Meer

Archive | september, 2013

Jonge journalistjes in Parkwijk

Zaterdag 28 september werden Moussa Aynan en ik geïnterviewd over onze kandidatuur voor het lijsttrekkerschap van de PvdA Haarlem. Niet door de lokale krant of radio, maar door vijf jonge journalistjes uit Parkwijk. Deze kinderen tussen de 8 en 12 jaar maken voor Medialab een kinderkrant.

Medialab 1

Medialab Haarlem laat kinderen uit Parkwijk in workshops zelf radio maken, fotograferen, interviewen of een krant vorm geven. Eén van de activiteiten is het maken van een kinderkrant. Hiervoor wilden de kinderen graag de twee kandidaat-lijsttrekkers van de PvdA interviewen. Zij vroegen ons het hemd van het lijf over ons werk in de politiek, wat wij voor kinderen in Parkwijk willen bereiken en waarom kinderen PvdA zouden moeten stemmen. Erg leuk om te doen!

Medialab 2

Het was overigens het eerste interview waar de journalisten ons na afloop om een handtekening vroegen. Dat doen ze bij het Haarlems Dagblad nou nooit…

Stationsplein: budgetrecht gemeenteraad aangetast

Hoe is het mogelijk dat het college van B&W de afgelopen anderhalf jaar 2,6 miljoen euro meer heeft uitgegeven aan het project Stationsplein dan door de gemeenteraad beschikbaar gesteld, zonder dat de raad daarvan op de hoogte was of toestemming voor had gegeven? Die vraag stond donderdag 26 september centraal tijdens een pittig debat in de Haarlemse gemeenteraad.

Als raadslid moet je op twee dingen kunnen vertrouwen. Ten eerste dat het college van B&W je volledig en tijdig informeert over belangrijke zaken, zeker als je daarnaar vraagt. En ten tweede dat het college geen geld uitgeeft waar de raad geen toestemming voor heeft gegeven, omdat de raad het budgetrecht heeft, wat wil zeggen dat de raad bepaalt waar geld aan wordt uitgegeven. Helaas is het op beide punten misgegaan rond het Stationsplein.

De herinrichting van het Stationsplein is een complex en duur project. De afgelopen jaren zijn de kosten, door tegenvallers en wijzigingen van het plan, hoger geworden dan vooraf begroot. Dat komt op zich bij dit soort projecten vaker voor en gelukkig staan er ook extra inkomsten tegenover, waardoor het tekort voor de gemeente nog relatief meevalt. Kwalijker is echter dat de gemeenteraad daar lange tijd niet van op de hoogte is gebracht. Bovendien heeft het college inmiddels ruim 2,6 miljoen euro meer uitgegeven dan door de raad beschikbaar was gesteld, zonder de raad daarvoor vooraf om toestemming te vragen.

Station_Haarlem

De eerst verantwoordelijke wethouder, Rob van Doorn (GroenLinks), is vlak voor de zomer afgetreden over een ander onderwerp. Daarmee ontstond de vreemde situatie dat het debat niet meer ging over de belangrijkste verantwoordelijke, maar over de rol van de rest van het college. De oppositie diende een motie van wantrouwen in tegen het voltallige college van B&W. Voor de coalitiefracties is dit een te zwaar instrument, wij vinden het onredelijk om een compleet college naar huis te sturen omdat één of twee wethouders de raad niet goed hebben geïnformeerd.

Wel heb ik samen met VVD en GroenLinks een motie van afkeuring ingediend over de slechte informatievoorziening door wethouder Ewout Cassee (D66). Bij een motie van afkeuring behoudt de raad het vertrouwen in een wethouder, maar spreekt zij wel haar afkeuring uit over zijn handelen rond een bepaald onderwerp, een duidelijk signaal. Cassee is immers nauw betrokken bij het Stationsplein, met name rond de verkoop van het pand Prinsen Bolwerk 3. Bij de behandeling van die verkoop had hij de verantwoordelijkheid moeten nemen om de raad volledig in te lichten over de financiële situatie, zeker toen hij merkte dat zijn collega Rob van Doorn dat niet deed. Dat heeft hij echter nagelaten.

Toen de motie van wantrouwen van de oppositie door de raad werd verworpen, besloot de oppositie onze motie van afkeuring ook niet te steunen. Door afwezigheid van één van de raadsleden van de VVD staakten toen de stemmen: 19 leden van de raad steunden de motie, 19 stemden tegen. In zo’n situatie wordt de motie normaal in de volgende raadsvergadering opnieuw in stemming gebracht. Als indieners zien wij daar echter vanaf, omdat wij het ongepast vinden een motie van afkeuring drie weken boven de markt te laten hangen. Ons signaal is ook zo helder genoeg: de informatievoorziening vanuit het college over grote projecten moet echt beter.

Hans Spekman geeft startschot Ombudsteam

Zaterdag 21 september bezocht PvdA-voorzitter Hans Spekman Haarlem. In Parkwijk gaf hij het officiële startschot van het Ombudsteam van de PvdA Haarlem, een team PvdA’ers dat mensen die vastlopen in regelgeving en instanties weer op weg helpt. Haarlemmers met vragen en problemen over het handelen van de gemeente en gemeentelijke bedrijven, of instanties zoals woningcorporaties, energiebedrijven, zorgverzekeraars, scholen, belastingdienst, UWV en werkgevers, kunnen bij het Ombudsteam terecht.

Spekman Ombudsteam

Het ombudswerk is belangrijk voor de PvdA. Wij willen immers de partij zijn die als eerste weet wat er leeft in de buurten en bij de mensen. Het Ombudsteam helpt ons misstanden op het spoor te komen. Dat heeft tijdens de proefperiode de afgelopen maanden al verschillende dingen opgeleverd waar wij in de gemeenteraad mee aan de slag konden, uiteenlopend van bejegening door de sociale dienst tot problemen met erfpacht. Een heel waardevolle aanvulling op ons werk dus.

Spekman Ombudsteam 2

Maar belangrijker is misschien nog wel het goede werk dat zij doen voor heel veel Haarlemmers, die verstrikt raken in regels of instanties. Soms kan één telefoontje van een lid van het Ombudsteam hen weer op weg helpen. Politiek is meer dan het werk in de raad, ook via het Ombudsteam kunnen wij werken aan een eerlijker en socialer Haarlem. Een mooi voorbeeld van de betrokken en eigentijdse Partij van de Arbeid, die mij voor ogen staat.

Kijk hier voor meer informatie over het PvdA Ombudsteam.

Spaarnezicht: een thuis voor jongeren zonder huis

Ongeveer één keer per maand houden wij als PvdA-fractie onze wekelijkse fractievergadering niet in het stadhuis, maar op locatie bij een organisatie, bedrijf of instelling in de stad. Maandag 16 september bezochten we Spaarnezicht, het pension voor dak- en thuisloze jongeren aan de Kruisweg in Haarlem.

SpaarnezichtPension Spaarnezicht biedt tijdelijk onderdak aan jongeren tussen de 16 en 23 jaar die dak- of thuisloos zijn en te maken hebben met een meervoudige problematiek, zoals psychische of gedragsproblemen, schulden of een verslaving. In principe duurt het verblijf maximaal vier maanden. Daarna gaan jongeren zelfstandig wonen of vinden ze onderdak in een voorziening voor begeleid wonen. Ook worden jongeren geholpen bij het vinden van een baan of een opleiding en eventuele noodzakelijke zorg.

Spaarnezicht is een belangrijke voorziening voor jongeren die nergens anders meer terecht kunnen. Soms zijn ze weggelopen uit de jeugdzorg, in de steek gelaten door familie of zijn ze elders onhandelbaar. Gelukkig is er dan dit pension, waar ze onderdak vinden en kunnen werken aan hun toekomst. Zij worden intensief begeleid door een groep zeer betrokken medewerkers. En met succes: meer dan de helft van deze jongeren weet zijn of haar leven blijvend op de rails te krijgen na verblijf bij Spaarnezicht.

De afgelopen jaren heeft Spaarnezicht meerdere malen onder druk gestaan, maar mede door inzet van mijn fractiegenoot Helga Koper is het steeds gelukt voldoende geld te vinden om deze voorziening te behouden. Ook de komende jaren gaat er van alles veranderen. De jeugdzorg en een deel van de AWBZ komen naar de gemeente, waardoor de gemeente een andere rol krijgt bij de zorg en opvang van deze jongeren. Ook de rol van Spaarnezicht zal daarbij veranderen, maar voorop staat ze hun goede werk moeten kunnen blijven doen. Daarvoor zal de PvdA zich altijd blijven inzetten.

Ook naoorlogse panden gemeentelijk monument

Een aantal beeldbepalende naoorlogse panden moet de komende jaren worden aangewezen als gemeentelijk monument. Dat heb ik donderdag 12 september samen met collega’s Cees Schrama (Haarlem Plus) en Evert de Iongh (D66) bepleit in de raadscommissie Ontwikkeling. We bespraken daar de nieuwe nota Erfgoed en Ruimte over het Haarlemse erfgoedbeleid.

De afgelopen paar jaar zijn ruim tweeduizend nieuwe gemeentelijke monumenten aangewezen. Dit gebeurde naar aanleiding van een burgerinitiatief, dat door mij en een paar andere raadsleden werd omarmd en werd omgezet in een nieuw monumentenbeleid (zie een eerdere blog). Deze aanwijzing van oudere monumentale panden is onlangs afgerond. Nu wordt het tijd om ook naar naoorlogse panden te kijken. Die staan vaak midden in woonwijken en geven karakter aan de omliggende buurt.

Pastoor van Arskerk

Een voorbeeld is de voormalige St. Petrus LTS. Aanvankelijk zou dit schoolgebouw in Parkwijk, een typisch voorbeeld van Wederopbouwarchitectuur, helemaal gesloopt worden. De sloopvergunning was al afgegeven. In het pand bleken zich echter bijzondere kunstwerken te bevinden van Hans Wiesman en Levinus Tollenaar. Ik heb mij daarom in 2007 in de raad ingezet voor behoud van de karakteristieke delen van het pand en de kunstwerken (zie een eerdere blog). Met succes: de aula en het trappenhuis van de school kregen een nieuwe functie en alle kunstwerken zijn behouden. Door een monumentenstatus zouden dit soort panden beter beschermd zijn.

Onlangs wees het Rijk bijna tweehonderd Rijksmonumenten uit de Wederopbouw aan, waaronder ook twee in Haarlem: Mons Aurea in het Garenkokerskwartier en de Pastoor van Arskerk in Parkwijk. Wat mij betreft volgt de gemeente dit voorbeeld en worden nog een aantal parels uit de naoorlogse tijd aangewezen als gemeentelijk monument, zodat ze de bescherming krijgen die ze verdienen.

Kinderen de dupe van de crisis? Dat nooit!

Kinderen zijn steeds vaker de dupe van de crisis. Dat stelt Kinderombudsman Marc Dullaert in de gisteren verschenen Kinderrechtenmonitor. Steeds meer kinderen leven in armoede, nog steeds krijgt niet ieder kind passend onderwijs en jongeren moeten veel te lang wachten op goede jeugdzorg. En de jeugdwerkloosheid neemt alleen maar toe. Als we niets doen, dreigt er een verloren generatie te ontstaan.

We mogen nooit accepteren dat kinderen het kind van de rekening worden in een economische crisis waar zij part noch deel aan hebben. Er is dus werk aan de winkel, zeker voor de gemeente. Gemeenten worden namelijk binnenkort verantwoordelijk voor vrijwel het complete jeugdbeleid. Een enorme verantwoordelijkheid, maar ook een kans. We hebben nu alle instrumenten in handen om al onze kinderen gelijke kansen te bieden: de beste scholen, goede jeugdzorg, minder jeugdwerkloosheid, harde aanpak van jeugdcriminaliteit en geen kind dat nog opgroeit in armoede.

Jongeren

Juist daarom is gelijke kansen voor al onze kinderen één van mijn speerpunten als kandidaat-lijsttrekker van de PvdA Haarlem. Ik wil de komende vier jaar werk maken van het bestrijden van armoede in gezinnen, zodat alle kinderen een fijne en gezonde jeugd hebben. Ik wil dat de gemeente weer meer grip krijgt op het onderwijs, zodat we in Haarlem de beste scholen hebben in alle wijken, die jongeren klaarmaken voor de uitdagingen van de toekomst. Ik wil jeugdwerkloosheid voorkomen door meer stage- en leerwerkplekken, voldoende banen voor jongeren en een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Ik wil jonge criminelen hard aanpakken, maar tegelijkertijd hun jongere broertjes de kans bieden op een andere carrière dan het boevenpad. En ik wil een succes maken van de overdracht van de jeugdzorg naar de gemeente, omdat we het ons simpelweg niet kunnen veroorloven om te falen bij de zorg voor de allerkwetsbaarsten.

De gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart volgend jaar kunnen voor deze kinderen echt het verschil maken. Wil je een stadsbestuur dat elke dag knokt om ieder kind dezelfde kansen te bieden op een gelukkige jeugd en een goede toekomst? Dan is het belangrijk dat de PvdA sterk terugkeert in de gemeenteraad.

Haarlems Dagblad: Raadsels rond Stationsplein

Donderdagavond 12 september debatteren de raadscommissies Ontwikkeling en Beheer over de overschrijdingen bij het project Stationsplein. Het college heeft zonder toestemming van de raad meer geld uitgegeven dan beschikbaar gesteld, een ernstig feit. Haarlems Dagblad blikt 12 september met een aantal raadsleden vooruit op dit debat. Ook ik kom in het artikel aan het woord.

Raadsels rond Stationsplein

Door Annalaura Molducci

HAARLEM – De gemeenteraad is verbijsterd over de volstrekt onduidelijke gang van zaken bij de aanleg van het Haarlemse Stationsplein. Eén ding is zeker: de destijds verantwoordelijke wethouder, Rob van Doorn (GroenLinks), zal er niet op sneuvelen want die is al opgestapt. De raadscommissies beheer en ontwikkeling vergaderen vanavond over het achteraf verstrekken van een vervolgkrediet van bijna 7 miljoen euro. Daarmee komen de totale kosten van het project op 30 miljoen euro. In 2008 werd er nog uitgegaan van 22 miljoen euro.

Dat is een hoop geld voor een plein waar na de oplevering nog van alles op aan te merken is. Zo zijn de natuurstenen tegels waarover dagelijks honderden bussen denderen al op vele plekken kapot. Als het regent, moet je oppassen dat je niet uitglijdt, want dan is het natuursteen spekglad. En het plein is kaal. “Op de plaatsen waar al die lantaarnpalen staan, hadden ook bomen kunnen staan”, verzucht fractievoorzitter Louise van Zetten van (D66). Dat zijn details, veel erger vindt ze dat gang van zaken bij de aanleg van dit plein.

Tal van projecten zijn aan elkaar geknoopt om geld te genereren waardoor het dossier steeds warriger is geworden. Een rijkssubsidie die de gemeente kreeg voor het plein werd uitgegeven aan andere zaken. Bovendien moest Van Zetten lang wachten tot ze erachter kwam wat er nou precies met de financiën aan de hand was. “Zelfs bij het opstellen van de Kadernota hadden we als gemeenteraad geen duidelijkheid.” Dat is een politieke doodzonde omdat de gemeenteraad het college moet controleren en bepaalt waar de centen aan worden uitgegeven en budgetten in de gaten houdt.

Uit vragen van het CDA is deze week gebleken dat de gemeente miljoenen illegaal heeft uitgegeven zonder dat de gemeenteraad daarvoor toestemming had verleend. “In november 2011 was al bekend dat het Stationsplein over het toen verleende krediet heen ging. Alleen heeft het anderhalf jaar geduurd voordat we dat als gemeenteraad te horen hebben gekregen”, zegt fractievoorzitter Merijn Snoek van oppositiepartij CDA. Hij beschikt inmiddels over een hele lijst van projecten met budgetoverschrijdingen waarvoor de gemeenteraad achteraf toestemming heeft verleend. “En daar zat het Stationsplein niet eens bij terwijl ik nog heb gevraagd of dat alles was.”

Snoek wordt daar moedeloos van: “We worden als gemeenteraad continu geconfronteerd met kredietoverschrijdingen waardoor de raad buitenspel wordt gezet. Dit college neemt de raad niet serieus. Mensen mailen mij en zeggen: Merijn wat ga je eraan doen? Nou, we gaan er een item van maken bij de komende raadsverkiezingen.”

Ook Jeroen Fritz (PvdA) is kritisch. “Dit is een politiek lastig en pijnlijk verhaal. De gemeente heeft geld uitgegeven dat er niet was, dat kan dus niet. De verantwoordelijke wethouder is er niet meer om zich te verantwoorden.”

Hij vindt wel dat er door moet worden gegaan met het project. Aan de achterkant van het station moet nog een fietsflat worden gebouwd en ook het rommelige Kennemerplein moet worden aangepakt. Daarvoor wordt een deel van het krediet van zeven miljoen dat nu is aangevraagd gebruikt.

Merijn Snoek vindt dat het gehele college verantwoordelijk is voor de rommelige gang van zaken. “De vraag is nu nog wanneer de opgestapte wethouder Rob van Doorn dit wist. Ik hoop niet dat er straks wordt gezegd dat het allemaal de schuld was van Van Doorn. Daar kun je na drie jaar besturen niet meer mee aankomen. Het hele college is verantwoordelijk.”

De VVD vindt het hele plein een groot debacle. Wybren van Haga: “We zijn verkeerd geïnformeerd en dat is een slechte zaak. Niet alleen Van Doorn, ook wethouder Cassee heeft hier fouten gemaakt door de opbrengst van het pand Prinsen Bolwerk 3 te gebruiken als dekking. Dat pand is gewoon verkwanseld.”

Haarlems Dagblad, 12 september 2013

Haarlems Dagblad: VVD Haarlem wil filialen bibliotheek sluiten

Vorige week opperde ik, in reactie op een voorstel van de VVD om bibliotheekfilialen te sluiten, om filialen van de bibliotheek te moderniseren en samen te brengen met andere voorzieningen, zoals zorg, cultuur of gemeentelijke informatieloketten (zie een eerdere blog). Zo blijft de bibliotheek, in tegenstelling tot het voorstel van de VVD, in de wijken aanwezig. Donderdag 5 september omarmt bibliotheekdirecteur Lotte Sluyser dit voorstel in het Haarlems Dagblad:

VVD Haarlem wil filialen sluiten

Door Annalaura Molducci

HAARLEM – De VVD in Haarlem wil dat er een onderzoek komt naar de mogelijke sluiting van filialen van de bibliotheek. Dat zei VVD-raadslid Mirjam Otten vorige week in de raadscommissie Ontwikkeling. Jeroen Fritz (PvdA) is tegen en oppert te onderzoeken of de bibliotheek samen te brengen is bij centra voor jeugd en gezin of andere wijkvoorzieningen.

Lotte Sluyser (directeur bibliotheek Zuid-Kennemerland): “Het is logisch om die discussie te voeren. Onze visie is om de decentrale vestigingen te verkleinen en in gebouwen samen te brengen met andere partners, dat kunnen ook educatieve of commerciële partners zijn. We willen graag alle vestigingen moderniseren naar het voorbeeld van de stationsbibliotheek.”

Filialen sluiten en personeel ontslaan levert niet zo veel besparing op als je zou denken. “Die filialen zijn van de gemeente, personeel dat wordt ontslagen komt misschien in de WW en daarna in de bijstand, dat kost de gemeente ook geld. We willen het liefst in alle wijken aanwezig blijven omdat we vinden dat de bibliotheek een belangrijke functie heeft. Het gebruik van de bieb in Haarlem groeit nog steeds. Pas over tien jaar is de wereld echt veranderd.”

Leren van Zaanstad

Elk jaar houdt de Haarlemse PvdA-fractie een fractieweekend om plannen te maken voor het nieuwe politieke jaar. Vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus waren we in Zaanstad. Hier bekeken we onder meer de vernieuwing van de binnenstad en spraken we met Zaanse PvdA-politici over hoe zij de takendiscussie hebben aangepakt.

Het is indrukwekkend hoe de gemeente Zaanstad de afgelopen jaren heeft geïnvesteerd in de binnenstad van Zaandam, iets wat in deze crisistijd nauwelijks meer mogelijk lijkt. In de Gedempte Gracht, vroeger een winderige en licht verloederde winkelstraat met lelijke kiosks in het midden, werd water teruggebracht. En bij het station verrezen een opvallend nieuw stadhuis en een hotel, opgebouwd uit Zaanse huisjes. Over mooi of lelijk zijn de meningen verdeeld, maar het heeft Zaandam wel op de kaart gezet.

Zaanstad

Nog voor de verkiezingen zal er in Haarlem een takendiscussie worden gevoerd. Aanleiding hiervoor is de noodzaak voor nieuwe bezuinigingen van 5 tot 10 miljoen euro, bovenop eerdere bezuinigingen van 35 miljoen. Dan helpt de kaasschaaf niet meer, de gemeente zal echt keuzes moeten maken: welke taken wil je wel nog doen en welke niet? En wat kunnen we wellicht anders en slimmer organiseren, zodat het minder geld kost? Voor ons aanleiding om ons te oriënteren in Zaanstad, waar afgelopen jaren ook zo’n takendiscussie is gevoerd. Het is interessant om van de Zaanse PvdA-wethouder van financiën Jeroen Olthof en Zaanse raadsleden te horen hoe zij dit hebben aangepakt.

Welke keuzes er in Haarlem gemaakt zullen worden is nog niet duidelijk. Maar voor mij staat wel voorop dat we eerlijke keuzes zullen moeten maken. We gaan dus niet ons sociale hart kapotbezuinigen. Het huishoudboekje van de gemeente moet op orde, maar niet ten koste van het huishoudboekje van de minima. Ook zal de PvdA er goed op letten dat we niet die zaken schrappen die zorgen voor veel werkgelegenheid of bijdragen aan een ongedeelde stad, waarin alle Haarlemmers gelijke kansen krijgen. De PvdA zoekt in plaats daarvan naar slimme oplossingen, waarmee we samen met de Haarlemmers kunnen blijven bouwen aan een mooie, sterke en sociale stad. Dat wordt de uitdaging voor het komende jaar en wat mij betreft de inzet voor de verkiezingen.