Meer

Motie van afkeuring over klokkenluiderskwestie

Als raadslid heb je soms onderwerpen waar je wekenlang intensief mee bezig bent en waar je toch niet veel over kunt vertellen op een website als deze, omdat dat het proces niet ten goede komt. Zo’n onderwerp was de afgelopen weken de gemeentelijke huisvesting en de brief van een klokkenluider vanuit de gemeentelijke organisatie hierover. Nu het debat hierover donderdag 21 april in de gemeenteraad is afgerond is het tijd om ook op deze site verantwoording af te leggen over het oordeel van onze fractie.

De gemeente Haarlem bouwt al jaren aan nieuwe gemeentelijke huisvesting aan de Raaks (nieuwbouw en voormalig postkantoor). Begin maart sprak de raadscommissie Bestuur over een nieuw krediet voor deze huisvesting. Eén dag voordat de gemeenteraad een besluit zou nemen over dit krediet werd opeens duidelijk dat er vanuit de gemeentelijke organisatie al bijna een jaar een klokkenluidersbrief lag, met daarin onder meer kritiek op de risicoanalyse van de gemeente. Van deze brief was de gemeenteraad niet op de hoogte gebracht, ondanks het feit dat de klokkenluiderscommissie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) dit de gemeente wel had gevraagd. Dit is pijnlijk, omdat de gemeenteraad daarmee bijna een besluit had genomen over het krediet zonder deze informatie mee te hebben kunnen wegen.

De afgelopen twee weken hebben we in de raadscommissie Bestuur uitgebreid over deze gang van zaken gesproken. Wethouder Pieter Heiliegers heeft daarbij ook excuses aangeboden voor het niet informeren van de raad over de klokkenluidersbrief. Tijdens het debat bleek echter dat er een nieuwe brief van dezelfde klokkenluider was, waar de raad opnieuw niet actief over was geïnformeerd. Hiermee heeft de wethouder dus (onbedoeld) de raad tot twee maal toe onvolledig, onhandig en niet op tijd geïnformeerd. Dat doet afbreuk aan de controlerende taak van de gemeenteraad.

De PvdA tilt hier zwaar aan. Wij hebben de afgelopen weken flink geworsteld hoe we hiermee om moesten gaan. Wij vinden dat de gemeenteraad een duidelijk signaal moet afgeven. PvdA-fractievoorzitter Joyce Langenacker heeft daarom gisteren in de raad samen met GroenLinks een motie van afkeuring ingediend over de handelswijze van de wethouder. Dit is een zeer zwaar instrument en een lastige keuze, ook omdat deze motie niet de steun zou krijgen van onze coalitiegenoten D66 en VVD, maar wij vinden dat we als raad niet anders konden dan deze motie indienen. Wij zien de motie als een laatste waarschuwing: dit moet echt beter. De motie kreeg de steun van de gehele raad, met uitzondering van D66 en VVD. Een motie van wantrouwen van de oppositie haalde het niet.

Lees hier de tekst van de motie.

Motie van afkeuring

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 21 april 2011;

Overwegende dat:

  • De gemeenteraad informatie onthouden is over de kredietverlening ambtelijke huisvesting;
  • De wethouder (onbedoeld) in het proces richting besluitvorming de gemeenteraad onvolledig, onhandig en niet op tijd heeft geïnformeerd;
  • Een dergelijke onzorgvuldige handelswijze afbreuk doet aan de controlerende taak van de gemeenteraad en onwenselijk is;
  • De integriteit van de wethouder niet ter discussie staat;

Besluit het handelen van de wethouder af te keuren en gaat over tot de orde van de dag.

PvdA en GroenLinks

Nog geen reacties.

Geef een reactie