sociaal hart, die altijd opkwam voor hen die het meest kwetsbaar zijn en streed voor menselijkheid, gelijkheid en dialoog tussen religies.

Jurjen Beumer leidde de PvdA-fractie in 2011 rond door zijn nieuwe pand

Stem in de Stad heeft zich onder de leiding van Jurjen ontwikkeld tot een belangrijk sociaal centrum, waar eenzamen, dak- en thuislozen en asielzoekers terecht kunnen voor ondersteuning. Ze verzorgen onder meer een aanloopcentrum voor mensen die behoefte hebben aan een praatje, een eetvoorziening voor daklozen en verslaafden en noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers. Stem in de Stad ondersteunt hiermee een groep mensen die door alle sociale voorzieningen zijn heengezakt en die de gemeente en het reguliere welzijnswerk vaak niet meer weten te bereiken. Belangrijk werk voor de sociale stad Haarlem.

Als raadslid had ik regelmatig met Jurjen te maken. Ook op deze site kon je daar regelmatig over lezen. Lees mijn eerdere blogs over een werkbezoek aan Stem in de Stad, meelopen bij de eetvoorziening van Stem in de Stad, het werkbezoek van PvdA-kamerlid Lea Bouwmeester over drugsbeleid en het werkbezoek van toenmalig staatssecretaris Nebahat Albayrak over asielbeleid.

Lees hier het indrukwekkende afscheidsinterview met Jurjen Beumer in april in het Haarlems Dagblad.

Wat is jouw idee voor de toekomst van Haarlem?

Wat is jouw idee voor de toekomst van Haarlem? Kom op zaterdag 8 juni naar de Ideeënfabriek van de PvdA Haarlem. Hier willen wij ideeën verzamelen voor ons nieuwe verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014.

Ideeënfabriek PvdA Haarlem

Alle Haarlemmers zijn van harte welkom om mee te denken. De Ideeënfabriek vindt zaterdag 8 juni tussen 10.00 en 14.00 uur plaats in Wijkcentrum Meerwijk, Leonardo da Vinciplein 73 in Haarlem. Op het programma staan verschillende workshops rond de belangrijkste thema’s van het verkiezingsprogramma. Ook kun je stickers plakken met jouw idee voor Haarlem. Kijk voor het complete programma op de website van de PvdA Haarlem.

Vernieuwd winkelcentrum Marsmanplein geopend

Zaterdag 1 juni is het geheel vernieuwde winkelcentrum Marsmanplein in Delftwijk geopend. Een belangrijk moment in de wijkverbetering van Delftwijk, waar bewoners, gemeente, corporaties, ontwikkelaars en ondernemers de afgelopen jaren hard aan hebben gewerkt. De PvdA heeft zich hier, samen met bewoners, ondernemers en enkele andere fracties in de gemeenteraad, jarenlang hard voor gemaakt. Het resultaat mag er zijn.

Marsmanplein: Delftwijk is een plein rijker

Twintig jaar geleden zag Delftwijk er heel anders uit. Verouderde portiekflats, weinig sociale voorzieningen, verloederde openbare ruimte en een winkelcentrum waar winkeliers, als er niets zou gebeuren, één voor één weg zouden trekken. Gelukkig hebben alle betrokkenen de handen ineen geslagen en samen de wijkvernieuwing op gang gebracht. Portiekflats maken plaats voor fraaie appartementen en eengezinswoningen, sociale voorzieningen als jongerencentrum Delftwijk City kregen een vaste plek, het winkelcentrum is vernieuwd, de wijk heeft er een echt plein bij en na de zomer wordt ook het nieuwe wijkpark geopend.

Het overdekte deel van winkelcentrum Marsmanplein

Winkelcentrum Marsmanplein is echt een impuls voor Haarlem-Noord. Ik heb vandaag dan ook vele blije bewoners en ondernemers gesproken. Zij zien hoe hun wijk erop vooruit is gegaan de afgelopen jaren. Hopelijk volgt ook snel het zuidelijk deel van Delftwijk en andere delen van de stad, zoals winkelcentrum Schalkwijk. Want er is nog genoeg te doen.