Meer

Bundel de cultuurfondsen

Elke gemeente kent wel een fonds waaruit initiatieven op het gebied van kunst en cultuur incidenteel worden gefinancierd. In Haarlem is dit het cultuurstimuleringsfonds. Gebruikers en publiek van cultuurinitiatieven die subsidie ontvangen uit het Haarlemse cultuurstimuleringsfonds bestaan vaak uit inwoners van verschillende gemeenten. Zou het daarom niet logisch zijn als de verschillende gemeenten in de regio bijdragen aan één gezamenlijk regionaal fonds? In een motie, die ik maandag 27 juni bij behandeling van de kadernota namens de PvdA heb ingediend, vragen wij om de mogelijkheden van zo’n regionaal cultuurstimuleringsfonds te onderzoeken.

Zowel de gemeente Haarlem als verschillende andere gemeenten in de regio moeten noodgedwongen bezuinigen op cultuur. Door bundeling van de verschillende lokale fondsen kan ook in tijden van bezuinigingen een krachtig stimuleringsfonds voor cultuurparticipatie blijven bestaan. In de motie vragen wij het College van B&W in overleg te gaan met andere gemeenten in de regio of dit mogelijk is. Wij willen dat de uitkomst van deze gesprekken wordt verwerkt in de nieuwe cultuurnota.

De motie werd mede ingediend door D66, GroenLinks, CDA en Actiepartij. Je kunt de tekst van de motie hier lezen. Stemming over deze en de andere moties bij de kadernota volgt donderdag 30 juni.

Motie ‘Bundel de cultuurfondsen’

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 30 juni 2011;

Constaterende dat:

  • Zowel de gemeente Haarlem als verschillende andere gemeenten in de regio noodgedwongen moeten bezuinigen op cultuur;

Overwegende dat:

  • Cultuurstimuleringsfondsen een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van diversiteit, innovatie en participatie in het lokale cultuurbeleid;
  • Gebruikers en publiek van cultuurinitiatieven die subsidie ontvangen uit het Haarlemse cultuurstimuleringsfonds vaak bestaan uit inwoners van verschillende gemeenten;
  • Door bundeling van de verschillende lokale fondsen ook in tijden van bezuinigingen een krachtig stimuleringsfonds voor cultuurparticipatie kan blijven bestaan in onze regio;

Verzoekt het College van B&W:

  • In overleg te gaan met andere gemeenten in de regio om te kijken of de verschillende gemeentelijke cultuurstimuleringsfondsen kunnen worden samengevoegd tot één regionaal cultuurstimuleringsfonds;
  • De uitkomst van deze gesprekken te verwerken in de nieuwe cultuurnota;

En gaat over tot de orde van de dag.

PvdA, D66, GroenLinks, CDA en Actiepartij

Nog geen reacties.

Geef een reactie