Meer

Gemeente en corporaties pakken illegale onderhuur aan

De gemeente Haarlem en de drie Haarlemse woningbouwcorporaties gaan samen illegale onderhuur aanpakken. Dat valt te lezen in Convenant Wonen 2007-2011, dat door gemeente en corporaties is gesloten. Hiermee voert het College van B&W de motie uit die ik bij de begrotingsbehandeling in november 2006 samen met VVD, GroenLinks, D66 en Axielijst indiende (zie een eerdere log).

In het convenant staat het volgende:

“[...] In aanvulling hierop zullen corporaties en gemeente onrechtmatige onderhuur van corporatiebezit actief tegengaan. Bestanden zullen (uiteraard rekeninghoudend met privacyregelgeving) worden gekoppeld, om hiermee inzicht te krijgen in mogelijke situaties van onrechtmatige onderhuur. Deze onrechtmatige situaties worden door de corporaties aangepakt, waarbij de gemeente zonodig ondersteuning verleent. Het boete-instrument dat het Rijk momenteel voor ogen heeft, wordt bij de aanpak betrokken. [...] In 2007 worden nadere afspraken gemaakt over een gezamenlijke aanpak van onrechtmatige onderhuur van corporatiebezit.”

Ik ben hier erg blij mee. Tot nu toe was er in Haarlem geen actief beleid om illegale onderhuur tegen te gaan. Vorig jaar heb ik de aanpak van illegale onderhuur met schriftelijke vragen en de motie bij de begrotingsbehandeling op de politieke agenda gezet. En nu hebben gemeente en corporaties de in de motie gevraagde afspraken gemaakt. In de loop van dit jaar zullen nadere afspraken worden gemaakt over de precieze aanpak. De PvdA zal dit uiteraard nauwlettend blijven volgen.

Het Convenant Wonen zal binnenkort in de raadscommissie Ontwikkeling en de gemeenteraad behandeld worden. Tegen die tijd kun je hier ook meer lezen over onze reactie op andere onderdelen van dit convenant.

Nog geen reacties.

Geef een reactie