Meer

Motie ‘Gebiedsvisies maken we samen’

Bij het opstellen van gebiedsvisies zullen bewoners en andere betrokkenen in een vroeg stadium worden betrokken. Ook zal er af en toe worden geëxperimenteerd met vernieuwende vormen van participatie, zoals interactieve beleidsvorming, ontwerpateliers of participatie via internet. Een motie van mij die hierom vraagt, ingediend samen met D66, SP, GroenLinks en CDA, werd donderdag 3 december unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

kaart haarlemDonderdag 3 december besprak de gemeenteraad het Plan van Aanpak Gebiedsvisies. De gemeente gaat de komende jaren een groot aantal gebiedsvisies opstellen, waarin wordt aangegeven welke ontwikkelingen de gemeente in een bepaald gebied de komende jaren wil toestaan. Met de gebiedsvisie krijgt de gemeenteraad een nieuw instrument in handen om de ruimtelijke ordening in de stad te beïnvloeden. De gebiedsvisie vult het gat tussen het abstracte Structuurplan en de gedetailleerde bestemmingsplannen.

De PvdA wil dat bewoners en andere betrokkenen actief worden betrokken bij het opstellen van de verschillende gebiedsvisies. Gebiedsvisies lenen zich er bij uitstek voor om Haarlemmers in een vroeg stadium te betrekken bij de planvorming. Het Plan van Aanpak besteedt hier echter helemaal geen aandacht aan. Ik heb daarom samen met D66, SP, GroenLinks en CDA een motie ingediend om een goede participatie rond gebiedsvisies zeker te stellen.

De motie vraagt daarnaast om bij enkele gebiedsvisies ook te experimenteren met vernieuwende vormen van participatie, waarbij Haarlemmers nog nauwer worden betrokken. Te denken valt daarbij aan interactieve beleidsvorming, ontwerpateliers of participatie via internet. Haarlem maakt in vergelijking met andere steden nog weinig gebruik van deze vernieuwende manieren om bewoners te betrekken bij plannen in hun wijk of stad. Dat is jammer, want de ervaring in andere steden leert dat zo meer mensen bij de besluitvorming kunnen worden betrokken en dat het draagvlak voor ontwikkelingen in de stad toeneemt. De gebiedsvisies zijn een mooi instrument om hier wat vaker mee aan de slag te gaan.

Lees hier de tekst van de motie.

Motie ‘Gebiedsvisies maken we samen’

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 3 december 2009;

Overwegende dat:

 • Gebiedsvisies zich er bij uitstek voor lenen Haarlemmers en andere betrokkenen in een vroeg stadium te betrekken bij de planvorming;
 • Het Plan van Aanpak Gebiedsvisies weinig aandacht besteedt aan participatie;
 • De gemeente Haarlem bij het maken van ruimtelijke plannen nog weinig gebruik maakt van vernieuwende vormen van participatie waarbij Haarlemmers nog nauwer worden betrokken, zoals interactieve beleidsvorming, ontwerpateliers, enquêtes of participatie via internet;

Verzoekt het College van B&W:

 • In de startnotities van de verschillende gebiedsvisies aan te geven op welke manier Haarlemmers in een vroeg stadium worden betrokken bij de planvorming;
 • Bij tenminste één gebiedsvisie per jaar te experimenteren met vernieuwende vormen van participatie, zoals interactieve beleidsvorming, ontwerpateliers, enquêtes of participatie via internet;
 • De keuze hiervoor te laten bepalen door de gemeenteraad;

En gaat over tot de orde van de dag.

PvdA, D66, SP, CDA en GroenLinks

2 reacties op Motie ‘Gebiedsvisies maken we samen’

 1. Rikko Fransen 13 januari 2011 at 10:26 #

  Hallo Jeroen,
  Was woensdagavond op het debat Versteende stad van D66. Vond het een heel leuk debat. (ben trouwens zelf geen D66 lid).
  Naar aanleiding daarvan later op je site terecht gekomen en gelezen over de gebiedsvisies en participatie.
  Ben uitmate geinteresseerd in de motie die je hebt ingebracht betreffende de gebiedsvisies en participatie.
  Interesse voor de gebiedsvisies komt vanuit de professionaliteit als geograaf, werkzaam bij een advies-ingenieursbureau, en interesse voor participatie komt voort uit activiteiten als bestuurlid van Haarlem Effect. Participatie/bewonersondersteuning was tot 2008 onderdeel van de prestatieplannen welzijnsorganisaties.
  Paar vraagjes:
  - hoe effectief is volgens jou de participatie van de haarlemmers bij ruimtelijke plannen/ontwikkelingen? Dit mede gezien tegen de achtergrond van het functioneren van wijkraden als eerste organisatielaag voor burgers en als budgethouders voor participatie.
  - zijn haarlemmers effectief in staat invulling te geven aan de participatie, mede met gebruik multimedia technieken?
  - is je motie aangenomen?

  met vriendelijke groet
  Rikko Fransen
  Advin Bv
  Haarlem Effect

 2. Jeroen Fritz 13 januari 2011 at 13:35 #

  Beste Rikko,

  De motie is inderdaad aangenomen door de gemeenteraad, en wordt nu gebruikt bij nieuwe gebiedsvisies (zie o.a. http://www.jeroenfritz.nl/?p=4797).

  Via deze wijze van participatie is er een mogelijkheid gecreëerd ook rechtstreeks met bewoners in gesprek te gaan, naast de traditionele getrapte participatie via de wijkraden. Dat gaat soms met vallen en opstaan, maar ik denk dat het effectief kan zijn. Een goed voorbeeld is de gebiedsvisie Oostradiaal, waar veel kritische bewoners ronduit positief zijn over het resultaat. Er is daarom veel draagvlak.

  Het gebruik van multimedia technieken verschilt. Tot voor kort maakte Haarlem daar eigenlijk nooit gebruik van, in de motie vroegen wij dat wel te doen. Een voorbeeld waar dat nu gebeurt is de gebiedsvisie Kleverlaanzone. Zie http://94.124.92.134/index.htm.

  Met vriendelijke groet,

  Jeroen Fritz

Geef een reactie